Білет 11 Облік операцій з нарахування та виплати дивідендів акціонерам банку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білет 11 Облік операцій з нарахування та виплати дивідендів акціонерам банку.Внески засновників до статутного капіталу банку після його реєстрації, зараховують безпосередньо на балансовий рахунок 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»:

Дт – Рахунки грошових коштів, поточні рахунки;

Кт – 5001.

Власники акцій банку мають рахунки в цінних паперах, відкриті у зберігачів цінних паперів.

Складовою основного капіталу є дивіденди, що за рішенням загальних зборів акціонерів банку спрямовані на збільшення його статутного капіталу, обліковуються на рахунку 5003 «Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу».

Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.
На суму нарахованих дивідендів:
Д-т рахунку № 5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;
К-т рахунку № 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».
Виплата нарахованих дивідендів:
Д-т рахунку № 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;
К-т рахунків:
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
або № 1200 «Коррахуноку Національному банку України».
5. Індексація акцій.
Д-т рахунку
№ 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);
К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».
6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
Д-т рахунку
№ 7104 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;
К-т рахунків:
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»
або № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.КОНТРПАСИВНИЙ РАХУНОК — один з видів контрактних рахунків, використовуваний для коректування основного пасивного рахунку господарських засобів компанії.

2.Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

3.Цінні папери в портфелі до погашення - боргові цінні папери, щодо яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення.

4.Ліквідаційна вартість - вартість, за якою об'єкт оцінки може бути проданий на відкритому конкурентному ринку за умови, що термін його реалізації був коротшим ніж розумно довгий для даного типу об'єктів на даному ринку, а також вартість, за якою активи (сума активів), що є об'єктом оцінки, могли бути реалізовані на відкритому ринку в обумовлений термін.

5. фундаментально-облікова модель А=К+З

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За заявою на акредитив МП „Колос” банк депонував кошти в банку-емітенті – 20000 грн.

В) Дт – 2600 Кт – 2602.

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Видано із вкладу до запитання 100 грн. готівкою:

В)Дт – 2620 Кт – 1001;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято готівкою в оплату за комунальні послуги від п. Хоменко О.В.

В) Дт – 1001 Кт – 2902;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Нараховані % за вкладами фізичних осіб до запитання:

В) Дт – 7040 Кт – 2628;

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: З операційної каси банку відправлена готівка в філіал банку – 10000 грн.

В) Дт – 1007 Кт – 1001.

Завдання 4. (15 балів)1.05. 2010 року МП „Лотос” уклало угоду з комерційним банком на відкриття депозитного рахунку строком на 2 місяці під 20% річних. МП „Лотос” подало в банк платіжне доручення на перерахування коштів на 35000 грн.. Проценти за даним депозитом нараховуються щомісячно, а виплата здійснюється після закінчення строку депозиту.

Розв’язанняДт 2600 Кт 2610 – 35 000 грн

На 1.06, 1.07 нарах %

Дт 7021 Кт 26 18 – 583,33 грн

На 1.07 Дт 2618 Кт 2600 – 1166,66 грн

Повертаємо гроші на пот рах: Дт 2610 Кт 2600 – 35000 грн

Завдання 5. (15 балів)

1. Скласти журнальні проводки.

- за платіжним дорученням МП "Колос" сплачено іногородньому постачальнику - 1500 грн. Дт 1200 Кт 2600

- МП "Буран" здано в банк готівкою інкасовану торгову виручку в сумі 3200 грн.; Дт 1005 Кт 2600 – 3200 грн

- п. Кравчуку В.А. видано нараховані відсотки за вкладом - 87 грн.; Дт 2638 Кт 1001 – 87 грн

- прийнято інкасовану торгову виручку від магазину "Гранд" в сумі – 100000 грн. Дт 1005 Кт 2600

- банк нарахував дивіденди власним акціонерам за підсумками звітного року в сумі – 5000 грн. Дт 5040 Кт 3631

- видано працівникові банку на відрядження в сумі 560 грн.

Дт 3550 Кт 1001 – 560 грн

- прийнято від клієнта готівкою в погашення споживчого кредиту -300 грн.Дт 1001 Кт 2202 – 300 грн


Білет 12Облік строкових коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

Строкові депозити, чи депозити па визначений строк, — це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власнику відсотковий дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і повинні бути повернуті клієнту у визначений строк.

Строкові депозити – це кошти на рахунках, яким власник не може скористатися до закінчення строку дії угоди. В цих угодах банк може передбачити умови (зменшення процентної ставки) дострокового вилучення депозиту – в чому банки не зацікавлені, оскільки це загрожує нормальній роботі банківської установи.

Строкові кошти обліковуються за видами на рахунках:

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання:

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання.

263 Строкові кошти фізичних осіб:

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Рахунки призначені для обліку депозитів.

За кредитом рахунків проводять суми коштів, які розміщені на депозит.

За дебетом рахунків проводять суми повернених депозитів.

Грошові кошти на вкладні рахунки перераховуються суб’єктами господарювання з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на ті ж самі поточні рахунки

Грошові кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого депозитного або поточного рахунку і повертаються банками готівкою або в безготівковій формі на зазначений в договорі рахунок вкладника або за заявою вкладника на інший його рахунок.

Загальні правила:

1. Облік депозитних операцій здійснюється відповідно до умов угоди.

2. Розрахунки за депозитними СГ проводяться тільки в безготівкових формі.

3. Сума депозиту перераховується на депозитний рахунок платіжним дорученням

При залученні вкладів за ставкою, яка нижча або вища від ринкової, банк має визнавати прибутки/збитки за рахунками неамортизованого дисконту/премії:

2616 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання

2617 П Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

2636 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2637 П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

Проводки для суб’єктів господарювання:

1. На дату залучення коштів при сплаті процентів за період:

Дт – 2600,1200

Кт – 2610, 2615.

2. На дату залучення коштів при сплаті % на період:

Дт – 2600, 1200 (номінал депозиту мінус проценти)

Дт – 3500 («Витрати майбутніх періодів» на суму сплачених авансом процентів),

Кт – 2610, 2615 (на суму депозиту)

3. При погашенні депозиту у визначений угодою строк:

Дт – 2610, 2615,

Кт – 2600, 1200.

На дату погашення проводяться нарахування % за період з останньої дати нарахування до дати погашення.

4. Нараховані %:

Дт – 7021 «Процентні витрати…»,

Кт – 2618 «Нараховані проценти за строковими коштами суб’єктів господарювання.

5. Закриття депозиту:

Дт – 2610,

Кт – 2600.

Якщо % сплачувалися авансом, то в кінці кожного місяця сума нарах % за місяць переноситься на рахунок % витрат:

Дт – 7021,

Кт – 3500 «Витрати майбутніх періодів».

Строкові кошти Проводки:

1. На дату залучення коштів при сплаті % за період на суму депозиту : Дт - 1001, 2620, 1200,

Кт – 2630, 2635.

2. На дату залучення коштів при сплаті% за період:

Дт – 1001,2620,1200 (номінал мінус %),

Кт – 3500 «Витрати майбутніх періодів» (на суму сплачених авансом процентів),

Кт 2630, 2635 (сума депозиту)

3. При погашенні депозиту у визначений угодою строк

Дт – 2630, 2635 Кт – 1001, 2620, 1200.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності.

7021 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарювання

7041 АП Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки нарахованих витрат (2618, 2638).

Дт – Процентні витрати;

Кт – Нараховані витрати.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1.Меморіальні документи - це документи, що використовуються органами Державного казначейства для безготівкових розрахунків з рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів Національного банку України та документально підтверджують зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо.

2.просрочена заборгованість за кредитами клієнтів банку -виникає у разі неможливості позичальника сплатити борг в обумовлений угодою строк.

3.фінансові результати діяльності банку – це прибуток(перевищення доходів над витратами) або збиток (перевищення витрат банку над доходами).

4.Розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

5.Необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які закріплюються за підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління і забезпечують провадження його основної діяльності та строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік.

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: ТОВ „Круїз” за платіжним дорученням сплатило банку відсотки за кредит в поточну діяльність – 260 грн.

В) Дт – 2600 Кт – 2068;

2. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Банком нарахована заробітна плата працівником банку за поточний місяць – 90000 грн.:

а) Дт – 7400 Кт – 3652;

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: За заявкою на переказ готівки прийнять торгову виручку на рахунок МП „Зоря”: В) Дт – 1001 Кт – 2600;

4. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Оприбутковані на баланс ОЗ придбані банком:

Б) Дт – 4400 Кт – 3510;

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Виданий кредит готівкою фізичній особі на споживчі цілі – 5000 грн.:

Б_) Дт – 2202 Кт – 1001;

Завдання 4. (15 балів)

Комерційний банк „ Славутич” проводить продаж акцій власної емісії при формуванні статутного капіталу, вище номінальної вартості на 20%. За період емісії було продано акцій клієнтам банку: (вартість вказана номінальна):

- Заводу „Фотоприлад” - 2000 грн.;

Дт 2600 – 2000+20%

Кт 5010 – на 20%

Кт 5001 – 2000 грн

- МП „Світоч” – 5000 грн.;

Дт 2600 – 5000+20%

Кт 5010 – на 20%

Кт 5001 – 5000

- Співробітникам банку за готівку -25000 грн.;

Дт 1001 – 25 000+20%

Кт 5010 – 20%

Кт 5001 – 25 000

- Іногороднім клієнтам – 1000 грн.

Дт 1200 – 1000 грн+20%

Кт 5010 – 20%

Кт 5001 – 1000 грн

Завдання 5. (15 балів)

1.08..ХХ року. банком "Славутич" укладено кредитний договір з п. Демченко С.А. на видачу кредиту для будівництва гаража - 5000 грн. Строком на 2 місяці під поруку фізичної особи. Кредит видано шляхом перерахування коштів на оплату будівельному комбінату, рахунок якого відкрито в даному банку.

Відсотки нараховуються щомісяця із розрахунку 20 % річних, а сплачуються в останній робочий день місяця готівкою.

Зареєстровано кредитну угоду

Дт 9819 Кт 9900 – 1 грн

Оформлено поруку

Дт 9020 Кт 9900 – 5000 грн

Видача кредиту

Дт 2202 Кт 2600 – 5000 грн

Нарахов % за 1.09, 1.10

Дт 2208 Кт 6042 – 83,33 грн

Сплачуємо 1.10

Дт 1001 Кт 2208 – 166,66 грн

Повертаємо тіло кредиту

Дт 1001 Кт 2202 – 5000 грн

Списується порука Дт 9900 Кт 9020 – 5000 грн


Білет 13Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.016 с.)