Діленням справедливої вартості об’єкту на його залишкову вартість.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діленням справедливої вартості об’єкту на його залишкову вартість.2. Діленням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

3. Множенням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

4. Органами Міністерства статистики України.

5. Міністерством фінансів України.

 

6. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі таких даних:

- вартість матеріалів, що надійшли, за договірними цінами – 1200 грн.;

- вартість послуг транспортної організації з перевезення матеріалів від станції залізничної до складу підприємства – 300 грн.;

- витрати на оплату праці робітникам, що зайняті розвантаженням матеріалів – 100 грн.

1. 4%.

2. 33%.

3. 25%.

4. 3%.

5. 5,8%.

 

7. Якою бухгалтерською проводкою відображається нестача матеріалів, встановлена при інвентаризації в сумі 45 грн.?

1. Д 375 «Розрахунки за відшкодуваннями завданих збитків»

К 201 «Сировина й матеріали.

2. Д 201 «Сировина й матеріали

К 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

3. Д 91 «Загальновиробничі витрати»

К 201 «Сировина й матеріали.

Д 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей

К 201 «Сировина й матеріали.

5. Д 949 «Інші витрати операційної діяльності»

К 201 «Сировина й матеріали.

 

8. Що є чистою вартістю реалізації запасів?

1. Договірна вартість запасів, що були придбані у постачальників.

Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва.

3. Первісна вартість запасів, що придбані за плату.

4. Ідентифікована собівартість запасів, які відпускаються на спеціальні замовлення.

5. Оцінка запасів за нормативними витратами на одиницю продукції.

 

9. Яку інформацію про запаси слід розкрити в примітках до фінансової звітності?

1. Методи оцінки запасів.

2. Балансову вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп.

Балансову вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп, методи оцінки запасів, балансову вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації та балансову вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу.

4. Балансову вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації.

5. Балансову вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу.

 

10. Який документ складається на станції залізної дороги під час встановлення недостачі матеріалів під час їх приймання?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт про приймання матеріалів.

Комерційний акт.

4. Накладна.

5. Товарно-транспортна накладна.

 

 

11. Де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?

1. В журналі реєстрації платіжних документів.

В журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

3. В книзі скарг і пропозицій.

4. Касовій книзі.

5. В журналі 1 і відомості 1.2.

 

12. Як відображається в бухгалтерському обліку списання заборгованості покупців за відвантажену ним продукцію в рахунок раніше отриманого авансу?

1. Д – 301 К – 361.

Д – 681 К – 361.

3. Д – 361 К – 681.

4. Д – 361 К – 701.

5. Д – 311 К – 361.

 

13. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

2. Грошовими і розрахунковими чеками.

3. Платіжними дорученнями.

Прибутковими і видатковими касовими ордерами.

5. Платіжними вимогами.

 

14. Для який цілей один з наявних поточних рахунків повинен бути визначений підприємством як основний?

Для погашення заборгованості в безперечному порядку.

2. Для розрахунків з постачальниками.

3. Для отримання готівки в касу.

4. Для розрахунків з робітниками підприємства за допомогою карток.

5. Для розрахунків з бюджетом.

 

15. Форми первинного обліку касових операцій ким затверджені? Спросить

1. Постановами КМУ.

2. Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Мінстатом України.

5. Наказом Президента.

16.Який обліковий регістр ведеться по кредиту рахунків 20 та 22 ? Спросить

1.Відомість руху запасів.

2.Відомість 3.3

3.Журнал 5.

4.Журнал 4.

5.Відомість 3.2.

 

17. Що означає бухгалтерський запис : Д – 301 К – 372?

1. Випуск з виробництва і оприбуткування на склад готової продукції.

2. Відображення податкового кредиту з ПДВ.

Повернення невикористаних підзвітних сум.

4. Виплату заробітної плати виробничим робочим.

5. Видані гроші під звіт.

 

18. Текстові елементи бланків платіжного доручення мають бути виконані якою мовою?Спросить

1. Будь-якою мовою.

2. Українською або російською мовою.

3. Українською мовою.

4. Російською мовою.

5. Українською мовою та мовою країни контрагента, якому здійснюється перерахування коштів.

 

 

19. Розрахунок резерву сумнівних боргів як визначається?

За кожним сумнівним боргом залежно від фінансового стану боржника.???

2. На підставі конкурентоспроможності покупця.

3. На підставі статистичних даних підприємств відповідної галузі.

4. Інше.

5. Не має правильної відповіді.

 

20. В якому обліковому регістрі ведеться аналітичний облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»?

1. В журналі 2.

2. В відомості 3.2.

3. В журналі 3.

4. В журналі 4.

В відомості 3.1.

 

Варіант 21

 

1. У якому з перерахованих випадків допускається зміна первісної вартості об’єкту основних засобів?

1. Придбання нових об'єктів тієї ж групи основних засобі.

2. Технічного переозброєння.

3. Здача об'єкту в оперативну оренду.

4. Отримання об'єкту в оперативну оренду.

5. Передача об’єкту в фінансову оренду.

 

2. Яка з перерахованих операцій відбивається за кредитом рахунка 10 «Основні засоби»?

1. Амортизація основних засобів.

Ліквідація основних засобів.

3. Надходження основних засобів.

4. Реконструкція основних засобів.

5. Витрати на ремонт основних засобів.

 

3. Коли починає нараховуватися амортизація по введених в експлуатацію об’єктах?

1. З місяця введення їх в експлуатацію.

З місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

3. З місяця, який передує місяцю його введення в експлуатацію.

4. З місяця вибуття з експлуатації.

5. З кварталу наступного за кварталом, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

 

4. Для яких об’єктів згідно П(с)БО 7 може застосовуватися наступний метод нарахування амортизації: у першому місяці використання амортизація нараховується у розмірі 50% вартості, що амортизується, і 50% - нараховується в місяці списання з балансу (вибуття зі складу активів)?

1. Основних засобів, орендованих на умовах фінансової оренди.

Малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів.

3. Будь-яких основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

4. Будь-яких інших необоротних матеріальних активів.

5. Нематеріальних активів.

 

5. Як визначається фінансовий результат від вибуття основних засобів?

Як різниця між доходом від вибуття і сумою залишкової вартості об’єктів, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям.

2. Як різниця між доходом і витратами, пов’язаними з вибуттям.

3. Як різниця між первісною вартістю і зносом об’єкта, що вибув.

4. Як різниця між первісною і справедливою вартістю об’єкту, що вибуває.

5. Як різниця між доходами та ліквідаційною вартістю.

 

 

6. Яка відмінна особливість виробничих запасів?

1. Одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

2. Багатократне використання в процесі виробництва, перенесення вартості частинами на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

3. Багатократне використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

4. Багатократне використання в процесі виробництва з нарахуванням зносу витрачених матеріалів.

5. Одноразове використання в процесі виробництва та перенесення вартості частинами на собівартість виготовленої продукції.

 

7. Яку проводку необхідно скласти під час відпуску запасних частин для модернізації устаткування, що призводить до збільшення очікуваних економічних вигод від об’єкта основних засобів?

1. Д – 92 К – 207.

2. Д – 943 К – 207.

Д – 152 К – 207.

4. Д – 104 К – 207.

5. Д – 91 К – 207.

 

8. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

За первісною.

2. За справедливою.

3. За залишковою.

4. За переціненою.

5. За ринковою.

 

9. Внаслідок інвентаризації встановлено нестачу матеріалів на складі за балансовою вартістю 3460 грн., з вини матеріально-відповідальної особи. Розрахуйте суму матеріальних збитків, що підлягають відшкодуванню винуватцем, якщо відомо, що індекс інфляції складає 1,05.

1. 7058,40 грн.

2. 13078,80 грн.

3. 4359,60 грн.

Грн.

5. 9525,10 грн.

 

10. На підставі яких документів заповнюється відомість 3.3 або журнал 3 за рахунком 63?

1. На підставі первинних документів з оприбуткування матеріальних цінностей.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.70.216 (0.016 с.)