Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.5. Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх зносу.

 

4. Для яких об’єктів відповідно до П(с)БО 7 передбачений наступний метод амортизації: в першому місяці використання амортизація нараховується у розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решта 50% - нараховується у місяці списання з балансу (вилучення з активів)?

1. Для основних засобів, що орендовані на умовах фінансової оренди.

2. Для будь-яких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

3. Для основних засобів, що передані в операційну оренду.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.

5. Для будь-яких інших необоротних матеріальних активів.

 

5. Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів?

1. Картка складського обліку.

Інвентарні картки.

3. Акт приймання - здачі основних засобів.

4. Акт списання основних засобів.

5. Накладна.

 

6. На підставі яких документів заповнюється відомість 3.3 за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»?

1. На підставі первинних документів з оприбуткування матеріальних цінностей.

2. На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів, актів приймання тощо та виписок банку та авансових звітів.

3. На підставі супровідних документів постачальників та платіжних документів.

4. На підставі виписок банку з поточного рахунку.

На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів та виписок банку.

 

7. Для чого використовується накопичувальна відомість з витрачання матеріалів?

1. Для розрахунку фактичної собівартості матеріалів, що витрачені на виробництво.

2. Для документального оформлення витрачання матеріалів.

3. Для оформлення руху матеріалів на складі.

4. Для узагальнення даних первинних документів з витрачання матеріалів.

5. Для відображення даних про витрачання матеріалів за обліковою вартістю.

 

8. Яким документом оформлюється разовий відпуск матеріалів зі складу на виробництво?

1. Накладною на відпуск матеріалів на сторону.

2. Лімітно-забірною картою.

Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

4. Вимогою.

5. Розпорядженням на відпуск.

 

9. На підставі якого документа приймаються гроші у касу?

Прибутковий касовий ордер.

2. Чек.

3. Платіжне доручення.

4. Розрахунковий касовий ордер.

5. Видатковий касовий ордер.

 

10. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

4. Розрахунковим чеком.

5. Випискою банка.

 

11. Форми первинного обліку касових операцій ким затверджені?

1. Постановами КМУ.

Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Міністерством статистики України.

5. Верховною Радою України.

12. Де можуть застосовуватись грошові чеки?

1. Для готівкових розрахунків за товари.

2. Для готівкових розрахунків за роботи та послуги.

Для отримання готівки із банка в касу.

4. Як для розрахунків за товари, роботи , послуги і для отримання готівки із банка в касу.

5. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи і послуги.

 

13. Визначення дебіторської заборгованості де наведено?

1. П(с)БО 11.

П(с)БО 10.

3. П(с)БО 12.

4. П(с)БО 13.

5. П(с)БО 14.

 

14. Який з перерахованих документів є підставою для здачі грошової готівки в банк на поточний рахунок?

1. Об’ява про внесення готівки.

Платіжне доручення.

3. Грошовий чек.

4. Платіжна вимога-доручення.

5. Розрахунковий чек.

 

15. Де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?

1. В журналі реєстрації платіжних документів.

2. В касовій книзі.

3. В звіті касира.

В журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

5. В книзі скарг і пропозицій.

 

16. Якою з приведених нижче кореспонденцій рахунків відображається надходження з поточного рахунку в касу грошових коштів для виплати заробітної плати?

1. Дебет 31 Кредит 30.

2. Дебет 30 Кредит 66.

Дебет 30 Кредит 31.

4. Дебет 66 Кредит 30.

5. Дебет 66 Кредит 31

 

17. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

Прибутковими і видатковими касовими ордерами.

3. Платіжними дорученнями.

4. Грошовими чеками.

5. Розрахунковими чеками.

 

18. Скільки поточних рахунків в банках України може відкрити підприємство?

1. Не більше 2-х поточних рахунків.

2. Не більше 1-го поточного рахунку.

3. Не більше 3-х поточних рахунків.

Не обмежену кількість поточних рахунків.

5. Не більш 5-ти поточних рахунків.

 

19. Що є фінансовими інвестиціями згідно з П(с)БО 2 «Баланс»?

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

2. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвесторів.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні.

4. Вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи.

5. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

 

20. Що відноситься до безнадійної дебіторської заборгованості?

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

2. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її повернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3. Сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

4. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

5. Сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 

Варіант 2.

1. Якою буде сума нарахованої амортизації виробничого устаткування за виробничим методом за місяць експлуатації, якщо відомо, що його первісна вартість – 30000 грн., накопичений знос за 2 роки експлуатації – 14000 грн., строк корисного використання – 4 роки, ліквідаційна вартість – 2000 грн., запланований обсяг виробництва продукції – 280000 шт., фактичний обсяг виробництва за місяць – 5000 шт.?

1. 535 грн.

Грн.

3. 285 грн.

4. 583 грн.

5. 535,7 грн.

 

2. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

За первісною.

2. За залишковою.

3. За переціненою.

4. За ринковою.

5. За справедливою.

 

3. На якому рахунку ураховуються основні засоби, отримані в фінансову оренду?

На рахунку 10 «Основні засоби».

2. На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».

3. На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

4. На рахунку 531 «Зобов’язання по фінансовій оренді».

5. На рахунку 109 «Інші основні засоби».

 

4. Який метод нарахування амортизації доцільніше використовувати для такого об’єкта основних засобів, як комп’ютерна техніка?

1. Прямолінійний метод.

2. Метод передбачений податковим законодавством.

3. Виробничий метод.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

5. Кумулятивний метод.

 

5. Яка проводка складається під час оприбуткування відходів основного виробництва на склад?

1. Д – 209 К – 91.

Д – 209 К – 23.

3. Д – 23 К – 209.

4. Д – 209 К – 24.

5. Д – 91 К – 209.

 

6. Який документ складається на станції залізної дороги, якщо встановлена недостача матеріалів під час їх приймання?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт про приймання матеріалів.

Комерційний акт.

4. Накладна.

5. Накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

 

7. Визначить фактичну собівартість витрачених матеріалів, якщо відомо:

- відпущено матеріалів на виробництво за договірними цінами – 18000 грн.;

- придбані матеріали за договірною вартістю – 20000 грн.;

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 8%.

1. 18144.

2. 19440.

3. 16560.

4. 14400.

5. 19400.

 

8. В якому реєстрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі при сальдовому методі обліку?

1. На картках складського обліку матеріалів.

2. В оборотній відомості.

У накопичувальній відомості.

4. У книзі залишку матеріалів.

5. У відомості обліку залишків матеріалів на складі.

 

9. Якою бухгалтерською проводкою списується фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1. Д – 901 К – 20.

Д – 943 К – 20.

3. Д – 902 К – 20.

4. Д – 712 К – 20.

5. Д –791 К – 20.

 

10. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі наступних даних:

- залишок матеріалів на початок місяця за договірними цінами – 11300 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця – 900 грн.;

- придбано за місяць матеріалів за договірними цінами – 4600 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат за місяць – 440 грн.

1. 11,85%.

2. 10,92%.

3. 8,43%.

4. 9,56%.

5. 7,96%.

 

11. Заборгованість за договорами фінансової оренди за якою вартістю відображається в балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.014 с.)