Облік операцій з фінансового лізингуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій з фінансового лізингуФінансовий лізинг – це оренда, умовами якої передбачається передавання всіх ризиків і вигід, пов’язаних із правом власності на актив.

В операціях з фінансового лізингу банк може виступати і як лізингодавець (кредитор) і як лізингоодержувач (позичальник).

Активи, що передані у фінансовий лізинг, лізингодавець обліковує як виданий кредит.

Операції банків з надання необоротних активів у фінансовий лізинг класифікують як кредитні та обліковують на рахунках:

1520 А Фінансовий лізинг, що наданий іншим банкам

2071 А Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарювання

Рахунки призначені для обліку заборгованості за фінансовим лізингом.

За дебетом рахунків проводять суми заборгованості за фінансовим лізингом.

За кредитом рахунків проводять суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом.

Придбання на замовлення лізиногоодержувача основних засобів:

Дт – 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів;

Кт – Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів.

Оприбуткування придбаних основних засобів банком лізиногодавцем:

Дт – 4400 Основні засоби;

Кт – 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

Основні засоби передані у фінансовий лізинг обліковуються за найменшою з двох вартостей: теперішньою або ринковою.

Наданий у фінансовий лізинг об’єкт:

Дт – 1520, 2071;

Дт – 4409 Зношення основних засобів, 7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів;

Кт – 4400 Основні засоби – на суму залишкової вартості.

Різниця між сумою мінімальних лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансового лізингу та теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою ставкою процента є доходом лізингодавця.

Витрати, що пов’язані з оформленням договору:

Дт – 1525 А , 2075 Неамортизована премія;

Кт – Рахунки грошових коштів, рахунки клієнтів.

Нарахування доходу та амортизація витрат:

Дт – 1528, 2078 Нараховані доходи;

Кт – 6018, 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом.

Дт – 6018;

Кт – 1525 А Неамортизована премія.

Отримана лізингодавцем сума лізингового платежу:

Дт – Рахунки грошових коштів, поточні рахунки;

Кт – 1528, 2078 Нараховані доходи;

Кт – 1520, 2071 Фінансовий лізинг.

Якщо за умовами договору об’єкт фінансового лізингу повертається лізингодавцеві:

Дт – 4400 Основні засоби;

Кт – 1520, 2071.

Якщо банк є лізингоодержувачем то на початок строку лізингу основні засоби обліковуються за найменшою з оцінок: справедливою вартістю або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових платежів.

Витрати лізингоодержувача, що пов’язані з оформленням договору про фінансовий лізинг включаються до вартості активу під час його первинного визнання:

Дт – 4400 Основні засоби;

Кт – 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом.

3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом – рахунок призначений для обліку сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом.

За кредитом рахунку проводять суми кредиторської заборгованості.

За дебетом – суми погашення кредиторської заборгованості.

Суми витрат на поліпшення об’єкта фінансового лізингу накопичуються на рахунку 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»:

Дт – 4400;

Кт – 4430.

Нараховані витрати за отриманими лізингоодержувачем активами у фінансовий лізинг:

Дт – 7028 Процентні витрати за фінансовим лізингом;

Кт – 3678 Інші нараховані витрати.

 

Сплата лізингоодержувачем орендних платежів:

Дт – 3678 Інші нараховані витрати;

Кт – Рахунки грошових коштів, поточні рахунки – на суму нарахованих витрат.

Дт – 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом;

Кт - Рахунки грошових коштів, поточні рахунки – на суму зобов’язання за лізингом.

Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використання активу нараховує амортизацію основних засобів:

Дт – 7423 Амортизація;

Кт – 4409 Зношення основних засобів.

Під час переходу об’єкта у власність лізингоодержувача:

Дт – 4400 Власні основні засоби;

Кт – 4400 Основні засоби одержані у фінансовий лізинг.

Одночасно: Дт – 4409; Кт – 4409.

Якщо об’єкт повертається до лізингодавця:

Дт – 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом;

Кт – 4400

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1) цінні папери в портфелі банку на інвестиції - це набір цінних паперів, які утримуються банком для отримання доходів і забезпечення ліквідності в майбутньому. Управління даним портфелем полягає у підтримці рівноваги між ліквідністю і прибутковістю.;

2) окреме відображення активів та пасивів – принцип бухгалтерського обліку, що передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.;

3) казначейські та міжбанківські операції – операції, що відображаються в першому класі в плані рахунків, при чому до казначейських інструментів належать: готівкові кошти; банківські метали; кошти в Національному банку України; кошти Національного банку України; казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України, а до міжбанківських інструментів належать операції між банківськими установами: розрахунки; депозити до запитання та строкові депозити; кредити, операції peno; фінансовий лізинг.;

4) сумнівна заборгованість за кредитами - це заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення;

5) адміністративні витрати банку - операційні витрати,
пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати на утримання персоналу; амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів; гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Нараховані проценти за лишками на поточних рахунках СПД в сумі – 2000 грн.

В) Дт – 7020 Кт – 2608.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За грошовим чеком видано МП „Весна” на закупку сільгосппродукції в сумі – 1500 грн.

В) Дт – 2600 Кт – 1001.

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Фізична особа п. Хоменко сплатив банку комісійні за користування індивідуальним сейфом в сумі – 50 грн.

а) Дт – 1001 Кт – 6119;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Нараховані проценти за рахунками вкладників до запитання в сумі – 580 грн.

Г) Дт – 7040 Кт – 2628.

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Банком нараховано аванс працівників банку на відрядження в сумі – 60 грн.

В) Дт – 7452 Кт – 3550.

Завдання 4. (15 балів)

В комерційному банку „ Отаман” відкрито рахунок МП „Лотос”. За день відбулися наступні операції:

видано МП „Лолос” за грошовим чеком на матеріальну допомогу – 5000 грн.; дт 2600 кт 1001 – 5000 грн

- прийнято торгову виручку від магазину, який належить фірмі – 2000 грн.; дт 1001 кт 2600 – 2000 грн

- видано за грошовим чеком на закупівлю канцтоварів на суму – 350 грн. дт 2600 кт 1001 – 350 грн

- від іногороднього клієнта поступила виручка -4500грн.

Дт 1200 кт 2600 – 4500 грн

- МП „ Лотос” подало в банк платіжне доручення на відкриття ліміту розрахункового чека - 4500 грн.дт 2600 кт 2602 – 4500 грн

- зарахована сума коштів після перерахування інкасованої виручки, яка надійшла від МП „Лотос” в сумі 30000 грн.

Дт 1005 кт 2600 – 30 000 грн

- подано в банк платіжне доручення на погашення банківського кредиту в сумі 1200 грн.дт 2600 кт 2062 – 1200 грн

поч сальдо 40 000 грн кінцеве сальдо 65 450 грн

Завдання 5. (15 балів)

За даними операціями необхідно:

1. Скласти журнальні проводки.

- непогашена прострочена заборгованість МП "Вій" банком переоформлена на сумнівну - 1500 грн.; дт 2067кт 2062 – 1500 грн

- МП "Світязь" видано короткостроковий кредит на поточні потреби 6000 грн. для оплати МП "Колос" за товар;

Дт 2062 кт 2600 – 6000 грн

- банком сплачено іногородньому банку 1200 грн. відсотки за одержаний міжбанківський кредит; дт 7017 кт 1628 – 1200 грн

- прийнято від п. Іванова О.С. готівкою в погашення споживчого кредиту в сумі – 450 грн.; дт 1001 кт 2202 – 450 грн

- прийнято від п. Остапенко В.І. комунальні платежі в сумі – 450 грн. дт 1001 кт 2902 – 450 грн

- нарахована амортизація на основні засоби банку в сумі – 2500 грн. дт 7423 кт 4409 – 25 00 грн

- банком оплачений штраф податкової за порушення строків в сумі - 450 грн. ?


Білет 26Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)