НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

Збірник тестових завдань

з дисципліни

 
 

 

 


Для проведення поточного та рубіжного контролю

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр» галузі знань

Економіка і підприємництво»

Напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Всіх форм навчання

 

 


м.Кам’янець-Подільський,

ПДАТУ, 2013

Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДАТУ, протокол № 7 від 25.09.2013 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту,

протокол № 1 від 02.09.2013 р.

Укладач:

Семенишена Н.В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ННІБІФ ПДАТУ

 

Рецензенти:

БуднякЛюдмила Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і аналізу,

Загнітко Л.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ННІБіФ ПДАТУ

 

 

Збірник тестових завдань з дисципліни «Звітність підприємств» поточного та рубіжного контролю для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Подільський державний агарно-технічний університет. — 4-е вид., перероб) / Н.В. Семенишена). — Кам’янець-Подільський, 2013. — 95 с.

 

Зміст

Передмова.................……………………...............................................................3

Приклади тест-завдань до змістових модулів курсу (поточний контроль)...................................................................................….........................4

Приклади тест-завдань до модульного рубіжного контролю………..49

Приклади тест-завдань до рубіжного контролю

з курсу «Звітність підприємств» (іспит)………………………………..60

Список рекомендованих джерел..... ....................................................................90

 

 

Ó Семенишена Н.В., 2013

ÓПДАТУ, 2013

ПЕРЕДМОВА

 

Тестування — це процедура визначення рівня підготовки студентів у певній галузі знань за допомогою спеціально підготовлених завдань.

Необхідно відмітити, що тестові завдання розроблені по профілюючій навчальній дисципліні «Звітність підприємств», яка передбачається навчальним планом для студентів бакалавріату напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Для того, щоб забезпечити об'єктивність оцінки знань студентів на іспитах, прискорити процес їх проведення, на основі тестових завдань можна розробляти варіанти екзаменаційних білетів)

Відповідно до рекомендацій науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України виконання одного тесту повинно займати в середньому біля 2 хвилин.

В зв'язку з цим визначення ліміту часу на загальне тестове завдання буде враховуватись вище вказаний норматив і кількість тестів у завданні.

При підготовці тестових завдань використовувались рекомендації науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України, які відображені в посібнику «Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів».


ПРИКЛАДИ ТЕСТ-ЗАВДАНЬ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ КУРСУ (ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність та значення звітності. Характеристика і методика формування основних форм фінансової звітності

Чи повинні вступні дані балансу (Звіту про фінансовий стан) відповідати даним вступного балансу (Звіту про фінансовий стан) за період, що передує звітному?

а) ні б) так в) дозволено, щоб не відповідали

 

Що передує складанню річної фінансової звітності?

а). Виплата дивідендів акціонерам з прибутку, отриманого за підсумками звітного року.
б) Виплата заборгованості з заробітної плати.
в) Проведення інвентаризації.

 

Який термін для подання фінансової звітності (крім зведеної та консолідованої) встановлено законодавством?

а) Квартальної - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а річної - протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.
б) Квартальної - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним року.
в) Квартальної - до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - до 9 лютого року, наступного за звітним року.

 

Тема 2. Методика складання Звіту про фінансовий стан підприємств

Варіант 1

 

1. Основою розподілу активів і зобов'язань у Балансі підприємства виступає:

а) відношення до операційного циклу і строк реалізації (споживання) – для активів, а також строк погашення – для зобов'язань;

б) імовірність отримання економічних вигод або їх зменшення у майбутньому в результаті систематичного розподілу вартості;

в) можливість отримання грошових коштів протягом поточного або попередніх звітних періодів доходів)

 

2. Власний капітал - це:

а) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

б) величина ресурсів, вкладених власниками підприємства ;

в) власні ресурси підприємства)

 

3. Довгострокові зобов’язання - це :

а) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями;

б) зобов’язання, які перевищують термін 1 рік ;

в) кредиторська заборгованість підприємствам і організаціям.

 

4. Еквіваленти грошових коштів це:

а) акції, облігації і депозитні сертифікати;

б) цінні папери високої ліквідності;

в) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з незначним ризиком зміни вартості .

 

5. Фінансові інвестиції це:

а) активи, які утримуються з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу та інших вигод;

б) вкладення в акції, облігації та інші цінні папери;

в) направлення прибутку в фонд розвитку підприємства)

 

6. Поточні зобов'язання це:

а) кредиторська заборгованість, яка буде погашена протягом 12 місяців;

б) короткострокові кредити банку;

в) зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу або 12 міся­ців)

 

7. Необоротні активи це:

а) всі активи, що не є оборотними;

б) основні засоби і нематеріальні активи;

в) засоби, які відображені в першину розділі активу балансу.

 

8. Оборотні активи це:

а) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців;

б) всі активи, за виключенням необоротних;

в) грошові кошти і виробничі запаси.

 

9. Операційний цикл це:

а) проміжок часу, під час якого здійснюється господарська операція;

б) проміжок часу між придбанням запасів).. та отриманням коштів від реалізації продукції;

в) проміжок часу від початку діяльності підприємства до її завершення.

10. Форма фінансової звітності 1 згідно стандарту 2 має назву:

а) Звіт про фінансовий стан підприємства;

б) бухгалтерський баланс;

в) баланс.

 

11. В балансі дані подаються:

а) станом на 1 число (січня і т.д.);

б) за звітний період (квартал, рік);

в) станом на останній день звітного періоду (31 грудня тощо).

 

12. Звіт про фінансовий стан складається з розділів:

а) актив - 3, пасив - 3; б) актив - 4, пасив - 5; в) актив - 4, пасив - 4.

 

13. Перший розділ активу має назву:

а) основні засоби та інші необоротні активи;

б) необоротні активи;

в) основні засоби і нематеріальні активи.

 

14. В балансі реалізується наступне основоположення рівняння бухгалтер­ського обліку:

а) активи = капітал + зобов'язання; б) капітал = активи + зобов'язання;

в) зобов'язання = капітал - активи.

 

15. Другий розділ активу має назву:

а) запаси і витрати; б) оборотні активи; в) грошові кошти і розрахунки.

 

16. Третій розділ активу має назву:

а) грошові кошти, розрахунки і інші активи; б) оборотні активи;

в) необоротні активи, утримууваны для продажу та групи вибуття.

 

17. Перший розділ пасиву має назву:

а) власний капітал; б) джерела власних і прирівняних до них засобів;

в) статутний капітал.

 

18. Другий розділ пасиву має назву:

а) довгострокові зобов'язання; б) короткострокові зобов'язання;

в) довгостроковізобов’язання і забезпечення.

 

19. Третій розділ пасиву має назву:

а) поточні зобов'язання і забезпечення;

б) поточна заборгованість;

в) довгострокові зобов'язання.

 

20. Четвертий розділ пасиву має назву:

а) Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;

б) короткострокова заборгованість;

в) кредиторська заборгованість і інші пасиви.

 

21. П'ятий розділ пасиву має назву:

а) витрати майбутніх періодів; б) не має правильної відповіді;

в) короткострокові зобов'язання.

 

22. Зобов'язання відображаються в балансі, якщо:

а) існує ймовірність їх погашення у встановлений договором строк;

б) їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод;

в) їх можна погасити на протязі операційного циклу, або 12 місяців.

 

23. В другому розділі активу балансу (Звіту про фінансовий стан) відображаються:

а) запаси, векселі видані, дебіторська заборгованість, грошові кошти...;

б) запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції;

в) запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, грошові кошти, довгострокові фінансові інвестиції.

 

24. В якому розділі відображається заборгованість по страхуванню:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) поточних зобов’язань;

в) довгострокових зобов’язань.

 

25. Заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах належить до:

а) довгострокових зобов’язань;

б) забезпечення наступних витрат та платежів;

в) поточних зобов’язань.

 

26. Нараховані до виплати дивіденди, відсотки відображаються у складі:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу.

 

Підприємство придбало у жовтні товари у кількості 1 000 одиниць по 60 грн. на загальну суму 60 000 грн. (без ПДВ). Протягом листопада - грудня 600 одиниць товару було реалізовано по 80 грн. на загальну суму 48 000 грн. На 31.12. в запасах знаходилось 400 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 90 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?

А) 36 000 грн. Б) 12 000 грн. В) 24 000 грн.

 

28. У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Інші поточні зобов’язання» відображаються:

а) суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання»;

б) суми зобов’язань, які на розсуд керівника підприємства не слід деталізувати;

в) суми зобов’язань, які не стосуються основної діяльності підприємства;

 

29. Поточну частину довгострокових зобов’язань відносять до:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу;

г) забезпечення наступних витрат та платежів.

 

30. Кредиторська заборгованість:

а) характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобів;

б) визначає вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів;

в) характеризує вартість залучених на певний період в оренду основних засобів)

Варіант 2.

1. Зміст і форма балансу (Звіту про фінансовий стан) регулюються:

а) ПСБО 1 б) ПСБО 2 в) ПСБО 3

 

2. Метою складання Звіту про фінансовий стан є:

а) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

в) надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

 

3.Звіт про фінансовий стан – це:

а) форма звітності б) елемент методу обліку в) обидві відповіді вірні.

 

4. Звіт про фінансовий стан складається :

а) на останню дату звітного періоду

б) на першу дату звітного періоду

в) за рік

 

Підприємство придбало у жовтні 200х року товари у кількості 2000 одиниць по 120 грн. на загальну суму 240000грн. (без ПДВ). Протягом останніх двох місяців року 1200 одиниць товару було реалізовано по 140 грн. на загальну суму 168000грн. На 31.12.0х р. в запасах знаходилось 800 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 160 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?

А) 112000 грн. б) 128000 грн. в) 96000 грн.

 

28. Відображення дебіторської заборгованості за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:

А) Обачності Б) Достовірності В) Суттєвості

 

29. Дебіторська заборгованість :

а) характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобів;

б) визначає вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів;

в) характеризує вартість залучених на певний період в оренду основних засобів;

30. В першому розділі пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан) відображається:

а) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, неоплачений капітал...;

б) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, цільове фінансування;

в) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, довгострокові фінансові зобов'язання.

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

1. Зміст і форма Звіту про сукупний дохід регулюється:


а) ПСБО 4

б) ПСБО 1

в) ПСБО 5,

г) ПСБО 2.


 

2. Метою складання Звіту про сукупний дохід є:

а) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

в) надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

 

3. Вартість, за якою реалізовано цінні папери, відображається як:

а) прибуток;

б) собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг);

в) дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

 

4. Різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції називається:

а) валовим доходом;

б) валовим прибутком;

в) прибутком від операційної діяльності.

 

5. Вирахування з доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) відповідних податків, зборів, знижок називається:

а) прибуток від звичайної діяльності;

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід.

 

6. Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства:

а) фінансові витрати;

б) адміністративні витрати;

в) інші операційні витрати.

 

7. Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій:

а) дохід від участі в капіталі;

б) інші операційні доходи;

в) інші фінансові доходи.

 

8. Алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат:

а) прибуток від операційної діяльності;

б) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

в) прибуток від звичайної діяльності.

 

9. Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності , надзвичайного прибутку (збитку) та податків з надзвичайного прибутку:

а) чистий прибуток;

б) прибуток від звичайної діяльності;

в) інші доходи.

 

10. Інформація, відображена у II р. Звіту про сукупний дохід використовується для складання.:

а) звіту про власний капітал;

б) балансу

в) жодної правильної відповіді.

 

11. Структура ІII р. Звіту про сукупний дохід узгоджена з структурою:

а) 9 класу рахунків;

б) 8 класу рахунків;

в) 8 класу рахунків, крім 85 рахунку.

 

12. Середньозважена кількість простих акцій, які перебувають в обігу, протягом звітного періоду:

а) скоригована середньорічна кількість простих акцій

б) середньорічна кількість простих акцій

в) чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

 

13. Відношення суми чистого прибутку або збитку, який належить власнику простих акцій на середньорічну кількість простих акцій:

а) чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

б) скоригований чистий прибуток

в) дивіденди на одну просту акцію

 

14. Розрахунок прибутку на акцію у звіті про фінансові результати регулюється:


а) ПСБО 20;

б) ПСБО 22;

в) ПСБО 24.;

г) ПСБО 26.


 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

В який термін підприємства, що використовують працю найманих працівників, зобов'язані подати до органу Пенсійного фонду комплект документів первинної звітності персоніфікованого обліку відомостей за звітний рік про застрахованих осіб, на користь яких платник здійснює загальнообов'язкове державне пенсійне страхування?

А. Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Б. До 1 квітня року, наступного за звітним роком.

В. Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

Г. Всі відповіді невірні.

 

Чи повинні дані рядка 220 «Чистий прибуток» за звітний період Звіту про сукупний дохід дорівнювати даним рядка Балансу (Звіту про фінансовий стан) 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на кінець звітного періоду?

А. Обов'язково повинні дорівнювати.

Б. Ці дані не повинні бути рівними.

В. Рівність цих рядків допустима лише в певних випадках.

Г. Всі відповіді невірні.

 

В який термін подавався до державної податкової служби розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі придбання протягом року транспортних засобів?

А. Протягом 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного року.

Б. У 14-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

В. У 10-денний термін після їх реєстрації у відповідних органах.

 

Чи мають право органи статистики перевіряти достовірність первинних та статистичних даних методом безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності?

А. Ні, не мають.

Б. Мають право перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, але не мають права безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

В. Мають право.

Г) Жодної правильної відповіді.


Тест-завдання до теми 1.1.

Тест-завдання до теми 1.3.

Варіант 1

 

1. Основними принципами підготовки фінансової звітності є:

а) повнота висвітлення, актуальність, періодичність, обачність, безперервність, зіставність, історична собівартість, доказовість, нейтральність, послідовність;

б) адекватність, автономність, обачність, наочність, безперервність, зіставність, превалювання сутності над формою, доказовість, нейтральність, послідовність;

в) періодичність, автономність, безперервність, повнота висвітлення, послідовність, обачність, історична собівартість, нарахування та відповідність доходів і витрат, єдиний грошовий вимірник, превалювання сутності над формою.

 

2. У примітках до фінансової звітності розкривається:

а) принципи підготовки фінансової звітності, методи обліку статей, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності;

б) інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, принципи оцінки статей звітності;

в) облікова політика, інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, інформація, що не наводиться безпосередньо у звітах.

 

3. Відповідно до П(С)БО облікова політика підприємства - це:

а) система показників, процедур, методів, що визначають склад фінансової звітності підприємств;

б) сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності;

в) сукупність пояснень і принципів, яка забезпечує обґрунтованість статей фінансової звітності підприємств)

 

4. Підприємство відвантажило покупцеві товар і в тому ж звітному періоді отримало інформацію про банкрутство покупця. Якими принципами фінансової звітності воно повинне керуватись у цьому випадку?

А) історичної собівартості

Б) послідовності

В) нарахування і відповідності доходів і витрат

Г) повноти висвітлення

 

5. Як зміняться статті балансу (Звіту про фінансовий стан) внаслідок збільшення справедливої вартості частини засобів на дату складання на дату балансу?

А) Збільшиться балансова вартість основних засобів

Б) Збільшиться стаття «Інший додатковий капітал»

В) Збільшиться балансова вартість основних засобів та стаття «Інший додатковий капітал»

Г) Оцінка статей не зміниться

 

6. Оголошення про виплату дивідендів після дати балансу (Звіту про фінансовий стан) таким чином впливає на фінансову звітність за попередній звітний період:

А) Зменшується нерозподілений прибуток у балансі

Б) Збільшується дебіторська заборгованість по розрахунках з учасниками

В) Ця подія розкривається у примітках до фінансових звітів

Г) Зменшується прибуток від операційної діяльності у ф.№ 2

 

7. Відповідно МСФЗ оцінка запасів за методом «ЛІФО» означає:

А) ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

Б) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів;

В) запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходять на підприємство, тобто запаси які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів;

Г) застосування норм витрат на одиницю продукції (робіт послуг) які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів праці, виробничих потужностей і діючих цін.

 

8. Керівництво ПАТ вирішило змінити формулу оцінки своїх запасів з середньозваженої на ФІФО у період зростання цін. Як це рішення буде класифіковано за П(С)БО 6?

А) Зміна облікової політики

Б) Зміна облікової оцінки

В) Помилка

Г) Не стосується П(С)БО 6

 

9. ПАТ оцінює довгострокові фінансові інвестиції у неринкові цінні папери за П(С)БО. Як змінюються статті фінансових звітів у період зростання цін на ринкові інвестиції?

А) балансова вартість інвестицій зменшиться

Б) балансова вартість інвестицій збільшиться

В) зміниться підхід до оцінки інвестицій

Г)це не вплине на статті фінансових звітів

 

10. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

А) Надходження від продажу продукції

Б) Отримання позики в грошовій формі

В) Оплата за придбані довгострокові облігації

 

11. Підприємство зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена згідно за П(С)БО. Який спосіб відображення витрат на сумнівні борги в цьому випадку воно розкриває у примітках до статей звіту про фінансовий стан:

А) прямого списання;

Б) прямого списання та створення резерву сумнівних боргів;

В) створення резерву сумнівних боргів.

 

12. Згідно з непрямим методом, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування:

А) Залишків на статтях балансу

Б) Залишків на статтях звіту про власний капітал

В) Фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування

 

13. Бартерні операції з замовниками розкриваються:

А) Безпосередньо в звіті про рух грошових коштів

Б) У примітках до звіту про рух грошових коштів

В) У примітках до звіту про фінансові результати

 

14. Надходження коштів від дебіторів слід відображати у складі:

А) Операційної діяльності

Б) Інвестиційної діяльності

В) Фінансової діяльності

 

15. Відображення дебіторської заборгованості за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:

А) Обачності Б) Достовірності

В) Суттєвості Г) Нейтральності

 

16. Історія бухгалтерського обліку свідчить, що засновником «потрійної бухгалтерії» був :

А) А)К.Рощаховський Б) Ф.В.Єзерський

В) І.Ф.Шерр Г) жоден з вище вказаних

 

17. Створення резерву сумнівних боргів приводить до таких змін за статтями фінансових звітів:

А) Зменшення як дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних боргів

Б) Зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів

В) Збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення капіталу.

 

18. Підприємство переглянуло термін корисної експлуатації нематеріального активу в бік зменшення. За П(С)БО 6 та П(С)БО 8 це:

А) Зміна облікової політики

Б) Виправлення помилок

В) Зміна облікової оцінки

Г) Втрата корисності активу

 

19. Не вважаються зміною облікової оцінки:

А) Зміна терміну корисної експлуатації основних засобів у бік збільшення

Б) Зміна відсотків для визначення резерву сумнівних боргів за методом періодизації

В) Зміна методу нарахування амортизації основних засобів

Г) Зміна терміну корисної експлуатації основних засобів у бік зменшення

 

21. Підприємство придбало у жовтні звітного року товари у кількості 1 000 одиниць по 60 грн. на загальну суму 60 000 грн. (без ПДВ). Протягом листопада - грудня 600 одиниць товару було реалізовано по 80 грн. на загальну суму 48 000 грн. На 31.12.** в запасах знаходилось 400 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 90 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?


А) 36 000 грн.

Б) 12 000 грн.

В) 24 000 грн.

Г) 40 000 грн.


 

22. У балансі підприємства на початок звітного періоду (1.01.) за статтею «Інший додатковий капітал» відображе­но дооцінку основних засобів у сумі 5 000 грн. Якщо на 31.12. переоцінка основних засобів зменшила їхню балансову вартість на 6 000 грн., то власний капітал підприємства на цю дату:

А) Зменшиться на 6 000 грн. Б) Зменшиться на 5 000 грн.

В)Зменшиться на 1 000 грн. Г) Не зміниться.

 

23. Підприємство переоцінює свої основні засоби на дату балансу. Справедлива вартість виробничого обладнання на 31.12. становила 42 000 грн., а його балансова вартість до переоцінки на цю дату дорівнювала 40 000 грн. Як вплине зміна справедливої вартості на статтю «Інший додатковий капітал», якщо кредитове сальдо рахунку «Дооцінка активів» на 31.12. до відображення переоцінки дорівнювало 1 000 грн.?

А)Зросте на 2 000 грн. Б)Зменшиться на 2.000 грн. В)Не зміниться Г)Зросте на 1 000 грн.

 

24. Є така інформація про запаси товарів підприємства: Запаси на 31.12. минулого звітного періоду дорівнювали 90.000 грн. Придбання за звітний період становили 124.000 грн. Списання застарілих товарів - 34.000 грн. Запаси товарів на 31.12. звітного періоду - 30.000 грн. Яку суму повинно відобразити підприємство в звіті про фінансові результати як с/в реалізованої продукції?

А) 218.000 грн. Б) 184.000 грн. В) 150.000 грн. Г) 124.000 грн.

 

25. Акціонерне товариство було засноване 1 січня. У статуті акціонерний капітал передбачений у кількості 100.000 простих акцій номіналом 20 грн. кожна) Протягом року товариство здійснило такі операції : 10.01– реалізовано 25.000 акцій за ціною 22 грн./ акцію, 25.03 – розповсюджено ще 1000 акцій за ціною 24 грн./акцію, 30.09 – викуплено 5.000 акцій за 26 грн./акцію. Який підсумок у розділі власного капіталу товариство відобразить у Ф. .№ 4 за звітнийперіод та за статтею «Додатково вкладений капітал»?

Підсумок розділу «Власний капітал» Стаття «Додатково вкладений капітал»

А) 550.000 грн. 54.000 грн.

Б) 574.000 грн. - 16.000 грн.

В) 444.000 грн. 114.000 грн.

Г) 2.000.000 грн. 0 грн.

 

26. 1 грудня ПАТ відвантажило продукцію, ціна якої (12, 6 млн.грн.) включаючи певну суму за подальше обслуговування протягом року після реалізації цієї продукції (0,6 млн.грн.). Визначте, яку суму доходу від реалізації такої продукції нарахує ВАТ у звіті про фінансові результати за звітний період.

 

27. Підприємство придбало у жовтні товари у кількості 2000 одиниць по 120 грн. на загальну суму 240000грн. (без ПДВ). Протягом останніх двох місяців року 1200 одиниць товару було реалізовано по 140 грн. на загальну суму 168000грн. На 31.12. в запасах знаходилось 800 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 160 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12?

А) 112000 грн. Б) 128000 грн. В) 96000 грн.

 

28. Прибуток ПАТ від звичайної діяльності до оподаткування становив 150 тис.грн. Протягом року залишок запасів ВАТ зменшився на 30тис.грн., а кредиторська заборгованість зросла на 30 тис.грн. Амортизація необоротних активів – 50тис.грн. Розрахуйте, якими будуть чисті грошові надходження від операційної діяльності.

А) 150 тис.грн. Б) 260 тис.грн. В) 200 тис.грн.

 

29. 1вересня ПАТ отримало позику 100 тис.грн. під 60% річних на 4 місяці. На 31.12. ПАТ розрахувалось по відсотках, але не повернуло основну суму позики. Яким чином ці операції вплинули на рух грошових коштів у звітному році?

 

30. ТзОВ «Магнум-ЛТД» придбало у ТзОВ «Апостроф» програмне забезпечення «1С:Бухгалтерія 7.7» вартістю 600 дол. США, в т.ч. ПДВ) Курс НБУ на дату здіснення операції - 5,00 грн. за 1 долар США) Крім того, було сплачено 720 грн. (в т.ч ПДВ) за навчання бухгалтера користуванню даним програмним забезпеченням. Термін корисного використання програмного забезпечення - 4 роки. Щоквартально ПАТ «Прогрес» сплачує фірмі «Елтокс» 300 грн. за сервісне обслуговування цієї програми, в т.ч. ПДВ) Якою буде балансова вартість нематеріального активу? Як будуть визнаватись і відображатись у звітності дані витрати ?


Варіант № 2

 

1.Що відноситься до:

Принципів підготовки фінансової звітності? Якісних характеристик ?
А)Зрозумілість, автономність, історична собівартість. Зіставність, обережність, нарахування
Б)Обачність, доречність, повнота Зрозумілість, історична собівартість, зіставність
В) Нарахування та відповідність доходів та витрат, послідовність, повне висвітлення, обачність, історична собівартість, єдиний грошовий вимірник, автономність та безперервність діяльності. Дохідливість, зіставність, доречність, достовірність
Г) Нарахування та відповідність доходів та витрат, послідовність, повне висвітлення, обачність, превалювання змісту над формою автономність та безперервність діяльності, правдивість та неупередженість Дохідливість, зіставність, доречність, достовірність, періодичність

2. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» валовий прибуток (збиток) розраховується як :

А) різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та від відповідних податків, зборів, знижок, тощо;

Б) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності на надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку;

В) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

Г) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутку), фінансових та інших витрат (збитків)

 

3. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «звіт про рух грошових коштів» грошові кошти це:

А) готівка, кошти на рахунках у банках, інші грошові кошти;

Б) готівка, кошти на рахунках у банку, інші грошові кошти, векселі видані, отримані;

В) готівка, кошти на рахунках у банку, інші грошові кошти, короткострокові кредити банків;

Г) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

 

4. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» у статтях «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відображають:

А) розподіл прибутку між робітниками підприємства;

Б) спрямування прибутку до статутного, резервного капіталу, тощо:

В) розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу тощо;

Г) збільшення статутного та неоплаченого капіталу за рахунок прибутку.

 

5. Відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» облікова політика може змінюватись тоді коли:

А) це є рішенням керівної організації;

Б) це забезпечить більш достовірне відображення змін активів, капіталу, зобов’язань у наступному періоді;

В) змінюються наступні вимоги, вимоги органу, які затверджує положення (стандарту) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства;

Г) змінюються сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

 

6. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» амортизація це:

А) джерело коштів для відтворення (придбання) нових об’єктів основних засобів, для заміни вибутих;

Б) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування;

В) первинніПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.022 с.)