Тест-завдання до теми 2.3.(9), 2.4.(10). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест-завдання до теми 2.3.(9), 2.4.(10).Позначте правильну відповідь.

Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків та податкового органу зі складання, ведення і подання документів встановленої форми, які містять інформацію про результати діяльності платника податків, його майновий стан і фіксують процес нарахування податку, а також суму, яка підлягає сплаті до бюджету:

а) вірно б) невірно

 

2. Доповніть твердження, вписавши одне слово:

«Податкова звітність здійснюється через подання платником податків ______________ декларацій або розрахунків, тобто документів, які містять інформацію про нарахування й сплату податку».

 

3. Чи правильне наведене твердження:

«Платник податків має право обрати один з двох способів подання податкової декларації: особисто у паперовому чи електронному вигляді (з відміткою про дату надання на копії декларації), або поштою (датою подання декларації буде вважатися дата відправлення замовного листа)»:

а) так б) ні

 

4. Позначте правильну відповідь.

Звітність з нарахування і сплати Податку на прибуток підприємств включає в себе Декларацію про прибуток підприємства (складається наростаючим підсумком з початку року) і відповідні Додатки до Декларації:

а) вірно б) невірно

Зробіть правильний вибір з наведеного переліку.

Декларація з податку на прибуток підприємства подається:

а) не пізніше 1-го числа кварталу, наступного за звітним роком;

б) не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) протягом 30 календарних днів після звітного кварталу;

г) вірної відповіді немає.

 

6. Чи правильне наведене твердження:

«Сплата податку на додану вартість і подання до податкового органу за місцем знаходження Податкової декларації з податку на додану вартість здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом»:

а) так б) ні

Зробіть правильний вибір з наведеного переліку.

Статистична звітність – це:

а) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

б) бухгалтерська звітність, що складається на підставі даних податкового обліку для розрахунку податків;

в) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

г) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для визначення макроекономічних показників)

Знайти приклади класифікаційних ознак.

Знайдіть відповідність компонентів групи «А» компонентам групи «Б»:

Група «А» Група «Б»
а) Розділ «Демографія підприємства»; б) Розділ «Склад фонду оплати праці та інші виплати»; в) Розділ «Рух робочої сили»; г) Розділ «Інформація про укладання колективних договорів»; д) Розділ «Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників». 1) Входить до складу Звіту з праці (форми 1-ПВ термінова квартальна); 2) Не входить до складу Звіту з праці (форми 1-ПВ термінова квартальна).

Відповіді записують у такому вигляді (приклад): 1) – а, в, ...; 2) – д, ж, ....

9. Чи правильне наведене твердження:

«Звіт про основні показники діяльності підприємства (форма 1-П річна) включає в себе наступні розділи: Демографія підприємства; Розподіл обсягу виробленої продукції та операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); Окремі види витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); Запаси; Чисельність працівників та оплата їх праці; Валові інвестиції в основний капітал; Витрати підприємства на інновації та інформатизацію»:

а) вірно б) невірно


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу з дисципліни «Звітність підприємств», а також для надання студентам можливості набуття практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове виконання модульної контрольної роботи, за результатами яких студент може отримати 10 балів.

Модульна контрольна робота виконується з метою узагальнення набутих студентами знань теоретичного та практичного матеріалу, що розглядається згідно робочої навчальної програми дисципліни «Звітність підприємств», і охоплює всі питання, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Модульне контрольне завдання складається із тестових завдань. Зразок модульного контрольного завдання подано у Збірнику тестових завдань в курсу «Звітність підприємств».

Виконане модульне контрольне завдання оцінює викладач, який веде практичні заняття. Результати написання модульної контрольної роботи оголошуються на наступному практичному занятті.

Кожне питання модульного контрольного завдання оцінюється на «10 «8, «6», «4» чи «0» балів.

Оцінка «10» балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) виявив ґрунтовні знання законодавчих актів і нормативно-правових документів, доречно посилався на них при викладенні матеріалу;

в) логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку).

Оцінка «8» балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) достатньо ґрунтовно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни з деякими неточностями; висвітлив методичні підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) правильно розв’язав задачу, проте не зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку).

Оцінка «6» балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не показав знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні задач правильно визначав хід розв’язання, але допустив помилку.

Оцінка «4» бали ставиться у тому разі, коли студент:

А) сформулював більшість понять і термінів неправильно;

Б) неправильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань;

В) при розв’язанні задач неправильно визначав хід розв’язання.

Оцінка «0» балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) не знайомий із законодавчими актами і нормативно-правовими документами;

в) не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень висновків.

10 балів - за захист 90-100% виконаних тестових завдань;

8 балів - за захист 70-89% виконаних тестових завдань,

6 балів - за захист 55-70% виконаних тестових завдань;

4 бали - за захист 50-55% виконаних тестових завдань;

0 балів - за захист менше половини виконаних тестових завдань.

Загальна кількість балів, отримана студентом за результатами написання модульної контрольної роботи, включається в загальну підсумкову оцінку з поточного контролю.

ПРИКЛАДИ ТЕСТ-ЗАВДАНЬ ДО РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ

З КУРСУ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (ІСПИТ)

Варіант 1

 

1. Основними принципами підготовки фінансової звітності є:

а) повнота висвітлення, актуальність, періодичність, обачність, безперервність, зіставність, історична собівартість, доказовість, нейтральність, послідовність;

б) адекватність, автономність, обачність, наочність, безперервність, зіставність, превалювання сутності над формою, доказовість, нейтральність, послідовність;

в) періодичність, автономність, безперервність, повнота висвітлення, послідовність, обачність, історична собівартість, нарахування та відповідність доходів і витрат, єдиний грошовий вимірник, превалювання сутності над формою.

 

2. У примітках до фінансової звітності розкривається:

а) принципи підготовки фінансової звітності, методи обліку статей, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності;

б) інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, принципи оцінки статей звітності;

в) облікова політика, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, інформація, що не наводиться безпосередньо у звітах.

 

3. Відповідно до П(С)БО облікова політика підприємства - це:

а) система показників, процедур, методів, що визначають склад фінансової звітності підприємств;

б) сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності;

в) сукупність пояснень і принципів, яка забезпечує обґрунтованість статей фінансової звітності підприємств)

 

4. Підприємство відвантажило покупцеві товар і в тому ж звітному періоді отримало інформацію про банкрутство покупця. Якими принципами фінансової звітності воно повинне керуватись у цьому випадку?

А) історичної собівартості

Б) послідовності

В) нарахування і відповідності доходів і витрат

Г) повноти висвітлення

 

5. Як зміняться статті балансу (Звіту про фінансовий стан) внаслідок збільшення справедливої вартості частини засобів на дату складання на дату балансу?

А) Збільшиться балансова вартість основних засобів

Б) Збільшиться стаття «Інший додатковий капітал»

В) Збільшиться балансова вартість основних засобів та стаття «Інший додатковий капітал»

Г) Оцінка статей не зміниться

 

6. Оголошення про виплату дивідендів після дати балансу (Звіту про фінансовий стан) таким чином впливає на фінансову звітність за попередній звітний період:

А) Зменшується нерозподілений прибуток у балансі

Б) Збільшується дебіторська заборгованість по розрахунках з учасниками

В) Ця подія розкривається у примітках до фінансових звітів

Г) Зменшується прибуток від операційної діяльності у ф.№ 2

 

7. Відповідно МСФЗ оцінка запасів за методом «ЛІФО» означає:

А) ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

Б) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів;

В) запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходять на підприємство, тобто запаси які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів;

Г) застосування норм витрат на одиницю продукції (робіт послуг) які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів праці, виробничих потужностей і діючих цін.

 

8. Керівництво ПАТ вирішило змінити формулу оцінки своїх запасів з середньозваженої на ФІФО у період зростання цін. Як це рішення буде класифіковано за П(С)БО 6?

А) Зміна облікової політики

Б) Зміна облікової оцінки

В) Помилка

Г) Не стосується П(С)БО 6

 

9. ПАТ оцінює довгострокові фінансові інвестиції у неринкові цінні папери за П(С)БО. Як змінюються статті фінансових звітів у період зростання цін на ринкові інвестиції?

А) балансова вартість інвестицій зменшиться

Б) балансова вартість інвестицій збільшиться

В) зміниться підхід до оцінки інвестицій

Г)це не вплине на статті фінансових звітів

 

10. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

А) Надходження від продажу продукції

Б) Отримання позики в грошовій формі

В) Оплата за придбані довгострокові облігації

 

11. Підприємство зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена згідно за П(С)БО. Який спосіб відображення витрат на сумнівні борги в цьому випадку воно розкриває у примітках до статей звіту про фінансовий стан:

А) прямого списання;

Б) прямого списання та створення резерву сумнівних боргів;

В) створення резерву сумнівних боргів.

 

12. Згідно з непрямим методом, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування:

А) Залишків на статтях балансу

Б) Залишків на статтях звіту про власний капітал

В) Фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування

 

13. Бартерні операції з замовниками розкриваються:

А) Безпосередньо в звіті про рух грошових коштів

Б) У примітках до звіту про рух грошових коштів

В) У примітках до звіту про фінансові результати

 

14. Надходження коштів від дебіторів слід відображати у складі:

А) Операційної діяльності

Б) Інвестиційної діяльності

В) Фінансової діяльності

 

15. Відображення дебіторської заборгованості за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:

А) Обачності Б) Достовірності

В) Суттєвості Г) Нейтральності

 

16. Історія бухгалтерського обліку свідчить, що засновником «потрійної бухгалтерії» був :

А) А)К.Рощаховський Б) Ф.В.Єзерський

В) І.Ф.Шерр Г) жоден з вище вказаних

 

17. Створення резерву сумнівних боргів приводить до таких змін за статтями фінансових звітів:

А) Зменшення як дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних боргів

Б) Зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів

В) Збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення капіталу.

 

18. Підприємство переглянуло термін корисної експлуатації нематеріального активу в бік зменшення. За П(С)БО 6 та П(С)БО 8 це:

А) Зміна облікової політики

Б) Виправлення помилок

В) Зміна облікової оцінки

Г) Втрата корисності активу

 

19. Не вважаються зміною облікової оцінки:

А) Зміна терміну корисної експлуатації основних засобів у бік збільшення

Б) Зміна відсотків для визначення резерву сумнівних боргів за методом періодизації

В) Зміна методу нарахування амортизації основних засобів

Г) Зміна терміну корисної експлуатації основних засобів у бік зменшення

 

21. Підприємство придбало у жовтні звітного року товари у кількості 1 000 одиниць по 60 грн. на загальну суму 60 000 грн. (без ПДВ). Протягом листопада - грудня 600 одиниць товару було реалізовано по 80 грн. на загальну суму 48 000 грн. На 31.12.** в запасах знаходилось 400 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 90 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?


А) 36 000 грн.

Б) 12 000 грн.

В) 24 000 грн.

Г) 40 000 грн.


 

22. У балансі підприємства на початок звітного періоду (1.01.) за статтею «Інший додатковий капітал» відображе­но дооцінку основних засобів у сумі 5 000 грн. Якщо на 31.12. переоцінка основних засобів зменшила їхню балансову вартість на 6 000 грн., то власний капітал підприємства на цю дату:

А) Зменшиться на 6 000 грн. Б) Зменшиться на 5 000 грн.

В)Зменшиться на 1 000 грн. Г) Не зміниться.

 

23. Підприємство переоцінює свої основні засоби на дату балансу. Справедлива вартість виробничого обладнання на 31.12. становила 42 000 грн., а його балансова вартість до переоцінки на цю дату дорівнювала 40 000 грн. Як вплине зміна справедливої вартості на статтю «Інший додатковий капітал», якщо кредитове сальдо рахунку «Дооцінка активів» на 31.12. до відображення переоцінки дорівнювало 1 000 грн.?

А)Зросте на 2 000 грн. Б)Зменшиться на 2.000 грн. В)Не зміниться Г)Зросте на 1 000 грн.

 

24. Є така інформація про запаси товарів підприємства: Запаси на 31.12. минулого звітного періоду дорівнювали 90.000 грн. Придбання за звітний період становили 124.000 грн. Списання застарілих товарів - 34.000 грн. Запаси товарів на 31.12. звітного періоду - 30.000 грн. Яку суму повинно відобразити підприємство в звіті про фінансові результати як с/в реалізованої продукції?

А) 218.000 грн. Б) 184.000 грн. В) 150.000 грн. Г) 124.000 грн.

 

25. Акціонерне товариство було засноване 1 січня. У статуті акціонерний капітал передбачений у кількості 100.000 простих акцій номіналом 20 грн. кожна) Протягом року товариство здійснило такі операції : 10.01– реалізовано 25.000 акцій за ціною 22 грн./ акцію, 25.03 – розповсюджено ще 1000 акцій за ціною 24 грн./акцію, 30.09 – викуплено 5.000 акцій за 26 грн./акцію. Який підсумок у розділі власного капіталу товариство відобразить у Ф. .№ 4 за звітнийперіод та за статтею «Додатково вкладений капітал»?

Підсумок розділу «Власний капітал» Стаття «Додатково вкладений капітал»

А) 550.000 грн. 54.000 грн.

Б) 574.000 грн. - 16.000 грн.

В) 444.000 грн. 114.000 грн.

Г) 2.000.000 грн. 0 грн.

 

26. 1 грудня ПАТ відвантажило продукцію, ціна якої (12, 6 млн.грн.) включаючи певну суму за подальше обслуговування протягом року після реалізації цієї продукції (0,6 млн.грн.). Визначте, яку суму доходу від реалізації такої продукції нарахує ВАТ у звіті про фінансові результати за звітний період.

 

27. Підприємство придбало у жовтні товари у кількості 2000 одиниць по 120 грн. на загальну суму 240000грн. (без ПДВ). Протягом останніх двох місяців року 1200 одиниць товару було реалізовано по 140 грн. на загальну суму 168000грн. На 31.12. в запасах знаходилось 800 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 160 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12?

А) 112000 грн. Б) 128000 грн. В) 96000 грн.

 

28. Прибуток ПАТ від звичайної діяльності до оподаткування становив 150 тис.грн. Протягом року залишок запасів ВАТ зменшився на 30тис.грн., а кредиторська заборгованість зросла на 30 тис.грн. Амортизація необоротних активів – 50тис.грн. Розрахуйте, якими будуть чисті грошові надходження від операційної діяльності.

А) 150 тис.грн. Б) 260 тис.грн. В) 200 тис.грн.

 

29. 1вересня ПАТ отримало позику 100 тис.грн. під 60% річних на 4 місяці. На 31.12. ПАТ розрахувалось по відсотках, але не повернуло основну суму позики. Яким чином ці операції вплинули на рух грошових коштів у звітному році?

 

30. ТзОВ «Магнум-ЛТД» придбало у ТзОВ «Апостроф» програмне забезпечення «1С:Бухгалтерія 7.7» вартістю 600 дол. США, в т.ч. ПДВ) Курс НБУ на дату здіснення операції - 5,00 грн. за 1 долар США) Крім того, було сплачено 720 грн. (в т.ч ПДВ) за навчання бухгалтера користуванню даним програмним забезпеченням. Термін корисного використання програмного забезпечення - 4 роки. Щоквартально ПАТ «Прогрес» сплачує фірмі «Елтокс» 300 грн. за сервісне обслуговування цієї програми, в т.ч. ПДВ) Якою буде балансова вартість нематеріального активу? Як будуть визнаватись і відображатись у звітності дані витрати ?


Варіант № 2

 

1.Що відноситься до:

Принципів підготовки фінансової звітності? Якісних характеристик ?
А)Зрозумілість, автономність, історична собівартість. Зіставність, обережність, нарахування
Б)Обачність, доречність, повнота Зрозумілість, історична собівартість, зіставність
В) Нарахування та відповідність доходів та витрат, послідовність, повне висвітлення, обачність, історична собівартість, єдиний грошовий вимірник, автономність та безперервність діяльності. Дохідливість, зіставність, доречність, достовірність
Г) Нарахування та відповідність доходів та витрат, послідовність, повне висвітлення, обачність, превалювання змісту над формою автономність та безперервність діяльності, правдивість та неупередженість Дохідливість, зіставність, доречність, достовірність, періодичність

2. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» валовий прибуток (збиток) розраховується як :

А) різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та від відповідних податків, зборів, знижок, тощо;

Б) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності на надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку;

В) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

Г) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутку), фінансових та інших витрат (збитків)

 

3. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «звіт про рух грошових коштів» грошові кошти це:

А) готівка, кошти на рахунках у банках, інші грошові кошти;

Б) готівка, кошти на рахунках у банку, інші грошові кошти, векселі видані, отримані;

В) готівка, кошти на рахунках у банку, інші грошові кошти, короткострокові кредити банків;

Г) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

 

4. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» у статтях «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відображають:

А) розподіл прибутку між робітниками підприємства;

Б) спрямування прибутку до статутного, резервного капіталу, тощо:

В) розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу тощо;

Г) збільшення статутного та неоплаченого капіталу за рахунок прибутку.

 

5. Відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» облікова політика може змінюватись тоді коли:

А) це є рішенням керівної організації;

Б) це забезпечить більш достовірне відображення змін активів, капіталу, зобов’язань у наступному періоді;

В) змінюються наступні вимоги, вимоги органу, які затверджує положення (стандарту) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства;

Г) змінюються сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

 

6. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» амортизація це:

А) джерело коштів для відтворення (придбання) нових об’єктів основних засобів, для заміни вибутих;

Б) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування;

В) первинні або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості;

Г) синтетичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання ( експлуатації).

 

7. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» первісна вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів є :

А) їх справедлива вартість на дату отримання;

Б) їх первісна вартість;

В) дооцінена вартість;

Г) ліквідаційна вартість.

 

8. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» сумнівний борг це:

А) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або позивний термін якої минув;

Б) сума дебіторської заборгованості, яка не витікає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу;

В) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

Г) поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує впевненість її погашення боржником.

 

9. Відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» забезпечення це:

А) зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу;

Б) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій;

В) довгострокові зобов’язання;

Г) відстрочені податкові зобов’язання.

 

10. Відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» фінансові інвестиції на дату балансу (Звіту про фінансовий стан) відображаються за :

А) операційною вартістю;

Б) собівартістю;

В) справедливою вартістю;

Г) залишковою вартістю.

 

11. Відповідно ПСБО 15 «Дохід» визнаний дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку:

А) 9 «Запаси», 16 «Витрати»; Б) 16 «Витрати» В) 2 «Баланс», 7 «Основні засоби»

Г) 10 «Дебіторська заборгованість»

 

12. Доходи від реалізації майнових комплексів є доходами:

А) інвестиційної діяльності;

Б) фінансової діяльності;

В) операційної діяльності підприємства)

13. У складі інших операційних доходів відображаються доходи від:

А) реалізації продукції (товарів, робіт та послуг);

Б) реалізації майнових комплексів;

В) реалізації іноземної валюти.

 

14. До складу елемента «Відрахування на спеціальні заходи» включаються відрахування до:

А) фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофі, на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадки безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи;

Б) відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадки безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи;

В) відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи;

Г) відрахування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства)

 

15. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» вартість негативного гудвілу на дату балансу (Звіту про фінансовий стан) відображається у статті:

А) «Поточні фінансові інвестиції» від’ємною величиною;

Б) «Інші необоротні активи» від’ємною величиною;

В) «Інші оборотні активи» позитивною величиною;

Г) Нематеріальні активи» позитивною величиною.

 

16. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 «консолідована фінансова звітність» нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій – це прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до:

А) результатів основної діяльності;

Б) результатів фінансових операцій;

В) балансової вартості нематеріальних активів;

Г) балансової вартості запасів підприємства)

 

17. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі:

А) витрат від неопераційних курсових різниць;

Б) інших операційних доходів (витрат);

В) результату фінансових операцій;

Г) втрат від операційної курсової різниці.

 

18. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємства» у статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» наводяться суми:

А) які утворилися як довгострокові але з дати балансу (Звіту про фінансовий стан) підлягають погашених протягом 12 місяців;

Б) заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням;

В) заборгованості дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів;

Г) фінансової інвестиції на строк що перевищує один рік.

19. У разі оголошення виплати дивідендів після дати балансу (Звіту про фінансовий стан) можливі такі зміни у звітності:

А)Збільшується нерозподілений прибуток

Б)Збільшується дебіторська заборгованість по розрахунках з учасниками у балансі

В)Зменшується прибуток від операційної діяльності у звіті про фінансові результати

Г)Ця подія розкривається у примітках до фінансової звітності

 

20. Доходи від відшкодування раніше списаних активів:

А) не визнаються доходами згідно вимог П(С)БО;

Б) відносяться до інших доходів;

В) відносяться до інших операційних доходів)

 

21. Придбавши виробниче обладнання за 125000 грн., підприємство сплатило 125000 грн.. Крім того, витрати на доставку склали 2000 грн., 1000 грн. - на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Якою буде собівартість цього обладнання?

А) 128000грн. Б) 125000 грн. В) 127000 грн. Г) 126000грн.

 

22. Вартість тимчасового складу 1885 грн. Строк експлуатації складу – 10 місяців, очікувані витрати по розбиранню – 1000 грн., очікуване повернення матеріалів – 300 грн. Якою буде сума щомісячного нарахованого зносу?

А) 258,50 грн. Б) 188, 50 грн. В) 318,50 грн.

 

23. ПАТ обміняло трактор на вантажівку, здійснивши доплату у сумі 5000грн. Балансова вартість трактора 12000 грн., а справедлива вартість – 16000 грн. Балансова вартість вантажівки (за даними попереднього власника) – 16000грн., справедлива вартість 21000грн. Визначте фінансовий результат операції обміну для ПАТ.

 

24. 2 січня 2009р. підприємство придбало обладнання за 264 тис.грн. і нараховувало амортизацію прямолінійним методом, виходячи з 8 років терміну корисного використання та нульової ліквідаційної вартості. 2.01.2012 року керівництво переглянуло строк корисного використання. Він становить 6 років) Яку суму накопиченої амортизації буде відображена у балансі на 31.12. 2012р., якщо ЛВ і цього разу визначена як нульова, а метод нарахування амортизації не змінився?

А) 154000 грн. Б) 126500 грн. В) 135200 грн. Г) 164000 грн.

 

25. Протягом року ПАТ реалізувало фінансові інвестиції в незв’язані сторони з прибутком 20000 грн. Залишок на субрахунку «Інвестиції в незв’язані сторони» на початок року становила 100.тис.грн., а на кінець року – 90 тис.грн. Протягом року компанія інвестувала в незв’язані сторони 30тис.грн. Якими будуть надходження коштів від реалізації інвестицій в незв’язані сторони?

А) 20000 грн. Б) 10000 грн. В) 60000 грн. Г) 110000 грн.

 

26. ПАТ придбало обладнання 2.01.2009р. за 300тис.грн. За рішенням керівництва, строк корисного використання цього обладнання був оцінений у 10 років, а ЛВ – 10тис.грн. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. З 1.01.2013 року вирішено змінити метод нарахування амортизації на метод подвійного зменшення залишку. Яку балансову вартість цього обладнання вкаже ПАТ у балансі на 31.12.2013?

 

27. На дату переоцінки виробничого обладнання (31.12.03р.) його справедлива вартість становила 40тис.грн., а балансова вартість до переоцінки – 43000грн. Як вплине зміна справедливої вартості на статтю «Інший додатковий капітал», якщо кредитове сальдо субрахунку «Дооцінка активів» на 31.12.2003р. до відображення переоцінки дорівнювало 5000 грн.?

 

28. Підприємство отримало від замовника аванс у сумі 6000грн. (за продукцію ціною 20грн. за одиницю, с\в якої 18 грн. за одиницю), а відвантажило у звітному періоді лише 250 одиниць продукції. Визначіть показники звіту про фінансові результати.

А) 12,6 млн. грн.; Б) 12 млн. грн.; В) 12,05 млн.грн.; Г) 0 млн. грн.

 

29. Підприємство придбало програмне забезпечення 2.01.2011 за 5 000 грн., оцінило строк його корисного використання 5 років, а ліквідаційну вартість як 0 грн. Для нарахування амортизації нематеріальних активів застосовується метод прямолінійної амортизації, а балансова вартість визначається за П(С)БО 2. Якою буде балансова вартість програмного забезпечення на 31.12.2012., якщо з 01.01.2012. новий строк корисного використання цього активу становить 2 роки?

А) 2 000 грн. Б) 2 200 грн. В) 1 000 грн. Г) 4 000 грн.

 

30. Прибуток ПАТ від звичайної діяльності до оподаткування становив 150 тис.грн. Протягом року залишок запасів ВАТ зменшився на 30тис.грн., а кредиторська заборгованість зросла на 30 тис.грн. Амортизація необоротних активів – 50тис.грн. Розрахуйте, якими будуть чисті грошові надходження від операційної діяльності.

А) 150 тис.грн Б) 260 тис.грн. В) 200 тис.грн.

 

 

ВАРІАНТ 3.

1. Принцип послідовності передбачає :

А) події розкриваються відповідно до їх економічної реальності, а не лише виходячи з їх форми;

Б) незмінну облікову політику;

В) обгрунтування і розкриття у фінансовій звітності змін методів обліку;

Г) розкриття інформації у примітках до балансу.

 

2. У примітках до фінансової звітності не наводиться інформація про :

А) зміст і суму змін в облікових оцінках;

Б) особливості обліку операцій, які не відбувались раніше;

В) факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів;

Г) зміст і суму помилок.

 

3. Зобов’язання відображаються в балансі, якщо :

А) його оцінка може бути достовірно визначена;

Б) якщо сума зобов’язання відображена в податковому обліку підприємства;

В)його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому;

Г) існує ймовірність збільшення економічних вигод в майбутньому.

 

4.Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування:

А) сальдо прибутку до оподаткування та початок звітного року;

Б) сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

В) сальдо «Іншого додаткового капіталу» на початок звітного року;

Г) рахунків витрат діяльності в періоді виявлення помилки.

 

5. Принцип повноти передбачає :

А) реєстрацію на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій без будь-яких винятків;

Б) відображення доходів і витрат в момент їх виникнення;

В) постійне застосування підприємствами обраних методів обліку із року в рік;

Г) розкриття інформації про склад статутного фонду (акціонерного капіталу)

у примітках до балансу.

 

6. На дату балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси відображаються :

А) за первісною вартістю;

Б) за чистою вартістю реалізації;

В) за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації ;

Г) за справедливою вартістю.

 

7. Відстрочені податкові зобов’язання виникають у випадках :

А) податкове зобов’язання згідно чинного податкового законодавства перевищує податок з прибутку, облікованого за принципами МСБО;

Б) податкове зобов’язання згідно чинного податкового законодавства менше за податок з прибутку, облікованого за принципами МСБО;

В) при переплаті податку на прибуток;

Г) при недоплаті податку на прибуток.

 

8. Визнаються операційними доходами у Ф№2:

А)списана по закінченню терміну позовної давності кредиторська заборгованість;

Б)нараховані банком відсотки за користування вільними коштами підприємства;

В) одержані дивіденди;

Г) реалізація покупцям готової продукції.

 

9.Принцип обачності передбачає метод оцінки, який забезпечує :

А) розкриття подій відповідно до їх сутності;

Б) можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу;

В) запобігання зниження оцінки зобов’язань та витр

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 344; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.015 с.)