ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліміт залишку готівки в касі4. Депонована заробітна плата

 

297. Ліміт залишку к касі підприємства встановлюють…

1. За узгодженням з установою банку

2. Не встановлюють

Самостійно

4. За наказом вищестоящої установи

 

298. Ліміт каси підприємства затверджується…

1. Головним бухгалтером

2. Установою банку

3. Вищою установою

Наказом керівника підприємства

 

299. Приймання готівки в касу оформляється…

Прибутковим касовим ордером

2. Видатковим касовим ордером

3. Платіжним дорученням

4. Платіжною відомістю

 

300. Видача готівки з каси оформляється…

1. Прибутковим касовим ордером

Видатковим касовим ордером

3. Платіжним дорученням

4. Платіжною відомістю

 

301. Усі операції з надходження та видачі готівки в національній валюті касир записує на підставі первинних документів у...

Касову книгу

2. Журнал-ордер № 1с.-г.

3. Книгу реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів

4. Звіт касира

 

302. Для щоденного обліку наявності і руху готівки в касі підприємства використовується...

1. Книга обліку доходів і витрат

2. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

3. Журнал-ордер № 1 та Відомість №1.1 с.г.

4. +Касова книга

 

303. Для яких цілей аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства:

Підготовки касової книги для записів касиром у касі

2. Підготовки касової книги для здавання в архів

3. Підготовки касової книги для ревізії

4. Підготовки касової книги для перевірки бухгалтером

 

304. Підписами яких осіб засвідчується кількість аркушів у касовій книзі:

Керівника підприємства та головного бухгалтера

2. Бухгалтера з обліку грошових коштів

3. Касира

4. Бухгалтера установи банку

 

305. Другий примірник, що є відривною частиною касової книги, – це:

1. Звіт бухгалтера

Звіт касира

3. Звіт про наявність готівки в касі

4. Звіт про рух грошових коштів

 

306. Для обліку касових операцій призначений рахунок…

1. 30

2. 31

3. 33

4. 35

 

307. Синтетичний облік касових операцій ведеться в …

1. Касовій книзі

Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.1 с.г. та в Головній книзі

3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3А с.-г. та в Головній книзі

308. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки (доходу) в касу від покупців за реалізовану продукцію:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

Дт 301 Кт 701

4. Дт 301 Кт 631

 

309. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовану продукцію за готівку:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

Дт 301 Кт 701

4. Дт 301 Кт 631

 

310. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовані послуги за готівку:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

Дт 301 Кт 703

4. Дт 301 Кт 631

 

311. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування готівки в касу, одержаної з поточного рахунку в банку, для виплати зарплати:

1. Дт 301 Кт 361

2. Дт 301 Кт 372

3. Дт 301 Кт 703

Дт 301 Кт 311

 

312. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з повернення в касу підзвітною особою невикористаного залишку підзвітних сум:

1. Дт 372 Кт 701

Дт 301 Кт 372

3. Дт 372 Кт 301

4. Дт 301 Кт 311

 

313. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на видачу з каси авансу на відрядження керівнику підприємства:

1. +Дт 372 Кт 301

2. Дт 92 Кт 372

3. Дт 301 Кт 372

4. Дт 91 Кт 372

 

314. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою видана оплата праці працівникам готівкою з каси:

1. Дт 372 Кт 301

Дт 661 Кт 301

3. Дт 631 Кт 301

4. Дт 662 Кт 301

 

315. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оплачена заборгованість постачальнику готівкою з каси:

1. Дт 672 Кт 301

2. Дт 685 Кт 301

Дт 631 Кт 301

4. Дт 661 Кт 301

 

316. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою внесена заборгованість по відшкодуванню завданого збитку в касу:

Дт 301 Кт 377

Дт 301 Кт 375

3. Дт 301 Кт 373

4. Дт 301 Кт 374

 

317. Для зберігання коштів і здійснення безготівкових розрахунків в установі банку у національній валюті за місцем реєстрації підприємства відкривається...

1. Поточний рахунок

2. Депозитний рахунок

3. Картковий рахунок

Валютний рахунок

 

318. Для обліку операцій на рахунках в банку призначений рахунок…

1. 30

2. 31

3. 33

4. 35

 

319. Синтетичний облік банківських операцій ведеться у ...

1. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та в Головній книзі

Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.2 с.г. та в Головній книзі

3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі

4. Виписці банку

 

320. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшла виручка від покупців за реалізовану продукцію на поточний рахунок в банку:

1. Дт 311 Кт 361

2. Дт 311 Кт 377

3. Дт 311 Кт 372

Дт 311 Кт 701

 

321. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на зарахування на поточний рахунок у банку внесеної виручки з каси підприємства:

1. Дт 331 Кт 301

Дт 311 Кт 301

3. Дт 332 Кт 301

4. Дт 311 Кт 377

 

322. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на перерахування заборгованості за податками і платежами з поточного рахунка у банку:

1. Дт 631 Кт 311

Дт 641 Кт 311

3. Дт 65 Кт 311

4. Дт 92 Кт 311

323. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:

Заробітна плата

2. Витрати під час відрядження

3. Дивіденди

4. Пенсія

 

324. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками визначає:

1. П(С)БО № 10

П(С)БО № 26

3. П(С)БО № 21

4. П(С)БО № 11

 

325. Яким основним документом закріплюються трудові відносини між працівником і власником:

1. Наказом про приймання на роботу

2. Трудовою книжкою

Трудовим договором

4. Колективним договором

 

326. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються:

1. Наказом про приймання на роботу

2. Трудовою книжкою

3. Трудовим договором

Колективним договором

 

327. Основою організації оплати праці є...

Тарифна система

2. Тарифна сітка

3. Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

328. Складова частина тарифної системи, яка визначає співвідношення у рівнях оплати праці різних груп працівників сфери матеріального виробництва залежно від їх кваліфікації, – це:

1. Тарифна система

Тарифна сітка

3. Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

329. Елемент тарифної системи, який характеризує рівень кваліфікації виконавців певної роботи, – це:

1. Тарифна система

2. Тарифна сітка

Тарифний розряд

4. Тарифна ставка

 

330. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців, – це:

Основна заробітна плата

2. Додаткова заробітна плата

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

 

331. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій – це:

1. Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

332. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які проводяться понад встановлення законодавчими актами норм, – це:

1. Основна заробітна плата

2. Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

 

333. Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є….

Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист праці та виконаних робіт

3. Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу

 

334. Для обліку та нарахування оплати праці на ручних та кінно-ручних роботах застосовують…

1. Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

3. Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу

 

335. Для обліку відпрацьованого часу та нарахування оплати праці трактористам-машиністам застосовується …

1. Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

4. Наряд на відрядну роботу

 

336. Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується у первинному документі…

1. Табелі обліку робочого часу

2. Обліковому листі праці та виконаних робіт

Розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва

4. Наряді на відрядну роботу

 

337. Для обліку обсягу виконаних робіт, робочого часу і заробітної плати у будівництві, промислових виробництвах застосовується…

1. Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист тракториста-машиніста

3. Обліковий лист праці та виконаних робіт

Наряд на відрядну роботу

 

338. Для обліку роботи вантажного автотранспорту та нарахування оплати праці водіям використовується….

1. Табель обліку робочого часу

2. Обліковий лист тракториста-машиніста

3. Обліковий лист праці та виконаних робіт

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.015 с.)