Облік операцій банку з цінними паперами в торговому портфелі банку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій банку з цінними паперами в торговому портфелі банку.Банки можуть здійснювати операції з цінними паперами, які згідно з законом України «Про цінні папери та фондову біржу» випускаються і перебувають в обігу, зокрема: акціями, ОВДП, облігаціями підприємств, ощадними сертифікатами, векселями, а також операції з похідними цінними паперами та цінними паперами іноземних емітентів, які допущені до обігу в Україні.

Бухгалтерський облік цінних паперів ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах та стандартах і ведеться відповідно до інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України (затверджена постановою № 358 Правління НБУ від 03.10.2005 р.).Інвестиції банку в цінні папери з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікують таким чином:

- операції з цінними паперами у торговому портфелі;

- операції з цінними паперами у портфелі банку на продаж;

- операції з цінними паперами у портфелі банку до погашення;

- інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням і за кошти клієнтів, а також згідно з договорами про довірче управління, обліковуються на позабалансових рахунках.

У бухгалтерському обліку операцій банків України з цінними паперами використовують рахунки, визначені планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, класифіковані за:

- видами цінних паперів: боргові, акції та інші папери з нефіксованим прибутком;

- їх емітентами: банки, небанківські фінансові установи, небанківські не фінансові установи;

- за складовими балансової вартості: номінальна вартість, премія (дисконт), нараховані проценти, переоцінка, резерви;

- цінні папери, які НБУ приймає за операціями рефінансування.

Боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, придбані банком з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань ринкової ціни обліковують у торговому портфелі.

Правила обліку цп у торговому портфелі банку:

1) цп, що придбані в торговий портфель, обліковують за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки,

2) на дату кожної зміни їхньої ринкової вартості здійснюється переоцінка цп та нарахування %доходу,

3) амортизація дисконту (премії) не здійснюється,

4) не допускається переведення цп із торгового портфеля в інші портфелі банку.

У торговому портфелі обліковують окремо цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери.

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку (3002 А, 3003 А, 3005 А).

Рахунки призначені для обліку інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунків проводять суми цінних паперів у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля.

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ у торговому портфелі банку.

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

Рахунки призначені для обліку номінальної вартості. За дебетом – номінальна вартість ЦП що придбані.

За кредитом – що продані.

На дату операції вартість придбаних у торговий портфель цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками: 9350 А , 9360 П.

У разі придбання акцій та інших ЦП з нефіксованим прибутком:

Дт – Рахунки для обліку ЦП у торговому портфелі банку (3002, 3003, 3005);

Кт – Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

Одночасно сума списується з поза балансу.

Боргові цінні папери відображаються в обліку за складовими частинами: номінальною вартістю, дисконтом чи премією.

Дисконт – вартість придбання нижча за номінальну вартість; премія – вартість придбання вища за номінал.

Дисконт обліковується на контрактивних рахунках 1406 та 3016.

Премія обліковується на активних рахунках 1407 та 3017.

У разі придбання боргових ЦП на дату розрахунку:

Дт - Рахунки для обліку ЦП у торговому портфелі банку;

Дт/Кт – 1407, 3017/1406, 3016 на суму дисконту/премії;

Кт - Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

ЦП в торговому портфелі підлягають переоцінці в разі зміни їх справедливої вартості.

Дооцінка акцій та інших ЦП з нефіксованим прибутком:

Дт – 3007;

Кт – 6203.

Дооцінка боргових ЦП:

Дт – 1405, 3015;

Кт – 6203.

Уцінка відображається зворотними проводками.

Нарахування процентів за купонними ЦП:

Дт – Рахунки для обліку нарахованих процентів за ЦП в торговому портфелі (1408, 3018);

Кт – Рахунки для обліку процентних доходів за ЦП в торговому портфелі (6056, 6057).

Нарахування доходу за акціями у формі дивідендів:

Дт – Рахунки для обліку нарахованих доходів (3008);

Кт – 6300 Дохід у формі дивідендів.

У разі реалізації ЦП із торгового портфеля банку прибуток чи збиток відображається банком продавцем за аналітичним рахунком 6203 «Результат від торгових операцій із ЦП в торговому портфелі банку». Так за акціями:

Дт – Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів;

Дт/Кт – 3007;

Кт – 3002,3003, 3005;

Дт/Кт – 6203.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1. Закрита валютна позиція – це коли сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов’язань у кожній іноземній валюті.

2. Відкриття акредитиву в банку процес заключення договору, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж, що являє собою депонування коштів на окремому розрахунковому рахунку (2602, 2622).

3.Кореспондентський рахунок банку - рахунок, який відкривається комер­ційному банку (філії) для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.

4. Інкасована торгова виручка-це готівкові кошти, які надійшли в касу підприємства та були здані до установи банку на розрахунковий рахунок підприємства, після чого повинні бути перераховані товаровиробникам в установлені строки.

5.Вартість корисного використання об’єкта основних засобів-ціна активу з урахуванням його майбутнього використання банком.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Виданий короткостроковий кредит в поточну діяльність МП „Весна” на оплату рахунків іногородніх постачальників в сумі – 40000 грн.

В) Дт – 2062 Кт – 1200.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За заявою на переказ готівки поступила в касу готівка для поповнення строкового вкладу фізичної особи в сумі 500 грн.

В) Дт – 1001 Кт – 2630.

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За платіжним дорученням МП „Садко” перераховано іногородньому постачальнику за товар в сумі – 1500 грн.

В) Дт – 2600 Кт – 1200.

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: нараховані відсотки за кредитами фізичних осіб в сумі – 1000 грн.

Б) Дт – 2208 Кт – 6042;

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За грошовим чеком видано з каси на господарські потреби МП „Колос” в сумі – 1000 грн.

Б) Дт – 2600 Кт – 1001;

Завдання 4. (15 балів)

Комерційний банк 1.06. 2010 року видав кредит ТОВ „ Ватра” на купівлю сировини в сумі 50000 грн. під 18 % річних. Договір застави оформлено на суму 70000 грн. Дата погашення кредиту згідно кредитного договору 1.08 2010 року. Відсотки нараховуються і сплачуються щомісячно. На день погашення основної суми кредиту у ТОВ „Ватра” кошти на рахунку відсутні. Через 10 днів клієнт погасив заборгованість.

Зареєстровано кредитну угоду

Дт 9819 Кт 9900 – 1грн

Зареєстровано заставу

Дт 9500 Кт 9900 – 700 000 грн

Видача кредиту

Дт 2062 Кт 2600 – 50 000 грн

Нарахування і сплата %на 1.07

Дт 7021 Кт 2068 – 750 грн

Дт 2068 Кт 2600 – 750 грн

За прострочку на 10 днів нараховуємо %

Дт 7021 Кт 2068 – 750+24,65

Дт 2068 Кт 2600 – 750+24,65

Тіло кредиту погашається щомісячно по 25 тис грн.. на 1.07 та 10.08

Дт 2600 Кт 2062 – 25 000 грн

Завдання 5. (15 балів)

Банк "Славутич" обслуговує МП "Світязь". Станом на 4.04.20XХ р. залишок на рахунку № 2600 - 4000 грн. Протягом дня подано документи для оплати:

- платіжне доручення на сплату іногородньому постачальнику - 300 грн. за послуги. Дт 2600 Кт 1200 – 300 грн

- платіжне доручення на погашення кредиторської заборгованості МП "Колос" - 1120 грн. Дт 2600 світязь Кт 2600 – 1120грн

- за грошовим чеком видано 2000 грн. на відрядження;

Дт 2600 Кт 1001 – 2000 грн

- від іногороднього платника надійшла виручка за товар -5500 грн. Дт 1200 Кт 2600 – 5500 грн

- сплачені податки до місцевого бюджету в сумі 200 грн.

Дт 2902Кт 2600 – 200 грн

- за заявою на переказ готівки поступила виручка в сумі – 12000 грн. Дт 1001 Кт 2600 – 12 000 грн

поч. сальдо 4000 кінцеве сальдо 18 280 грн

 

 


Білет 19Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.019 с.)