ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вартість стандартної картоплі2. Фактична собівартість 1 ц картоплі

3. Вартість нестандартної картоплі

4. Вартість побічної продукції

 

260. Вартість повноцінної картоплі поділена на кількість повноцінної картоплі – це:

1. Вартість повноцінної продукції

Фактична собівартість 1 ц картоплі

3. Вартість нестандартної картоплі

4. Вартість побічної продукції

 

261. Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляються і списуються на об’єкти обліку прямо пропорційно до:

1. Прямої оплати праці

2. Суми прямих витрат

Прямих витрат за мінусом вартості насіння і садивного матеріалу

4. Справедливої вартості одержаної продукції

 

262. Аналітичний облік витрат на овочівництво відкритого ґрунту у неспеціалізованих господарствах ведеться...

1. За окремими овочевими культурами

2. Групами овочевих культур

В цілому по овочівництву

4. В розрізі окремих полів

 

263. Непрямі витрати по переробці зерна на борошно і дерть розподіляють пропорційно...

1. Виручці від реалізації

Умовній кількості переробленої сировини

3. Кількості виробленої готової продукції

4. Коефіцієнтам

 

264. Зелена маса, насіння, сіно є об’єктами обчислення собівартості…

Однорічних і багаторічних трав

2. Культурних сіножатей

3. Пасовищ

4. Силосу

 

265. За даними якого рахунка визначається собівартість продукції тваринництва:

1. 231

2. 232

3. 233

4. 234

 

266. Собівартість 1 центнера молока і 1 голови приплоду визначають у …

Молочному скотарстві

2. Вівчарстві

3. М’ясному скотарстві

4. Свинарстві

 

267. За вартістю 60 кормоднів утримання корови розраховують…

Собівартість 1 гол приплоду ВРХ молочного напрямку

2. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ м’ясного напрямку

3. Собівартість 1 ц приросту живої маси

4. Собівартість 1 гол приплоду коней

 

268. Шляхом ділення всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів розраховують…

1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ

2. Собівартість 1 гол приплоду свиней

3. Собівартість 1 гол приплоду овець

Собівартість 1 кормо-дня

 

269. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання корів без вартості приплоду та побічної продукції на кількість центнерів одержаного молока розраховують...

1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ

2. Собівартість 1 гол приплоду свиней

Собівартість 1 ц молока

4. Собівартість 1 кормо-дня

 

270. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби без вартості побічної продукції на кількість центнерів приросту живої маси розраховують...

1. Собівартість 1 ц живої маси

Собівартість 1 ц приросту живої маси

3. Собівартість 1 ц молока

4. Собівартість 1 кормо-дня

 

271. Шляхом ділення загальної вартості живої маси на загальну кількість живої маси визначають …

Собівартість 1 ц живої маси

2. Собівартість 1 ц приросту живої маси

3. Собівартість 1 ц молока

4. Собівартість 1 кормо-дня

 

272. Молоко, одержане від основного стада ВРХ м’ясного напрямку, є...

1. Основною продукцією

2. Побічною продукцією

Супутньою продукцією

4. Додатковим біологічним активом

 

273. Молоко і шкури загиблих тварин у вівчарстві оцінюють за…

1. Фактичною собівартістю

2. Плановою собівартістю

Цінами реалізації

4. Нормативно-розрахунковою вартістю

 

274. Визначте відсоток витрат, що відносять на собівартість приплоду ягнят у романівському вівчарстві:

1. 10%

2. 12%

3. 15%

4. не відносять

 

275. Витрати на утримання овець без вартості побічної продукції та приплоду розподіляють між видами основної продукції (приростом живої маси та вовною)...

За умовним виходом продукції

2. Пропорційно вартості продукції за цінами реалізації

3. Пропорційно вартості продукції за собівартістю

4. Пропорційно кількості одержаної продукції

 

276. Шляхом ділення фактичної вартості молока і витрат на утримання сепараторного пункту без вартості побічної продукції на кількість одержаної продукції визначають…

1. Планову собівартість 1 ц вершків

Фактичну собівартість 1 ц вершків

3. Продажну ціну за 1 ц вершків

4. Вартість побічної продукції

 

277. Шляхом ділення фактичної вартості тварин і витрат на утримання пункту забою без вартості побічної продукції на кількість продукції визначають….

1. Планову собівартість 1 ц м’яса

Фактичну собівартість 1 ц м’яса

3. Вартість основної продукції

4. Вартість побічної продукції

 

278. Тварин, які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств, та як внесок до статутного капіталу оприбутковують на підставі:

Товарно-транспортних накладних, товарних накладних

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Акту на оприбуткування приплоду тварин

4. Акту на закупку тварин у населення

 

279. Приплід (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл) оприбутковують на підставі:

1. Товарно-транспортної накладної на відправку-прийняття тварин і птиці

2. Нагромаджувального акту на оприбуткування приплоду звірів

Акту на оприбуткування приплоду тварин

4. Акту на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

280. Дані про хід окоту по кожній отарі за минулу добу у каракульському вівчарстві записують у:

1. Товарно-транспортну накладну на відправку-прийняття тварин і птиці

Акт про хід окоту овець

3. Акт на оприбуткування приплоду тварин

4. Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів

 

281. Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, що залишився в групі на кінець звітного періоду, відображають у:

1. Акті на оприбуткування приплоду тварин

Відомості зважування тварин

3. Розрахунку визначення приросту

4. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

 

282. Вибуття тварин в інші підприємства, продаж переробним підприємствам відображають у документах...

Товарно-транспортній накладній на відправку-прийняття тварин і птиці, товарній накладній

2. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

3. Акті на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Акті на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

283. Операція забою тварин, знятих з відгодівлі, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або вибуття з інших причин оформляється:

1. Товарно-транспортною накладною

Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

 

284. Операція з продажу молодняку тварин працівникам підприємства оформляється:

1. Товарно-транспортною накладною

2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

Накладною внутрігосподарського призначення

 

285. Первинний облік руху тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермі ведеться:

1. Бухгалтером по тваринництву

2. Головним бухгалтером

3. Зоотехніком

Завідувачем ферми

 

286. Первинний облік руху поточних біологічних активів тваринництва на фермі ведеться в:

1. Звіті про рух тварин і птиці на фермі

2. Книзі складського обліку

Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі

4. Відомості зважування тварин

 

287. Підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі є:

1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

2. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

Книга обліку руху тварин і птиці на фермі

4. Відомості зважування тварин

 

288. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від продуктивних тварин за справедливою вартістю:

1. Дт 212 Кт 234

Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 213 Кт 232

 

289. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбутку­вання приплоду від робочої худоби за справедливою вартістю:

Дт 212 Кт 234

2. Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 213 Кт 234

 

290. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбутку­вання приросту живої маси свиней за справедливою вартістю:

1. Дт 212 Кт 234

Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 213 Кт 232

 

291. Грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, – це:

Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

3. Готівкова виручка

4. Готівкові розрахунки

 

292. Сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження – це:

1. Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

Готівкова виручка

4. Готівкові розрахунки

 

293. Платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію – це:

1. Готівка

2. Еквіваленти грошових коштів

3. Готівкова виручка

Готівкові розрахунки

 

294. Приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів – це:

Каса

2. Картковий рахунок

3. Банк

4. Бухгалтерія

295. Операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку, – це:

1. Оприбуткування готівки

Касові операції

3. Переказ готівки

4. Готівкові розрахунки

 

296. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза- робочий час – це:

1. Переказ готівки

2. Готівкові розрахунки

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.015 с.)