ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання 5.Умова: Банк виконує заявку клієнта на придбання 100000 доларів США для розрахунку за зовнішньоекономічним контрактом. Придбання валюти відбувається на міжбанківському валютному ринку шляхом укладання угоди з банком-продавцем на таких умовах:

1.Курс угоди дол../грн. – 5.30

2.Офіційний курс попереднього дня дол./грн. – 5.32

3.Комісійна винагорода банку – 0,3% від гривневого еквіваленту 100000 доларів США за офіційним курсом (сплачує клієнт).

4.Комісійна винагорода банку-продавцю сплачується обслуговуючим банком – 0,2% від гривневого еквіваленту купленої валюти за курсом угоди.

Необхідно: Описати процедуру розрахунку, вказати всі необхідні бухгалтерські проведення.

Розв’язок:

1.За офіційним курсом, який діяв минулого дня, банк перераховує еквівалент в гривнях іноземної валюти, яку необхідно купити. На підставі платіжного доручення клієнта банк списує цю суму з його поточного рахунку і депонує на рахунку 2900 П „Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку”.

Банк стягує з клієнта суму комісійної винагороди за виконання операції. Оскільки пряме стягнення заборонено, сума комісійної винагороди повинна бути включена до платіжного доручення клієнта на списання коштів в сумі еквівалента:

Дт 2600.980 Кт 2900.980 – (5.32*100000$ + 5.32*100000$ * 0,003 = 532000 грн. + 1596 грн. = 533596 грн.)

2.Банк зараховує суму комісійної винагороди 1596 грн. на доходи:

Дт 2900.980 Кт 6114.980 – (1596 грн.)

3.Еквівалент в гривнях за курсом угоди 530000 грн. банк перераховує до уповноваженого банку, який буде продавати валюту:

Дт 2900.980 Кт 1500.980 –( 5.30 * 100000$ = 530000 грн.)

4.Банк клієнта сплачує суму комісійної винагороди 1060 грн. уповноваженому банку-продавцю валюти за курсом угоди:

Дт 7104.980 Кт 1500.980 – (530000*0.002 = 1060 грн.)

5.Банк сплачує 1,5% внесків до Пенсійного фонду 7980 грн. і списує цю суму з клієнта за офіційним курсом на основі наданого банку платіжного доручення:

Дт 2600 Кт 2909 – (532000 * 0,015 = 7980 грн.)

6.Банк перераховує належну суму до Пенсійного фонду – 7980 грн.:

Дт 2909 Кт 1200 – (7980 грн.)

7. Уповноважений банк зараховує клієнту суму проданої валюти – 100000$:

Дт 1500.840 Кт 2600.840 – (100000$)

8.Залишок невикористаної суми, що депонована на рахунку 2900 – 2000 грн., банк повертає на гривневий рахунок клієнта:

Дт 2900.980 Кт 2600.980 – (532000-530000 = 2000 грн.)

Завдання для самостійної роботи

1.Ознайомитися зі змістом Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України від 17.11.2004 N 555; Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.12.2002 N 502.

2.Скласти (письмово) по 2 приклади розрахунку доходів за кожним із методів: FI FO, середньозваженої, LI FO, за операціями в іноземній валюті.

3.Скласти професійний словник термінів, найважливіших за темою „Облік операцій банку в іноземній валюті”.

4. Ознайомитись з Правилами бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ вiд 17.11.2004 №549.

Виконати завдання:

Умова: Юридична особа – резидент, клієнт банку заключив угоду з юридичною особою-нерезидентом (постачальником продукції), який обслуговується банком-кореспондентом в іншій країні. Розрахунки будуть проводитися за допомогою відкриття документарного акредитива на суму 1200000 $. Курс на дату депонування коштів – 5.542 грн. за 1 долар, курс на дату перерахунку коштів – 5.538 грн. за 1 долар.

Необхідно: Відобразити зміст наведеної операції через потрібні бухгалтерські проведення.

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами.

Практичне заняття 15.

Завдання 1

Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

1. Дт 4400 Кт 4430
2. Дт 4500 Кт 4530
3. Дт 4300 Кт 4310
4. Дт 3510 Кт 1500
5. Дт 4430, 4530 Кт 3511
6. Дт 4400, 4500 Кт 4430, 4530
7. Дт 4409, 4509 Кт 4400, 4500
8. Дт 1200 Кт 4400, 4500
9. Дт 4400 Кт 6490
10. Дт 7490 Кт 4400
11. Дт 7423 Кт 4309, 4409
12. Дт 4300, 4400 Кт 6809
13. Дт 1525, 2075 Кт 4400, 4500
14. Дт 4400, 4500 Кт 3615
15. Дт 4400, 4500 Кт 5100
16. Дт 5100 Кт 4400, 4500

 

Завдання 2

Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

1. Оприбуткування основних засобів на баланс за актом введення в експлуатацію.

2. Оприбуткування необоротних матеріальних активів на баланс за актом введення в експлуатацію.

3. Оприбуткування нематеріальних активів на баланс за актом введення в експлуатацію.

4. Проведено попередню оплату з рахунку “Ностро” за об’єктом основних засобів та роботи з капітального ремонту.

5. Відображення в обліку завершених робіт з капітального ремонту основних засобів, згідно акту.

6. Віднесення затрат по завершеному капітальному ремонту на збільшення вартості об’єкта.

7. Списано з балансу суму зносу за основними засобами в процесі їх реалізації.

8. Зараховано виручку за реалізовані основні засоби за залишковою вартістю.

9. Відображено в обліку позитивний результат від реалізації основних засобів за ціною, що перевищує залишкову вартість.

10. Відображено в обліку негативний результат від реалізації основних засобів за ціною нижчою від їх залишкової вартості.

11. Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів.

12. Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів, що виявлені у надлишку в результаті інвентаризації

13. Передача у фінансовий лізинг банку та СГ основних засобів, що обліковуються на балансі банку

14. Отримання основних засобів у фінансовий лізинг

15. Відображення результатів переоцінки (до оцінки) основних засобів)

16. Відображення результатів переоцінки (уцінки) основних засобів

 

Завдання 3

Умова: Банк виконує роботи з капітального ремонту будівлі, яка , як планується, буде передана у фінансовий лізинг. Витрати на ремонт:

- вартість будівельних матеріалів 17255 грн.

- заробітна плата робітникам (нарахована) 722 грн.

- нарахування на зарплату:

а) 32% до Пенсійного фонду

б) 5,5 % до Фонду соцстраху та до інших фондів

- транспортні послуги, надані фірмою “Шлях”, що є клієнтом банку 125 грн.

Необхідно:

1. підрахувати повну вартість робіт з капітального ремонту;

1. провести розрахунок із робітниками по нарахованій зарплаті;

2. скласти бухгалтерські проведення за всіма наведеними операціями.

 

 

Завдання 4

Умова: Банк виконує роботи з поліпшення будівлі господарським способом , що використовується в операційній діяльності банку. Витрати на капітальний ремонт: вартість будівельних матеріалів - 9500 грн., заробітна плата робітникам - 2000 грн., нарахування платежів у фонди соціального страхування та інші фонди — 800 грн..

Необхідно: відобразити через бухгалтерські записи, зміст всіх операцій.

 

Завдання 5

Умова: Банк реалізує будівлю, що використовувалась в операційній діяльності банку, за ціною 120000 грн., первісна вартість будівлі - 150000 грн. нараховано знос -50000 грн.

Необхідно: визначити результат від реалізації і зробити потрібні бухгалтерські записи.

Завдання 6

Умова: Банк реалізує будівлю, що використовувалась в операційній діяльності банку, за ціною 60000 грн., первісна вартість будівлі - 150000 грн., сума зносу -50000 грн.

Необхідно: визначити результат від реалізації і зробити бухгалтерські записи.

 

Завдання 7

Умова: Банк придбав комп’ютер за 5000 грн. Визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці строку корисного використання - 100 грн. Визначений строк корисного використання - 5 років.

Необхідно: розрахувати рівномірним методом щомісячну суму амортизаційних відрахувань і зробити потрібні бухгалтерські записи.

 

 

Завдання 8

Умова: Банк придбав автомобіль "Ланос" за ціною 50000 грн. За перший рік експлуатації нараховано амортизацію в сумі 4000 грн.

Завод-виробник даної марки автомобілів підвищив ціни на всі марки. Банк приймає рішення провести дооцінку вартості на 7000 грн., відповідно зносу -на 1200 грн.

В цьому ж звітному місяці банк продає автомобіль іншому банку за 55000 грн.

Необхідно: відобразити через бухгалтерські проведення зміст виконаних операцій за період від придбання до продажу автомобіля.

 

Завдання 9

Умова: Банк придбав комп'ютер з TFT-монітором за іноземну валюту. Вартість комп'ютера 1200 доларів США. Офіційний курс на дату попередньої оплати 5.34 грн./ долар США, офіційний валютний курс на дату оприбуткування комп'ютера - 5.38 грн./ долар США.

В процесі експлуатації проведено поточний ремонт комп’ютера. Вартість ремонту.780 грн.: зокрема, вартість комплектуючих - 550 грн., заробітна плата спеціаліста - 170 грн.; нарахування обов'язкових платежів - 60 грн.

Необхідно: відобразити через бухгалтерські записи зміст всіх операцій, пов'язаних із придбанням та ремонтом комп'ютера.

 

Приклад виконання завдання з обліку основних засобів банку.

Умова: На балансі банку обліковується гараж. Первісна вартість будівлі – 50000 грн. Нараховано знос протягом терміну експлуатації – 10000 грн. Справедлива вартість об’єкту на дату складання балансу – 75000 грн.

Необхідно: Відобразити в обліку процедуру переоцінки та скласти відповідні бухгалтерські проведення на суму до оцінки вартості зносу.

Рішення:

1. Індекс переоцінки дорівнює: справедлива вартість / залишкову вартість, що складає 1,875 [ 75000 / (50000 – 10000)].

2. Переоцінена вартість складає 93750 грн. (50000 х 1,875).

3. Сума до оцінки складає 43750 грн. (93750 – 50000) та відображується бухгалтерським записом

Дт 4400 Кт 5100 - 43750 грн.

4. Переоцінена сума зносу складає 18750 грн. (10000 х 1,875).

5. Сума до оцінки зносу складає 8750 грн. (18750 – 10000) та відображується бухгалтерським записом

Дт 5100 Кт 4409 - 8750 грн.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.012 с.)