ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щоденник надходження сільськогосподарської продукції2. Реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля

3. Путівка на вивіз продукції з поля

4. Накладна внутрігосподарського призначення

 

75. Визначте документ, який складає спеціальна комісія, на приймання заготовлених грубих та соковитих кормів:

1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

2. Відомість витрати кормів

3. Акт на оприбуткування пасовищних кормів

Акт на оприбуткування грубих та соковитих кормів

76. Оприбуткування молока, одержаного від надою, оформляється первинним документом:

1. Відомістю руху молока

2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

Журналом обліку надою молока

4. Накладною внутрігосподарського призначення

 

77. Облік щоденного надходження та витрачання молока протягом місяця на фермі ведеться у...

Відомості руху молока

2. Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції

3. Журналі обліку надою молока

4. Накладній внутрігосподарського призначення

 

78. Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції рослинництва (борошно, крупа, олія, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на підставі:

1. Акту на сортування та сушіння продукції рослинництва

2. Щоденника надходження сільськогосподарської продукції

Звіту про переробку продукції

4. Накладної внутрігосподарського призначення

 

79. Яким документом оформляється готова продукція, що відправляється з пунктів переробки на склад:

1. Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва

2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

3. Звітом про переробку продукції

Накладною внутрігосподарського призначення

 

80. В якому документі ведеться облік переробки молока і молочних продуктів:

1. Відомості руху молока

Відомості переробки молока і молочних продуктів

3. Журналі обліку надою молока

4. Накладній внутрігосподарського призначення

 

81. Укажіть рахунок, що призначений для обліку продукції сільськогосподарського виробництва:

1. 23

2. 26

3. 27

4. 28

 

82. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

1. Дт 271 Кт 46

Дт 271 Кт 231

3. Дт 271 Кт 271

4. Дт 271 Кт 719

 

83. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:

1. Дт 272 Кт 46

2. Дт 272 Кт 272

Дт 272 Кт 232

4. Дт 272 Кт 719

 

84. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на передачу продукції рослинництва від однієї матеріально відповідальної особи до іншої:

Дт 271 Кт 271

2. Дт 26 Кт 26

3. Дт 271 Кт 231

4. Дт 208 Кт 208

 

85. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування надлишків продукції рослинництва, виявлених при інвентаризації:

1. Дт 271 Кт 271

2. Дт 271 Кт 231

Дт 271 Кт 719

4. Дт 271 Кт 718

 

86. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування безоплатно одержаного насіння:

1. Дт 271 Кт 271

2. Дт 208 Кт 231

Дт 208 Кт 718

4. Дт 26 Кт 718

 

87. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання молока для випоювання телят:

1. Дт 272 Кт 272

2. Дт 232 Кт 208

Дт 232 Кт 272

4. Дт 272 Кт 232

88. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання картоплі в реалізацію покупцям:

Дт 901 Кт 271

2. Дт 361 Кт 701

3. Дт 701 Кт 641

4. Дт 311 Кт 361

 

89. Інструменти, спецодяг, канцелярські прилади, постільні речі, господарський інвентар тощо, строк корисного використання яких не більше одного року, належать до:

1. Основних засобів

2. Виробничих запасів

Малоцінних та швидкозношуваних предметів

4. Інших необоротних матеріальних активів

 

90. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів в місцях збері­гання та експлуатації матеріально відповідальними особами ведеться в:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

Книзі складського обліку

3. Журналі-ордері № 5А с. г. та відомості

4. Сальдовій відомості

 

91. Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів призначений рахунок...

1. 10

2. 11

3. 20

4. 22

 

92. За яким каналом надходження МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 22 Кт 631; Дт 641 Кт 631; Дт 631 Кт 311:

Придбання МШП за плату

2. Надходження МШП від власного виробництва

3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу

4. Безоплатно одержані МШП

 

93. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 46:

1. Придбані МШП за плату

2. Надходження МШП від власного виробництва

Надходження МШП як внесок до статутного капіталу

4. Безоплатно одержані МШП

 

94. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 718:

1. Придбані МШП за плату

2. Надходження МШП від власного виробництва

3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу

Безоплатно одержані МШП

 

95. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 92 Кт 22, Дт 91 Кт 22, Дт 93 Кт 22:

Списані МШП на витрати діяльності

2. Реалізовані МШП

3. Безоплатно передані МШП

4. Виявлена нестача МШП

 

96. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів Дт 943 Кт 22 , Дт 377 Кт 712 , Дт 712 Кт 641:

1. Списані МШП на витрати діяльності

Реалізовані МШП

3. Безоплатно передані МШП

4. Виявлена нестача МШП

 

97. За яким напрямком вибуття МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 947 Кт 22:

1. Списання МШП на витрати діяльності

2. Реалізація МШП

3. Безоплатна передача МШП

Виявлена нестача МШП

 

98. Аналітичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у...

Звіті про рух матеріальних цінностей та сальдовій відомості

2. Звіті про рух тварин і птиці на фермі

3. Журналі-ордері № 5А с.г. та відомості

4. Головній книзі

 

99. Синтетичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у ...

1. Звіті про рух матеріальних цінностей та сальдовій відомості

2. Книзі складського обліку

Журналі-ордері № 5А с.г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 5В с.г. та Головній книзі

 

100. До якого виду виробництв відносяться: ремонтні майстерні, автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання:

1. Рослинництво

Допоміжне виробництво

3. Промислове виробництво

4. Тваринництво

 

101. Укажіть субрахунок для ведення обліку витрат та виконаних робіт допоміжними виробництвами:

1. 231

2. 232

3. 233

4. 234

 

102. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків з нарахування оплати праці робітникам, зайнятим на ремонті автомобіля, що проводиться в ремонтній майстерні:

Дт 234 Кт 661

2. Дт 235 Кт 661

3. Дт 91 Кт 661

4. Дт 92 Кт 661

 

103. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання запасних частин при проведенні ремонту машин, обладнання у ремонтній майстерні:

1. Дт 91 Кт 207

2. Дт 207 Кт 207

Дт 234 Кт 207

4. Дт 235 Кт 207

 

104. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нарахована оплата праці завідувачу ремонтною майстернею, механіку:

Дт 234 Кт 661

2. Дт 235 Кт 661

3. Дт 92 К-т 661

4. Дт 91 Кт 661

 

105. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою у кінці місяця цехові витрати ремонтної майстерні списують:

Дт 234 Кт 234

2. Дт 235 Кт 234

3. Дт 92 Кт 234

4. Дт 91 Кт 234

 

106. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції на списання витрат по ремонту вантажного автомобіля, виконаного в ремонтному виробництві:

1. Дт 231 Кт 234

2. Дт 232 К-т 234

Дт 234 Кт 234

4. Дт 235 К-т 234

 

107. Операції на списання витрат по споживачах послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах по фактичній собівартості обліковують за ...

1. Дебетом 234

2. Дебетом 235

3. Кредитом 235

Кредитом 234

 

108. Операція з нарахування оплати праці водіям фіксується у…

Дорожньому листі вантажного автомобіля

2. Табелі обліку робочого часу

3. Наряді на відрядну роботу

4. Дорожньому листі трактора

 

109. Операція зі списання вартості запасних частин, використаних для ремонту машин, відображається у…

1. Лімітно-забірній картці (ф. № ВЗСГ-2)

Відомості дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6)

3. Накладній (внутрігосподарського) призначення (ф. № ВЗСГ-8)

4. Товарній накладній (ф. № ВЗСГ -7)

 

110. Аналітичний облік по субрахунку 234 “Допоміжні виробництва” ведеться у:

1. Зведеній відомості № 5.10 с.г. до Журналу-ордеру № 5В с.г.

2. Журналі-ордері №5В с.г.

3. Звіті № 5.6 с.г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв

4. Звіті № 5.5 с.г. про витрати та вихід продукції основного виробництва

 

111. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків зі списання кормів на утримання робочої худоби:

Дт 234 Кт 208

2. Дт 234 Кт 201

3. Дт 234 Кт 26

4. Дт 234 Кт 28

 

112. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від робочих коней за справедливою вартістю:

1. Дт 232 Кт 234

Дт 212 Кт 234

3. Дт 213 Кт 234

4. Дт 212 Кт 163

 

113. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання послуг гужового транспорту на об’єкти обліку тваринництва:

1. Дт 212 Кт 234

Дт 232 Кт 234

3. Дт 208 Кт 234

4. Дт 213 Кт 234

 

114. Які витрати включаються до виробничої собівартості готової продукції:

Прямі матеріальні витрати

2. Інші операційні витрати

3. Витрати на збут

4. Адміністративні витрати

 

115. Які з наведених витрат включаються до складу загально­виробничих витрат:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.027 с.)