Д -91«Загальновиробничі витрати» К – 201 «Сировина й матеріали».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Д -91«Загальновиробничі витрати» К – 201 «Сировина й матеріали».3. Д -92 «Адміністративні витрати» К – 201 «Сировина й матеріали».

4. Д - 201 «Сировина й матеріали» К - 91«Загальновиробничі витрати».

5. Д - 201 «Сировина й матеріали» К – 23 «Виробництво».

 

7. Визначити фактичну собівартість витрачених на виробництво матеріалів, відібравши для цього необхідні дані:

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат - 2%;

- вартість придбаних матеріалів за договірними цінами - 15800 грн.;

- вартість витрачених матеріалів за договірними цінами - 22400 грн.

Грн.

2. 12648 грн.

3. 12152 грн.

4. 16320 грн.

5. 8126 грн.

 

8. За якими напрямками витрат проводиться розподілення витрат виробничих запасів у розроблювальній таблиці №1?

1. За підрозділами підприємства.

2. За статтями та замовленнями.

3. За підрозділами, рахунками,статтями та замовленнями.

4. За рахунками та статтями.

За рахунками.

 

9. Що означає наступна кореспонденція рахунків: Д – 946 К – 20?

Відображена уцінка матеріалів.

2. Фактична собівартість матеріалів, нестача яких установлена інвентаризацією.

3. Віднесення вартості матеріалів, нестача яких установлена інвентаризацією, на винуватців.

4. Договірна вартість матеріалів, нестача яких установлена інвентаризацією.

5. Відображена дооцінка матеріалів.

 

10. Який з перелічених методів не відноситься до методів оцінки виробничих запасів?

1. Ідентифікованої собівартості.

2. Нормативних витрат

3. Середньозваженої собівартості.

Прямолінійного списання.

5. ФІФО.

 

11. Коли можуть застосовуватись грошові чеки?

1. Для готівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

Лише для отримання готівки із банку в касу.

3. Як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так й отримання готівки із банку в касу.

4. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Для виплати заробітної плати.

 

12. Який з перерахованих документів є наказом банку на перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства на рахунок іншого підприємства або організації?

1. Оголошення на внесок готівкою.

2. Інкасове доручення.

Платіжне доручення.

4. Платіжна вимога – доручення.

5. Розрахунковий чек.

 

13. ВАТ «Ласунка» володіє 10000 шт. акцій ВАТ «Олейна» номінальною вартістю 5 грн. за акцію, що складає 5% статутного капіталу. Балансова вартість інвестиції станом на 1.01.2012 р. – 50 000 грн. За 2012 р. ВАТ «Олейна» отримало прибуток від своєї діяльності в сумі 85000 грн. Ринкова вартість акцій ВАТ «Олейна» на 31.12.2012 р. склала 4,8 грн.. Визначте балансову вартість інвестиції у балансі ВАТ «Ласунка» станом на 31.12.2012 р., якщо підприємство використовує метод оцінки інвестицій за справедливою вартістю.

1. Балансова вартість станом 31.12.2012 р. не зміниться і складе 50000 грн.

2. Балансова вартість складе 54250 грн. ( Д – 141 К – 721 4250 грн.).

3. Балансова вартість складе 48000 грн. ( Д – 975 К – 143 2000 грн.).

4. Балансова вартість складе 52250 грн. ( Д – 141 К – 721 2250 грн.).

5. Балансова вартість складе 48000 грн. ( Д – 141 К – 721 2000 грн.).

 

14. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла у зв’язку з продажем основних засобів?

1. Д - 38 К – 680 і водночас Д – 071.

2. Д – 071.

Д - 944 К – 680.

4. Д - 38 К – 361.

5. Д - 944 К – 377.

 

15. Ким затверджені форми первинного обліку касових операцій?

1. Постановами правління НБУ.

2. Міністерством фінансів України.

3. Постановами КМУ.

4. Міністерством статистики України.

Наказом керівника підприємства.

 

16. Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на роботу касира є обов’язковим?

1. Рекомендованим.

2. Не обов’язковим..

Є обов’язковим.

4. Обов’язковим лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

5. Договір укладається за домовленістю сторін.

17. На підставі яких первинних документів здійснюється організація обліку розрахунків з підзвітними особами?

1. Касові ордери, звіт про використання коштів наданих під звіт, посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття, наказ про відрядження.

2. Грошовий чек, об’ява на внесок готівки.

3. Заява на акредитив, вексель, платіжна вимога.

4. Касові ордери, заява на акредитив, об’ява на внесок готівки.

Звіту про використання коштів наданих під звіт.

 

18. Хто визначає форми платіжних документів для здійснення безготівкових платежів?

1. Керівник підприємства.

Національний банк України.

3. Головний бухгалтер.

4. Міністерство фінансів України.

5. Мінстат України.

 

 

19. Що є операційною діяльністю?

1. Основна статутна діяльність підприємства.

2. Основна статутна діяльність підприємства, інвестиційна та фінансова діяльності підприємства.

Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю підприємства.

4. Звичайна діяльність підприємства.

5. Основна та надзвичайна діяльність.

 

20. Як буде відображена на рахунках обліку наступна господарська операція6 « Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція»?

1. Д – 201 К – 23.

Д – 26 К – 23.

3. Д – 22 К – 23.

4. Д – 23 К – 26.

5. Д – 26 К – 91.

 

Варіант 25

 

 

1. Який з перерахованих рахунків призначений для обліку інших необоротних матеріальних активів?

1. Рахунок 20.

2. Рахунок 10.

3. Рахунок 01.

Рахунок 11.

5. Рахунок 12.

 

2. Як визначається величина амортизаційних відрахувань методом прямолінійного списання?

Діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкту.

2. Множенням фактичного річного об’єму виробництва продукції на виробничу ставку амортизації.

3. Множенням залишкової вартості на річну норму амортизації.

4. Множенням залишкової вартості об’єкту основних засобів на подвоєнну норму амортизації, обчислену виходячи з терміну його корисного використання.

5. Діленням первісної вартості на очікуваний період часу використання об’єкту.

 

3. Яким первинним документом оформлюється висновок про списання з експлуатації ліквідованих основних засобів?

1. Накладною на внутрішнє переміщення.

2. Актом приймання-передачі.

3. Інвентарною карткою.

Актом на списання.

5. Технічний паспорт.

 

4. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння необоротних активів.

2. Витрати на будівництво об’єктів основних засобів.

3. Витрати на проведення капітального ремонту основних засобів.

4. Передача основних засобів іншому підприємству у якості внеску до статутного капіталу.

5. Отримання основних засобів безкоштовно.

 

5. . Що розуміють в бухгалтерському обліку під відновною вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

Вартість відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Балансову їх вартість.

 

6. В якому регістрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі при сальдовому методі обліку?

На картках кількісно-сортового обліку.

2. В оборотній відомості.

3. У накопичувальній відомості по надходженню матеріалів.

4. У накопичувальній відомості по витрачанню матеріалів.

5. У книзі залишку матеріалів.

 

7. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі таких даних:

- вартість матеріалів, що надійшли, за договірними цінами – 1200 грн.;

- вартість послуг транспортної організації з перевезення матеріалів від станції залізничної до складу підприємства – 300 грн.;

- витрати на оплату праці робітникам, що зайняті розвантаженням матеріалів – 100 грн.

1. 4%.

2. 33%.

3. 25%.

4. 3%.

5. 7%.

 

8. Яку бухгалтерську проводку слід скласти, якщо надійшли матеріали від постачальника призначені для виробництва?

1. Д – 23 К – 201.

2. Д – 201 К – 641.

Д – 201 К – 63.

4. Д – 23 К – 641.

5. Д – 201 К – 36.

 

9. За якою вартістю відображаються виробничі запаси в бухгалтерському обліку?

1. За собівартістю.

2. За покупною вартістю.

За первісною вартістю.

4. За залишковою вартістю.

5. За відновною вартістю.

 

10. Який з перелічених нижче видів матеріальних цінностей ураховується на рахунку 20 «Виробничі запаси»?

1. Інструменти.

2. Незавершені деталі в цеху.

3. Готова продукція на складі.

Ящики для упакування матеріалів та готової продукції.

5. Напівфабрикати.

 

11. Що відноситься до дебіторської заборгованості?

1. Заборгованість постачальникам.

2. Заборгованість з оплати праці.

Заборгованість покупців.

4. Заборгованість по бюджету по податкам.

5. Заборгованість Пенсійному фонду.

 

 

12. Яким записом оформлюється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів?

1. Д -201 К – 372.

2. Д -201 К – 301.

Д -372 К – 301.

4. Д -301 К – 201.

5. Д -301 К – 372.

 

13. Яким записом оформлюється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати працівникам осново виробництва?

1. Д -23 К – 661.

2. Д -301 К – 661.

3. Д -311 К – 301.

Д -301 К – 311.

5. Д -661 К – 301.

 

14. Яким документом оформлюється приймання готівки в касу?

1. Прибутковим касовим ордером та випискою з касової книги.

2. Видатковим касовим ордером та квитанцією про приймання коштів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.011 с.)