ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати на управління виробництвом (галузями)2. Плата за розрахунково-касове обслуговування

3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання адміністративних приміщень

4. Представницькі витрати

 

116. Загальновиробничі витрати поділяються на:

Постійні та змінні

2. Розподілені та нерозподілені

3. Тимчасові та відстрочені

4. Поточні та майбутніх періодів

 

117. На якому із перелічених субрахунків протягом звітного періоду за дебетом обліковуються наростаючим підсумком витрати, а за кредитом – вихід продукції:

1. 231

2. 271

3. 234

4. 152

 

118. За якою статтею витрат у тваринництві складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 232 Кт 208:

1. Роботи і послуги

Засоби захисту тварин

3. Витрати на утримання основних засобів

4. Витрати на організацію виробництва і управління

 

119. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 661:

Витрати на оплату праці

2. Відрахування на соціальні заходи

3. Роботи та послуги

4. Витрати на організацію виробництва і управління

 

120. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Д-т 231 К-т 651:

1. Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

3. Роботи та послуги

4. Витрати на організацію виробництва і управління

 

121. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 631; Дт 231 Кт 234:

Роботи та послуги

2. Витрати на організацію виробництва і управління

3. Витрати на утримання основних засобів

4. Відрахування на соціальні заходи

 

122. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбуткування борошна від розмелу зерна в млині:

1. Дт 233 Кт 271

2. Дт 233 Кт 233

Дт 273 Кт 233

4. Дт 26 Кт 233

 

123. У якому регістрі ведеться аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва:

Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г.

2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.г.

3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.г.

4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.г.

 

124. Синтетичний облік по рахунку 23 ведеться у…

1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г

Журналі-ордері 5В с.г. та Головній книзі

3. Журналі-ордері 5Б с.г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері 5А с.г. та Головній книзі

 

125. Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності призначені рахунки класу….

1. 3

2. 9

3. 7

4. 4

 

126. Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок…

1. 90

2. 93

3. 92

4. 94

 

127. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 901 Кт 27:

1. Списана собівартість виконаних робіт на сторону

Списана в реалізацію продукція рослинництва

3. Списана собівартість реалізованих товарів

4. Списана собівартість наданих послуг

 

128. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 903 Кт 234:

1. - Списана собівартість реалізованої продукції тваринництва

2. - Списана собівартість реалізованої продукції рослинництва

3. - Списана собівартість реалізованої продукції промислових виробництв

Списана собівартість наданих послуг допоміжними виробництвами

 

129. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 791 Кт 901:

Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

2. Списана виручка (дохід) від реалізації на фінансові результати

3. Визначений прибуток від реалізації продукції

4. Визначений збиток від реалізації продукції

 

130. Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку…

1. 90

2. 91

3. 93

4. 94

 

131. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою розподілено і списано загальновиробничі витрати рослинництва в кінці звітного періоду:

Дт 231 Кт 911

2. Дт 232 Кт 912

3. Дт 231 Кт 231

4. Дт 90 Кт 91

 

132. Облік витрат на збут ведеться на рахунку…

1. 90

2. 91

3. 93

4. 94

 

133. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:

Дт 93 Кт 661

2. Дт 949 Кт 661

3. Дт 23 Кт 661

4. Дт 92 Кт 661

 

134. Визначте кореспонденцію рахунків за надані послуги з реклами продукції іншими організаціями:

1. Дт 93 Кт 661

Дт 93 Кт 685

3. Дт 92 Кт 631

4. Дт 91 Кт 631

 

135. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на збут в кінці звітного періоду:

1. Дт 79 Кт 92

2. Дт 79 Кт 94

3. Дт 79 Кт 97

Дт 791 Кт 93

 

136. Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку…

1. 90

2. 91

3. 92

4. 94

137. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:

1. Загальновиробничих

2. +Адміністративних

3. Витрат на збут

4. Інших витрат

 

138. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на службове відрядження адмінуправлінського персоналу:

1. Дт 91 Кт 372

Дт 92 Кт 372

3. Дт 93 Кт 372

4. Дт 94 Кт 372

 

139. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані адміністративні витрати в кінці звітного періоду:

1. Дт 791 Кт 901

Дт 791 Кт 92

3. Дт 791 Кт 93

4. Дт 791 Кт 94

 

140. Для обліку фінансових витрат призначений рахунок…

1. 95

2. 96

3. 97

4. 94

 

141. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за короткостроковим банківським кредитом:

1. Дт 791 Кт 951

2. Дт 952 Кт 684

3. +Дт 951 Кт 684

4. Дт 684 Кт 311

 

142. Втрати від участі в капіталі відображаються на рахунку…

1. 95

2. 96

3. 97

4. 94

 

143. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено інвестором збитки від участі в капіталі:

1. Дт 79 Кт 96

2. Дт 79 Кт 95

3. Дт 79 Кт 94

Дт 96 Кт 141

 

144. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана собівартість реалізованих поточних фінансових інвестицій:

1. Дт 377 Кт 741

Дт 971 Кт 35

3. Дт 311 Кт 377

4. Дт 79 Кт 971

 

145. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана залишкова вартість трактора, який списано внаслідок зносу:

Дт 976 Кт 104

2. Дт 793 Кт 976

3. Дт 131 Кт 104

4. Дт 976 Кт 661

 

146. Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку…

1. 95

2 96

3. 99

4. 94

 

147. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено витрати вантажного автотранспорту по ліквідації наслідків стихійного лиха:

1. Дт 79 Кт991

2. Дт 92 Кт234

3. Дт 976 Кт 234

Дт 991 Кт 234

 

148. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано витрати по посівах, що загинули в результаті вимокання:

Дт 991 Кт 231

2. Дт 231 Кт 231

3. Дт 79 Кт 991

4. Дт 231 Кт 271

 

149. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, – це:

1. Статутний капітал

Власний капітал

3. Пайовий капітал

4. Додатковий капітал

150. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це:

Статутний капітал

2. Власний капітал

3. Пайовий капітал

4. Додатковий капітал

 

151. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим від суми, еквівалентної на момент його створення розміру, встановленому ...

1. Наказом керівника підприємства

2. Засновницькими документами

Чинним законодавством

4. Статутом підприємства

 

152. Для обліку статутного капіталу призначений рахунок…

1. 40

2. 41

3. 42

4. 43

 

153. Визначте кореспонденцію рахунків по формуванню статутного капіталу при реєстрації:

Дт 46 Кт 40

2. Дт 10 Кт 46

3. Дт 20 Кт 46

4. Дт 30 Кт 46

 

154. За рахунок випуску нових акцій…

Збільшується статутний капітал

2. Зменшується статутний капітал

3. Збільшується додатковий капітал

4. Зменшується додатковий капітал

 

155. За рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості при викупі їх у власників та наступним їх анулюванням…

1. Збільшується статутний капітал

Зменшується статутний капітал

3. Збільшується додатковий капітал

4. Зменшується додатковий капітал

 

156. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:

1. Вилучений капітал

Неоплачений капітал

3. Резервний капітал

4. Додатковий капітал

 

157. Для обліку вилученого капіталу призначений рахунок…

1. 43

2. 44

3. 45

4. 46

 

158. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою викуплені акції власної емісії у акціонерів:

Дт 45 Кт 31

2. Дт 40 Кт 45

3. Дт 31 Кт 45

4. Дт 42 Кт 45

 

159. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою анульовані викуплені акції:

1. - Д-т 45 К-т 31

2. +Д-т 40 К-т 45

3. - Д-т 31 К-т 45

4. - Д-т 42 К-т 45

 

160. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, – це:

1. Вилучений капітал

Пайовий капітал

3. Резервний капітал

4. Додатковий капітал

 

161. Яка операція відображена наступною кореспонденцію рахунків Дт 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31 Кт 411, 412:

1. Формування статутного капіталу

2. Формування додаткового капіталу

Формування пайового капіталу

4. Формування резервного капіталу

 

162. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою виділений пай:

1. +Дт 412 Кт 672

2. Дт 443 Кт 412

3. Дт 443 Кт 671

4. Дт 311 Кт 412

 

163. Емісійний дохід відображається на субрахунку:

1. 421

2. 422

3. 423

4. 424

 

164. На якому субрахунку ведеться облік іншого вкладеного засновниками підприємства (крім акціонерних) капіталу, що перевищує статутний капітал без рішень про зміни статутного капіталу:

1. 421

2. 422

3. 423

4. 424

 

165. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо відображена дооцінка первісної вартості основних засобів:

1. Дт 423 Кт 131

Дт 10 Кт 423

3. Дт 975 Кт 10

4. Дт 423 Кт 10

 

166. Для обліку безоплатно одержаних необоротних активів призначений субрахунок…

1. 421

2. 422

3. 423

4. 424

 

167. Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку, – це:

1. Вилучений капітал

2. Пайовий капітал

Резервний капітал

4. Додатковий капітал

 

168. Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) призначений рахунок...

1. 43

2. 44

3. 45

4. 46

169. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – прибуток:

1. Дт 70 Кт 79

2. Дт 79 Кт 90, 91, 92

Дт 79 Кт 441

4. Дт 442 Кт 79

 

170. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – збиток:

1. Дт 70 Кт 79

2. Дт 79 Кт 90, 91,92

3. Дт 79 Кт 441

Дт 442 Кт 79

 

171. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на використання прибутку у звітному періоді для поповнення резервного капіталу:

1. Дт 443 Кт 671

Дт 443 Кт 43

3. Дт 443 Кт 40

4. Дт 441 Кт 443

 

172. Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань обліковуються на рахунку...

1. 45

2. 46

3. 47

4. 48

 

173. Добуток фактично нарахованої оплати праці працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, становить...

Суму забезпечення відпусток

2. Суму додаткового пенсійного забезпечення

3. Суму забезпечення гарантійних зобов’язань

4. Суму єдиного соціального внеску

 

174. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою створений резерв на забезпечення відпусток працівників основного виробництва:

Дт 23 Кт 471

2. Дт 23 Кт 472

3. Дт 93 Кт 473

4. Дт 91 Кт 471

 

175. Установіть регістри для ведення синтетичного обліку по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:

1. Журнал-ордер № 6 с.-г. та Головна книга

2. Журнал-ордер № 8 с.-г. та Головна книга

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.021 с.)