Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.Зміст всіх видів діяльності підприємства.

Перелік Відношення до видів діяльності
1) діяльність, що призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства; 2) подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді; 3) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; 4) придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів; 5) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу; 6) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. А) Являє собою основну діяльність; В) Являє собою фінансову діяльність; Г) Являє собою інвестиційну діяльність; Д) Являє собою операційну діяльність; Є) Являє собою звичайну діяльність; Ж) Являє собою надзвичайну діяльність.

 

Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4) і т.д.

Тест-завдання до теми 1.3.

Зробіть правильний вибір з наведеного переліку.

Форма річної фінансової звітності, що надає додаткову інформацію щодо змін, які сталися у балансі підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті доходів і витрат, що були отримані й сплачені грошовими коштами, називається:

а) Звіт про власний капітал;

б) Звіт про фінансові результати;

в) Звіт про фінансовий стан підприємства;

г) Примітки до річної фінансової звітності;

д) Звіт про рух грошових коштів.

Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Перелік і зміст основних розділів Звіту про рух грошових коштів.

Перелік Відношення до розділів
1) Розділ, що надає інформацію щодо можливих вимог сплатити грошових коштів з боку тих, хто надає капітал підприємству; 2) Розділ, який містить ключові показники оцінки здатності підприємства генерувати грошові потоки, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності підприємства, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування; 3) Інформація даного розділу показує, якою мірою підприємство витрачає грошові кошти на придбання активів, за рахунок використання яких в майбутньому отримуються доходи. А) Являє собою Розділ №1 Звіту про рух грошових коштів; В) Являє собою Розділ №2 Звіту про рух грошових коштів; С) Являє собою Розділ №3 Звіту про рух грошових коштів)

 

Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4) і т.д.

3. Чи правильне наведене твердження:

«Не включаються до звіту про рух грошових коштів внутрішні зміни у складі грошових коштів, а також негрошові операції»:

а) вірно б) невірно

4. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для складання Звіту про рух грошових коштів застосовують два методи _______ і _________».

5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів застосовується для заповнення розділу № ___ звіту про рух грошових коштів, тобто щодо ___________ діяльності».

 

6. Перелічітьне менше чотирьох П(С)БО України, що регламентують порядок заповнення та надають основні визначення форми №4.

 

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Елементами власного капіталу, які розкриваються у Звіті про власний капітал та у Балансі, виступають:

а) акціонерний капітал та емісійний капітал;

б) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал;

в) надзвичайний капітал;

г) інший додатковий капітал;

д) резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал та вилучений капітал.

Використовуючи відомі параметри, скласти формулу.

Виведіть формулу розрахунку підсумку рядку «Разом» Звіту про власний капітал підприємства, виходячи з наведених компонентів власного капіталу:


- Статутний капітал;

- Пайовий капітал.

- Додатковий вкладений.

- Інший додатковий капітал.

- Резервний капітал.

- Нерозподілений прибуток.

- Неоплачений капітал;

- Вилучений капітал.


Тест-завдання до теми 2.1.(7), 2.2.(8)

1. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Зміна методу оцінки запасів, методу розрахунку резерву сумнівних боргів – є прикладами зміни облікової ____________ підприємства».

 

2. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Прикладом зміни облікових _________ підприємства може бути перегляд терміну корисного використання активу, вибір іншого методу амортизації, перегляд коефіцієнтів сумнівності при розрахунку резерву сумнівних боргів тощо».

Позначте правильну відповідь.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року:

а) вірно б) невірно

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів за поточний період, здійснюється шляхом:

а) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів;

б) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

в) сторнування або додаткових записів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Помилки, що мають вплив на доходи або витрати поточного періоду, відображаються при цьому на відповідних рахунках доходів і витрат;

г) вірної відповіді немає.

5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«__________ фінансова звітність – звітність, що відображає фінансовий стан та результати діяльності групи підприємств (компаній, юридичних осіб), та яка подається як фінансова звітність єдиної компанії».

6. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«____________ фінансова звітністьце звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяль­ності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці».

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Консолідована звітність не складається, якщо:

а) наявний контроль над дочірнім підприємством;

б) діяльність дочірнього підприємства відрізняється від діяльності підприємств, що входять у групу, або у випадку, коли передбачається тимчасовий контроль, оскільки дочірнє підприємство придбане з метою продажу найближчим часом;

в) діяльність дочірнього підприємства пов'яза­на або подібна з діяльністю головної компанії;

г) дочірнє підприємство працює в умовах суворих обмежень, що суттєво понижує можливість передачі фондів материнській компанії;

д) дочірнє підприємство не є значним для групи.

8. Чи правильне наведене твердження:

«Форми №1-м «Баланс» та №2-м «Звіт про фінансові результати» заповнюють суб'єкти малого підприємництва і представництва іноземних підприємств»:

а) правильно б) неправильно

Установити принципову послідовність формування чистого прибутку суб'єкта малого підприємництва, використовуючи вказані нижче етапи.

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання форми №2-м «Звіт про фінансові результати» може бути поділений на такі етапи:

1) Визначення розміру збільшення (зменшення) залишків НЗВ і готової продукції №3.
2) Визначення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт..) №1.
3) Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) №2.
4) Вирахування (віднімання) показників операційних витрат, інших звичайних витрат і надзвичайних витрат №4 (або №5).
5) Визначення чистого фінансового результату звітного періоду (прибуток або збиток) №7.
6) Сумування показників інших операційних доходів, інших звичайних доходів та надзвичайних доходів №5 (або №4).
7) Вирахування (віднімання) суми податку на прибуток №6.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.016 с.)