Виписки банку з поточних рахунків. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виписки банку з поточних рахунків.3. Платіжного доручення.

4. Журналу реєстрації платіжних документів.

5. Журналу 1 та відомості 1.2.

 

 

20. У якій оцінці відображаються готова продукція в балансі та на рахунку 26 «Готова продукція»?

1. За відпускною ціною.

2. За оптовою ціною.

3. За фактичною собівартістю.

4. За договірною вартістю.

5. За первісною вартістю.

 

Варіант 4

 

1. Коли припиняються нараховувати амортизацію по основним засобам, що списані?

1. З місяця вибуття їх з експлуатації.

2. З місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

З місяця, наступного за місяцем вибуття з експлуатації.

4. З місяця введення їх в експлуатацію.

5. За місяць до вибуття об’єкта з експлуатації.

 

2. Чому дорівнює первісна вартість об’єктів, переведених до складу основних засобів з готової продукції?

1. Справедливій вартості аналогічних об’єктів.

2. Виробничій собівартості переданих об’єктів.

3. Ліквідаційній вартості відповідних об’єктів.

4. Залишковій вартості відповідних об’єктів.

Виробничій собівартості переданих об’єктів, але не вище за їх справедливу вартість.

 

3. За рахунок яких джерел нараховується амортизація основних засобів, використаних у сфері управління підприємством?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу загальновиробничих витрат.

4. Включається до складу витрат на збут.

5. Включається до складу інших операційних витрат.

 

4. Як відображаються в обліку витрати на транспортування і підготовку до експлуатації безоплатно отриманих об’єктів основних засобів?

1. Включається до складу операційних витрат.

2. Включається до складу інших витрат звичайної діяльності.

3. Включаються до первісної вартості отриманого об’єкту.

4. Включається до складу надзвичайних витрат підприємства.

5. Погашаються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків.

5. У якому з перерахованих випадків інвентаризація основних засобів обов’язкова?

1. При отриманні об’єкта основних засобів в оренду.

2. При передачі в оренду об’єкта основних засобів.

3. При списанні основних засобів у зв’язку з їх фізичним зносом.

При зміні матеріально-відповідальних осіб.

5. У разі отримання основних засобів за бартерним контрактом.

 

6. Який з перерахованих методів припускає списання виробничих запасів у послідовності їх надходження на підприємство?

1. Середньозваженої собівартості.

ФІФО.

3. Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Покупної вартості.

 

7. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці №1 «Розрахунку розподілу матеріалів за направленням витрат»?

1. Картки складського обліку витрат.

2. Накопичувальні відомості витрат матеріалів.

3. Відомість руху матеріалів.

Первинні документи з вибуття виробничих запасів.

5. Звіт про використання матеріалів.

 

8. Яким документом оформлюється надходження матеріалів на склад, якщо при їх прийманні виявлена нестача?

1. Прибутковим ордером.

2. Накладною.

Актом приймання матеріалів.

4. Товарно-транспортною накладною.

5. Рахунком постачальника.

 

9. В якому регістрі журнальної форми обліку відображається надходження запасів від основних засобів, що ліквідовані?

1. В відомості 3.3.

2. В журналі 5.

В журналі 6.

4. В відомості 3.5.

5. В журналі 7.

 

10. Які з перерахованих первинних документів використовуються для відпуску виробничих запасів в цех?

1. Накладна.

Лімітно-забірна карта, накладна - вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

3. Товарно-транспортна накладна.

4. Податкова накладна.

5. Акт приймання-передачі.

 

11. У яких регістрах журнальної форми ведеться облік грошових документів?

1. У журналі 1 та відомості 1.2.

У журналі 1 та відомості 1.3.

3. У журналі 2.

4. У журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

5. У журналі 3.

 

12. Конкретні вимоги до каси підприємства ким встановлюються?

Постановами НБУ.

2. Наказами Мінфіну.

3. Наказами Президента.

4. Розпорядчими документами підприємства.

5. Мінстатом України.

 

 

13. Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на роботу касира є обов’язковим?

Є обов’язковим.

2. Є обов’язковим, якщо це передбачено наказом про облікову політику на підприємстві.

3. Рекомендованим, по бажанню керівництва підприємства.

4. Обов’язковим лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

5. Не обов’язковим.

14 Платіжне доручення приймається банком для виконання на протязі якого строку?

1. На протязі дня у якому воно виписано.

2. Протягом трьох днів з дати виписки.

Протягом десяти днів з дати виписки.

4. Протягом п’яти днів з дати виписки.

5. Термін дії не обмежений.

 

15. Текстові елементи бланків платіжного доручення мають бути виконанні якою мовою?

1. Будь-якою мовою.

2. Українською або російською мовою.

3. Українською мовою.

4. Українською мовою та мовою країни контрагента якому здійснюється перерахування коштів.

5. Мовою країни контрагента якому здійснюється перерахування коштів.

 

16. Визначте сальдо на рахунку 30 «Каса», коли відомо, що сальдо початкове – 100 грн., дебетовий обіг – 500 грн., кредитовий обіг – 200 грн.:

1. 200 грн. (дебетове).

Грн. (дебетове).

3. 400 грн. (кредитове).

4. 500 грн. (дебетове).

5. 300 грн. (дебетове).

17. Ким встановлені граничні норми добових в Україні?

1. Законом.

2. Указами Президента.

3. Постановами Кабінету Міністрів України.

4. Наказами Міністерства фінансів України.

Постановами Кабінету Міністрів України та Податковим кодексом України.

18. Для якої з перерахованих операцій можливе здійснення розрахунків в безготівковому порядку?

1. При виплаті заробітної плати працівникам з каси підприємства.

2. При оплаті за продукцію (товари, роботи, послуги) з підзвітних сум.

При перерахуванні коштів з поточного рахунку покупця на поточний рахунок постачальника.

4. В усіх перерахованих вище випадків.

5. В жодному з перерахованих вище випадків.

19. Як визначається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості?

1. Первісна вартість помножена на коефіцієнт інфляції.

2. Первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів.

Первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів.

4. Переоцінена вартість мінус резерв сумнівних боргів.

5. Переоцінена вартість плюс резерв сумнівних боргів.

 

20. Бенефіціар – це?

Підприємство, яке у своєму банку отримує кошти за відкритим акредитивом іншого підприємства за відвантажену продукцію.

2. Підприємство, яке відкрило акредитив у виконуючому банку.

3. Банк, який здійснює оплату за акредитивом.

4. Юридична або фізична особа, яка видала вексель.

5. Підприємство, яке в банку відкрило акредитив для розрахунків з постачальниками.

 

 

Варіант 5

1. Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів?

1. Картки складського обліку.

Інвентарні картки.

3. Акт приймання-здачі основних засобів.

4. Акт списання основних засобів.

5. Накладна.

 

2. Який з перелічених об’єктів входить до складу нематеріальних активів?

1. Комп’ютер.

2. Довідник з правового регулювання економічної діяльності.

3. Програмне забезпечення.

4. Офісні меблі.

5. Спецодяг.

 

3. Який з перерахованих методів припускає рівномірну амортизацію основних засобів?

1. Кумулятивний метод.

2. Виробничий метод.

Прямолінійний метод.

4. Метод зменшення залишкової вартості.

5. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

 

4. Що розуміють в бухгалтерському обліку під первісною вартістю основних засобів?

Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати з доставки та установки, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з виданням об’єкту до експлуатації.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Амортизаційну вартість.

4. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

5. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

 

5. У якому з перерахованих випадків підприємство може провести переоцінку основних засобів?

1. Якщо його залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на 20%.

2. За розпорядженням податкової інспекції.

3. За розпорядженням адміністрації підприємства.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 399; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.036 с.)