ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання 3.Умова: Банк „Укрсіббанк” 05.02.200_ р. залучає вклад „Пори року” приватного підприємства “Берегиня” у розмірі 25000 грн. на 6 місяців за річною ставкою 16,7% із виплатою відсотків в кінці кожного кварталу. Проценти нараховуються в кінці кожного місяця методом факт/факт. Згідно з договором у разі дострокового вилучення депозиту банк сплачує депоненту знижену процентну ставку в розмірі 3% річних.

16.06.200_ р. підприємство вирішило вилучити депозит достроково. Необхідно: Відобразіть в бухгалтерському обліку залучення вкладу від підприємства, нарахування відсотків за термін користування вкладом, виплату відсотків за І квартал користування, вилучення депозиту достроково і сплату відсотків банком по заниженій ставці. Підрахувати і проставити необхідні суми.

Розв’язок:

1.Залучення вкладу „Пори року” від приватного підприємства 05.02 на суму 25000 грн.:

Дебет рахунку 2600 АП „Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”-поточний рахунок ПП „Берегині”

Кредит рахунку 2610 П „Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання”

2.Нарахування відсотків кожного місяця:

28.02 – 25000*24/365*0,167 = 274,52 грн.

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

31.03 – 25000*31/365 * 0,167 = 354,59 грн.

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

30.04 – 25000*30/365*0,167 = 343,15 грн.

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

04.05 – 25000 * 4/365 * 0,167 = 45,75 грн. Цю суму банк відразу сплачує депоненту:

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2600 АП „Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”-поточний рахунок ПП „Берегині”

3.Сплата відсотків депоненту на суму 274,52 + 354,59 +343,15 = 972,26 грн.:

Дебет рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

Кредит рахунку 2600 АП „Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”-поточний рахунок ПП „Берегині”

4.Нарахування відсотків за ІІ квартал:

31.05 – 25000 * 27/365*0,167 = 308,84 грн.

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

5.Депонент достроково вилучає депозит 16.06. Таким чином, 16.06 банком буде здійснені наступні бухгалтерські проведення:

1) Нарахування відсотків за останні дні користування банком депозитом:

16.06 – 25000*15/365*0,167=171,58 грн.

Дебет рахунку 7021 АП „ Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання”

Кредит рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання”

2)Дострокове вилучення депозиту і сплата відсотків за заниженою ставокою:

Дебет рахунку 2618 П „Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання” – (308,84 + 171,58) = 480,42 грн.

Дебет рахунку 2610 П „Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання” – 25000 – (1018,01 – 182,88) = 24164,87 грн. (сума поверненого депозиту, що зменшена на суму перерахованих відсотків за І квартал)

Кредит рахунку 2600 АП „Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”-поточний рахунок ПП „Берегині”- (25000 * 27/365*0,03 +25000*15/365*0,03) = 86,30 грн. (відсотки за зниженою ставкою) + 24164,87 грн. (сума поверненого депозиту, що зменшена на суму перерахованих відсотків за І квартал) = 24251,17 грн.

Кредит рахунку 7021 АП „Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання” – (480,42 – 86,30) = 394,12 грн. + (1018,01 – 25000*(24+31+30+4)/365*0,03 ) = 394,12 +(1018,01-182,88) = 1229,25 грн. (сума зменшення процентних витрат)

Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити основні нормативні акти, що регламентують облік операцій за темою„Облік депозитних операцій банку”.

2. Вивчити такі питання:

2.1. Облік розміщених і залучених міжбанківських вкладів (депозитів).

2.2. Облік операцій із вкладами населення – строковими і на вимогу.

2.3.Облік операцій по випуску і реалізації ощадних (депозитних) сертифікатів банку.

3. Вивчити форми первинного документування операцій за темою.

4. Опрацювати контрольні запитання до теми.

5. Скласти перелік вкладних (депозитних) рахунків, які відкриваються в установах ВАТ „Ощадбанк”, описати (письмово) умови відкриття цих рахунків.

Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами.

Практичне заняття 11.

 

Навчальні завдання.

Завдання 1.

Умова:

01.10 банк "Надра" придбав 500 акцій, що були випущені "Укрексімбанком" по ціні 7.30 грн. за акцію з наміром отримати прибуток від збільшення ринкової ціни.

01.11 внаслідок збільшення ринкової вартості відбулася дооцінка акцій -1.20 грн. за 1 штуку.

06.01 наступного року "Укрексімбанк" оголосив дивіденди 0,3 грн. на акцію.

08.01 банк "Надра" отримав дивіденди.

15.01 ціна акцій "Укрексімбанку" почала зростати і 21.01 досягла 8.90 грн. Банк "Надра" в цей же день продав акції іншому покупцю.

Необхідно: Здійснити всі розрахунки і провести всі бухгалтерські проведення за завданням.

Завдання 2.

Умова:

Банк продав 1000 акцій верстатобудівного концерну за ціною 19 грн. за акцію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж і обліковувались за балансовою вартістю 18 грн. за акцію. Сума сформованого резерву під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж становить 1000 грн.

Необхідно: Зробити бухгалтерські записи за умовами завдання.

Завдання 3.

Умова:

01.05 банк придбав 30%-ні боргові цінні папери органу місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, на суму 10000 грн. за 10100 грн. Цінні папери обліковуються в торговому портфелі банку. Цінні папери придбані на дату випуску, дата погашення - через 5 років. 01.11 банк продав цінні папери з врахуванням дооцінки на суму 400 грн.

Необхідно: Зробити бухгалтерські записи по операціям від придбання до продажу цінних паперів.

Завдання 4.

Умова:

05.03.200_ р. банком "Форум" придбані 2200 акцій концерну "Орлан" за 18700 грн. через свій кореспондентський рахунок. Акції було зараховано в портфель банку на продаж за собівартістю.

01.02. наст.року оголошені дивіденди в розмірі 0,75 грн. за 1 акцію. Банк нараховує і отримує дивіденди.

10.02.200_ р. банк продав 1500 акцій за 10 грн. за 1 акцію.

20.02.200_ р. поточна ринкова вартість склала 7,5 грн. за акцію. Необхідно сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів.

25.02.200_ р. банк продав залишок акцій внаслідок погіршення

фінансового стану концерну іншому покупцю.

Необхідно: Зробити всі бухгалтерські проведення за завданням, розрахувати необхідні суми, визначити фінансові результати по реалізації акцій.

 

Завдання 5.

Умова:

01.04 Вабанком придбані боргові цінні папери (облігації) Укрінбанку на загальну суму 53000 грн., строком погашення 6 місяців, випущені під 33,5% річних від початкової суми, які підлягають сплаті у момент погашення боргових зобов’язань. Облігації були придбані з дисконтом – 22% - і з метою не тримати їх до дати погашення. Амортизація дисконту або премії здійснюється щомісяця.

01.07 Вабанк продав облігації іншому покупцю з врахуванням нарахованих відсотків, при чому поточна вартість становила 54250 грн.

Необхідно: Зробити всі бухгалтерські проведення за задачею, розрахувати необхідні суми, визначити фінансові результати по реалізації облігацій.

Завдання 6.

Умова:

На балансі банку А у торговому портфелі обліковується облігація, випущена фінансовою установою. Банк А приймає рішення про переведення даного цінного паперу до портфеля на продаж. На момент переведення за облігацією:

§ Неамортизована премія – 4000 грн.

§ Сума нарахованих процентів (з дати зарахування до портфелю) – 650 грн.

§ Сума уцінки – 2300 грн.

§ Номінальна вартість облігації – 35000 грн.

Необхідно: Відобразити через бухгалтерські проведення всі облікові процедури по переведенню цінного паперу в новий портфель.

Практичне заняття 12.

Завдання 7.

Умова:

Банк придбав 8%-ні боргові цінні папери органів державної влади на суму 25000 грн. за 20000 грн. ЦП придбані на дату їх випуску, строк їх погашення – через 5 років. Мета придбання – до погашення. Станом на 01.06 поточного року у зв’язку з зниженням ринкової вартості цінного паперу нараховано резерв в сумі 2000 грн.

Необхідно: Зробити бухгалтерські записи щодо купівлі боргових цінних паперів, нарахування відсотків, амортизації дисконту або премії, погашення цінних паперів. Амортизація здійснюється щомісячно.

Завдання 8.

Умова:

Банк придбав 8%-ні боргові цінні папери органів державного влади на суму 31000 грн. за 34000 грн. . ЦП придбані на дату їх випуску, термін їх дії – 5 років Мета придбання – до погашення. Відсотки сплачуються через кожні 6 місяців.

Необхідно: Розрахувати суму першого процентного платежу, яку отримає банк, обчислити загальну суму процентного доходу банку за рік від вказаних цінних паперів.

Зробити бухгалтерські записи щодо купівлі боргових цінних паперів, нарахування відсотків, амортизації дисконту або премії, погашення цінних паперів. Амортизація здійснюється щомісячно.

Завдання 9.

Умова:

Банк придбав 11,8%-ві боргові цінні папери, що випущені іншим банком, на суму 10000 грн. за 9800 грн. Номінал облігації – 1000 грн. Обсяг розміщених облігацій – 26500 шт. Мета придбання – на продаж. Цінні папери придбані на дату випуску. Амортизація дисконту або премії здійснюється щомісячно. Дата обігу: придбання 21.01.2004 р. – погашення 20.07.2005 р. Банк продав цінні папери через 5 місяців після купівлі.

Необхідно: Зробити бухгалтерські записи щодо умов завдання.

Завдання 10.

Умова:

Банк придбав акції, емітентом яких є фінансова компанія, на загальну суму 350000 грн. На момент придбання компанія-емітент зареєструвала статутний капітал в сумі 1000000 грн. На кінець звітного року компанія звітувала про суму чистого прибутку 130000 грн., із якої 60000 грн. спрямовано на виплату дивідендів.

Необхідно: Відобразити через бухгалтерські проведення зазначені операції за фінансовими інвестиціями. Провести відповідні розрахунки.

 

Завдання 11.

Умова:

Банк випустив короткострокові прості векселі на суму 30000 грн. і реалізував їх фінансовій компанії по ціні 34700 грн. Відсоток по цим цінним паперам склав 23% річних, нарахування в кінці місяця. Векселі були продані 01.07 з терміном погашення 6 місяців.

Необхідно: Зробити бухгалтерські проведення по продажу векселів, нарахуванні відсотків і погашення векселів.

 

Завдання 12.

Умова:

Банк випустив дворічні ощадні сертифікати на суму 55000 грн. і реалізував їх фізичним особам по ціні 54500 грн. Відсоткова ставка по сертифікатам склала 8% річних.

Необхідно: Зробити бухгалтерські проведення по реалізації сертифікатів, нарахування і сплати щомісячних відсотків, а також по іншим супутнім операціям.

Завдання 13.

Умова:

ВАТ „Будинок торгівлі „Південний Буг” з м.Миколаїв на продаж виставив пакет з 3691531 акцій (25% статутного фонду + 1 акція). Початкова ціна пакету 3813520 грн. Промінвестбанк вирішив купити 200000 акцій за ціною, що вища початкової на 7%. Дані акції будуть обліковуватися в портфелі банку на продаж. Через рік ВАТ „Будинок торгівлі ”Південний Буг” оголосив дивіденди в розмірі 0,25 грн. на акцію. Банк отримав дані доходи на свій рахунок ностро в банку у м. Миколаїві.

Необхідно: Визначити початкову ціну акції ВАТ. Провести всі бухгалтерські проведення в обліку щодо купівлі банком акцій ВАТ, нарахування і отримання дивідендів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.008 с.)