ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯАПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ”


Укладачі: Осадчук Л.А., Васьковська О.В., Рудюк Г.К., Краснолуцький О.В., викладачі Шепетівського технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету; Редько Н.С. – викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку; Пилявець Є.М., викладач Брацлавського агроекономіч-ного коледжу Вінницького НАУ    
   
Рецензенти: Папушко М.Д., викладач ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"; Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж"; Петренко Ю.В., викладач ВП НУБіП України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової"; Коваль М.М., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ; Грабова В.І., викладач Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА; Гриценко Л.В., Покутня Н.О., викладачі Коледжу Сумського НАУ; Кубрак Н.І., Ляхова О.М., Масельська Р.В., викладачі ВСП "Чигиринський технікум Уманського НУС";
  Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжу; Нечитайло М.Й., Мельник М.В., викладачі Брацлав­ського агроекономічного коледжу Вінницького НАУ
   
   
Редактор Цибенко Н.В.
   
Відповідальна за випуск   Кураченко Г.М.  

 

 

1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:

Активи

2. Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода

 

2. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, – це:

1. Активи

Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода

 

3. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприєм-­ ства, – це:

1. Активи

2. Господарська операція

Зобов’язання

4. Економічна вигода

 

4. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль­нення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень – це:

Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика

 

5. Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначає:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика

 

6. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, – це:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Облікова політика

7. Визначення облікової політики наведене у:

П(С)БО 1

2. П(С)БО 2

3. П(С)БО 3

4. П(С)БО 5

 

8. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:

Міністерством фінансів України

2. Національним банком України

3. Державним казначейством України

4. Міністерством аграрної політики України

 

9. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції:

1. Керівника підприємства

Головного бухгалтера

3. Вищої організації

4. Матеріально відповідальної особи

 

10. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:

Первинні документи

2. Регістри бухгалтерського обліку

3. Журнали-ордери

4. Усне повідомлення

 

11. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:

1. Консолідована звітність

Фінансова звітність

3. Звіт про фінансові результати

4. Статистична звітність

 

12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

Календарний рік

2. Квартал

3. Місяць

4. Операційний цикл

 

13. Укажіть терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:

1. До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом

Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

3. У першому місяці наступного кварталу

4. До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом

 

14. Укажіть терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:

Не пізніше 20 лютого, наступного за звітним роком

2. Не пізніше 30 січня наступного року

3. До 25 січня наступного року

4. Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним роком

 

15. Актив балансу має розділів:

1. П’ять

2. Три

Чотири

4. Два

 

16. Пасив балансу має розділів:

П’ять

2. Три

3. Чотири

4. Шість

 

17. Поточні зобов’язання відображаються у ...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

Четвертому розділі пасиву балансу

4. Третьому розділі активу балансу

 

18. Забезпечення майбутніх витрат і платежів відображається у ...

1. Першому розділі активу балансу

Другому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

4. Третьому розділі активу балансу

 

19. Витрати майбутніх періодів відображаються у...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

Третьому розділі активу балансу

 

20. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:

1. Первісної вартості

2. Ліквідаційної вартості

3. Справедливої вартості

Залишкової вартості

21. Дебіторська заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включається за вартістю:

1. Справедливою

2. Первісною

Чистою реалізаційною

4. Залишковою

 

22. За даними яких рахунків заповнюється стаття “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг)” ф. 2 “Звіт про фінансові результати”:

1. Дт 701,702,703

Кт 701,702,703

3. Дт 901,902,903

4. Дт і Кт 701,702,703

 

23. Стаття “Податок на додану вартість” ф.2 “Звіт про фінансові результати” заповнюється за даними рахунків:

1. Дт 641 Кт 631

2. Дт 36 Кт 70

Дт 701 Кт 641

4. Дт 641 Кт 311

 

24. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс

 

25. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

Баланс

 

26. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:

Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс

 

27. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

1. Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс

 

28. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:

1. П(С)БО 2 “Баланс”

2. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

3. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”

4. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

 

29. Баланс складається:

1. На початок звітного періоду

На кінець останнього дня звітного періоду

3. На перше число поточного року

4. На перше число кварталу

 

30. Для обліку витрат за елементами призначені рахунки ...

1. 9 класу

2. +8 класу

3. 7 класу

4. 2 класу

 

31. Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати:

Тільки рахунки класу 8

2. Рахунки класу 9

3. Рахунки 8 і 9 класу

4. Немає правильної відповіді

 

32. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:

Матеріальні витрати

2. Інші операційні витрати

3. Витрати діяльності

4. Адміністративні витрати

 

33. Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...

1. 80

2. 81

3. 82

4. 83

 

34. Якою кореспонденцію рахунків буде відображена операція на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:

Дт 232 Кт 205

2. Дт 205 Кт 205

3. Дт 912 Кт 205

4. Дт 92 Кт 205

 

35. Вкажіть на спосіб оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

1. Фактична собівартість при придбанні

2. Собівартість останніх по надходженню закупок

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.019 с.)