Приклад виконання завдання з обліку доходів банку.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання з обліку доходів банку.Умова: Банком нараховані процентні доходи за перший місяць у сумі 100 грн. за кредитом, наданим суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність строком на 4 місяці. Клієнт сплатив проценти за кредитом за перший місяць у сумі 300 грн., тобто авансом ще за 2 місяці. Сума нарахованих доходів за четвертий місяць клієнтом не погашена.

Необхідно: Скласти облікові записи за наведеними операціями.

Рішення:

1. Нараховані процентні доходи за перший місяць.

Дт 2078 Кт 6027 - 100 грн.

2. Отримано кошти від клієнта за перший місяць.

Дт 2600 Кт 2078 - 100 грн.

3. Одночасно відображено наперед отримані кошти як доходи майбутніх періодів.

Дт 2600 Кт 3600 - 200 грн.

4. Щомісяця банк визнає суму доходу, що належить до звітного періоду.

Дт 3600 Кт 6027 - 100 грн.

5. Нараховані процентні доходи за останній місяць.

Дт 2078 Кт 6027 - 100 грн.

6. Кошти за нарахованими доходами не сплачено в термін, визнаний угодою та віднесено на прострочені нараховані доходи.

Дт 2079 Кт 2078 - 100 грн.

7. Кредитним комітетом банку визнано суму заборгованості за нарахованими доходами сумнівною.

Дт 2480 Кт 2079 - 100 грн.

8. Подальше обліковування нарахованих доходів відображається на позабалансових рахунках:

Дт 9603 Кт 9910 - 100 грн.

9. Сформовано резерв під заборгованість за простроченими нарахованими доходами в розмірі 100% від суми боргу:

Дт 7720 Кт 2490 - 100 грн.

10. Проведено списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованого резерву:

Дт 2490 Кт 2480 - 100 грн.

11. Одночасно на суму списаної заборгованості проведено запис на позабалансових рахунках:

Дт 9601 Кт 9910 - 100 грн.

 

Приклад виконання завдання з обліку витрат банку.

Умова: Працівникам банку нарахована заробітна плата у сумі 50000 грн. з відповідними податковими платежами, нарахуваннями та утриманнями.

Необхідно відобразити в обліку зазначені операції.

Рішення:

1. Нарахована заробітна плата працівникам банку:

Дт 7400 Кт 3652 - 50000 грн.

2. Нарахування внесків та зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату (32% + 4% + 1,5%) у сумі 18750 грн. (50000 х 0,375)

Дт 7401 Кт 3622 - 18750 грн.

3. Утримання із заробітної плати до Пенсійного фонду 2%, фонду сприяння зайнятості 0,5% та фонду соціального страхування 1% у сумі 1750 грн. (50000 х 0,035)

Дт 3652 Кт 3622 - 1750 грн.

4. Утримання прибуткового податку з громадян 13 % у сумі 6500 грн. (50000 х 0,13)

Дт 3652 Кт 3622 - 6500 грн.

5. Сплата нарахованих податків та зборів в бюджет у сумі 27000 грн. (18750 + 1750 +6500)

Дт 3622 Кт 1200 - 27000 грн.

6. Сплата нарахованої заробітної плати працівникам банку у сумі 41750 грн. (50000 – 1750 – 6500)

Дт 3652 Кт 1001, 2625, 2620 - 41750 грн.

 

Приклад виконання завдання зі сплати податку на прибуток

Умова:За результатами поточного року обсяг доходів, що обліковуються за рахунками класу 6 “Доходи” становить 1400000 грн., обсяг витрат (залишок за рахунками 7 класу “Витрати”) – 800000 грн. В підсистемі податкового обліку відображено валові доходи у сумі 1300000 грн. та валові витрати у сумі 750000 грн.

Необхідно: Відобразити в обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток за поточний рік.

Рішення:

1. Економічний результат діяльності банку складає суму перевищення доходів над витратами, тобто 600000 грн. (1400000 – 800000).

2. Податок на прибуток за економічним результатом діяльності обчислюється за базовою ставкою 25% і складає 150000 грн. (600000 х 0,25).

3. Прибуток, як база оподаткування є різницею між валовими доходами та валовими витратами і складає 550000 грн. (1300000 – 750000).

4. Відповідно до сплати в бюджет підлягає 25 % від бази оподаткування тобто 1375000 грн. (550000 х 0,25).

5. Відстрочені податкові зобов’язання складають 12500 грн.

(150000 – 137500).

Далі, проведені розрахунки переведено на мову бухгалтерського обліку:

1. Нараховано податок на прибуток:

Дт 7900 Кт 3620 - 137500 грн.

2. Відображено відстрочені податкові зобов’язання за податком на прибуток:

Дт 7900 Кт 3621 - 12500 грн.

3. Сплачено податок на прибуток:

Дт 3620 Кт 1200 - 137500 грн.

Відстрочені податкові зобов’язання будуть включені до розрахунку платежів в бюджет у наступному звітному періоді через запис:

Дт 3621 Кт 3620 – 12500 грн.

Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою.

2. Опрацювати зміст Правил з бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (затверджені Постановою правління НБУ №255 від 18. 06. 2003 року).

3. Скласти перелік операцій, що зумовлюють записи за розділом 74 Плану рахунків “Загальні адміністративні витрати”. Відобразити їх зміст через кореспонденцію рахунків. До переліку включити не менше 30 операцій.

4. Зрозуміти і пояснити економічну характеристику рахунків групи 770 Плану рахунків “Відрахування в резерви”, як активно-пасивних.

5. Вказати інші рахунки класу 6 та 7, які визначаються як активно-пасивні.

6. Самостійно розробити та навести приклад операцій з обліку доходів банку.

7. Самостійно розробити на навести приклад операцій з обліку витрат банку.

8. Самостійно розробити та навести приклад з обліку валових доходів та валових витрат банку.

9. Продовжити складання термінологічного словника, доповнивши термінами за темою “Облік доходів та витрат банку”.

Тема 4. Облік касових операцій.

Практичне заняття 6

Завдання 1.

Умова: Торгова фірма „Мрія” 10.09 внесла виручку 15000 грн. на поточний рахунок у банку, 11.09 бухгалтером фірми отримано 10000 грн. на заробітну плату та господарські потреби, 14.09 внесено залишок невиплаченої заробітної плати 8000 грн.

Необхідно: Скласти бухгалтерські записи та визначити залишок за поточним рахунком ТФ „Мрія” на 14.09.

Завдання 2 .

Умова: 03.10.04 касою Правексбанку було проведено такі операції:

- одержання надлишків готівки в касу установи банку від підзвітних філій;

- перерахування коштів з кореспондентського рахунку для підкріплення операційної каси з каси іншого банку;

- одержання готівкового підкріплення від установи зв’язку;

- повернення до каси невикористаного авансу працівником банку;

- одержання до каси готівкових коштів для зарахування на рахунки фізичних осіб (поточні, для розрахунків платіжними картками, строкові кошти);

- одержання в касу готівкових коштів для зарахування на рахунки юридичних осіб - СГД (поточні, для розрахунків платіжними картками);

- погашення готівкою кредиту фізичною особою;

- одержання в касу готівкових коштів в погашення нарахованих процентних доходів за наданими фізичним особам кредитам в поточну діяльність;

- одержання в касу готівкових коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів коштів (податкових служб, комунальних платежів, виручки торговельних організацій, сум держмита);

- одержання в касу готівкових коштів за рахунково-касове обслуговування клієнтів банку (відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів; переказ коштів; видача чекових книжок; інкасація готівки; вкладні операції);

- видача авансу працівнику банку на господарські витрати;

- видача готівкових коштів з рахунків клієнтів, що утримуються з бюджету;

- виплата готівкових коштів за дорученням клієнтів (пенсія, заробітна плата та інші);

- виплата заробітної плати, премій працівникам банку;

- списання виявлених у касі нестач готівки:

а)на винну особу; б)винна особа не виявлена.

Скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських операцій.

Завдання 3.

Умова: Банк „Новий” купив готівку у банку „Форум”.

Необхідно:Відобразити в обліку кожного банку зміст проведених операцій, а саме:

- проведення розрахунків за готівку;

- доставка готівки власними засобами банку, що купує готівку.

Завдання 4.

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські проведення за операціями (табл. 4.1).

2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня (залишок на початок дня 50 000 грн.).

Таблиця 4.1

Перелік операцій, що були проведені в касі банку

 

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
До каси банку за заявою на переказ готівки оприбутковано торговельну виручку, що здана клієнтом МП «Дарина»
Із каси банку за чеком видано готівку клієнтові МП «Дарина» для виплати зарплати працівникам
Фізичними особами готівкою внесено кошти на поповнення депозитних вкладів: а) терміном 6 місяців; б) терміном 2 роки 1000 500
Видано готівку: а) заробітну плату працівникам банку; б) аванс на відрядження 30000 500
Сплачено банку-кореспонденту з рахунка ностро за придбання в нього готівки
Отримана готівка оприбуткована до каси банку
Із каси виданий готівкою короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби
За результатами ревізії каси банку виявлено нестачу готівки

 

Завдання 5.

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними у таблиці 4.2 операціями.

2. Виконати необхідні розрахунки.

Таблиця 4.2

 

Перелік операцій, що були проведені в касі банку

 

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
Касир видаткової каси одержав під звіт для здійснення видаткових операцій готівку в сумі
З каси банку за чеком клієнта видано готівку на зарплату його працівникам
З каси видано позики фізичним особам: а) короткострокову — під платіжні картки; б) довгострокову — на будівництво будинку 10000 80000
Нараховано проценти за позиками фізичних осіб: а) під платіжні картки за ставкою 24% річних, метод нарахування відсотків факт/факт б) на будівництво будинку за ставкою 12% річних, метод факт/факт ? ?
За заявою клієнта готівкою з каси виплачено фізичній особі: а) короткостроковий депозит; б) проценти за депозитом 18 000 2 000
З каси видано зарплату, нараховану працівникам банку 25 000
З каси видано готівку під звіт працівникові банку для придбання канцтоварів
На кінець дня залишок готівки в касира ?

Завдання 6.

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські проведення за операціями, наведеними в таблиці 4.3.

2. Провести необхідні розрахунки.

Таблиця 4.3

Перелік операцій, що були проведені в касі банку

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
До каси банку здано клієнтом (торговельним АТ) виручку, яку належить зарахувати на його поточний рахунок
Згідно з депозитним договором фізичною особою здійснено внесок на депозит строком 6 місяців під 14% річних
Готівкою до каси клієнтом сплачено на користь банку комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування його рахунка
До каси банку оприбутковано готівку обмінних пунктів
Нараховано проценти за депозитним вкладом, оформленим за умовою операції № 2, метод нарахування процентів 30/360 ?
Інкасовану грошову виручку зараховано на рахунок клієнта (торговельне АТ) з інкасаторських сумок, без попереднього перерахунку
Готівкою до каси банку погашено фізичною особо заборгованість: А)за короткостроковою позичкою на поточні потреби; Б)за відсотками, нарахованими за цим кредитом

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.01 с.)