Вартість основних засобів, яка амортизується
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вартість основних засобів, яка амортизується2. Залишкова вартість

3. Первісна вартість

4. Справедлива вартість

 

443. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків по наведеній операції: Списано залишкову вартість автомобіля:

1. Дт 131 Кт 105

Дт 976 Кт 105

3. Дт 901 Кт 105

4. Дт 976 Кт 103

 

444. Різниця між первісною вартістю необоротних активів і сумою їх зносу – це...

1. Первісна вартість

2. Справедлива вартість

3. Ліквідаційна вартість

Залишкова вартість

 

445. При надходженні основних засобів приймальна комісія, призначена наказом або розпорядженням керівника, складає документ...

Акт-приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

2. Інвентарну картку

3. Товарно-транспортну накладну

4. Рахунок-фактуру

 

446. Для обліку основних засобів призначений рахунок...

1. 10

2. 11

3. 12

4. 13

 

447. Аналітичний облік основних засобів ведеться в…

1. Акті приймання-передачі основних засобів

Інвентарній картці

3. Інвентаризаційному описі

4. Інвентарному списку

 

448. Синтетичний облік основних засобів ведеться у :

1. Журналі-ордері 4 Б с.-г.

2. Журналі-ордері 5 А с.-г.

Журналі-ордері 4-Ас.г.; Головній книзі

4. Головній книзі

 

Для обліку витрат на придбання та виготовлення основних засобів призначений субрахунок

1. 104

2. 121

3. 131

4. 152

 

450. Витрати пов’язані з придбанням, спорудженням або виготовленням об’єкта основних засобів, відображаються за …

Дебетом рахунку 15

2. Дебетом рахунку 10

3. Кредитом рахунку 15

4. Кредитом рахунку 10

 

451. При прийманні в експлуатацію або введенні в дію об’єктів основних засобів понесені витрати списуються з кредиту…

Рахунку 15

2. Рахунку 10

3. Рахунку 11

4. Рахунку 12

 

452. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні витрат на відрядження працівника при придбанні основних засобів:

1. Дт 372 Кт 301

Дт 152 Кт 372

3. Дт 153 Кт 372

4. Дт 301 Кт 372

 

453. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні послуг власного автотранспорту по доставці придбаного обладнання:

1. Дт 152 Кт 685

2. Дт 152 Кт 631

3. Дт 152 Кт 203

Дт 152 Кт 234

 

454. Визначте правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковані основні засоби від постачальників введені в експлуатацію:

Дт 10 Кт 152

2. Дт 10 Кт 46

3. Дт 10 Кт 424

4. Дт 10 Кт 151

455. Визначте правильну кореспонденцію рахунків, якщо безкоштовно отримані основні засоби:

1. Дт 10 Кт 152

2. Дт 10 Кт 46

Дт 10 Кт 424

4. Дт 10 Кт 151

 

456. Методологічні засади обліку біологічних активів визначаються у…

П(С)БО 30

2. П(С)БО 8

3. П(С)БО 7

4. П(С)БО 2

 

457. У разі невідповідності критеріям визнання активом основні засоби...

Списуються з балансу

2. Ремонтуються

3. Передаються від однієї матеріально відповідальної особи до іншої

4. Орендуються

 

458. Визначенням непридатності основних засобів, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту повинні займатися...

1. Керівник підприємства

2. Головний бухгалтер

3. Матеріально відповідальна особа

Постійно діюча комісія

 

459. При списанні з балансу трактора складається документ...

Акт на списання основних засобів

2. Акт на списання автотранспортних засобів

3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

4. Накладна внутрігосподарського призначення

 

460. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків по наведеній операції: Нарахована зарплата працівникам, що виконують роботи з демонтажу корівника:

1. Дт 151 Кт 661

Дт 976 Кт 661

3. Дт 232 Кт 661

4. Дт 943 Кт 661

 

461. Вкажіть кореспонденцію рахунків з оприбуткування запасних частин від ліквідації автомобіля:

1. Дт 207 Кт 234

Дт 207 Кт 746

3. Дт 205 Кт 746

4. Дт 234 Кт 207

 

462. Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання – це...

1. Переоцінка

Амортизація

3. Ліквідація

4. Реалізація

 

463. За яким методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний строк корисного використання об’єкта основних засобів:

Прямолінійним

2. Зменшення залишкової вартості

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

4. Кумулятивним

 

464. Вкажіть кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки основних засобів – дооцінки:

1. Дт 10 Кт 746

Дт 10 Кт 423

3. Дт 975 Кт 10

4. Дт 423 Кт 10

 

465. Вкажіть кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки основних засобів – уцінки:

1. Дт 423 Кт 10

2. Дт 10 Кт 746

Дт 975 Кт 10

4. Дт 131 Кт 10

 

466. За яким методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації

1. Прямолінійним

2. Зменшення залишкової вартості

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

Виробничим

 

467. Для обліку зносу (амортизації) необоротних активів призначений рахунок ...

1. 10

2. 11

3. 12

4. 13

 

468. Нарахування амортизації відображається за…

1. Дебетом рахунку 10

2. Кредитом рахунку 10

3. Дебетом рахунку 13

Кредитом рахунку 13

 

469. Списання зносу (амортизації) відображається за...

1. Дебетом рахунку 10

2. Кредитом рахунку 10

Дебетом рахунку 13

4. Кредитом рахунку 13

 

470. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації на приміщення адміністративної будівлі:

Дт 92 Кт 131

2. Дт 131 Кт 103

3. Дт 912 Кт 131

4. Дт 911 Кт 131

 

471. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації на основні засоби, які використовуються в тваринництві:

1. Дт 92 Кт 131

2. Дт 131 Кт 104

Дт 232 Кт 131

4. Дт 231 Кт 131

 

472. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні зносу основних засобів при їх вибутті:

1. Дт 92 Кт 131

Дт 131 Кт 10

3. Дт 23 Кт 131

4. Дт 91 Кт 131

 

473. Для обліку інших необоротних матеріальних активів призначений рахунок…

1. 10

2. 11

3. 12

4. 13

 

474. Оприбуткування (придбаних, виготовлених, безоплатно отрима­них) інших необоротних матеріальних активів відображається за …

Дебетом рахунку 11

2. Дебетом рахунку 10

3. Дебетом рахунку 12

4. Дебетом рахунку 15

475. Наявність і рух бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних споруд), природних ресурсів, предметів прокату відображаються на рахунку…

1. 10

2. 11

3. 12

4. 15

 

476. Методологічні засади обліку нематеріальних активів визначаються у…

1. П(С)БО 7

2. П(С)БО 9

П(С)БО 12

4. П(С)БО 8

 

477. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією на списання нематеріального активу, якщо вартість його повністю амортизована:

1. Дт 12 Кт 154

Дт 133 Кт 12

3. Дт 976 Кт 12

4. Дт 132 Кт 11

 

478. Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований – це:

1. Основні засоби

2. Виробничі запаси

3. Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

 

479. Для обліку нематеріальних активів призначений рахунок…

1. 10

2. 11

3. 12

4. 20

480. Витрати на придбання або створення нематеріальних активів накопичуються на субрахунку…

1. 151

2. 152

3. 153

4. 154

 

481. Отримані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за…

1. Справедливою вартістю

Первісною вартістю

3. Ліквідаційною вартістю

4. Залишковою вартістю

 

482. Для накопичення інформації про суми нарахованої амортизації нематеріальних активів передбачений субрахунок…

1. 131

2. 132

3. 133

4. 134

 

483. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції при нарахуванні амортизації на комп’ютерну програму по автоматизації обліку:

Дт 92 Кт 133

2. Дт 91 Кт 133

3. Дт 23 Кт 133

4. Дт 133 Кт 12

 

484. Тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати с.-г. продукцію та / або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди – це:

1. Запаси

Біологічні активи

3. Основні засоби

4. Готова продукція

 

485. Усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами – це:

Довгострокові біологічні активи

2. Додаткові біологічні активи

3. Поточні біологічні активи

4. Сільськогосподарська продукція

 

486. Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень – це:

1. Довгострокові біологічні активи

Додаткові біологічні активи

3. Поточні біологічні активи

4. Сільськогосподарська продукція

 

487. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання – це:

1. Довгострокові біологічні активи

2. Додаткові біологічні активи

3. Поточні біологічні активи

Сільськогосподарська продукція

 

488. Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі – це:

1. Довгострокові біологічні активи

2. Додаткові біологічні активи

Поточні біологічні активи

4. Сільськогосподарська продукція

 

489. За якою вартістю куплений (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства:

1. Справедливою вартістю

Первісною вартістю

3. Залишковою вартістю

4. Переоціненою вартістю

 

490. Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх…

Справедливій вартості

2. Первісній вартості

3. Залишковій вартості

4. Переоціненій вартості

 

491. Визначте кореспонденцію рахунків: поставлено на відгодівлю тварин, вибракуваних зі складу довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю:

1. Дт 213 Кт 213

Дт 212 Кт 163

3. Дт 212 Кт 212

4. Дт 213 Кт 164

 

492. Як правильно відобразити в обліку списання нестачі поточних біологічних активів тваринництва, що оцінюються за справедливою вартістю:

Дт 947 Кт 212

2. Дт 947 Кт 213

3. Дт 213 Кт 719

4. Дт 212 Кт 719

 

493. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано приріст живої маси свиней в оцінці справедливої вартості :

1. Дт 213 Кт 234

2. Дт 213 Кт 232

Дт 212 Кт 232

4. Дт 212 Кт 718

 

494. На якому рахунку ведеться облік поточних біологічних активів рослинництва:

1. 211

2. 231

3. 212

4. 213

 

495. До якої групи активів відносяться: телички, бички поточного року народження, тварини на відгодівлі, звірі, птиця, сім’ї бджіл:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.02 с.)