Приклад виконання завдання з формування балансу банку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання з формування балансу банку.НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

Практичне заняття 1

Завдання 1

Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

1. Дт 1200 Кт 2600
2. Дт 2600 Кт 1200
3. Дт 2600 Кт 2600
4. Дт 1001 Кт 2600
5. Дт 1200 Кт 1600
6. Дт 1600 Кт 1200
7. Дт 1500 Кт 1200
8. Дт 2600 Кт 1001
9. Дт 7703 Кт 1490
10. Дт 7702 Кт 2400

Завдання 2

Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

1. На користь клієнта банку - суб’єкта господарювання надійшли кошти від покупця, рахунок якого обслуговується в цьому ж банку.

2. Клієнт банку – суб’єкт господарювання здав торгову виручку до каси банку, яка підлягає зарахуванню на поточний рахунок.

3. Проведено міжбанківські розрахунки за платіжним дорученням клієнта.

4. На користь клієнта банку - суб’єкта господарювання надійшли кошти від покупця, рахунок якого обслуговується в іншому банку.

5. Банк “А” поповнив рахунок НОСТРО, відкритий в іншому банку.

6. На коррахунок НБУ банку “А” надійшли кошти, що підлягають зарахуванню на рахунок ЛОРО банку “Б”.

7. За дорученням власника списано кошти з його рахунку ЛОРО.

8. Сформовано резерв під зменшення корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж.

9. Сформовано резерв під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам.

10. Видано готівку з каси банку за чеком суб’єкта господарювання.

 

Завдання 3

Умова: Складіть фундаментальну-облікову модель на основі залишків за статтями балансу та вкажіть номери балансових рахунків, призначених для обліку наведених даних у таблиці 1.1:

Таблиця 1.1

Стаття балансу Сума, грн.
Короткострокові кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій
Нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних фінансових організацій
Кошти Державного казначейства України
Кошти на коррахунку в НБУ
Кошти на рахунках “Кошти на вимогу СГ”
Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від НБУ
Депозити в інших банках
Кредити “овернайт”, що отримані від НБУ, шляхом рефінансування
Кредити, видані клієнтам
Кредити, видані іншим банкам
Нерозподілені прибутки минулих років
Банкноти та монети в касі банку
Депозити інших банків
Операційні основні засоби
Статутний капітал
Вклади населення

Практичне заняття 2

Завдання 4

Умова: Виконати кейс - завдання з операційного дня банку:

1. Скласти оборотний баланс банку „Альфа" за 31 грудня 200__ року з урахуванням змісту таких операцій. Відповідні бухгалтерські проведення внести до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Оборотний баланс банку “Альфа” за 31.12.200__р.

Зміст операцій Дебет Кредит Сума, грн.
Видано готівку з каси банку за грошовим чеком суб’єкта господарювання”    
Проведено міжбанківські розрахунки за платіжним дорученням клієнта    
За міжбанківськими розрахунками зараховано на рахунок “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”     10 000
Нараховано відсотки за наданим кредитом іншому банку (короткостроковим)    
На кореспондентський рахунок зараховано відсотки за міжбанківським кредитом, що надійшли від банку позичальника    
Видано позику клієнтові банку на поточні потреби    
Нараховано відсотки за даною позикою    
Пролонговано видану позику    
Погашено позику за термінами, вказаними у кредитній угоді    
Видано під звіт на придбання господарських матеріалів працівнику банку    
Оприбутковані господарські матеріали, придбані підзвітною особою    
Прийнято депозитний вклад від фізичної особи (на визначений строк зі сплатою відсотків по закінченню дії депозитної угоди)          
Нараховано відсотки за депозитним вкладом    
Суму відсотків зараховано на депозитний рахунок фізичної особи    
По закінченню терміну депозитний вклад виданий готівкою відповідно до угоди    
Клієнтом сплачено за рахункове-касове обслуговування (кошти списані з рахунку “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”)    
Нараховані доходи за кредитом (по групі 206)     47 950
За заявою на внесення готівки прийнято відсоткові доходи, що попередньо були нараховані й відображені за рахунком 2068     47 950
На кор. рахунок надійшла орендна плата від орендаря    
Банк сплатив клієнту за користування залишками на рахунку “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”    
Нараховано заробітну плату працівникам банку за грудень     30 000
Утримано прибутковий податок із заробітної плати    
Нараховано внески та збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування     11 250
Утримано до Пенсійного фонду із заробітної плати працівників банку 2%      
Видано заробітну плату з каси     24 900
Прийнято до оплати авансовий звіт працівника банку    
Видано аванс на відрядження    
Депоновано ліміт розрахункової чекової книжки, виданої клієнту    
Проведено розрахунок за розрахунковим чеком, емітованим банком, який пред'явлено до оплати клієнтом цього банку    
На рахунок “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” зараховано готівку, що надійшла від клієнта за заявою на переказ готівки    
Валюта балансу:  

Завдання 5

Умова: Продовження завдання 3. Дані про обороти за рахунками за 31 грудня (оборотний баланс) внести до оборотно-сальдового балансу банку „Альфа" (додаток 2) і визначити сальдо за рахунками станом на 01.01. наступного року.

 

Завдання 6

Умова: Продовження завдання 4. Роздрукувати оборотно-сальдовий баланс банку „Альфа" на 01.01.200__ року за підсумковими даними класів.

 

Приклад виконання завдання з формування балансу банку.

Умова: Складіть фундаментально-облікову модель на основі залишків за статтями балансу та вкажіть номери балансових рахунків, призначених для обліку наведених даних у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Стаття балансу Сума, грн.
Кредиторська заборгованість банку по заробітній платі  
Кошти на рахунках “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”  
Кредити надані іншим банкам  
Вклади населення  
Статутний капітал банку  
Банкноти та монети в касі банку  
Строкові вклади (депозити) інших банків  
Непокриті збитки минулих років  
Основні засоби  
Кредити надані фізичним особам  
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках  
Цінні папери власного боргу  
Портфель цінних паперів банку  
Дебіторська заборгованість банку  

 

Розв’язок: Фундаментально-облікова модель побудови балансу має вигляд:

А = К + З

Баланс банку матиме вигляд наведений в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Стаття балансу банку Розділ, група, рахунок Сума, грн.
АКТИВ
Банкноти та монети в касі банку
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
Кредити, що надані іншим банкам
Кредити, що надані фізичним особам
Основні засоби
Непокриті збитки минулих років
Портфель цінних паперів банку 14, 30, 31, 32
Дебіторська заборгованість банку 18, 28, 35
Всього за активом балансу банку
ПАСИВ
Статутний капітал банку
Строкові вклади (депозити) інших банків
Кошти на рахунках “Кошти на вимогу СГ”
Вклади населення
Цінні папери власного боргу
Кредиторська заборгованість по заробітній платі
Всього за пасивом балансу банку

Завдання для самостійної роботи.

 

1. Опрацювати лекційний матеріал за темою.

2. Опрацювати зміст основних нормативних актів, що регулюють діяльність банків. (Дивись рекомендовану літературу).

3. Вивчити назви класів Плану рахунків банку.

4. Самостійно розробити та навести приклад бухгалтерського балансу банку за один день.

5. Скласти професійний словник термінів, найважливіших за темою “Система бухгалтерського обліку банку”.

Тема 2. Облік капіталу банку

Практичне заняття 3

Завдання 1.

Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

Дт 5003 Кт 5000
Дт 2600, 1200, 1001 Кт 5001
Дт 1200 Кт 5010
Дт 5002 Кт 2600, 1200, 1001
Дт 3541 Кт 2600, 1200, 1001
Дт 5000.1 Кт 5000.3
Дт 5000 Кт 5000.3
Дт 5000.2 Кт 5000.3
Дт 1200 Кт 5000
Дт 5001 Кт 5000
Дт 1200 Кт 5002
Дт 5010 Кт 1001, 1200
Дт 5100 Кт 4400
Дт 4500 Кт 5100
Дт 5000.3 Кт 5002
Дт 9910 Кт 9819

Завдання 2

Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

1. Одержано банком емісійні різниці від розміщення акцій за ціною вище номіналу.

2. Банк викуповує в акціонерів власні акції за номінальною вартістю без попередньої оплати.

3. Отримано внески акціонерів в рахунок погашення несплаченої частини статутного капіталу.

4. Збільшено обсяг статутного капіталу банку за рахунок капіталізованих дивідендів, після державної реєстрації.

5. Викуплено в акціонерів прості акції за номіналом

6. Викуплено в акціонерів привілейовані акції..

7. Зменшення статутного капіталу банку на вартість анульованих простих акцій викуплених у акціонерів (аналітичний облік).

8. Банком здійснено попередню оплату за власні акції, що викуповуються в акціонерів.

9. Відображено в обліку несплачену частину зареєстрованого статутного капіталу.

10. Банк перепродує раніше викуплені власні акції по номіналу.

11. Викуп власних акцій за ціною вищою від номіналу.

12. Відображено в обліку сплачену частину зареєстрованого статутного капіталу після реєстрації в НБУ.

13. Банком проведено списання бланків проданих акцій.

14. Зменшення статутного капіталу через анулювання власних акцій, які раніше були викуплені в акціонерів.

15. Відображення результатів переоцінки (уцінки) основних засобів

16. Відображення результатів переоцінки (до оцінки) необоротних матеріальних активів.

 

Завдання 3

Умова: Банк розмістив серед акціонерів 1000 власних простих акцій, які попередньо були викуплені в акціонерів за ціною 11 грн. за акцію (номінал – 10 грн.).

Необхідно: Виконати бухгалтерські записи за операцією.

 

Завдання 4

Умова: Банком “Новий” оголошено та зареєстровано статутний капітал за первинною емісією 200000 простих акцій номіналом 12 гривен за акцію. На момент державної реєстрації сума підписного капіталу, сплаченого акціонерами склала 720000 грн.

Необхідно: Зробити бухгалтерські записи за господарськими операціями.

Завдання 5

Умова: Банком "Славутич" 20.02.200_ р. оголошений та незареєстрований статутний капітал: 750000 акцій, (номінал - 9,4 грн.). Отримано внески в розмірі 55% від загального обсягу статутного капіталу через поточні рахунки акціонерів - юридичних осіб. Банк зареєстрував статутний капітал. Через два місяці акціонери банку "Славутич" сплатили несплачену частину статутного капіталу. Після року роботи 25.01.200_ р. оголошено дивіденди в сумі 353500 грн. Збори акціонерів вирішили 40% суми дивідендів спрямувати на збільшення статутного капіталу, а решту - виплатити акціонерам.

Необхідно: Відобразити зміст зазначених операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

Завдання 6

Умова: Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями банку.

1. Банком оголошений, але ще незареєстрований статутний капітал з 750 000 акцій номінальною вартістю 10 грн. за акцію.

2. Отримано внесків за статутним капіталом 2 250 000 грн. Сума акумульована на тимчасовому рахунку в НБУ.

3.Банком зареєстрований статутний капітал 7 500 000 грн.

4. Акціонерами погашено несплачену частину статутного (20 000 акцій реалізовано по 14 грн. за акцію, решта — за номінальною вартістю).

5.Викуплено 4 500 власних простих акцій, що перебували в обігу, по 9 грн. за акцію, і 300 акцій по 13 грн. за акцію.

Необхідно: Відобразити зміст зазначених операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Завдання 7

Умова: У статутному капіталі банку обліковується 10000 простих акцій. Їх загальна номінальна вартість 200000 грн. Банк приймає рішення викупити в акціонерів 3000 акцій по 24 грн. за кожну. На дату виконання цієї операції кредитовий залишок за рахунком 5010 “Емісійні різниці” складає 8000 грн. Через певний період часу банку вдалося розмістити серед акціонерів 2000 акцій за ціною 18 грн. за акцію. Решта акцій залишається нереалізованими і банк йде на їх списання через зменшення обсягу зареєстрованого статутного капіталу (після проходження процедури після перереєстрації).

Необхідно: Відобразити зміст зазначених операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

Практичне заняття 4

Завдання 1.

Визначити сутність господарської операції, зміст якої узагальнює бухгалтерське проведення:

Дт 1528 Кт 6018
Дт 3600 Кт 6026
Дт 7900 Кт 3620
Дт 7100 Кт 3670
Дт 7392 Кт3678
Дт 2600, 1001 Кт 6111
Дт 7395 Кт 3678
Дт 7410 Кт 3678
Дт 3008 Кт 6300
Дт 1200 Кт 3118
Дт 3218 Кт 6053
Дт 7051 Кт 3318
Дт 7400 Кт 3652
Дт 7403 Кт 3659
Дт 3500 Кт 3400
Дт 7401 Кт 3622
Дт 7400 Кт 3658
Дт 3658 Кт 3652
Дт 7452 Кт 3650
Дт 7103 Кт 1200
Дт 5040 Кт 5030
Дт 5040 Кт 5020
Дт 5041 Кт 7 клас
Дт 6 клас Кт 5040
Дт 5040 Кт 5003
Дт 5030 Кт 5021
Дт 5031 Кт 5041

Завдання 2

Скласти бухгалтерське проведення за змістом господарської операції банку:

1. Визнано економічний результат діяльності банку за звітний рік (збиток).

2. Визнано економічний результат діяльності банку за звітний рік (прибуток).

3. Залишок прибутку, що залишається в розпорядженні банку після нарахування дивідендів, відрахувань в статутний фонд та загальні резерви віднесено на нерозподілений прибуток.

4. Збиток звітного року непокритий за рахунок сформованих резервів та прибутку минулих років затверджено зборами акціонерів, як непокритий збиток минулого року.

5. Клієнти банку отри малі нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6. Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі за угодою з оперативного лізингу

7. Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

8. Нараховані витрати на проведений в банку аудит

9. Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

10. Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які попередньо обліковувались як доходи майбутніх періодів, віднесено на доходи

11. Нараховано витрати за розрахунково-касове обслуговування

12. Нараховано витрати на відрядження працівникам банку

13. Нараховано витрати на податок на додану вартість

14. Нараховано внески до Пенсійного фонду (32%), фонду соціального страхування (5,5%)

15. Нараховано дивідендний дохід за акціями з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

16. Нараховано доходи за кредитами, що надані іншим банкам

17. Нараховано заробітна плата працівникам банку

18. Нараховано матеріальна допомога та інші соціальні виплати (що не оподатковуються)

19. Нараховано податок на прибуток банку

20. Облік надання працівникам банку форменого одягу, взуття, спорядження

21. Отримано комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

22. Проведено відрахування до загального резерву за рахунок прибутку звітного року, під різні ризики за рішенням загальних зборів банку.

23. Проведено відрахування до резервних фондів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

24. Розподіл частини прибутку минулого року, при прийнятті рішення банку про капіталізацію дивідендів (реінвестиція дивідендів).

25. Списання витрат майбутніх періодів на витрати поточного місяця за розрахунками з працівниками банку по оплаті відпускних

26. Сплачено комісійні витрати за операціями з цінними паперами

27. Створено резерв на оплату відпускних працівникам банку

 

Завдання 3.

Умова: Провести розрахунки та скласти відповідні бухгалтерські проведення за такими банківськими операціями:

1. Відображено в обліку фінансовий результат діяльності банку «Альфа» на 1 січня 200_ року – 500000 грн.

2. За рішенням зборів акціонерів проведено розподіл прибутку за такими напрямами:

a. проведено відрахування 30% від прибутку до загального резерву;

b. проведено відрахування 15% до резервного фонду;

c. нараховані дивіденди акціонерам (50% від суми прибутку до розподілу) та капіталізована вся сума нарахованих дивідендів.

Надалі обліковуватиметься у складі капіталу банку як прибуток минулих років (суму визначити самостійно)

Примітка.

Виконуючи дане завдання необхідно взяти до уваги, що перед визначенням фінансового результату діяльності за рік потрібно підрахувати суму податку на прибуток та скласти бухгалтерське проведення за даною операцією.

Довідка.

Оподаткований прибуток за даними податкового обліку перевищує економічний прибуток діяльності банку на 20 450,00 грн.

 

Завдання 4.

Умова: За поточний місяць у банку “Новий” виконано такі операції:

- отримано доходи за міжбанківським довгостроковим кредитом 90000 грн.;

- нараховано премію працівникам 15000 грн.;

- перераховано фірмі „Мрія” за оренду приміщення 2000 грн.;

- отримано плату за консультаційні послуги 8000 грн. в т.ч. авансом 3000 грн.;

- нараховано доходи за кредитами, виданими фізичними особами 30000 грн.;

- нараховано витрати за депозитними операціями з прак. Особами 10000 грн.;

- нараховано доходи за кредитом, виданим СГ за 206гр. 8000 грн.

Необхідно: Скласти облікові записи за фінансовим і податковим обліком з відображенням зобов’язань банку зі сплати податку на прибуток.

 

Практичне завдання 5

Завдання 5.

Умова: Банком “Новий” 31.12.04 нараховано відстрочені податкові активи за податком на прибуток у сумі 25000грн.

Необхідно: Скласти бухгалтерські проведення за змістом господарської операції банку.

 

 

Завдання 6.

Умова: Банком „Новий" 31.12.04 нараховано податок на прибуток та нараховано відстрочені податкові зобов'язання за податком на прибуток та сплачено нараховані податки.

Необхідно: Скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських операцій банку.

Завдання 7.

Умова: 01 квітня 200_року банком видано кредит суб'єкту господарської діяльності на поточні потреби в сумі 12 млн. грн., строком на один рік за ставкою 38% річних, проценти сплачуються щоквартально. В кінці кварталу отримано процентні доходи за кредитом.

Необхідно:

a. Визначити суму щомісячно нарахованих процентних доходів за кредитом.

b. Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму виданого кредиту, суму

щомісячно нарахованих процентних доходів та суму отриманих

процентних доходів за квартал.

Завдання 8.

Умова: 15 грудня 200_ року банком виданий кредит суб’єкту господарської діяльності в інвестиційну діяльність строком на 6 місяців під 32% річних в сумі 5 млн. грн. Сплата процентів за кредит здійснюється щоквартально. Заборгованість за наданим кредитом прострочена.

Необхідно:

c. Визначити суму щомісячно нарахованих процентних доходів.

d. Відобразити у фінансовій звітності суму виданого кредиту, суму нарахованих процентних доходів на 31 грудня 200_ року, щомісячну суму нарахованих процентів, сплату нарахованих процентних доходів за квартал та суму простроченої заборгованості за наданим кредитом.

 

Завдання 9.

Умова: 31 березня 200_ року бухгалтерською службою проведено огляд рахунків, які були отримані, але не сплачені. Виявлено рахунок аудиторської фірми за послуги, надані у березні на суму 500 тис. грн.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями нараховані витрати за послуги та сплату рахунку в квітні місяці.

Завдання 10.

Умова: 04 березня 200_року банк отримує рахунок на оплату комунальних послуг в сумі 1 000 грн., наданих у лютому місяці.

Оскільки, послуга надана у лютому, то витрати на комунальні послугами нараховувались також у лютому місяці.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями нараховані та сплачені суми за комунальні послуги.

 

Завдання 11.

Умова: Банк орендує офісне приміщення у третьої сторони. Договір оренди укладено строком на 5 років. Орендна плата за рік складає 540 000 грн. Оплата здійснюється згідно рахунків орендодавця через кожні 6 місяців.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями щомісячні суми нарахованих витрат та сплату орендної плати за приміщення у встановлені терміни.

Завдання 12.

Умова: 15 грудня 200_ року вищим керівництвом банку прийнято рішення про виплату премії персоналу за вислугу років. Загальна сума премії складає 2 млн. грн. Виплата премії 15 січня 200_.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями операцію у фінансовому обліку на 31 грудня 200_ року.

Завдання 13.

Умова: Банком в березні 200_ року проведено нарахування відпускних працівнику банку за період з 15 березня по 20 квітня 200_ року. Сума нарахованих відпускних для оплати за березень місяць складає - 150 грн., за квітень - 180 грн. Виплата відпускних здійснена в березні місяці.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму нарахованих відпускних, суму проведеної виплати та суму витрат, визнаних у квітні місяці.

 

Завдання 14.

Умова: Банком укладено угода з Національним банком України, на інформаційно-розрахункове обслуговування в СЕП. Щомісячна сума за обслуговування в системі електронних платежів складає 300 грн., в т.ч. сума ПДВ 50 грн. Банком проведена оплата рахунку НБУ за лютий в березні місяці 200_ року.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями нараховані витрати за інформаційно-розрахункове обслуговування та сплату згідно отриманого рахунку НБУ.

 

Завдання 15.

Умова: Банком укладено угоду із суб'єктом господарської діяльності за користування мережею "Інтернет". Щомісячна сума за користування мережею зв'язку складає 2 000 грн., в т.ч. сума ПДВ 333 грн.

Оплата за червень місяць здійснена банком у липні місяці 200_ року.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями нараховані витрати за користування мережею зв'язку та сплату витрат згідно рахунку, отриманого від клієнта.

Завдання 16.

Умова: Державною податковою службою України в березні місяці 200_ року проведена перевірка господарської діяльності банку за період з 1.03.200_ року по 1.03.200_ року. За актом перевірки банку нараховано штрафні санкції в сумі 20 000 грн. Акт перевірки господарської діяльності банку наданий 25 квітня 200_ року.

Штрафні санкції сплачено банком 4 травня 200_ року.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму нарахованих та сплачених штрафних санкцій.

 

Завдання 17.

Умова: 20 листопада 200_року банк залучає депозит фізичної особи в сумі 10 000 грн. на один рік за ставкою 20% річних із виплатою процентів при внесенні коштів на депозит.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями операцію сплачених процентів, суму щомісячного нарахування та визнання процентних витрат за депозитом та суму повернення депозиту.

 

Завдання 18.

Умова: 01 січня 200_р. банк заключає договір на купівлю комп'ютерного програмного забезпечення. Згідно договору передплата за послуги по технічному супроводженню програмного забезпечення складає 480 000 грн. за рік.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями передплату за послуги та щомісячне визнання витрат банку по технічному супроводженню.

 

Завдання 19.

Умова: 01 листопада 200_ року банком укладено угоду із суб'єктом господарської діяльності на обслуговування нового комп'ютерного обладнання. Строк договору 1 рік і вступає в дію з часу доставки обладнання. 1 грудня 200_ року за обслуговування банком сплачені витрати в сумі 750 000 грн.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму сплачених витрат за обслуговування.

Завдання 20.

Умова: Банк орендує офісне приміщення у третьої сторони. Щомісячна орендна плата складає 50 000 грн. 1 березня банком проведено попередню оплату за 6 місяців.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями суму попередньої оплати та щомісячної суми витрат за оренду приміщення.

 

Завдання 21.

Умова: 01 травня 200_ року банком сплачено 600 000 грн. за підписку на газети та журнали на друге півріччя.

Необхідно: Відобразити зміст операції за рахунками бухгалтерського обліку.

 

Завдання 22.

Умова: 01 квітня 200_ року укладено угоду між установою банку та суб'єктом господарської діяльності про надання банком консультаційних послуг фінансового характеру. 01 липня 200_року суб'єктом господарської діяльності сплачено вартість отриманих послуг в сумі 30.000 грн.

Необхідно: Відобразити в обліку щомісячну суму нарахованих доходів та їх отримання.

Завдання 23.

Умова: Установою банку нараховано доходи за розрахунково-касове обслуговування суб'єкта господарської діяльності за травень місяць 200_ року в сумі 500 грн. та виставлено рахунок для оплати клієнту. Оплата рахунку клієнтом здійснена в червні місяці 200_ року.

Необхідно: Відобразити в обліку суму нарахованих та отриманих доходів.

 

Завдання 24.

Умова: Банком укладено угода про співпрацю із суб'єктом господарської діяльності про надання послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню населення та проведення розрахунків із суб'єктом.

Вартість послуг за розрахунково-касове обслуговування стягується установою банку в момент пересилання коштів на рахунок суб'єкта господарської діяльності. Додатково, за надані послуги з приймання-передавання інформації та відправку кореспонденції клієнта, банком виставлено рахунок за серпень місяць на суму 200 грн., в т.ч. сума ПДВ складає 33 грн. Оплата рахунку проведена у вересні місяці.

Необхідно: Відобразити в системі обліку повну облікову процедуру за змістом операцій.

 

Завдання 25.

Умова: За результатами поточного року обсяг доходів банку, що обліковуються за рахунками класу 6 “Доходи” становить 1000000 грн., обсяг витрат (залишок за рахунками класу 7 “Витрати”) – 900000 грн. В підсистемі податкового обліку відображено валові доходи в сумі 1100000 грн. та валові витрати в сумі 950000 грн.

Необхідно: Відобразити в обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток за поточний рік.

 

Практичне заняття 6

Завдання 1.

Умова: Торгова фірма „Мрія” 10.09 внесла виручку 15000 грн. на поточний рахунок у банку, 11.09 бухгалтером фірми отримано 10000 грн. на заробітну плату та господарські потреби, 14.09 внесено залишок невиплаченої заробітної плати 8000 грн.

Необхідно: Скласти бухгалтерські записи та визначити залишок за поточним рахунком ТФ „Мрія” на 14.09.

Завдання 2 .

Умова: 03.10.04 касою Правексбанку було проведено такі операції:

- одержання надлишків готівки в касу установи банку від підзвітних філій;

- перерахування коштів з кореспондентського рахунку для підкріплення операційної каси з каси іншого банку;

- одержання готівкового підкріплення від установи зв’язку;

- повернення до каси невикористаного авансу працівником банку;

- одержання до каси готівкових коштів для зарахування на рахунки фізичних осіб (поточні, для розрахунків платіжними картками, строкові кошти);

- одержання в касу готівкових коштів для зарахування на рахунки юридичних осіб - СГД (поточні, для розрахунків платіжними картками);

- погашення готівкою кредиту фізичною особою;

- одержання в касу готівкових коштів в погашення нарахованих процентних доходів за наданими фізичним особам кредитам в поточну діяльність;

- одержання в касу готівкових коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів коштів (податкових служб, комунальних платежів, виручки торговельних організацій, сум держмита);

- одержання в касу готівкових коштів за рахунково-касове обслуговування клієнтів банку (відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів; переказ коштів; видача чекових книжок; інкасація готівки; вкладні операції);

- видача авансу працівнику банку на господарські витрати;

- видача готівкових коштів з рахунків клієнтів, що утримуються з бюджету;

- виплата готівкових коштів за дорученням клієнтів (пенсія, заробітна плата та інші);

- виплата заробітної плати, премій працівникам банку;

- списання виявлених у касі нестач готівки:

а)на винну особу; б)винна особа не виявлена.

Скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських операцій.

Завдання 3.

Умова: Банк „Новий” купив готівку у банку „Форум”.

Необхідно:Відобразити в обліку кожного банку зміст проведених операцій, а саме:

- проведення розрахунків за готівку;

- доставка готівки власними засобами банку, що купує готівку.

Завдання 4.

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські проведення за операціями (табл. 4.1).

2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня (залишок на початок дня 50 000 грн.).

Таблиця 4.1

Перелік операцій, що були проведені в касі банку

 

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
До каси банку за заявою на переказ готівки оприбутковано торговельну виручку, що здана клієнтом МП «Дарина»
Із каси банку за чеком видано готівку клієнтові МП «Дарина» для виплати зарплати працівникам
Фізичними особами готівкою внесено кошти на поповнення депозитних вкладів: а) терміном 6 місяців; б) терміном 2 роки 1000 500
Видано готівку: а) заробітну плату працівникам банку; б) аванс на відрядження 30000 500
Сплачено банку-кореспонденту з рахунка ностро за придбання в нього готівки
Отримана готівка оприбуткована до каси банку
Із каси виданий готівкою короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби
За результатами ревізії каси банку виявлено нестачу готівки

 

Завдання 5.

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними у таблиці 4.2 операціями.

2. Виконати необхідні розрахунки.

Таблиця 4.2

 

Перелік операцій, що були проведені в касі банку

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.04 с.)