Дт 1001 Кт 2630 – 3000 – заява на переказ готівкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дт 1001 Кт 2630 – 3000 – заява на переказ готівкиБілет№1

2.Тести відкритого типу (5 балів)

1. Балáнс бухгáлтерський – форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату

2. Документообіг - рух документів в організації починаючи з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

3. Ринкова вартість цінних паперів - сума коштів, яку можна отримати від продажу цінних паперів на активному ринку

4. Інвентаризація — елемент методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого визначається фактичний розмір активів, капіталу та зобов'язань, а також зіставлення отриманих результатів з даними бухгалтерського обліку

5. Грошовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають у касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах, у підзвітних осіб та депозитах до запитання.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: від п. Сидоренко О.С. прийнято додатковий внесок на рахунок до запитання: 100 грн.

В) Дт – 1001 Кт – 2620.

2. При прямих кореспондентських відносинах між комерційними банками застосовуються рахунки

В) 1500, 1600.

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію. Прийнято торгову виручку від МП „Лотос” – 3000 грн.

В) Дт – 1001 Кт – 2600.

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію. Видано кредит готівкою фізичній особі на споживчі цілі – 3000 грн.

В)Дт – 2202 Кт – 1001.

5. До боргових цінних паперів банку відносяться:

В) ощадні сертифікати;

Завдання 4. (15 балів)

Відділенням Промінвестбанку за 10.03.ХХ року проведені касові операції: (Залишок в касі на початок дня 58000 грн.)

- видано з рахунку ТОВ „Сігма” заробітну плату в сумі – 25000

Дт 2600 Кт 1001- 25000 грошовий чек

- прийнято від фізичної особи комісійна плата за відкриття рахунку с сумі 10 грн.;

Дт 1001 Кт6110 -10 ПКО

- прийнято додатковий внесок на строковий вклад фізичної особи -3000 грн;

Дт 1001 Кт 2630 – 3000 – заява на переказ готівки

- від фізичної особи поступив штраф ДАЇ в сумі – 250 грн;

Дт 1001 Кт 2902- 250

-прийнято від фізичної особи поповнення карткового рахунку - 1500 грн.

Дт 1001 Кт 2625 – 1500 заява на переказ готівки

- від МП "Світязь" прийнято готівкою торгову виручку – 2000 грн.

Дт 1001 Кт 2600 – 2000 заява на переказ готівки

- від п. Сокіл А.І. прийнято готівкою 2000 грн. в погашення короткострокового спож кредиту;

Дт 1001 Кт 2202 – 2000 ПКО

- видано на матеріальну допомогу ТОВ "Колос" – 10000 грн.

Дт 2600 Кт 1001 – 10000 грошовий чек

- прийнято комунальні платежі в сумі – 15000 грн.

Дт 1001 Кт 2902-15000 рахунки на сплату платежів

- видано заробітну плату ТОВ "Сігма" – 18000 грн.

Дт 2600 Кт 1001 – 18000 грош чек

Необхідно:

1. Скласти проводки.

2. Назвати документи на основі яких здійснені дані операції.

3. Визначити залишок у касі на кінець дня.

Завдання 5. (15 балів)

За основними операціями банку необхідно: .

1. Скласти журнальні проводки.

- куплено акції ВАТ „Київська Русь” на суму 30000 грн. в торговий портфель банку;

Дт 3005 Кт 2600

- банком "Мрія" видано із вкладів до запитання готівкою 500 грн.;

Дт 2620 Кт 1001 - 500

- банк "Славутич" надав заводу "Аврора" короткострокову позичку в поточну діяльність на суму 150000 грн. на оплату за матеріалів іногородньому постачальнику, позичальнику нараховані. щомісячні платежі у вигляді відсотків в сумі 250 грн.

Дт 2062 Кт 2600 -150000

Дт 2068 Кт 6026 – 250 мемор.ордер

- за платіжним дорученням МП "Мрія" оформлено додатковий ліміт 4000 грн. на розрахункову чекову книжку;

Дт - 2600 Кт – 2602 - 4000

- банком нараховані дивіденди акціонерам банку в сумі – 18000 грн.;

Дт 5040 Кт 3631 - 18000

- за заявою на переказ готівки прийнято від ТОВ "Квант" 12600 грн. торгову виручку

Дт 1001 Кт 2600 - 12600

- нарахована заробітна плата працівникам банку в сумі 500000 грн.

Дт 7400 Кт 3652- 500000

 


Білет 2

Тести відкритого типу (5 балів) Поясніть значення наступних термінів і понять:

1.Облікова політика банку - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою банку для складання та подання фінансової звітності.

2.Принцип нарахуваннязастосовують в бухгалтерському обліку для визначення моменту здійснення витрат і отримання доходів. Згідно з цим принципом витрати й доходи відображаються в обліку в тому періоді, у якому вони були нараховані

3. Валютна позиція банку — співвідношення (різниця) між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій самій валюті.

4. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

5 Дивіденди банку - це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі банку.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Видано із поточного рахунку МП „Колос” – 2000 грн. на матеріальну допомогу

В) Дт – 2600 Кт – 1001.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Нараховані % за вкладами до запитання фізичних осіб в сумі – 1500 грн.

Б) Дт – 7040 Кт – 2628;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Прийнято інкасовану торгову виручку до перерахунку від ТОВ „Сігма” – 2500 грн.

В) Дт – 1005 Кт – 2600;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Виданий короткостроковий кредит на поточні потреби фізичній особі:

В) Дт – 2202 Кт – 1001.

5. Дохід, який отримують банки від вкладень в акції інших емітентів це: Б) дивіденд;

Завдання 4. (15 балів)

В міському відділенні ПІБ у відділі вкладних операцій відбулися наступні операції:

- пан Стеценко В.С. вніс першочерговий внесок на вклад до запитання в сумі 250 грн. під 30 % річних;

Дт 1001 Кт 2620- 250

Дт 7040 Кт 2628 –відсотки мемор.ордер

- пані Мірченко О.М. зарахована заробітна плата на поточний рахунок в сумі 200 грн., яка надійшла з Регіонального управління ПІБ;

Дт 1200 Кт 2620 заява на переказ готівки

- відкрито картковий рахунок, шляхом внесення готівки, пані Ковтун Г.І. – 5000 грн.; Дт 1001 Кт 2625 заява на переказ готівки

- списана сума з рахунку до запитання п. Савченко О.В. в оплату за телефон – 45 грн.; Дт 2620 Кт 1001 заява на видачу готівки

- списана з вкладного рахунку п. Чемерис В.В. в погашення банківського кредиту – 4000 Дт 2620 Кт 2202

- нараховані відсотки за вкладами на вимогу за поточний місяць в сумі – 15000 грн. Дт 7040 Кт 2628 мемор.ордер

- з рахунку на вимогу вкладника списана сума за разовим дорученням в оплату комунальних платежів в сумі 760 грн.;

Дт 2620 Кт 2902 !!!! платіжне доручення

- видано з рахунку відсотки при закритті строкового вкладу в сумі 3000 грн, а сума вкладу зарахована на картковий рахунок - 10000 грн.

Дт 2638 Кт 1001 -3000 заява на видачу готівки

Дт 2630 Кт 2625- 10000 мемор.ордер

- з рахунку вкладника на вимогу депонована сума для оформлення розрахункової чекової книжки фізичній особі в сумі – 5000 грн. Дт 2620 Кт 2622 ВКО

- пану Стеценко В.І. закритий строковий вклад і відкрито вклад на вимогу в сумі – 50000 грн.Дт 2630 Кт 2620 - 50000 платіжне доручення

АБО

Дт 2630 Кт 1001

Дт 1001 Кт 2620-50000

Необхідно:1. На основі яких документів здійснені дані операції?

Завдання 5. (15 балів)

Банк "Славутич" веде розрахунки з іногородніми клієнтами через коррахунок в НБУ.

Залишок на рахунку № 1200 — 130000 грн. Протягом дня проведені операції:

- від іногородніх платників надійшла виручка, яка зарахована на поточні рахунки клієнтів банку - 7000 грн.

Дт 1200 Кт 2600 2603 розподільчий ???

- сплачено клієнтами банку податки в бюджет (бюджетні рахунки в НБУ) - 6700 грн. Дт 2600,2620 Кт 1200

- сплачено клієнтами банку іногороднім постачальникам за послуги -1000грн. Дт 2600 Кт1200

- від іногороднього банку надійшов платіж за міжбанківським кредитом в сумі 12000 грн. Дт 1200 Кт 1523/1524 одночасно: Дт 9910 Кт 9819

- від іногороднього платника надійшов платіж за надані консультаційні послуги в сумі – 450 грн. Дт 1200 Кт 6119/2600


Білет 3

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.безперервність діяльності банківської установи –це означає, що банківська установа постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому необмежений період.

2. боргові цінні папери банку –це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.

3. знос основних засобів– це поступова втрата частини своїх корисних властивостей.

4. доходи банку - це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг.

5. дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку – це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит.

 

Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято від фізичної особи кошти на картковий рахунок:

В) Дт – 1001 Кт – 2625.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції. Видано з рахунку ТОВ „Мрія” 400 грн. на закупку канцтоварів за грошовим чеком

В) Дт – 2600 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Погашений короткостроковий кредит МП „Мрія” в поточну діяльність:

В) Дт – 2600 Кт – 2062;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: На основі заяви на акредитив відкритий акредитив в банку-емітенті МП „Обрій” Б) Дт – 2600 Кт – 2062;

5. Податковий облік ведеться з метою:

В) для складання податкової декларації;

Завдання 4. (15 балів)

Відділенням Укрексімбанку 10.03.ХХ року проведені валютні операції:

Курс НБУ 1 USD – 7,95 грн.

- від іноземної фірми надійшла виручка МП "Фортуна" – 1000 USD за товар;

Дт 1500.840 Кт 2603.840, Дт 2603 Кт 2600

- МП "Фортуна" видано 3000 USD готівкою на відрядження. Комісія банку – 10 USD;

Дт 2600.840 Кт 1001.840 – 3000$ , Дт 1001/2600.840 Кт 3800.840 – 10$ ,

Дт 3801 Кт 6110- 79,50 грн

- прийнято 1000 USD на строковий вклад від пані Охріменко О.С.

Дт 1001.840 Кт 2630.840

- нараховані відсотки за строковими коштами фізичних осіб в іноземній валюті – 2540 USD за поточний місяць;

Дт 7041.840 Кт 3800.840 - $

Дт 3801 Кт 2638.840- грн

- виданий кредит фізичній особі в іноземній валюті на придбання автомобіля в сумі 50 000 USD і перерахований автосалону.

Дт 2202.840 / Кт 2600.840 =50000

Необхідно:

1. Скласти проводки.

2.Які операції банку впливають на валютну позицію банку?

На розмір відкритої валютної позиції банку впливають такі операції:

► купівля-продаж готівкової і безготівкової іноземної валюти, у тому числі строкові операції, за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах (банківських металах) незалежно від способів і форм розрахунків за ними;

► нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у формі доходів і витрат;

► надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу;

► погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;

► формування резервів в іноземній валюті;

► купівля-продаж матеріальних цінностей за іноземну валюту;

► інші обмінні операції з іноземною валютою.

Завдання 5. (15 балів)

За даними операціями необхідно:

1. Скласти журнальні проводки.

- банк "Славутич" сплатив МП "Колос" відсотки за депозит на поточний рахунок в сумі 2500 грн.;Дт 2618 Кт 2600

- за платіжним дорученням заводу "Аврора" сплачено іногородньому клієнту за товар 5000 грн.;Дт 2600 Кт 1200

- МП "Колос" видано готівкою 1000 USD на відрядження; Дт 2600.840 Кт 1001.840

- за заявою на переказ готівки прийнято 1500 грн. в погашення кредиту на споживчі цілі від п. Ковтун В.І.; Дт 1001 Кт 2202

- прийняті комунальні платежі від населення в філії "Ощадбанку" в сумі – 10000 грн;Дт 1001 Кт 2902.

- банком куплено ОВДП на загальну суму 13000 грн., номінальна вартість облігацій – 10000 грн. Дт 32(1/0)10 – 10000 Дт 32(1/0)17 - 3000 Кт 1200-13000

- виплачені вкладникам відсотки за строковими депозитами в сумі 12000 грн. за поточний місяць;Дт 2638 Кт 2630

прийнято від фізичної особи готівкою на картковий рахунок в сумі 25000 грн. Сума комісії внесена клієнтом готівкою в сумі 20 грн.

Дт 1001 Кт 2625 - 25000, Дт 1001 Кт 6110 - 20

- оплачено платіжне доручення МП „Ватра” за надані послуги іногороднього клієнта в сумі 450 грн.; Дт 2600 Кт 1200

- погашений кредит на споживчі цілі фізичною особою з вкладного рахунку на вимогу в сумі 2000 грн. Дт 2620 Кт 2202


Білет 4

Тести відкритого типу (5 балів)

1.активи банку – це накопичені протягом діяльності банку ресурси, які в майбутньому приносять економічну вигоду.

2. внутрішньобанківський контроль -сукупність засобів і способів, за допомогою яких здійснюється контроль за правильністю виконання і відображення в обліку банківських операцій в іноземній валюті.

3.кореспондентські відносини - це договірні відносини між банками, мета яких - здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одному

4.принцип обачності -полягає в тому, що доходи враховуються тоді, коли можливість їх отримання стає досить реальною, а видатки — тоді, коли можливість їх здійснення є досить імовірною подією.

5. нерозподілений прибуток банку -частина чистого прибутку, яка не розподіляється, а утримується банком, як правило, з метою реінвестування в його діяльність.

 

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано з рахунку ТОВ „Сігма” за грошовим чеком заробітну плату:

В) Дт – 2600 Кт – 1001;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видана готівкою нарахована заробітна плата працівникам банку

Б) Дт – 3652 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано під звіт керуючому 400 грн. на витрати з відрядженням:

Б) Дт – 7452 Кт – 1001;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За платіжним дорученням МП „Мрія” сплачено з товари іногородньому постачальнику:

Г) Дт – 2600 Кт – 1200.

5. До готівкових коштів банку відносяться:

Б) готівкові кошти в касах банку в національній і іноземній валюті, банківське золото і метали, кошти на коррахунку в НБУ і інших банках;

Завдання 4. (15 балів)

ТОЗ "Світанок" 12.02. ХХ року подало в міське відділення ПІБ м. Черкаси заяву на відкриття покритого безвідзивного акредитива на суму 400000 грн. на користь фірми "Ортіс", яка обслуговується в ПІБ м. Одеси. Сума акредитива депонується в банку бенефіціара, даний банк є виконуючим банком. Строк акредитива 15 днів. В строки передбачені договором в банк бенефіціара надійшли документи на оплату акредитива в сумі 350 000 грн., залишок акредитива закрито.

Дт 2600 Кт 1200-400000

Дт 9802 Кт 9910 - 400000

Дт 1200 Кт 2600 - 50000

Дт 9910 Кт 9802- 400000

Бенефіціар

Дт 1200 Кт 2602- 400000

Дт 2602 Кт 2600-350000

Дт 2602 Кт 1200 – 5000

Необхідно:

1. Назвати види акредитивів.

2. Скласти проводки в банку емітента і банку бенефіціара.

 

Завдання 5. (15 балів)

Комерційний банк „Славутич” 01.04. ХХ року видав короткостроковий кредит на придбання пральної машини пані Осауленко В.П. готівкою в сумі 3000 грн. під 20 % річних терміном на 3 місяці. Договір поруки від фізичної особи оформлено на суму кредиту. Дата погашення кредиту згідно кредитного договору 01. 07. ХХ року. Відсотки нараховуються і сплачуються щомісячно готівкою.

Необхідно:1.Оформити видачу кредиту бухгалтерськими проводками.

2. Нарахувати відсотки позичальнику.

3. Оформити погашення банківського споживчого кредиту.

Дт9031 /Кт 9900=3000 –облік поруки

Дт 2202 / Кт 1001 =3000 –видача кредиту одночасно

Дт 9819/ Кт 9910= 1 грн. – за реєстрування кредиту(кред угода)

Дт 2208 / Кт 6042=3000*0,2*29/365=47,67 –нарахування % за 1 міс.

Дт 1001 / Кт 2208–сплата %

Дт 2208 / Кт 6042=3000*0,2*31/365=50,96

Дт 1001 / Кт 2208–сплата %

Дт 2208 / Кт 6042=3000*0,2*30/365=49,32

Дт 1001 / Кт 2208–сплата %

Дт 1001 /К т 2202=3000–погашення основної суми

Дт 9900 / Кт 9031 =3000 –списання поруки

 


Білет 5

Тести відкритого типу (5 балів)

1. пасиви банку - це ресурси, за рахунок яких здійснюються кредитні, інвестиційні та інші активні операції.

2. управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки i контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

3. обліково-операційна робота банку- це Сукупність таких процедур: визначення змісту здійснених операцій і записувати їх;
- описувати операції в часовому вираженні;
- підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних
стандартів обліку;- належним чином подавати операції з відповідними деталями.
4. банківські документи - це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на про ведення грошово-розрахункової або іншої операції банку.

5. відкрита валютна позиція банку – це позиціяпри нерівності вимог і зобов'язань банків

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За платіжним доручення МП „Вікос” сплачено банку комісійні за розрахунково-касове обслуговування:

В) Дт – 2600 Кт – 6110;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Від іногородніх платників МП „Маяк” надійшла виручка за поставлені товари:

а) Дт – 1200 Кт – 2600;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Нараховані % за кредитами СПД в поточну діяльність:

Б) Дт – 2068 Кт – 6026;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано кредит фізичній особі готівкою на споживчі цілі:

Б) Дт – 2202 Кт – 1001;

5. За рахунок яких коштів здійснюється уцінка основних засобів банку?

Г) за рахунок дооцінки. (у разі недостачі – за рах.витрат Б)

Завдання 4. (15 балів)

Комерційний банк 1.04. 2008 року видав кредит ТОВ „Ватра” на купівлю матеріалів в сумі 60000 грн. під 25% річних. Договір застави оформлено на суму 80000 грн. Дата погашення кредиту згідно кредитного договору 1.07. 2007 року. Відсотки нараховуються і сплачуються щомісячно. Основна сума кредиту погашається в кінці терміну дії кредитної угоди.

Дт 9500 Кт 9900- 80000 -застава

2) Дт 2062 / Кт 2600 =60000 –видача кредиту

3) Дт 2068 / Кт 6026 =60000*0,25*29/365= 1191,79 грн. –нарах %

4) Дт 2600 / Кт 2068–сплата%

Дт 2068 / Кт 6026 =60000*0,25*31/365=1273,97

Дт 2600 / Кт 2068–сплата%

Дт 2068 / Кт 6026 =60000*0,25*30/365=1232,88

Дт 2600 / Кт 2068 –сплата%

5) Дт 2600 / Кт 2062 =60000 –погашення осн.суми

Дт 2600 Кт 2068

- прийнято на строковий вклад від п. Вакуленко О.В. – 500 грн.;

Дт 1001 Кт 2630 (35)

- видано за грошовим чеком профкому ЧІБС УБС НБУ – 1000 грн.

Дт 2600 Кт 1001

- сплачено банком комісійні за рекламу телекомпанії „Віка” в сумі 125 грн. Дт 7455 Кт 2600

- нараховані відсотки за строковими вкладами фізичних осіб в сумі 1200 грн.; Дт 7041 Кт 2638

- прийнято від пенсіонера В.С.Петренка кошти на вклад на вимогу в сумі 2000 грн. Дт 1001 Кт 2620

- ТОВ „ Сігма” на основі платіжного доручення сплачено банку комісійні за консалтингові послуги в сумі 250 грн.

Дт 2600 Кт 6119

- від іногороднього банку надійшов переказ для зарахування на картковий рахунок в сумі 1000 грн. Дт 1200 Кт 2625


Дт 1001 Кт 2902 – 200 грн

- платіж за квартиру від Сокіл О.М. в сумі - 80 грн. Дт 1001Кт 2902 80 грн

- прийнятий від п. Охріменко І.П. добровільний внесок в фонд милосердя і здоров в сумі – 25 грн. Дт 1001 Кт 2902 – 25 грн

- прийнятий единий податок в бюджет від фізичної особи в сумі 150 грн.; Дт 1001 Кт 2902 – 150 грн

Всі прийняті платежі були на наступний день перераховані на рахунки одержувачів в Обласну Дирекцію Укрссоцбанку. Комісійні банку за послуги становлять 0,5% від суми платежу на користь одержувача коштів.

Комісія Дт 1001 Кт 2600 – на відповідні суми

Завдання 5. (15 балів)

Станом на 10.02.XХ року у пана Авраменка О.В. на поточному рахунку залишок становив - 6000 грн. За дорученням клієнта банк виконав наступні операції:

- видано 500 грн. готівкою з рахунку Дт 2620 Кт 1001 – 500 грн

- за платіжним дорученням перераховано РЕУ-l за комунальні послуги -100 грн. Дт 2620 Кт 2902 – 100 грн

- за заявою на переказ готівки прийнято на рахунок п. Авраменка 250 грн. Дт 1001 Кт 2620 – 250 грн.

- зарахована заробітна плата за поточний місяць – 2550 грн.

Дт 2600 Кт 2620 -2550 грн

- погашений споживчий кредит в сумі – 350 грн. за поточний місяць.

Дт 2620 Кт 2202 – 350 грнНеобхідно: 1. Відкрити клієнтові рахунок і присвоїти йому номер. Здійснити за рахунком всі операції.

2. Визначити залишок за рахунком п. Авраменка О.В.

 


Білет 8

Дт 2600 Кт 1200 – 500 грн

- за грошовим чеком МП "Сокіл" видано 1000 грн. на відрядження;

Дт 2600 Кт 1001 – 1000 грн

- завод "Азот" за платіжним дорученням сплатив банку плату за розрахункове обслуговування в сумі 800 грн.; Дт 2600 Кт 6110 грн

- видано з рахунку до запитання п. Захарченко О.В. – 150 грн.

Дт 2620 Кт 1001 – 150 грн

- нараховані банку дивіденди за акціями ЗАТ "Юрія" в портфелі на продаж в сумі 3000000 грн.Дт 1200 Кт 3108 – 3000000 грн

- від іногороднього банку надійшли кошти на картковий рахунок фізичної особи в сумі 2500 грн. Дт 1200 Кт 2625 – 2500 грн

- з поточного рахунку фізичної особи списана плата за комунальні послуги – 260 грн.Дт 2620 Кт 2902 – 260 грн.

 


Дт 1001 Кт 1005 – 10600 грн

Дт 1001 Кт 1005 – 25650 грн

Дт 2600 Кт 1005 – 20 грн Дт 1001 Кт 1005 – 10600 грн

Завдання 5. (15 балів)

1.06.20ХХ року банком "Славутич" укладено кредитний договір на видачу короткострокового кредиту ТОВ "Орхідея" в сумі - 40000 грн. строком 2 місяці під заставу нерухомого майна - 55000 грн. Кредит видано і направлено на оплату постачальнику МП "Колос", який обслуговується іншим банком. Відсотки нараховуються щомісяця із розрахунку 20 % річних і погашаються в кінці строку кредиту.

Розв’язання

Зареєстровано кредитну угоду 1.06

Дт 9819 Кт 9910 – 1 грн

Зареєстрована застава

Дт 9500 Кт 9900 - 55 000 грн

Відкриваємо позичковий рахунок

Дт 2062 Кт 1200 – 40000 грн

Станом на 1.07 та 1.08 нарах %

Дт 2068 Кт 6026 – 666,7 грн

Сплачено %

Дт 2600 Кт 2068 – 666,7 грн

Повернення кредиту

Дт 2600 Кт 2062 – 40 000 грн

Списана застава

Дт 9900 Кт 9500 – 55 000 грн

 

 


Білет 10.

Дт 1005 Кт 2600 – 120 000 грн

- банком куплено основні засоби за 18000 грн. у МП "Світязь";

Дт 4400 Кт 2600 – 18 000 грн

- прийняті комунальні платежі від фізичних осіб у філії банку "Славутич" – 1000 грн. Дт 1001 Кт 2600 – 1000 грн

- виданий розрахунковий чек фізичній особі, сума ліміту внесена готівкою -3000 грн. Дт 2622 Кт 9821 – 3000 грн

Дт 9900Кт 9821 – 1 грн

- списано з рахунку фізичної особи в погашення споживчого кредиту в сумі – 120 грн. Дт 2620 Кт 2202 - 120 грн

 

 


Дт 3550 Кт 1001 – 560 грн

- прийнято від клієнта готівкою в погашення споживчого кредиту -300 грн.Дт 1001 Кт 2202 – 300 грн


Білет 12Облік строкових коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

Строкові депозити, чи депозити па визначений строк, — це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власнику відсотковий дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і повинні бути повернуті клієнту у визначений строк.

Строкові депозити – це кошти на рахунках, яким власник не може скористатися до закінчення строку дії угоди. В цих угодах банк може передбачити умови (зменшення процентної ставки) дострокового вилучення депозиту – в чому банки не зацікавлені, оскільки це загрожує нормальній роботі банківської установи.

Строкові кошти обліковуються за видами на рахунках:

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання:

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

263 Строкові кошти фізичних осіб:

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Рахунки призначені для обліку депозитів.

За кредитом рахунків проводять суми коштів, які розміщені на депозит.

За дебетом рахунків проводять суми повернених депозитів.

Грошові кошти на вкладні рахунки перераховуються суб’єктами господарювання з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на ті ж самі поточні рахунки

Грошові кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого депозитного або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений в договорі рахунок вкладника або за заявою вкладника на інший його рахунок.

Загальні правила:

1. Облік депозитних операцій здійснюється відповідно до умов угоди.

2. Розрахунки за депозитними СГ проводяться тільки в безготівкових формі.

3. Сума депозиту перераховується на депозитний рахунок платіжним дорученням

При залученні вкладів за ставкою, яка нижча або вища від ринкової, банк має визнавати прибутки/збитки за рахунками неамортизованого дисконту/премії:

2616 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання

2617 П Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

2636 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2637 П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

Проводки для суб’єктів господарювання:

1. На дату залучення коштів при сплаті процентів за період:

Дт – 2600,1200

Кт – 2610, 2615.

2. На дату залучення коштів при сплаті % на період:

Дт – 2600, 1200 (номінал депозиту мінус проценти)

Дт – 3500 («Витрати майбутніх періодів» на суму сплачених авансом процентів),

Кт – 2610, 2615 (на суму депозиту)

3. При погашенні депозиту у визначений угодою строк:

Дт – 2610, 2615,

Кт – 2600, 1200.

На дату погашення проводяться нарахування % за період з останньої дати нарахування до дати погашення.

4. Нараховані %:

Дт – 7021 «Процентні витрати…»,

Кт – 2618 «Нараховані проценти за строковими коштами суб’єктів господарювання.

5. Закриття депозиту:

Дт – 2610,

Кт – 2600.

Якщо % сплачувалися авансом, то в кінці кожного місяця сума нарах % за місяць переноситься на рахунок % витрат:

Дт – 7021,

Кт – 3500 «Витрати майбутніх періодів».

Строкові кошти Проводки:

1. На дату залучення коштів при сплаті % за період на суму депозиту : Дт - 1001, 2620, 1200,

Кт – 2630, 2635.

2. На дату залучення коштів при сплаті% за період:

Дт – 1001,2620,1200 (номінал мінус %),

Кт – 3500 «Витрати майбутніх періодів» (на суму сплачених авансом процентів),

Кт 2630, 2635 (сума депозиту)

3. При погашенні депозиту у визначений угодою строк

Дт – 2630, 2635 Кт – 1001, 2620, 1200.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності.

7021 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарювання

7041 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки нарахованих витрат (2618, 2638).

Дт – Процентні витрати;

Кт – Нараховані витрати.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.Меморіальні документи - це документи, що використовуються органами Державного казначейства для безготівкових розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів Національного банку України та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо.

2.просрочена заборгованість за кредитами клієнтів банку -виникає у разі неможливості позичальника сплатити борг в обумовлений угодою строк.

3.фінансові результати діяльності банку – це прибуток(перевищення доходів над витратами) або збиток (перевищення витрат банку над доходами).

4.Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

5.Необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які закріплюються за підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління і забезпечують провадження його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: ТОВ „Круїз” за платіжним дорученням сплатило банку відсотки за кредит в поточну діяльність – 260 грн.

В) Дт – 2600 Кт – 2068;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Банком нарахована заробітна плата працівником банку за поточний місяць – 90000 грн.:

а) Дт – 7400 Кт – 3652;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За заявкою на переказ готівки прийнять торгову виручку на рахунок МП „Зоря”: В) Дт – 1001 Кт – 2600;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Оприбутковані на баланс ОЗ придбані банком:

Б) Дт – 4400 Кт – 3510;

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Виданий кредит готівкою фізичній особі на споживчі цілі – 5000 грн.:

Б_) Дт – 2202 Кт – 1001;

Завдання 4. (15 балів)

Комерційний банк „ Славутич” проводить продаж акцій власної емісії при формуванні статутного капіталу, вище номінальної вартості на 20%. За період емісії було продано акцій клієнтам банку: (вартість вказана номінальна):

- Заводу „Фотоприлад” - 2000 грн.;

Дт 2600 – 2000+20%

Кт 5010 – на 20%

Кт 5001 – 2000 грн

- МП „Світоч” – 5000 грн.;

Дт 2600 – 5000+20%

Кт 5010 – на 20%

Кт 5001 – 5000

- Співробітникам банку за готівку -25000 грн.;

Дт 1001 – 25 000+20%

Кт 5010 – 20%

Кт 5001 – 25 000

- Іногороднім клієнтам – 1000 грн.

Дт 1200 – 1000 грн+20%

Кт 5010 – 20%

Кт 5001 – 1000 грн

Завдання 5. (15 балів)

1.08..ХХ року. банком "Славутич" укладено кредитний договір з п. Демченко С.А. на видачу кредиту для будівництва гаража - 5000 грн. Строком на 2 місяці під поруку фізичної особи. Кредит видано шляхом перерахування коштів на оплату будівельному комбінату, рахунок якого відкрито в даному банку.

Відсотки нараховуються щомісяця із розрахунку 20 % річних, а сплачуються в останній робочий день місяця готівкою.

Зареєстровано кредитну угоду

Дт 9819 Кт 9900 – 1 грн

Оформлено поруку

Дт 9020 Кт 9900 – 5000 грн

Видача кредиту

Дт 2202 Кт 2600 – 5000 грн

Нарахов % за 1.09, 1.10

Дт 2208 Кт 6042 – 83,33 грн

Сплачуємо 1.10

Дт 1001 Кт 2208 – 166,66 грн

Повертаємо тіло кредиту

Дт 1001 Кт 2202 – 5000 грн

Списується порука Дт 9900 Кт 9020 – 5000 грн


Білет 13

В) Дт – 2600 Кт – 1001.

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято інкасовану торгову виручку до перерахування в сумі 15000 грн. від МП „Лотос”:

В) Дт – 1005 Кт – 2600;

Завдання 4. (15 балів)

10.05.2010 року пан Коваленко О.Г. уклав з банком угоду про відкриття строкового депозитного рахунку в сумі 10000 грн. на 3 місяці під 18 % річних. Згідно умови депозиту банк нараховує відсотки щомісячно і сплачує вкладникові на картковий рахунок в даному банку. Сума депозиту виплачується вкладникові готівкою після закінчення терміну депозиту.

10.05 Дт 1001 Кт 2630 – 10 000 грн

Нарах % на 10.06,10.07,10.08

Дт 7041 Кт 2638 –150 грн

Сплачуємо

Дт 2638 Кт 2625 – 150 грн

Повертаєм депозит Дт 2630 Кт 1001 – 10 000 грн

Завдання 5. (15 балів)

Валютним відділом комерційного банку здійснені наступні операції в іноземній валюті:

Курс НБУ на дату проведення операцій становив: 7,95 грн. за 1 долар США.

Курс купівлі іноземної валюти – 7,85 за 1 долар США. Курс продажу іноземної валюти – 8,10 грн. за 1 долар США.

- банк продав фізичним особам 500 USD;

Дт 3800 Кт 1001 – 500 дол

Дт 1001 Кт 3801 – 500 дол*8,1

видано із вкладного рахунку 200 USD;

Дт 2630 Кт 3800 – 200 дол

Дт 3801 Кт 1001 – 200 дол*8,1

- погашені відсотки за споживчим кредитом в іноземній валюті в сумі 100 USD

Дт 1001 Кт 3800 100дол

Дт 3801 Кт 2208 – 100дол*7,85

 


Білет 14

Дт 6110 Кт 2600 – 500 грн

- банком видано кредит МП "Світязь" на поточні потреби для оплати іногородньому постачальнику за товар - 12000 грн.

Дт 2062 Кт 1200 – 12 000грн

- за платіжним дорученням МП "Орізон" погашено короткостроковий кредит на поточні потреби - 2000 грн.;

Дт 2600 Кт 2062 – 2 000 грн

- за рахунком до запитання с. Сахно О.В. списано за комунальні послуги в сумі – 450 грн.;Дт 2902 Кт 2620 – 450 грн

- за заявою на переказ готівки прийнято торгову виручку від ПП "Азалія" в сумі – 2000 грн. Дт 1001 Кт 2600 – 2000 грн

- на основі платіжного доручення поповнений ліміт розрахункової чекової книжки в сумі 3500 грн. Дт 2600 Кт 2602 – 3 500 грн

- банк придбав облігації концерну „ Ера” на загальну суму 15000 грн., номінальна вартість облігації – 20000 грн. в портфель до погашення. Дт 3214 – 20 000 Кт 3316 – 5 000 Кт 2600 – 15 000

- куплено банком акції АТ „Юрія” в торговий портфель на суму 30000 грн. Дт 3014 Кт 2600 – 30 000 грн

 

 


Білет 15

Дт 2600 Кт 2618 – 3 000 грн

- нараховані відсотки за іншими кредитами в поточну діяльність СГД -1300грн. Дт 2068 Кт 6026 – 1300 грнПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.061 с.)