Облік операцій банку з цінними паперами в портфелі банку до погашенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій банку з цінними паперами в портфелі банку до погашенняБанки можуть здійснювати операції з цінними паперами, які згідно з законом України «Про цінні папери та фондову біржу» випускаються і перебувають в обігу, зокрема: акціями, ОВДП, облігаціями підприємств, ощадними сертифікатами, векселями, а також операції з похідними цінними паперами та цінними паперами іноземних емітентів, які допущені до обігу в Україні.

Бухгалтерський облік цінних паперів ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах та стандартах і ведеться відповідно до інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України (затверджена постановою № 358 Правління НБУ від 03.10.2005 р.).

Інвестиції банку в цінні папери з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікують таким чином:

- операції з цінними паперами у торговому портфелі;

- операції з цінними паперами у портфелі банку на продаж;

- операції з цінними паперами у портфелі банку до погашення;

- інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням і за кошти клієнтів, а також згідно з договорами про довірче управління, обліковуються на позабалансових рахунках.

У бухгалтерському обліку операцій банків України з цінними паперами використовують рахунки, визначені планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, класифіковані за:

- видами цінних паперів: боргові, акції та інші папери з нефіксованим прибутком;

- їх емітентами: банки, небанківські фінансові установи, небанківські не фінансові установи;

- за складовими балансової вартості: номінальна вартість, премія (дисконт), нараховані проценти, переоцінка, резерви;

- цінні папери, які НБУ приймає за операціями рефінансування.

У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, які можна визначити, а також з визначеним терміном погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, якщо має намір та змогу утримувати їх до терміну погашення з метою отримання процентного доходу.

Боргові цінні папери в портфелі до погашення обліковуються на рахунках 1-го та 3-го класів Плану рахунків.

Структура груп рахунків з обліку цінних паперів у портфелі до погашення аналогічна до інших портфелів.

142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення» (1420, 1421, 1422, 1423, 1424).

144 «Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення» (1440).

321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення» (3210, 3211, 3212, 3213, 3214).

Рахунки призначені для обліку номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення. За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

Придбані боргові цінні папери первинно оцінюються і відображуються у бухгалтерському обліку за собівартістю (у розрізі таких складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання). Комісійні витрати та інші витрати пов’язані з придбанням боргових цінних паперів, збільшують суму премії (дисконту) на дату їх придбання.

На дату балансу боргові цінні папери в портфелі до погашення відображають за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективної ставки процента. Також банк повинен на дату балансу визначати втрати від зменшення корисності боргових цінних паперів та оцінювати свій намір та здатність утримувати цінні папери до погашення.

Приклад:

КУПЛЕНО: НАРАХОВАНІ ВІДСОТКИ:

Дт – 3112; Дт – 3118;

Кт – 1200. Кт – 6052.

ПРОДАНО:

Дт – 1200;

Кт – 3112.

КУПЛЕНО ЦІННИЙ ПАПІР З ПРЕМІЄЮ:

Дт – 3212 – 100000;

Дт – 3217 – премія – 14000;

Кт – коррахунок – 114000.

Під час погашення боргових цінних паперів емітент сплачує номінальну вартість цінних паперів, а також проценти за період між датою останньої сплати купона та датою погашення.

У разі настання строку погашення цінних паперів:

Дт – Рахунки для обліку грошових коштів, поточний рахунок емітента;

Кт – Рахунки для обліку цінних паперів у портфелі до погашення – на номінал.

Кт – Рахунки для обліку нарахованих доходів за цінними паперами в портфелі до погашення (1428, 1448, 3218) – на суму нарахованих процентів.

Під зменшення корисності цінних паперів банк формує резерв. Якщо за погашеними цінними паперами раніше було сформовано резерв під зменшення їхньої корисності:

Дт – Рахунки для обліку резервів під знецінення цінних паперів у портфелі до погашення (1491, 3290);

Кт – Рахунки для обліку відрахувань у спеціальні резерви (7704) – зменшення суми сформованого резерву.

У разі непогашення в термін цінних паперів або процентів за ними банк зобов’язаний визнавати за такими цінними паперами зменшення корисності.

У разі необхідності продажу значної суми інвестицій, утримуваних до погашення, цінні папери з портфеля банку до погашення мають бути переведені в портфель на продаж.

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії банку, за винятком таких цінних паперів, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців із дати придбання.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первинно оцінюються і відображаються за собівартістю.

Інвестиції в асоційовані компанії обліковують за методом участі в капіталі.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображають у бухгалтерському обліку відповідно за рахунками розділів 41 і 42 Плану рахунків:

410 «Інвестиції в асоційовані компанії»

420 «Інвестиції в дочірні компанії».

На дату отримання суттєвого контролю здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображають:

Дт – Рахунки для обліку інвестицій (4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205);

Кт – Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки – на суму вартості придбання.

2. Тести відкритого типу (5 балів)

1) строкова заборгованість за кредитами – заборгованість за кредитами, що погашена в строк, установлений договором;

2.переказний вексель (тратта)- це письмовий наказ векселедавця платнику (трасату) про сплату векселедержателю певної суми грошей у визначеному мiсцi у визначений час. Причому отримувачем коштiв може виступати як перший векселедержатель (ремітент), так i кожен з наступних векселедержателiв (індосат).

3)дата балансу –дата, на яку складено баланс банку. Звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (квартальна) фінансова звітність складається на кінець останнього дня кварталу ;

4)звіт про прибутки і збитки – звіт, що відображає доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності банку за відповідний період;

5)ліквідні активи банку - кошти в касі та на поточних рахунках кредитної установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти..

3. Тести закритого типу (5 балів)

1. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Від п. Сидоренко О.С. прийнято додатковий внесок на рахунок до запитання: 100 грн.

В) Дт – 1001 Кт – 2620.

2. При прямих кореспондентських відносинах між комерційними банками застосовуються рахунки

В) 1500, 1600.

3. Вкажіть правильний бухгалтерський запис на наступну операцію: Виданий короткостроковий кредит на поточні потреби фізичній особі:

В) Дт – 2202 Кт – 1001.

4. Дохід, який отримують від акцій це:

Б) дивіденд;

5. Вкажіть правильний бухгалтерський запис наступної операції: Прийнято від фізичної особи кошти на картковий рахунок:

В) Дт – 1001 Кт – 2625.

Завдання 4.

АКБ „Славутич” проведені операції з цінними паперами:

куплено акції заводу „ Фотоприлад” на суму 10000 грн. в портфель на продаж; дт 3114 кт 2600 – 10 000 грн

-куплено ОВДП на загальну суму 13000 грн. номінальна вартість облігацій – 10000 грн. в портфель до погашення;

Дт 3210 - 10 000грн

Дт 3217 – 3000 грн

Кт 1200 – 13 000 грн

проданий ощадний сертифікат банку п. Осаулено І.В. за готівку в сумі 5000 грн. дт 1001 кт 3330 – 5000 грн

куплено облігацію іногороднього банку за 20000 грн. номінальна вартість облігації – 18000 грн. в портфель до погашення

Дт 3212 – 18 000 грн

Дт 3217- 2 000 грн

Кт 1600 – 20 000 грн

куплено акції концерну „ Укробленерго” на суму 50000 грн. у торговий портфель банку; дт 3014 кт 2600 – 50 000 грн

продана облігація банку МП „Мрія” на загальну суму 15000 грн., номінальна вартість облігації – 10000 грн.

Дт 3214 – 10 000 грн

Дт 3217 – 5 000 грн

Кт 2600 – 15 000 грн

Завдання 5. (15 балів)

Банком "Славутич" 1.08.2010 р. прийнято готівкою від п. Жук В.Н. 5000 грн. на строковий вклад терміном 3 місяця.

Проценти нараховуються в кінці кожного місяця із розрахунку 20 % річних і виплачуються клієнту. .

02.09.2010 p. нараховані проценти за серпень виплачені готівкою. Нараховані проценти за вересень за заявою вкладника зараховані на картковий рахунок.

Дт 1001 кт 2630 – 5 000 грн

Нарах %

Дт 7041 кт2638 – 83,3 грн

Сплачено за серпень Дт 2638 кт 1001 – 83,3 грн

Сплачено за вересень дт 2638 кт 2625 – 83,3 грн

Повернуто депозит дт 2630 кт 1001 – 5 000 грн.


Білет 23Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.023 с.)