Необхідність переоцінки іноземної валюти. Вимоги МСБО щодо переоцінки іноземної валюти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Необхідність переоцінки іноземної валюти. Вимоги МСБО щодо переоцінки іноземної валюти.Валютною операцією вважається така, яка виражена в іноземній валюті або тягне за собою розрахунок в іноземній валюті.

Валютні операції банки здійснюють за ініціативою своїх клієнтів або за власною ініціативою.

Банки здійснюють операції в іноземній валюті з власної ініціативи в межах лімітів відкритої валютної позиції.

Валютною позицією банку є різниця між активом балансу і зобов’язаннями (пасив балансу з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань) у відповідних валютах.

Якщо активи банку в певній валюті дорівнюють пасивам у цій валюті, то це закрита валютна позиція.

Різниця між залишками коштів в іноземній валюті, що формують активи та зобов’язання у відповідних валютах спричиняє відкриту валютну позицію.

При цьому якщо активи в іноземній валюті перевищують зобов’язання в цій же валюті, така відкрита позиція є короткою.

І навпаки, якщо зобов’язання в іноземній валюті перевищують активи в тій же валюті, така відкрита позиція є довгою.

Наявність у банку відкритої валютної позиції не виключає можливості як отримати додаткові прибутки так і зазнати додаткових збитків у разі зміни обмінних курсів валют.

На розмір відкритої валютної позиції банку впливають такі операції:

- купівля-продаж готівкової і безготівкової іноземної валюти, у тому числі строкові операції, за якими виникають вимоги та зобов’язання в іноземних валютах незалежно від способів і форм розрахунків за ними;

- нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у формі доходів і витрат;

- надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу;

- погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

- формування резервів в іноземній валюті;

- купівля-продаж матеріальних цінностей за іноземну валюту;

- інші обмінні операції з іноземною валютою.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів на розмір валютної позиції банку не впливають.

Однією з особливостей Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України є його мультивалютність. Це означає, що операції в іноземній валюті обліковують за тими самими рахунками, балансовими і позабалансовими, що й операції в національній валюті.

Аналітичний облік за валютними рахунками ведеться в двох оцінках – в валюті за номіналом та в гривнях – за курсом НБУ.

Аналітичні рахунки в іноземній валюті відкриваються по кожній валюті окремо, де в номері аналітичного рахунку вказується код валюти.

 

Під час валютних операцій розрізняють три часові категорії: дата операції, дата валютування, дата розрахунку.

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті, які змінюють валютну позицію банку за балансовими рахунками використовують технічні рахунки 3800 і 3801.

Балансові рахунки 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» та 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» - технічні рахунки, які забезпечують потреби формування фінансової звітності банку у валюті балансу – гривні. Крім того їхній стан дає змогу оцінити стан позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Активний залишок (дебетовий залишок) за балансовим рахунком 3800 означає наявність у банку короткої відкритої балансової позиції щодо конкретної іноземної валюти, пасивний (кредитовий залишок) – довгої, нульовий залишок означає, що позиція закрита.

Залишки на даних рахунках в гривневому еквіваленті на підсумок балансу не впливають.

Облік позабалансових активів і зобов’язань банку, які формують його позицію щодо іноземної валюти та банківських металів ведеться на позабалансовому рахунку 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами».

Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за аналітичними рахунками 3800 і 3801 одного й того ж коду іноземної валюти відображується на балансовому рахунку 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

Переоцінка всіх валютних статей здійснюється при зміні офіційного валютного курсу.

Результат переоцінки відображається на рахунку 6204. За даним рахунком відкривається особовий рахунок «Переоцінка іноземної валюти».

Якщо за валютними операціями банк має закриту валютну позицію то після переоцінки – залишку на рахунку 6204 не буде.

Якщо банк має відкриту валютну позицію то після переоцінки іноземної валюти банк може мати прибуток або збиток.

Переоцінка залишків в іноземній валюті (у разі зростання офіційного курсу):

Дт – 6204;

Кт – Рахунки з пасивними залишками в іноземній валюті – сума дооцінки.

Дт – Рахунки з активними залишками в іноземній валюті;

Кт – 6204.

Уцінка супроводжується зворотними проводками.

Вирівнювання залишків балансових рахунків 3800 і 3801:

Дт/Кт – 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

Кт/Дт – 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами – різниця між залишками (в гривневому еквіваленті) за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 і 3801.

Якщо в банку є відкрита довга валютна позиція і курс валюти збільшується – за рахунком 6204 буде кредитовий залишок – прибуток.

Якщо зменшується – дебетовий залишок – збиток.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1)баланс банку консолідований – бухгалтерський звіт, який включає операції не тільки банку як юридичної особи (зведений баланс), а й операцій асоційованих дочірніх компаній та спільних підприємств банку;

2) банківські резерви – складова банківського капіталу, призначена для компенсації кредитів, повернення яких є сумнівним, та збитків від інших активних операцій банку, а також для страхування вкладів фізичних осіб;

3) активи банку - ресурси, що контролюються банком як результат попередніх подій, котрі згодом дадуть економічну вигоду – приплив економічних коштів до цього банку; активи банку приносять дохід банку та можуть бути обмінені на інші об’єкти, що також даватимуть дохід;

4) дата балансу - дата, на яку складено баланс банку. Звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (квартальна) фінансова звітність складається на кінець останнього дня кварталу;

5) електронний розрахунковий документ – документ, інформація в якому подана у формі електронних даних, у тому числі відповідні реквізити розрахункового документа, який сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Від п. Сидоренко О.С. прийнято додатковий внесок на рахунок до запитання: 100 грн.

в) Дт – 1001 Кт – 2620.

2. При прямих кореспондентських відносинах між комерційними банками застосовуються рахунки

В) 1500, 1600.

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Виданий короткостроковий кредит на поточні потреби фізичній особі:

В) Дт – 2202 Кт – 1001.

4.Дохід, який отримують від акцій це:

Б) дивіденд;

5.Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято від фізичної особи кошти на картковий рахунок:

В) Дт – 1001 Кт – 2625.

Завдання 4. (15 балів)

АКБ „Славутич” проведені операції з цінними паперами:

куплено акції заводу „ Азот” на суму 10000 грн. в портфель на продаж; дт 3103 кт 2600 – 10 000 грн

куплено ОВДП на загальну суму 13000 грн. номінальна вартість облігацій – 10000 грн. в портфель до погашення;

Дт 3210 – 10 000 грн

Дт 3217 – 3 000 грн

Кт 1200 – 13 000 грн

проданий ощадний сертифікат банку п. Осадчій І.В. за готівку в сумі 5000 грн. дт 1001 кт 3320 – 5000 грн

куплено облігацію іногороднього банку за 20000 грн. номінальна вартість облігації – 18000 грн. в портфель до погашення

Дт 3212 – 18 000 грн

Дт 3217 – 2 000 грн

Кт 1600 – 20 000 грн

куплено акції концерну „ Укробленерго” на суму 50000 грн. у торговий портфель банку; дт 3003 кт 2600 – 50 000 грн

продана облігація банку МП „Мрія” на загальну суму 15000 грн., номінальна вартість облігації – 10000 грн. дт 3214 -10 000грн

Дт 3217 – 5000 грн кт 2600 – 15 000 грн.

Завдання 5. (15 балів). За даними операціями необхідно:

1. Скласти журнальні проводки.

- ПАТ "Віраж за грошовим чеком отримано готівку з каси банку в сумі 5000 грн. для виплати заробітної плати своїм працівникам;

Дт 2600 кт 1001 – 5000 грн

- заводу "Аврора" від іногороднього платника надійшла плата за отриманий товар в сумі 3500 грн.; дт 1200 кт 2600 – 3500 грн

- за короткостроковими кредитними юридичних осіб нараховані проценти в сумі 1500 грн.; дт 2208 кт 6042 – 1500 грн

- банком продано іногородньому акціонеру раніше викуплені акції банку за ціною 22000 грн. Номінал – 20000 грн.;

Дт 5001 – 20 000 грн

Дт 5010 – 2000 грн

Кт 1200- 22 000 грн

- від МП "Соло" надійшла вимога доручення на оплату товарів іногороднього клієнта – 50000 грн. дт 2600 кт 1200 – 50 000 грн

- пред’явлений авансовий звіт ревізором банку на суму 780 грн.

Дт 7452 кт 3550 – 780 грн

- нараховані банком відсотки за вкладами на вимогу фізичних осіб – 52000 грн. дт 7040 кт 2628 – 52 000 грн


Білет 27

1. Теоретична частина (10 балів)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.017 с.)