Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та Головній книзі
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та Головній книзі4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

392. Який субрахунок призначений для обліку одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей:

1. 681

2. 361

3. 631

4. 371

 

393. Для обліку розрахунків за нарахованими відсотками призначений субрахунок…

1. 681

2. 682

3. 683

4. 684

394. Визначте бухгалтерський запис при нарахуванні відсотків за кредитами банку на суму 1500 грн:

1. Дт 631 Кт 601 1500 грн

Дт 951 Кт 684 1500 грн

3. Дт 373 Кт 733 1500 грн

4. Дт 684 Кт 311 1500 грн

 

395. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачено відсотки за кредит з поточного рахунку:

1. Дт 601 Кт 311

2. Дт 951 Кт 684

3. Дт 311 Кт 373

Дт 684 Кт 311

 

396. Для обліку розрахунків за короткостроковими кредитами банку призначений рахунок….

1. 60

2. 61

3. 62

4. 50

 

397. Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими кредитами ведеться у …

1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

398. Визначте кореспонденцію рахунків при зарахуванні короткострокової позики банку на поточний рахунок:

Дт 311 Кт 601

2. Дт 311 Кт 501

3. Дт 951 Кт 684

4. Дт 601 Кт 311

 

399. Визначте кореспонденцію при оплаті постачальнику за рахунок короткострокової позики банку шляхом оплати рахунків постачальників:

1. Дт 611 Кт 311

Дт 631 Кт 601

3. Дт 951 Кт 684

4. Дт 601 Кт 311

 

400. Визначте кореспонденцію рахунків при погашенні коротко­строкової позики банку з поточного рахунка:

1. Дт 311 Кт 601

2. Дт 631 Кт 601

3. Дт 951 Кт 684

Дт 601 Кт 311

 

401. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість визначає:

1. П(С)БО № 4

2. П(С)БО № 6

П(С)БО № 10

4. П(С)БО № 11

 

402. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів, – це:

Дебітори

2. Кредитори

3. Постачальники

4. Підрядники

 

403. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяті місяців з дати балансу, – це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість

3. Дебіторська заборгованість

4. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

 

404. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, – це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

2. Довгострокова дебіторська заборгованість

3. Дебіторська заборгованість

Сумнівний борг

405. Сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів - це:

1. Поточна дебіторська заборгованість

2. Довгострокова дебіторська заборгованість

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

4. Сумнівний борг

 

406. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у Звіті про фінансові результати у складі…

Інших операційних витрат

2. Фінансових витрат

3. Інших витрат

4. Надзвичайних витрат

 

407. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений рахунок…

1. 36

2. 37

3. 38

4. 63

 

408. Продажна вартість реалізованої продукції покупцям відображається за…

Дебетом рахунка 36

2. Дебетом рахунка 37

3. Кредитом рахунка 36

4. Кредитом рахунка 37

 

409. Суми коштів, які надійшли на рахунки підприємства від покупців відображаються за…

1. Дебетом рахунка 36

2. Дебетом рахунка 37

Кредитом рахунка 36

4. Кредитом рахунка 37

 

410. Аналітичний облік розрахунків з бюджетом ведеться у…

1. Відомості № 3.1 с.г

2. Відомості № 3.2 с.г

Відомості № 3.5 с.г

4. Відомості № 3.4 с.г

 

411. Аналітичний облік розрахунків за іншими операціями ведеться у…

1. Відомості № 3.1 с.г

2. Відомості № 3.2 с.г

3. Відомості № 3.5 с.г

Відомості № 3.4 с.г

 

412. Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться у…

1. Журналі-ордері № 7с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

Журналі-ордері № 6 с.-г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

413. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні в реалізацію продукції с.-г. виробництва:

1. +Д-т 901 К-т 27

2. Д-т 231 К-т 27

3. Д-т 903 К-т 27

4. Д-т 91 К-т 27

414. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою відображений дохід (виручка) від реалізації продукції покупцям:

Дт 361 Кт 701

2. Дт 361 Кт 48

3. Дт 361 Кт 703

4. Дт 361 Кт 712

 

415. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою надійшли кошти від покупців на поточний рахунок за реалізовану продукцію:

1. Дт 361 Кт 701

Дт 311 Кт 361

3. Дт 311 Кт 377

4. Дт 311 Кт 601

 

416. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою створений резерв сумнівних боргів:

1. Дт 38 Кт 361

Дт 944 Кт 38

3. Дт 944 Кт 36

4. Дт 311 Кт 361

 

417. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні на дату балансу безнадійної дебіторської заборгованості:

Дт 38 Кт 361

2. Дт 944 Кт 38

3. Дт 791 Кт 944

4. Дт 311 Кт 361

418. Для обліку розрахунків за виданими авансами призначений субрахунок…

1. 361

2. 372

3. 371

4. 374

 

419. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні авансу постачальникам з поточного рахунку відповідно до договору купівлі-продажу:

1. Дт 631 Кт 311

2. Дт 685 Кт 311

Дт 371 Кт 311

4. Дт 377 Кт 311

 

420. Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений субрахунок…

1. 371

2. 372

3. 373

4. 374

 

421. Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться у...

Журналі-ордері № 3А с. г.

2. Журналі-ордері № 3Б с. г.

3. Звіті про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

4. Журналі-ордері № 3В с.г.

 

422. Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться у …

1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі

Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі

4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

 

423. Строк відрядження працівників підприємств у межах України не може перевищувати...

1. 60 календарних днів

2. 1 року

3. 10 календарних днів

Календарних днів

 

424. Який граничний термін подання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт при поверненні з відрядження:

1. Наступного дня

До закінчення п’ятого банківського дня

3. Протягом 10 днів

4. Останнього робочого дня місяця

 

425. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на виданий аванс підзвітній особі на відрядження з каси підприємства:

1. Дт 371 Кт 301

Дт 372 Кт 301

3. Дт 372 Кт 311

4. Дт 372 Кт 313

 

426. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні витрат на відрядження керівника підприємства:

1. Дт 23 Кт 372

2. Дт 911 Кт 372

Дт 92 Кт 372

4. Дт 20 Кт 372

 

427. Визначте бухгалтерські записи при придбанні підзвітною особою запасних частин на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн:

1. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 631 Кт 372 100 грн

Дт 207 Кт 372 500 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

3. Дт 207 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

4. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

 

428. Для обліку розрахунків за нарахованими доходами призначений субрахунок ...

1. 371

2. 372

3. 373

4. 374

 

429. Частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства, – це...

1. Проценти

Дивіденди

3. Роялті

4. Доходи

 

430. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні дивідендів за акціями, які оцінюються за методом участі в капіталі:

1. Дт 443 Кт 671

2. Дт 373 Кт 731

Дт 373 Кт 141

4. Дт 373 Кт 721

 

431. Для обліку розрахунків за претензіями призначений субрахунок:

1. 371

2. 372

3. 373

4. 374

 

432. Визначте кореспонденцію рахунків при виставленні претензії постачальнику за нестачу виробничих запасів після їх оприбуткування:

1. Дт 20 Кт 631

Дт 374 Кт 20

3. Дт 374 Кт 631

4. Дт 311 Кт 374

 

433. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою визнана претензія постачальником на суму завищення цін і тарифів (придбані цінності ще не оприбутковані):

1. Дт 20 Кт 631

2. Дт 374 Кт 20

Дт 374 Кт 631

4. Дт 311 Кт 374

 

434. Визначте кореспонденцію рахунків при зарахуванні платежів за претензіями на поточний рахунок:

1. Дт 205 Кт 374

2. Дт 311 Кт 631

3. Дт 374 Кт 631

Дт 311 Кт 374

 

435. Для обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків призначений субрахунок:

1. 372

2. 373

3. 374

4. 375

 

436. Визначте кореспонденцію рахунків при виявленні нестачі молодняку тварин при інвентаризації:

Дт 947 Кт 212,213

2. Дт 947 Кт 22

3. Дт 947 Кт 203

4. Дт 232 Кт 212,213

 

437. Визначте кореспонденцію рахунків при віднесенні суми збитку за нестачею, на винну особу:

Дт 375 Кт 716

2. Дт 374 Кт 716

3. Дт 301 Кт 375

4. Дт 375 Кт 73

 

438. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає:

П(С)БО № 7

2. П(С)БО № 8

3. П(С)БО № 9

4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 

До необоротних активів належать..

1. Виробничі запаси

2. Поточні біологічні активи

Основні засоби

4. Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

440. Земельні ділянки, будинки та споруди, передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби – це:

1. Виробничі запаси

2. Нематеріальні активи

3. Поточні біологічні активи

Основні засоби

 

441. Основні засоби зараховуються на баланс за...

Первісною вартістю

2. Справедливою вартістю

3. Ліквідаційною вартістю

4. Залишковою вартістю

 

442. При визначенні суми амортизації основних засобів за кумулятивним методом використовується:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.017 с.)