Дт 1001 Кт 2625 – 1500 заява на переказ готівкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дт 1001 Кт 2625 – 1500 заява на переказ готівки- від МП "Світязь" прийнято готівкою торгову виручку – 2000 грн.

Дт 1001 Кт 2600 – 2000 заява на переказ готівки

- від п. Сокіл А.І. прийнято готівкою 2000 грн. в погашення короткострокового спож кредиту;

Дт 1001 Кт 2202 – 2000 ПКО

- видано на матеріальну допомогу ТОВ "Колос" – 10000 грн.

Дт 2600 Кт 1001 – 10000 грошовий чек

- прийнято комунальні платежі в сумі – 15000 грн.

Дт 1001 Кт 2902-15000 рахунки на сплату платежів

- видано заробітну плату ТОВ "Сігма" – 18000 грн.

Дт 2600 Кт 1001 – 18000 грош чек

Необхідно:

1. Скласти проводки.

2. Назвати документи на основі яких здійснені дані операції.

3. Визначити залишок у касі на кінець дня.

Завдання 5. (15 балів)

За основними операціями банку необхідно: .

1. Скласти журнальні проводки.

- куплено акції ВАТ „Київська Русь” на суму 30000 грн. в торговий портфель банку;

Дт 3005 Кт 2600

- банком "Мрія" видано із вкладів до запитання готівкою 500 грн.;

Дт 2620 Кт 1001 - 500

- банк "Славутич" надав заводу "Аврора" короткострокову позичку в поточну діяльність на суму 150000 грн. на оплату за матеріалів іногородньому постачальнику, позичальнику нараховані. щомісячні платежі у вигляді відсотків в сумі 250 грн.

Дт 2062 Кт 2600 -150000

Дт 2068 Кт 6026 – 250 мемор.ордер

- за платіжним дорученням МП "Мрія" оформлено додатковий ліміт 4000 грн. на розрахункову чекову книжку;

Дт - 2600 Кт – 2602 - 4000

- банком нараховані дивіденди акціонерам банку в сумі – 18000 грн.;

Дт 5040 Кт 3631 - 18000

- за заявою на переказ готівки прийнято від ТОВ "Квант" 12600 грн. торгову виручку

Дт 1001 Кт 2600 - 12600

- нарахована заробітна плата працівникам банку в сумі 500000 грн.

Дт 7400 Кт 3652- 500000

 


Білет 2

Тести відкритого типу (5 балів) Поясніть значення наступних термінів і понять:

1.Облікова політика банку - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою банку для складання та подання фінансової звітності.

2.Принцип нарахуваннязастосовують в бухгалтерському обліку для визначення моменту здійснення витрат і отримання доходів. Згідно з цим принципом витрати й доходи відображаються в обліку в тому періоді, у якому вони були нараховані

3. Валютна позиція банку — співвідношення (різниця) між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій самій валюті.

4. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

5 Дивіденди банку - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі банку.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Видано із поточного рахунку МП „Колос” – 2000 грн. на матеріальну допомогу

В) Дт – 2600 Кт – 1001.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Нараховані % за вкладами до запитання фізичних осіб в сумі – 1500 грн.

Б) Дт – 7040 Кт – 2628;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Прийнято інкасовану торгову виручку до перерахунку від ТОВ „Сігма” – 2500 грн.

В) Дт – 1005 Кт – 2600;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Виданий короткостроковий кредит на поточні потреби фізичній особі:

В) Дт – 2202 Кт – 1001.

5. Дохід, який отримують банки від вкладень в акції інших емітентів це: Б) дивіденд;

Завдання 4. (15 балів)

В міському відділенні ПІБ у відділі вкладних операцій відбулися наступні операції:

- пан Стеценко В.С. вніс першочерговий внесок на вклад до запитання в сумі 250 грн. під 30 % річних;

Дт 1001 Кт 2620- 250

Дт 7040 Кт 2628 –відсотки мемор.ордер

- пані Мірченко О.М. зарахована заробітна плата на поточний рахунок в сумі 200 грн., яка надійшла з Регіонального управління ПІБ;

Дт 1200 Кт 2620 заява на переказ готівки

- відкрито картковий рахунок, шляхом внесення готівки, пані Ковтун Г.І. – 5000 грн.; Дт 1001 Кт 2625 заява на переказ готівки

- списана сума з рахунку до запитання п. Савченко О.В. в оплату за телефон – 45 грн.; Дт 2620 Кт 1001 заява на видачу готівки

- списана з вкладного рахунку п. Чемерис В.В. в погашення банківського кредиту – 4000 Дт 2620 Кт 2202

- нараховані відсотки за вкладами на вимогу за поточний місяць в сумі – 15000 грн. Дт 7040 Кт 2628 мемор.ордер

- з рахунку на вимогу вкладника списана сума за разовим дорученням в оплату комунальних платежів в сумі 760 грн.;

Дт 2620 Кт 2902 !!!! платіжне доручення

- видано з рахунку відсотки при закритті строкового вкладу в сумі 3000 грн, а сума вкладу зарахована на картковий рахунок - 10000 грн.

Дт 2638 Кт 1001 -3000 заява на видачу готівки

Дт 2630 Кт 2625- 10000 мемор.ордер

- з рахунку вкладника на вимогу депонована сума для оформлення розрахункової чекової книжки фізичній особі в сумі – 5000 грн. Дт 2620 Кт 2622 ВКО

- пану Стеценко В.І. закритий строковий вклад і відкрито вклад на вимогу в сумі – 50000 грн.Дт 2630 Кт 2620 - 50000 платіжне доручення

АБО

Дт 2630 Кт 1001

Дт 1001 Кт 2620-50000

Необхідно:1. На основі яких документів здійснені дані операції?

Завдання 5. (15 балів)

Банк "Славутич" веде розрахунки з іногородніми клієнтами через коррахунок в НБУ.

Залишок на рахунку № 1200 — 130000 грн. Протягом дня проведені операції:

- від іногородніх платників надійшла виручка, яка зарахована на поточні рахунки клієнтів банку - 7000 грн.

Дт 1200 Кт 2600 2603 розподільчий ???

- сплачено клієнтами банку податки в бюджет (бюджетні рахунки в НБУ) - 6700 грн. Дт 2600,2620 Кт 1200

- сплачено клієнтами банку іногороднім постачальникам за послуги -1000грн. Дт 2600 Кт1200

- від іногороднього банку надійшов платіж за міжбанківським кредитом в сумі 12000 грн. Дт 1200 Кт 1523/1524 одночасно: Дт 9910 Кт 9819

- від іногороднього платника надійшов платіж за надані консультаційні послуги в сумі – 450 грн. Дт 1200 Кт 6119/2600


Білет 3

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.безперервність діяльності банківської установи –це означає, що банківська установа постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому необмежений період.

2. боргові цінні папери банку –це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.

3. знос основних засобів– це поступова втрата частини своїх корисних властивостей.

4. доходи банку - це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг.

5. дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку – це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит.

 

Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято від фізичної особи кошти на картковий рахунок:

В) Дт – 1001 Кт – 2625.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції. Видано з рахунку ТОВ „Мрія” 400 грн. на закупку канцтоварів за грошовим чеком

В) Дт – 2600 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Погашений короткостроковий кредит МП „Мрія” в поточну діяльність:

В) Дт – 2600 Кт – 2062;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: На основі заяви на акредитив відкритий акредитив в банку-емітенті МП „Обрій” Б) Дт – 2600 Кт – 2062;

5. Податковий облік ведеться з метою:

В) для складання податкової декларації;

Завдання 4. (15 балів)

Відділенням Укрексімбанку 10.03.ХХ року проведені валютні операції:

Курс НБУ 1 USD – 7,95 грн.

- від іноземної фірми надійшла виручка МП "Фортуна" – 1000 USD за товар;

Дт 1500.840 Кт 2603.840, Дт 2603 Кт 2600

- МП "Фортуна" видано 3000 USD готівкою на відрядження. Комісія банку – 10 USD;

Дт 2600.840 Кт 1001.840 – 3000$ , Дт 1001/2600.840 Кт 3800.840 – 10$ ,

Дт 3801 Кт 6110- 79,50 грн

- прийнято 1000 USD на строковий вклад від пані Охріменко О.С.

Дт 1001.840 Кт 2630.840

- нараховані відсотки за строковими коштами фізичних осіб в іноземній валюті – 2540 USD за поточний місяць;

Дт 7041.840 Кт 3800.840 - $

Дт 3801 Кт 2638.840- грн

- виданий кредит фізичній особі в іноземній валюті на придбання автомобіля в сумі 50 000 USD і перерахований автосалону.

Дт 2202.840 / Кт 2600.840 =50000

Необхідно:

1. Скласти проводки.

2.Які операції банку впливають на валютну позицію банку?

На розмір відкритої валютної позиції банку впливають такі операції:

► купівля-продаж готівкової і безготівкової іноземної валюти, у тому числі строкові операції, за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах (банківських металах) незалежно від способів і форм розрахунків за ними;

► нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у формі доходів і витрат;

► надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу;

► погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

► формування резервів в іноземній валюті;

► купівля-продаж матеріальних цінностей за іноземну валюту;

► інші обмінні операції з іноземною валютою.

Завдання 5. (15 балів)

За даними операціями необхідно:

1. Скласти журнальні проводки.

- банк "Славутич" сплатив МП "Колос" відсотки за депозит на поточний рахунок в сумі 2500 грн.;Дт 2618 Кт 2600

- за платіжним дорученням заводу "Аврора" сплачено іногородньому клієнту за товар 5000 грн.;Дт 2600 Кт 1200

- МП "Колос" видано готівкою 1000 USD на відрядження; Дт 2600.840 Кт 1001.840

- за заявою на переказ готівки прийнято 1500 грн. в погашення кредиту на споживчі цілі від п. Ковтун В.І.; Дт 1001 Кт 2202

- прийняті комунальні платежі від населення в філії "Ощадбанку" в сумі – 10000 грн;Дт 1001 Кт 2902.

- банком куплено ОВДП на загальну суму 13000 грн., номінальна вартість облігацій – 10000 грн. Дт 32(1/0)10 – 10000 Дт 32(1/0)17 - 3000 Кт 1200-13000

- виплачені вкладникам відсотки за строковими депозитами в сумі 12000 грн. за поточний місяць;Дт 2638 Кт 2630

прийнято від фізичної особи готівкою на картковий рахунок в сумі 25000 грн. Сума комісії внесена клієнтом готівкою в сумі 20 грн.

Дт 1001 Кт 2625 - 25000, Дт 1001 Кт 6110 - 20

- оплачено платіжне доручення МП „Ватра” за надані послуги іногороднього клієнта в сумі 450 грн.; Дт 2600 Кт 1200

- погашений кредит на споживчі цілі фізичною особою з вкладного рахунку на вимогу в сумі 2000 грн. Дт 2620 Кт 2202


Білет 4

Тести відкритого типу (5 балів)

1.активи банку – це накопичені протягом діяльності банку ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду.

2. внутрішньобанківський контроль -сукупність засобів і способів, за допомогою яких здійснюється контроль за правильністю виконання і відображення в обліку банківських операцій в іноземній валюті.

3.кореспондентські відносини - це договірні відносини між банками, мета яких - здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одному

4.принцип обачності -полягає в тому, що доходи враховуються тоді, коли можливість їх отримання стає досить реальною, а видатки — тоді, коли можливість їх здійснення є досить імовірною подією.

5. нерозподілений прибуток банку -частина чистого прибутку, яка не розподіляється, а утримується банком, як правило, з метою реінвестування в його діяльність.

 

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано з рахунку ТОВ „Сігма” за грошовим чеком заробітну плату:

В) Дт – 2600 Кт – 1001;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видана готівкою нарахована заробітна плата працівникам банку

Б) Дт – 3652 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано під звіт керуючому 400 грн. на витрати з відрядженням:

Б) Дт – 7452 Кт – 1001;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За платіжним дорученням МП „Мрія” сплачено з товари іногородньому постачальнику:

Г) Дт – 2600 Кт – 1200.

5. До готівкових коштів банку відносяться:

Б) готівкові кошти в касах банку в національній і іноземній валюті, банківське золото і метали, кошти на коррахунку в НБУ і інших банках;

Завдання 4. (15 балів)

ТОЗ "Світанок" 12.02. ХХ року подало в міське відділення ПІБ м. Черкаси заяву на відкриття покритого безвідзивного акредитива на суму 400000 грн. на користь фірми "Ортіс", яка обслуговується в ПІБ м. Одеси. Сума акредитива депонується в банку бенефіціара, даний банк є виконуючим банком. Строк акредитива 15 днів. В строки передбачені договором в банк бенефіціара надійшли документи на оплату акредитива в сумі 350 000 грн., залишок акредитива закрито.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)