Для проведення поточного та рубіжного контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для проведення поточного та рубіжного контролюдля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр» галузі знань

Економіка і підприємництво»

Напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Всіх форм навчання

 

 


м.Кам’янець-Подільський,

ПДАТУ, 2013

Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДАТУ, протокол № 7 від 25.09.2013 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту,

протокол № 1 від 02.09.2013 р.

Укладач:

Семенишена Н.В.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ННІБІФ ПДАТУ

 

Рецензенти:

БуднякЛюдмила Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і аналізу,

Загнітко Л.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ННІБіФ ПДАТУ

 

 

Збірник тестових завдань з дисципліни «Звітність підприємств» поточного та рубіжного контролю для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Подільський державний агарно-технічний університет. — 4-е вид., перероб) / Н.В. Семенишена). — Кам’янець-Подільський, 2013. — 95 с.

 

Зміст

Передмова.................……………………...............................................................3

Приклади тест-завдань до змістових модулів курсу (поточний контроль)...................................................................................….........................4

Приклади тест-завдань до модульного рубіжного контролю………..49

Приклади тест-завдань до рубіжного контролю

з курсу «Звітність підприємств» (іспит)………………………………..60

Список рекомендованих джерел..... ....................................................................90

 

 

Ó Семенишена Н.В., 2013

ÓПДАТУ, 2013

ПЕРЕДМОВА

 

Тестування — це процедура визначення рівня підготовки студентів у певній галузі знань за допомогою спеціально підготовлених завдань.

Необхідно відмітити, що тестові завдання розроблені по профілюючій навчальній дисципліні «Звітність підприємств», яка передбачається навчальним планом для студентів бакалавріату напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Для того, щоб забезпечити об'єктивність оцінки знань студентів на іспитах, прискорити процес їх проведення, на основі тестових завдань можна розробляти варіанти екзаменаційних білетів)

Відповідно до рекомендацій науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України виконання одного тесту повинно займати в середньому біля 2 хвилин.

В зв'язку з цим визначення ліміту часу на загальне тестове завдання буде враховуватись вище вказаний норматив і кількість тестів у завданні.

При підготовці тестових завдань використовувались рекомендації науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України, які відображені в посібнику «Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів».


ПРИКЛАДИ ТЕСТ-ЗАВДАНЬ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ КУРСУ (ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність та значення звітності. Характеристика і методика формування основних форм фінансової звітності

Тема 1. Звітність підприємств: суть, значення, види та основи формування

1. Фінансова звітність - це:

а) оперативна звітність;

б) статистична звітність;

в) бухгалтерська звітність.

 

2. Річна фінансова звітіність складається з документів:

а) баланс, податкова декларація про доходи підприємства, форма №2

б) форма №3, примітки до фінансових звітів, баланс, форма №1-ПВ

в) баланс, форма №3, форма №2, примітки до фінансових звітів)

 

3. Завершіть фразу: «Бухгалтерська звітність являє собою...»:

а) податкову і фінансову звітність;

б) фінансову звітність, складену на даних обліку;

в) звітність, складену на даних бухгалтерського обліку.

 

4. Визначіть, які суб’єкти господарської діяльності на Україні складають ФЗ:

а) юридичні особи.

б) приватні підприємці;

в) фізичні особи, СП з участю украінських, іноземних партнерів.

 

5. Чи буває законодавчо затверджена місячна ФЗ?

а) так

б) ні

в) буває, але не на всіх підприємствах.

 

6. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив)

Бухгалтерська звітність – це:

а) звітність, яка побудована на сукупності показників і пояснень, що забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів;

б) звітність, що містить систему взаємозв'язаних узагальнених показників, які відбивають фінансовий стан та результати діяльності підприємства;

в) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів)

 

7. Чи правильне наведене твердження:

«Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період»:

а) так б) ні.

 

8. Чи правильне наведене твердження:

«Проміжна звітність (квартальна, місячна) складається з наростаючим підсумком з початку звітного періоду»:

а) правильно б) неправильно

 

9. Чи правильне наведене твердження:

«Нормативним документом, що регламентує терміни і порядок надання фінансової звітності в Україні, є «Порядок подання фінансової звітності»:

а) так

б) ні

в) існує інший нормативний документ

 

Чи повинні вступні дані балансу (Звіту про фінансовий стан) відповідати даним вступного балансу (Звіту про фінансовий стан) за період, що передує звітному?

а) ні б) так в) дозволено, щоб не відповідали

 

Що передує складанню річної фінансової звітності?

а). Виплата дивідендів акціонерам з прибутку, отриманого за підсумками звітного року.
б) Виплата заборгованості з заробітної плати.
в) Проведення інвентаризації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.029 с.)