Аналіз залежності рівня рентабельності капіталу від обсягів реалізації та величини прибутку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз залежності рівня рентабельності капіталу від обсягів реалізації та величини прибутку.Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції являються збільшення суми прибутку від реалізації продукції (Р↑П) і зниження с/в товарної продукції (Р↓С). для підрахунка резервів використовується формула:

Р↑R=Rв-Rф=((Пф+R↑П)/∑(VРПів*Сів) )*100– (Пфф)*100.

Р↑R-резерв роста рентабельності; Rв-можлива рентабельність; Rф-фактична рентабельність; Пф-фактична сума прибутку; R↑П-резерв роста прибутку від реалізації продукції; VРПів-можливий об’єм реалізації продукції з врахуванням виявлених резервів його роста; Сів-можливий рівень с/в і-х видів продукції з врахуванням виявлених резервів зниження; Зф-фактична сума витрат по реалізованій продукції. Резерв підвищення рівня рентабельності капітала розраховується по формулі:

Р↑R=Rв-Rф=((БПф+ R↑БП)/(KLФ – R↓KL+KLд))*100- Rф;

БП-балансова сума прибутку; R↑БП-резерв збільшення балансової суми прибутку; KLФ-фактична середньорічна сума основного і оборотного капітала; R↓KL-резерв скорочення суми капітала за рахунок прискорення його оберненості; KLд-додаткова сума основного і оборотного капітала, неохідна для освоєння резервів роста прибутку. Освоєння резервів роста прибутку на тій що є виробничій потужності без додаткових капітальних вкладень, а звісно і без збільшення суми постійних затрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність роботи п-ва, але й запас його фінансової стійкості

 

80. Основні показники оцінки рентабельності, їх характеристика.

Показники рентабельності характеризують ефективніст роботи п-ва вцілому, доходність різних напрямків д-ті (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупніст затрат і т.і. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними чи використаними ресурсами. Їх використовують для оцінки д-ті п-ва і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об¢єднати в декілька груп: 1) показники, які характеризують окупність витрат в-ва і інвестиційних проектів; 2) показники, які характеризують прибутковість продаж; 3) показники, які характеризують доходність капіталу і його частин. Всі показники можуть бути розраховані на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку. Рентабельність виробничої д-ті (окупність витрат) – відношення валового чи чистого прибутку до суми затрат по реалізації продукції. Вона показує, скільки п-во має прибутку з кожної грошової одиниці, яка витрачена на в-во і реалізацію продукції. Може розраховуватися вцілому по п-ву, окремим його підрозділам і видам продукції. Аналогічним чином визначається окупність інвестиційних проектів: отримана чи очікувана сума прибутку від проекту відноситься до суми інвестицій в даний проект. Рентабельність продаж (обороту) – відношення прибутку від реалізації продукції, робіт чи послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки. Характеризує ефективність підприємницької д-ті: скільки прибутку має п-во з 1 грошової одиниці. Широке застосування цей показник отримав в ринковій економіці. Розраховується вцілому по п-ву і окремим видам продукції. Рентабельність (доходність) капіталу – відношення балансового (валового, чистого) прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу чи окремих його складових: власного (акціонерного), залученого, перманентного, основного, оборотного, виробничого капіталу. В процесі аналізу слід вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівню і провести міжгосподарські порівняння з п-вами конкурентами.

 

Оптимізація обсягів виробництва, прибутку, витрат в системі “директ-костинг”.

Необхідною умовою отримання прибутку є певна ступінь розвитку в-ва яка забезпечує перевищення виручки від реалізації продукції над витратами по її в-ву і реалізації. Теоретичною базою аналізу прибутку і витрат є система директ-костинг. Аналітичні можливості директ-костинг:1) оптимізація прибутку і асортименту продукції; 2)визначення ціни на нову продукцію; 3)розрахунок варіантів змін виробничої потужності п-ва; 4) оцінка ефективності в-ва. Сутність системи директ-костинг є поділ витрат на постійні і змінні, тобто S=SPOST+SЗМІННІ (витрати на 1); S=(SPOST+SЗМІННІ )*g; g- кількість виробленої продукції. В зарубіжній практиці для підвищення об’єктивності розподілу витрат на постійні і змінні використовують декілька методів але найбільш поширені- метод вищої і нижчої точки обсягу за період. Для побудови рівняння загальних витрат і розподілу їх на постійну і змінну частину по методу нижчої і вищої точки використовуючи алгоритм. Серед даних про обсяг в-ва і витрати за період, обирається максимальне і мінімальне значення відповідно обсягу і витрат, визначається різниця в рівнях обсягу в-ва і витрат визначається ставка змінних витрат на одиницю продукції, визначається загальна величина змінних витрат на max (min) обсяг в-ва, визначається загальна величина постійних витрат, складається рівняння сукупних витрат, що відображає залежність змін загальних витрат від зміни обсягу в-ва. Ступінь реагування витрат в-ва на змінк обсягів продукції може бути оцінена за допомогою коефіцієнта реагування витрат. K=∆S/∆Vв ; ∆S-% зміна витрат; ∆Vв –зміна обсягів витрат. В залежності від значення коефіцієнта виділяють:1)постійні витрати, коли К=0; 2)дегресивні витрати, коли 1>К>0; 3)пропорційні витрати, коли К=1; 4)прогресивні витрати К>1. Для забезпечення зменшення с/в і підвищення прибутковості роботи п-ва необхідно темпи зниження дегресивних витрат перевищували темпи зростання прогресивних і пропорційних витрат. Аналітичні можливості системи директ-костинг розкриваються найбільш повно при дослідженні зв’язку с/ і реалізації продукції. Вихідне рівняння Vp =S+P; Vp –обсяг реалізації; S-с/в; P-прибуток. Vp = S; Vp = SPOST+SЗМІННІ (для точки беззбитковості). Якщо виручка від реалізації=ціна одиниці продукції (Р) кількість одиниць продукції (g), а витрати перераховані на 1 продукції, то p*g= SPOST+SЗМІННІ*g. Це рівняння є основним для отримання необхідних оцінок

 

 

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

Прибуток від реалізації продукції залежить від:1)об’єма реалізації продукції (VРП). Збільшення об’єма продажу рентабельної продукції призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція-збиткова, то при збільшенні об’єма реалізації відбувається зменшення суми прибутку.;2)її структури (УДі). Якщо збільшиться доля більш рентабельних видів продукції в загальному об’ємі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при зростанні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.;3)с/в (Сі). С/в і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження с/в призводить до відповідного росту суми прибутку, і навпаки.;4)рівня середньореалізаційних цін (Ці). Зміни рівня середньореалізаційних цін і величини прибутка знаходяться в прямо пропорційній залежності: при зростанні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки. Щоб знайти суму прибутку при фактичному об’ємі продаж і плановій величині остальних факторів необхідно:1)розрахувати коефіцієнт виконання плана по реалізації продукції: Крп=∑ VРПіф/∑ VРПіпл;2)планову суму прибутку скоригувати на на даний коефіцієнт=Ппл* Крп;3)визначити суму прибутку при фактичному об’ємі і структурі реалізованої продукції, але при плановій с/в і планових цінах=∑(VРПіфіпл)-∑(VРПіфіпл);4)необхідно розрахувати, скільки прибутку прибутку п-во моглоб отримати при фактичному об’ємі реалізації, структурі іцінах, але при плановій с/в продукції=∑(VРПіфіф)-∑( VРПіфіпл). Слід проаналізувати також виконання плану і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції, величина яких залежить від:1)об’єма продажу продукції (VРПі);2)с/в (Сі);3)середньореалізаційних цін (Ці). Факторна модель прибутку від реалізації окремих видів продукції:

Пі= VРПі*( Ці- Сі)

 

Аналіз порогу прибутку.

Максимізація прибутку полягає у виборі такого об’єму в-ва (реалізації) продукції, при якому порогові витрати на в-во і реалізацію продукції =пороговому доходу. Порговий дохід-це приріст виручки на одиницю прироста кількості виробленої продукції. Порогові витрати=приросту витрат на одиницю прироста кількості виробляємої продукції. П-во повинно знайти такий об’єм в-ва продукції, при якому воно отримувало б найбільший дохід. Способи оптимального об’єма в-ва:1)бух-аналітичний-суть в співставленні порогового дохода і порогових витрат. Якщо порговий дохід>поргових витрат, то подальший ріст випуска збільшує загальну суму прибутку, і навпаки. Для максимізації прибутку п-во повинно розширювати об’єм в-ва до тих пір, поки порговий дохід вищий за порогові витрати, і перестати розширювати в-во як тільки порогові витрати почнуть переважати пороговий дохід.;2)графічний-коли крива порогових витрат нажче кривої порогового доходу і тому кожна додаткова одиниця випускаємої продукції збільшує суму прибутку. Максимальний прибуток-це точка перетину кривої порогових витрат з кривою порогового доходу. Якщо крива порогових витрат вище кривої порогового доходу, то кожна додаткова одиниця продукції зменшує прибуток і її в-во неефективно для п-ва.;3)статистичний-на основі масових даних досліджується залежність порогового доходу і порогових витрат від об’єма реалізації продукції. Залежність між пороговим доходом і кількістю реалізованої продукції, як рівняння прямої- MR=a+bx; MR-пороговий дохід на одиницю продукції, х-кількість продукції в натуральному виразі. Залежність порогових витрат від об’єма в-ва продукції (парабола)-МС=а+ bx+сх2. Залежність загальної суми витрат від об’єма продаж- З=a+bx. Прирівняємо пороговий дохід і порогові витрати і отримаємо величину оптимального об’єму в-ва продукції (х), який забезпечить максимальний прибуток. Виручка В=Р*х; витрати З= a+bx; прибуток П=В-З.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)