Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга4. Журнал-ордер № 1 с.-г. та Головна книга

 

176. На рахунках якого класу ведеться облік довгострокових зобов’язань:

1. 4 класу

Класу

3. 6 класу

4. 3 класу

 

177. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отримано довгостроковий кредит банку на поточний рахунок:

1. Дт 311 Кт 601

Дт 311 Кт 501

3. Дт 311 Кт 521

4. Дт 311 Кт 531

 

178. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за користування довгостроковим кредитом банку:

1. Дт 311 Кт 501

Дт 951 Кт 684

3. Дт 684 Кт 311

4. Дт 501 Кт 611

 

179. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою частину кредиту, що за умовами угоди повинна бути сплачена у поточному році, переведено до складу поточних зобов’язань:

1. Дт 311 Кт 501

2. Дт 951 Кт 684

3. Дт 684 Кт 311

Дт 501 Кт 611

 

180. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачені відсотки за кредит банку з поточного рахунка:

1. Дт 601 Кт 311

2. Дт 951 Кт 684

Дт 684 Кт 311

4. Дт 501 Кт 611

 

181. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу:

1. 50

2. 51

3. 52

4. 53

 

182. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені і продані облігації за номінальною вартістю:

Дт 311 Кт 521

2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522

3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521

4. Дт 521 Кт 611

 

183. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені облігації продані з премією:

1. Дт 311 Кт 521

Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522

3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521

4. Дт 521 Кт 611

 

184. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені облігації продані з дисконтом:

1. Дт 311 Кт 521

2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522

Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521

4. Дт 521 Кт 611

 

185. Для обліку довгострокових зобов’язань з фінансової оренди призначено рахунок…

1. 50

2. 51

3. 52

4. 53

 

186. Податок на прибуток обліковують на рахунку:

1. 23

2. 60

3. 98

4. 70

 

187. Фінансові витрати орендаря з фінансової оренди відображаються на рахунку…

1. 92

2. 91

3. 95

4. 96

 

188. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою об’єкт основних засобів отриманий у довгострокову фінансову оренду:

Дт 104 Кт 531

2. Дт 531 Кт 611

3. Дт 952 Кт 684

4. Дт 611 Кт 311

 

189. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції із відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями з фінансової оренди:

1. Дт 104 Кт 531

Дт 531 Кт 611

3. Дт 952 Кт 684

4. Дт 611 Кт 311

 

190. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані орендні платежі у частині фінансових витрат:

1. Дт 104 Кт 531

2. Дт 531 Кт 611

Дт 952 Кт 684

4. Дт 611 Кт 311

 

191. Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, – це:

1. Фінансові інвестиції

2. Інвестиції

Капітальні інвестиції

4. Реінвестиції

 

192. Взаємовідносини між замовником і підрядником регламентують:

1. Договором купівлі-продажу

Договором підряду

3. Проектно-кошторисною документацією

4. Договором оренди

 

193. Для обліку витрат на будівництво призначений субрахунок…

1. 151

2. 152

3. 153

4. 154

 

194. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці працівникам, зайнятим на будівництві овочесховища господарським способом:

Дт 151 Кт 661

2. Дт 152 Кт 661

3. Дт 911 Кт 661

4. Дт 231 Кт 661

 

195. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання будівельних матеріалів на будівництво овочесховища господарським способом:

1. Дт 151 Кт 203

Дт 151 Кт 205

3. Дт 911 Кт 205

4. Дт 231 Кт 205

 

196. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання наданих послуг вантажним автотранспортом на витрати з будівництва овочесховища господарським способом:

Дт 151 Кт 234

2. Дт 152 К-т 234

3. Дт 231 Кт 234

4. Дт 911 Кт 234

 

197. Який документ складається на об’єкт, по якому закінчено будівництво і зарахований до складу основних засобів:

1. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат

2. Накладна

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

4. Платіжне доручення

 

198. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковано збудований об’єкт і введений до складу основних засобів:

1. Дт 151 Кт 631

2. Дт 641 Кт 631

3. Дт 631 Кт 311

Дт 103 Кт 151

 

199. Заборгованість з придбання автомобілів, тракторів, комбайнів, робочих машин і обладнання у постачальників нараховують на підставі:

Рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних

2. Накладних внутрігосподарського призначення

3. Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

4. Платіжного доручення

 

200. Що розуміється під справедливою вартістю основних засобів:

1. Залишкова вартість

2. Відновлювальна вартість

Ринкова вартість

4. Вартість, яка амортизується

 

201. Яка кореспонденція рахунків на зарахування до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, придбаних у постачальника:

1. Дт 153 Кт 631

2. Дт 641 Кт 631

3. Дт 631 Кт 311

Дт 112 Кт 153

 

202. Визначте бухгалтерський запис у наведеній операції, за якою нарахована заборгованість постачальнику за придбані вулики на суму 4800 грн, в т.ч. ПДВ 800 грн:

1. Дт 153 Кт 631 4800 грн; Дт 311 Кт 641 800 грн

2. Дт 641 Кт 631 800 грн; Дт 311 Кт 153 800 грн

Дт 153 Кт 631 4000 грн; Дт 641 Кт 631 800 грн

4. Дт 631 Кт 311 4800 грн; Дт 153 Кт 641 800 грн

 

203. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень призначений субрахунок…

1. 155

2. 152

3. 153

4. 154

 

204. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку у власному господарстві складають:

1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

2. Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)

3. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

4. Відомість зважування тварин

205. Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають:

Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію

2. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

3. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)

4. Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю)

 

206. При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно:

Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію

2. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)

3. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

4. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

 

207. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані незрілі довгострокові біологічні активи:

Дт 166 Кт 155

2. Дт 271 Кт 155

3. Дт 11 Кт 153

4. Дт 103 Кт 151

 

208. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у...

Журналі-ордері № 4Б с.г.

2. Журналі-ордері № 4А с.г.

3. Журналі-ордері № 8 с.г.

4. Журналі-ордері № 7 с.г.

209. Методологічні принципи формування в обліку інформації про фінансові інвестиції визначені в нормативному документі:

1. П(С)БО № 10

2. П(С)БО № 11

П(С)БО № 12

4. П(С)БО № 13

 

210. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів, – це:

Фінансові інвестиції

2. Грошові кошти

3. Дебіторська заборгованість

4. Капітальні інвестиції

 

211. Оцінка фінансових інвестицій (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) здійснюється на дату балансу за…

1. Собівартістю, яка амортизується

Справедливою вартістю

3. Первісною вартістю

4. Методом участі в капіталі

 

212. Оцінка фінансових інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за...

Амортизованою собівартістю

2. Справедливою вартістю

3. Первісною вартістю

4. Методом участі в капіталі

 

213. Витрати на збут списують на:

Фінансові результати

2. Адміністративні витрати

3. Собівартість реалізації

4. Зменшення статутного капіталу

 

214. За рахунком 20 "Виробничі запаси" може бути залишок:

1. За кредитом

За дебетом

3. Одночасно за дебетом і кредитом

4. Залишку не буває

 

215. До основних засобів належать:

Будівлі і споруди

2. Виробничі запаси

3. Товари

4. Готова продукція

 

216. Підставою для видачі цінностей зі складу є:

1. Акт

Накладна

3. Платіжні доручення

4. Договір

 

217. Податкову накладну з податку на додану вартість виписує:

1. Покупець товарів

2. Податкова інспекція

3. Державне казначейство

Продавець товарів

 

218. На банківських платіжних документах:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.018 с.)