Приклад виконання завдання з обліку лізингових операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад виконання завдання з обліку лізингових операційУмова: Лізингоодержувач уклав угоду з оперативного лізингу будинку на 5 років. Вартість будівлі – 100000 грн. Строк корисного використання 10 років. Вартість будівля, що зазначена в угоді 130000 грн. Щорічна лізингова плата – 24000 грн. Визначена ліквідаційна вартість 15000 грн. Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Відобразити в обліку зміст наведених операцій на балансі лізингодавця та лізингоодержувача.

Рішення:

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізингодавця:

1. Передавання об’єкта у оперативний лізинг

Дт 4400.1 Кт 4400.2 на суму 100000 грн., де

4400.1 – “Основні засоби”, аналітичний рахунок “Оперативний лізинг”

4400.2 – “Основні засоби” аналітичний рахунок “Власні основні засоби”

2. Нарахування амортизації

Дт 7423 Кт 4409.1 на суму 708,33 грн.

Розрахунок:

- річна сума амортизаційних відрахувань

100000 – 15000 = 85000/10 = 8500 грн.

- щомісячна сума амортизаційних відрахувань

8500/12 =708,33

3. Нарахування лізингових платежів (24000/12 = 2000 грн.) в місяць

Дт 3578 Кт 6395 - 2000 грн.

4. Отримання лізингових платежів

Дт 1200 Кт 3578 - 2000 грн.

5. Після закінчення терміну дії лізингової угоди:

- на вартість поверненого об’єкта лізингу

Дт 4400.2 Кт 4400.1 - 100000 грн.

- на суму нарахованого зносу ( 2000 х 5 років = 10000 грн.)

Дт 4409.1 Кт 4409.2 - 10000 грн.

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізингоотримувача:

1. Отримання об’єкта в оперативний лізинг

Дт 9840 Кт 9910 - 130000 грн.

2. Нарахування лізингових платежів щомісяця

Дт 7395 Кт 3678 - 708,33 грн.

3. Сплата лізингових платежів щомісяця

Дт 3678 Кт 1200 - 708,33 грн.

4. Повернення об’єкту лізингу після закінчення угоди

Дт 9910 Кт 9840 - ф130000 грн.

Завдання для самостійної роботи

1.Вивчити теоретичний матеріал за темою.

2. Опрацювати нормативну базу НБУ за лізинговими операціями зі змінами та доповненнями.

3. Підготувати стислий конспект змісту Закону України “Про лізинг”.

4. Які операції лізингу (оренди) можуть проводити банки другого рівня згідно законодавчих актів України, в тому числі Закону України “Про лізинг” та Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

5. Опрацювати порядок оподаткування доходів від оперативного та фінансового лізингу. Описати порядок віднесення операцій лізингу до валових доходів згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 24. 05. 2004 року.

6. Навести приклад операції з фінансового лізингу. Описати облікову процедуру за операцією на балансі лізингодавця та лізингоотримувача.

7. Продовжити складання термінологічного словника доповнивши його термінами за темою “Облік лізингових операцій”.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ .

1. Організація бухгалтерського обліку в установах банків України.

2. Принципи і загальні правила ведення бухгалтерського обліку в банках України.

3. Організація обліково-операційної роботи у банках України.

4. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та шляхи його перебудови.

5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності в обліковій системі банків України.

6. Облік касових операцій в банках України.

7. Організація обліку операцій банків з готівкою іноземною валютою.

8. Організація розрахункового обслуговування клієнтів у банках.

9. Організація обліку міжнародних розрахунків у банках.

10. Облік операцій банків по кредитуванню зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.

11. Облік операцій банків з акціями власної емісії.

12. Облік операцій банків з приватизаційними паперами.

13. Облік доходів і видатків банків за операціями з цінними паперами.

14. Облік операцій банків по короткостроковому кредитуванню суб'єктів господарської діяльності.

15. Облік операцій банків з державними цінними паперами.

16. Облік кредитних операцій банків, пов'язаних з вексельним обігом.

17. Облік векселів в установах банків України.

18. Облік операцій по короткостроковому кредитуванню в системі установ Ощадного банку України.

19. Облік витрат банку на утримання апарату управління.

20. Організація обліку касових операцій в установах банків України.

21. Облік прибутку банку.

22. Облік операційних витрат банку.

23. Облік доходів банку.

24. Облік фінансових результатів діяльності банку.

25. Облік операцій банку з розподілу фінансових результатів.

26. Облік статутного фонду банку.

27. Облік загальних резервів банку.

28. Облік валютних операцій банків.

29. Фінансова звітність банків, як елемент методу бухгалтерського обліку.

30. Облік розрахунків банку з акціонерами.

31. Облік фінансових ризиків у банківській діяльності.

32. Облік операцій з вкладами населення в установах Ощадбанку.

33. Облік розрахункових операцій, здійснюваних з використанням чеків та акредитивів в установах банків.

34. Облік операцій по формуванню і використанню резервних фондів банку.

35. Облік власного капіталу банку.

36. Облік залучених коштів банку.

37. Облік активних операцій банку.

38. Облік операцій по нарахуванню, сплаті та стягненню процентів за різними операціями банків.

39. Методика складання балансу банку.

40. Складання бухгалтерської звітності у банках.

41. Облік міжбанківських розрахунків у банках.

42. Організація бухгалтерського обліку операцій по придбанню та руху матеріальних цінностей в установах банків.

43. Облік розрахунків з працівниками банків по заробітній платі.

44. Облік інвестиційної діяльності банків.

45. Облік основних засобів банків.

46. Облік пасивних операцій банків.

47. Облік лізингових операцій банків.

48. Облік операцій з іноземною валютою, здійснюваних обмінними пунктами банків.

49. Облік капіталу банку.

50. Облік депозитної діяльності банків.

51. Принципи побудови балансу банку.

52. Принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

53. Облік міжбанківських кредитів у банках України.

54. Облік міжбанківських розрахунків з використанням кореспондентських рахунків.

55. Облік форвардних та ф'ючерсних операцій, здійснюваних банками України.

56. Облік операцій по купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.

57. Види, форми і методи внутрібанківського контролю.

58. Методика і техніка складання звітності банку за операціями в іноземній валюті.

59. Облік операцій банків по кредитуванню юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті.

60. Облік кредитних операцій банків.

61. Облік операцій з цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

62. Облік операцій банків з власними акціями.

63. Облік операцій по обслуговуванню клієнтів банками.

64. Облік операцій банку по нарахуванню та сплаті податку на прибуток і податку на додану вартість.

65. Облік курсових різниць за операціями банків з іноземною валютою.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату: 10-12 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5.

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченоюв запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Типові завдання до блочно-модульного контролю

До поточного контролю включаються два модулі: перший за темами №№ 1- 5, другий (відповідно) - №№ 6-11. Модулі складаються з теоретичних питань, тестових завдань та типових задач.

Модуль №1. Основні принципи обліку в банках.

Типові тестові завдання

Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

1. Вкажіть рахунок, за яким банк обліковує кошти на вимогу фізичних осіб:

a) 2600;

b) 1200;

c) 2620.

 

2. Вказати принцип МСБО, за яким активи і зобов’язання повинні оцінюватися і відображатися в обліку так, щоб не переносити на наступні звітні періоди існуючі фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому стану банку:

a) оцінка;

b) обачливість;

c) відкритість;

d) суттєвість.

 

3. Обрати правильний варіант відповіді:

a) Фінансовий облік у банках формує інформацію керівництву для планування, оцінки, контролю та забезпечення використання ресурсів банку.

b) Фінансовий облік у банках відображає стан дотримання обов’язкових нормативів, встановлених НБУ.

c) Фінансовий облік у банках відображає реальний фінансовий стан банку .відповідно до вимог законодавчих актів і МСБО.

d) Фінансовий облік у банках відображає стан розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами за податками, зборами та обов’язковими платежами.

 

4. Вказати принцип МСБО, за яким статті доходів та видатків враховуються та обліковуються в період здійснення економічних операцій, незалежно від факту отримання коштів:

a) обачливість;

b) нарахування;

c) оцінка;

d) консолідація.

 

5. Вказати принцип МСБО, за яким операції відображаються відповідно до їх економічної суті, а не юридичної форми:

a) перевага змісту над формою;

b) відкритість;

c) суттєвість.

 

6. Вказати напрямки розміщення коштів банку:

a) рахунки клієнтів на вимогу;

b) цінні папери власного боргу;

c) цінні папери в портфелі банку на продаж;

d) доходи банку;

e) вклади населення;

f) кредити СГ на поточні потреби;

g) кореспондентські рахунки інших банків.

 

7. Дата операції – це:

a) дата реального зарахування або списання коштів за операцією;

b) дата відображення в бухгалтерському обліку операції в день її здійснення, незалежно від дати руху коштів за цією операцією.

 

8. Вказати принцип МСБО, за яким активи і пасиви обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення, а активи і зобов’язання в іноземній валюті мають переоцінюватись на звітну дату:

a) обачливість;

b) безперервність діяльності;

c) нарахування;

d) оцінка.

 

9. До активів банку відносяться:

a) банкноти і монети в касі банку;

b) статутний капітал банку;

c) кредиторська заборгованість за отримані цінності;

d) вклади і депозити юридичних і фізичних осіб.

 

10. Порядковий номер реєстрації клієнта банку у Книзі обліку відкритих рахунків – це:

a) код контрагента;

b) ідентифікаційний код;

c) ознака інсайдера.

 

11. Вказати принцип МСБО, за яким установа банку повинна складати зведену фінансову звітність в цілому по банку з врахуванням своїх дочірніх і спільних підприємств і організацій банку, за винятком залишків за взаємними розрахунками та вкладеннями:

a) консолідація;

b) відкритість;

c) суттєвість;

d) мультивалютність.

 

12. Мультивалютність плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України передбачає:

a) ведення обліку операцій в іноземній валюті на окремих балансових рахунках;

b) ведення обліку операцій в іноземній валюті на окремих позабалансових рахунках;

c) ведення обліку операцій в іноземній валюті за тими ж рахунками, що і операції в гривні;

d) забезпечення зв’язку між операціями в іноземній і національних валютах за допомогою технічних рахунків.

 

13. Рахунки другого порядку Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України:

a) тризначні, означають групу рахунків;

b) чотиризначні, означають повний шифр балансового рахунку;

c) двозначні, означають розділ;

d) означають клас плану рахунків.

 

 

14. Актив балансу банку містить інформацію про:

a) джерела утворення коштів банку;

b) склад і розміщення коштів банку;

c) документи і цінності клієнтів банку;

d) доходи банку.

 

15. Інсайдер – це:

a) фізична або юридична особа – резидент;

b) фізична або юридична особа – нерезидент;

c) фізична або юридична особа, споріднена стосовно банку;

d) банк з низькою рейтинговою позицією.

 

16. Вказати принцип МСБО, за яким залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду:

a) консолідація;

b) відкритість;

c) суттєвість;

d) прийнятність вхідного балансу.

 

17. До пасивів банку відносяться:

a) кореспондентський рахунок банку в НБУ;

b) депозити та кредити в інших банках;

c) дебіторська заборгованість банку;

d) цінні папери власного боргу;

e) витрати банку.

 

18. Кореспондентський рахунок “НОСТРО” – це:

a) рахунок, відкритий в інших банках;

b) рахунок, що його відкрив інший банк у даному банку;

c) накопичувальний рахунок у Національному банку України;

d) технічний рахунок.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.013 с.)