Собівартість реалізованої продукції Дохід від реалізаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Собівартість реалізованої продукції Дохід від реалізаціїА) 0 тис.грн. 0 тис.грн.

Б) 0 тис.грн. 6 тис.грн.

В) 4,5 тис.грн. 5 тис. грн.

Г) 5,4 тис.грн. 6 тис. грн.

 

54. ВАТ здійснило капітальний ремонт легкового автомобіля, який використовується для обслуговування адміністрації, в результаті якого поліпшився зовнішній вигляд, зросла зручність в експлуатації та зменшились витрати паливо-мастильних матеріалів на 1 км. пробігу. Витрати на цей ремонт слід визначити як:

А) витрати періоду у звіті про фінансові результати;

Б) збільшення балансової вартості автомобіля на частку, яка перевищує нормативний рівень витрат на здійснення подібних ремонтів;

В)збільшення балансової вартості автомобіля на частку витрат на капітальний ремонт, який сприяє економії паливо-мастильних матеріалів;

Г) зменшення нерозподіленого прибутку.

 

55. Згідно з непрямим методом, чистий рух грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування чистих прибутків або збитків від упливу:

А) зміни форми обліку на підприємстві;

Б) змін протягом звітного періоду у запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності, не грошових операцій та усіх інших, для яких уплив грошових коштів є рухом від інвестиційної або фінансової діяльності;

В) непередбачених подій, які відображаються у примітках до фінансових звітів;

Г) оголошення після дати балансу (Звіту про фінансовий стан) дивідендів)

 

56. ВАТ отримало від страхової компанії страховку у зв’язку з стихійним лихом – 2 млн. грн. У звіті про рух грошових коштів ця сума буде відображена у складі:

А) операційної діяльності;

Б) інвестиційної діяльності;

В) фінансової діяльності;

Г) надзвичайних операцій.

 

57. За змістом розрізняють такі примітки до фінансових звітів:

А) викладення облікової політики та інші розкриття, необхідні для досягнення правдивого подання;

Б) викладення облікової політики та примітки до окремих статей фінансових звітів;

В) інша інформація загального характеру про підприємство;

Г) облікова політика підприємства; інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами); інформація, що містить додатковий аналіз звітностей, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

 

58. Оголошення про виплату дивідендів після дати балансу (Звіту про фінансовий стан) таким чином впливає на фінансову звітність підприємства за попередній період:

А) зменшується нерозподілений прибуток у балансі;

Б) збільшується дебіторська заборгованість по розрахунках з учасниками у балансі;

В) зменшується прибуток від операційної діяльності у звіті про фінансові результати;

Г) ця подія розкривається у примітках до фінансових звітів)

 

59. Відображення дебіторської заборгованості у балансі підприємства за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:

А) обачності;

Б) достовірності;

В) суттєвості;

Г) нейтральності.

 

60. Підприємство переоцінює свої основні засоби для відображення у балансі після первісного визнання. Які зміни відбудуться з наведеними нижче статтями балансу (Звіту про фінансовий стан) , якщо протягом минулих та звітного періодів справедлива вартість цього обладнання постійно зростала:

А) зросте балансова вартість основних засобів;

Б) зросте балансова вартість основних засобів та власний капітал;

В) зросте балансова вартість необоротних активів;

Г) не зміниться .

 

61. Підприємство переоцінює свої основні засоби для відображення у балансі після первісного визнання. Які зміни відбудуться з наведеними нижче статтями звіту про фінансові результати, якщо протягом минулих та звітного періодів справедлива вартість цього обладнання постійно зростала:

А) зросте прибуток до оподаткування;

Б) не зміниться;

В) зросте стаття «Інші доходи»;

Г) зросте стаття «Інші витрати».

 

62. Якого принципу підготовки фінансової звітності дотримується ПАТ, розкриваючи у примітках до фінансових звітів події після дати балансу:

А) історичної собівартості;

Б) співвідношення витрат і вигод;

В) періодичність;

Г) повного висвітлення.

63. Термін корисної експлуатації автомобіля становить 6 років, а його мотор розрахунковий на 1 млн. км пробігу. Історична собівартість автомобіля дорівнює 63 000 грн., ліквідаційна вартість – 6 000 грн., у тому числі історична вартість мотора 9 000 грн., а ліквідаційна вартість – 1 000 грн. ВАТ застосовує до своїх основних засобів методи прямолінійного нарахування амортизації та кількості одиниць продукції. Якою буде балансова вартість автомобіля на кінець першого року експлуатації, якщо за рік загальний пробіг дорівнював 40 000 км.:


А) 46 000 грн. ;

Б) 54 680 грн. ;

В) 45 000 грн. ;

Г) 54 000 грн.


 

64. Чистий прибуток ПАТ у звіті про фінансові результати становив 15 000 грн., залишок товарних запасів зменшився на 2 000 грн, а дебіторська заборгованість зросла на 3 000 грн. Як ці зміни вплинуть на прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах:


А) зросте на 2 000 грн. ;

Б) зменшиться на 1 000 грн. ;

 

В) зросте на 5 000 грн. ;

Г) зменшиться на 5 000 грн.

 


65. Придбання ПАТ довгострокових фінансових інвестицій з оплатою грошовими коштами буде відображена у звіті про рух грошових коштів у складі:

А) операційної діяльності;

Б) інвестиційної діяльності;

В) фінансової діяльності ;

Г) надзвичайних подій.

 

66. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:

А) надходження від продажу продукції;

Б) отримання позики в грошовій формі;

В) оплата за придбані довгострокові облігації;

Г) жоден з наведених.

 

67. Надходження коштів від дебіторів слід відображати у складі:

А) операційної діяльності;

Б) інвестиційної діяльності ;

В) фінансової діяльності;

Г) не відображати у звіті про рух грошових коштів)

 

68. ПАТ придбало виробниче обладнання ціною 125 000 грн, сплатило витрати на його доставку 2 000 грн., витратило 1 000 грн. на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Яку суму визнає ВАТ в обліку як собівартість цього обладнання:


А) 128 000 грн. ;

Б) 125 000 грн. ;

В) 127 000 грн. ;

Г) 126 000 грн.


 

69. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності:

А) проспект емісії;

Б) аудиторський висновок;

В) пояснювальна записка до звітності;

Г) примітки до фінансових звітів)

 

70. До складу якісних характеристик фінансової звітності не належить:

А) дохідливість;

Б) обачність;

В) доречність;

Г) зіставність.

 

71. За яким принципом підприємство складає фінансову звітність:

А) періодичність;

Б) автономність;

В) послідовність;

Г) усі наведені вище.

 

72. Підприємство у листопаді 2005 року отримало аванс від замовника за продукцію, яка буде вироблена і відвантажена протягом 1 півріччя 2006 року. Яким чином ця операція буде відбита у фінансовій звітності за 2005 рік:

А) як витрати майбутніх періодів у балансі ;

Б) як надходження грошових коштів від фінансової діяльності у звіті про рух грошових коштів ;

В) як поточні зобов’язання у балансі;

Г) буде розкрита у примітках як така, що не має відношення до звітного періоду.

 

73. 01.10. підприємством сплачено 2 400 грн. за передплату періодичної преси на наступний рік. Витрати за 1 квартал наступного звітного року будуть відображені у звіті про фінансові результати таким чином:

А) 2 400 грн – адміністративні витрати ;

Б) 600 грн – адміністративні витрати ;

В) 2 400 грн – інші операційні витрати ;

Г) 600 грн – інші операційні витрати .

 

74. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності показує:

А) облікову вартість прав власників підприємства ;

Б) облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності;

В) ринкову вартість прав власників ;

Г) ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності.

 

75. За якою статтею у звіті про фінансові результати будуть відображені нараховані за користування короткостроковим банківським кредитом відсотки, якщо термін їх сплати не перевищує 12 місяців з дати балансу:

А) інші фінансові витрати ;

Б) фінансові витрати ;

В) інші операційні витрати ;

Г) інші витрати звичайної діяльності.

 

76. Платник 6% єдиного податку реалізував у звітному періоді товарів на суму 2 400 грн, в т.ч. ПДВ – 400 грн., на поточний рахунок надійшло 1 000 грн. Яку суму єдиного податку слід нарахувати у звітному періоді:

А) 6% від 2 400 грн. ;

Б) 6% від 2 000 грн. ;

В) 6% від 1 000 грн. ;

Г) 6% від 600 грн.

 

77.Дата збільшення валових доходів – це :

А) зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів ( дата, яка сталася раніше);

Б) відвантаження товарів, продукції ;

В) відвантаження товарів, продукції з обов’язковою оплатою ;

Г) зарахування на поточний рахунок коштів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги.

 

78. Величина валових доходів при виконанні довготермінових договорів залежить від:

А) суми перерахованих коштів ;

Б) суми здійснених витрат ;

В) оцінного коефіцієнта виконання договору ;

Г) обсягу запланованих робіт у грошових одиницях.

 

79. При віднесенні до складу валових витрат вартість робіт, послуг виконаних та наданих сторонніми організаціями повинна бути підтверджена:

А) податковою накладною ;

Б) договором та податковою накладною ;

В) актом виконаних робіт та податковою накладною ;

Г) договором, актом виконаних робіт та податковою накладною.

 

80. Для віднесення представницьких витрат до валових потрібно:

А) затвердити величину цих витрат в органах місцевого самоврядування ;

Б) видати на підприємстві наказ про цей захід ;

В) документальне підтвердження цих витрат ;

Г) видати на підприємстві наказ про цей захід та документально підтвердити всі представницькі витрати.

 

81. Які витрати виключають зі складу валових:

А) не підтверджені документально ;

Б) суму витрат не пов’язаних з основною діяльністю підприємства;

В) витрати на преміювання працівників за виробничі показники ;

Г) витрати на поточний ремонт виробничого обладнання.

 

82. Сума нарахованої амортизації впливає на оподатковуваний прибуток, як:

А) сума, що входить до складу валових витрат ;

Б) сума, що корегує величину валового доходу ;

В) сума, що корегує величину валових витрат ;

Г) сума, що досліджується як окремий елемент декларації про прибуток підприємства)

 

83. Оподатковуваний прибуток - це:

А) різниця між виручкою від реалізації і виробничими витратами ;

Б) різниця між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією;

В) різниця між валовими доходами і валовими витратами ;

Г) різниця між валовими доходами, виробничими витратами, та амортизацією.

 

84. Розмір штрафних санкцій, що застосовують при несвоєчасній подачі декларації про прибуток підприємства:


А) 10 н. м. д. г) ;

Б) 30 н. м. д. г) ;

 

В) 15 н. м. д. г) ;

Г) 3 н. м. д. г)

 


85. При визначенні податку на прибуток об’єктом оподаткування є:

А) доход від реалізації продукції ;

Б) прибуток від звичайної діяльності ;

В) чистий прибуток ;

Г) оподатковуваний прибуток.

 

86. Декларація про ПДВ може бути надіслана на адресу податкової інспекції за місцем реєстрації платника поштою з повідомленням про вручення не пізніше ніж:

А) за 10 днів до закінчення граничного терміну установленого для подання декларації ;

Б) за 5 днів до закінчення граничного терміну установленого для подання декларації ;

В) за 15 днів до закінчення граничного терміну установленого для подання декларації;

Г) за 20 днів до закінчення граничного терміну установленого для подання декларації.

 

87. Податкові декларації приймаються в ДПІ:

А) без попередньої перевірки зазначених у них показників ;

Б) з попередньою перевіркою зазначених у них показників ;

В) за результатами документальної перевірки ;

Г) за результатами документальної невиїзної (камеральної) перевірки.

 

88. Платники державного пенсійного страхування це:

А) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні та інші установи та організації;

Б)суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами;

В)організації, установи, підприємства на території України ;

Г) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні та інші установи та організації, а також фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників)

 

89. Об’єкт оподаткування збором на соціальне страхування від нещасного випадку це:

А) основна заробітна плата;

Б) додаткова заробітна плата;

В) нарахована основна і додаткова заробітна плата працівникам;

Г) основна і додаткова заробітна плата, інші види виплат працівникам.

 

90. Платники збору соціального страхування на випадок безробіття :

А) роботодавці ;

Б) працівники ;

В) роботодавці та працівники;

Г) роботодавці, працівники, інші фізичні особи.

 

91. Об’єкт оподаткування збору на страхування з тимчасової втрати працездатності :

А) фактичні витрати на оплату праці ;

Б) витрати виробництва ;

В) витрати звітного періоду;

Г) витрати виробництва та адміністративні витрати.

 

92. Підприємство придбало основні засоби в обмін на запаси, справедлива вартість яких на дату обміну дорівнювала 4000 грн., і додатково сплатило 2500 грн. У звіті про рух грошових коштів буде відображено:

А) витрати грошових коштів на операційну діяльність – 2500 грн. ;

Б) надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності – 1500 грн. ;

В) витрати грошових коштів на інвестиційну діяльність – 4000 грн.;

Г) витрати грошових коштів на фінансову діяльність – 6500 грн.

 

93. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» у другому розділі допоміжні види діяльності підприємства:

А) не розшифровуються згідно з Класифікацією видів економічної діяльності;

Б) розшифровуються згідно з КВЕД;

В)розшифровуються тільки ті допоміжні види діяльності які існують виключно для підтримання основної діяльності;

Г)розшифровується згідно з Класифікацією видів економічної діяльності тільки діяльність підрозділів з виконання поточного ремонту та технічного обслуговування.

 

94. Підприємство понесло збитки внаслідок пожежі 40 тис.грн., які були частково відшкодовані за рахунок коштів страхової компанії (19 тис.грн.) У Звіті про фінансові результати наслідки цих операцій будуть відображені:

А) за статтею «Інші витрати звичайної діяльності»;

Б) за статтею «Надзвичайні витрати»;

В) за статтями «Надзвичайні доходи», «Податок на прибуток від надзвичайної діяльності» та «Надзвичайні витрати»;

Г) за статтею «Інші витрати операційної діяльності».

 

95. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається:

А) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах;

Б) за сумою коштів, що надійшли на поточний рахунок підприємства за відвантажену продукцію (виконані роботи, послуги);

В) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах за вилученням непрямих податків;

Г) за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в розрахунково-платіжних документах за вилученням вартості послуг за другорядними видами економічної діяльності.

 

96. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» обсяг реалізації оптової та роздрібної торгівлі:

А) прирівнюється до товарообороту;

Б) визначається за ціною придбання товарів;

В) визначається за первісною вартістю товарів, включаючи витрати на транспортування;

Г) визначається за ціною продажу товарів)

 

97. При складанні державних статистичних спостережень за формами №1 – підприємство (річна) та №1-підприємство (коротка) – річна «Звіт про основні показники діяльності підприємства» за показником «операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг» відображаються:

А) витрати підприємства з виготовлення продукції (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді;

Б) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи собівартість продукції виготовленої у попередніх періодах та реалізованої у звітному ;

В) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи собівартість реалізованих оборотних активів;

Г) витрати підприємства з виготовлення продукції виконання (робіт, послуг) реалізованої у звітному періоді включаючи суму поточної дебіторської заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

 

98. Підприємство закупило протягом року товар «А» у кількості 500 одиниць у такій послідовності: 100 одиниць за ціною 30 грн., 200 одиниць за ціною 40 грн. та 200 одиниць за ціною 50 грн. Початкові запаси товару «А» дорівнювали 0. На кінець періоду їх залишок на складі становив 200 одиниць. Підприємство застосовує періодичну інвентаризацію запасів та метод ФІФО для їх оцінки.

Балансова вартість запасів на кінець періоду становила:


А) 7000 грн. ;

Б) 11000 грн. ;

В) 8000 грн. ;

Г) 10000 грн.


 

99. ПАТ придбано обладнання 2 січня 2008 року за 300 тис.грн. За рішенням керівництва, строк корисного використання цього обладнання був оцінений у 10 років, а ліквідаційна вартість – 10 тис.грн. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. З 1 січня 2012 року вирішено змінити метод нарахування амортизації на метод подвійного зменшення залишку. Яку балансову вартість цього обладнання вкаже ВАТ у балансі на 31.12.2012р.?


А) 147200 грн.;

Б) 255000 грн.;

В) 274300 грн.;

Г) 228600 грн.


 

100. Підприємство реалізувало свої запаси, які у попередньому звітному періоді були списані як неліквідні у сумі 5000 грн. Балансована вартість цих запасів на момент реалізації становила 5000 грн., а чистий дохід від реалізації – 3000 грн. Як ця операція змінить показники фінансової звітності в кінці звітного періоду? :

А) Баланс: Грошові кошти зростуть на 3000 грн. ;

Звіт про фінансові результати: Прибуток до оподаткування зросте на 3000 грн.;

Б) Баланс: Грошові кошти зростуть на 3000 грн.;

Звіт про фінансові результати: Прибуток до оподаткування зменшиться на 2000 грн.;

В) Баланс: Грошові кошти зростуть на 3000 грн. та нерозподілений прибуток за на 5000 грн.; Звіт про фінансові результати: Буде відкоригований чистий прибуток (зменшиться на 2000 грн.);

Г) Баланс: Грошові кошти зростуть на 3000 грн.;

Звіт про фінансові результати: Прибуток від надзвичайних подій зросте на 3000 грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 417; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.016 с.)