Що повинен поставити бухгалтер у рядках форм фінансової звітності, що не мають показників?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що повинен поставити бухгалтер у рядках форм фінансової звітності, що не мають показників?а) нуль, а саме «0,00».
б) прочерк.

В) нічого.

 

20. В Законі «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» дається наступне визначення ( частина визначення) активів:

а) господарські засоби, які належать підприємству, мають грошову оцінку і цінність (корисність)

б) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому

в) економічні ресурси за їх натурально-речовим станом, які відображені в активі балансу

 

21. В Законі дається наступне визначення (частина визначення) терміну бухгалтерський облік:

а) складова частина господарського обліку, яка реалізує себе в окремому підприємстві

б) інформаційна система, яка дозволяє отримувати необхідні дані для зовнішніх і внутрішніх споживачів з метою...

в) процес виявлення, вимірювання, реєстрації накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації...

 

22. В Законі дається наступне визначення ( частина визначення) терміну господарська операція:

а) будь-який факт (подія) господарської діяльності

б) дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства

в) дія або подія, яка приводить до зміни господарсько-фінансового стану підприємства

 

23. В Законі дається наступне визначення (частина визначення) терміну економічна вигода:

а) потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів

б) потенційна можливість отримання позитивно фінансового результату (прибутку)...

в) отримані підприємством доходи..

24. В Законі дається наступне визначення (частина визначення) терміну фінансова звітність:

а) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

б) бухгалтерська, податкова та статистична звітність, яка відображає фінансові аспекти діяльності підприємства

в) звітність, що складається на підставі даних фінансового обліку

 

20. В Законі дається наступне визначення (частина визначення) терміну користувачі фінансової звітності:

а) фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень

б) управлінський персонал підприємства, а також підприємства і організації, що мають відповідні зв’язки з даним підприємством

в) особи, що приймають управлінські рішення

 

21. Звільняються від ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

а) малі, приватні підприємства і фермерські господарства

б) ніхто не звільняється

в) суб’єкти підприємницької діяльності, які не ведуть облік доходів і витрат

 

22. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є:

а) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації

б) надання контролюючим і правоохоронним органам інформації про дотримання законодавства

в) надання управлінському персоналу і акціонерам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації

 

23. Податкова і статистична звітність ґрунтуються (не ґрунтуються) на даних бухгалтерського обліку:

а) не ґрунтується на даних бухгалтерського обліку

б) ґрунтуються, коли використовують грошовий вимірник

в) ґрунтуються в будь-якому випадку

 

24. В Законі основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

а) не відображені

б) не відображені, але враховані

в)відображені в окремій статті

 

25. Принципи обачності означає застосування таких методів оцінки, які запобігають:

а) заниженню оцінки активів і доходів

б) заниженню оцінки зобов'язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів

в) заниженню оцінки зобов'язань і завищенню оцінки активів

 

26. Принцип повного висвітлення означає, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію:

а) про фактичні та потенційні наслідки операцій, здатних вплинути на управлінські рішення

б) про події і факти, які відбулись та відбудуться

в) про всі суттєві операції і факти

 

27. Принцип автономності це коли:

а) кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників

б) підприємства незалежні одне від одного

в) підприємство незалежне від зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації

 

28. Послідовність це:

а) послідовне відображення господарських операцій починаючи з первинних
документів і закінчуючи звітністю

б) постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики

в) правильне використання прийнятих методів обліку

 

29. Безперервність це:

а) оцінка активів і зобов'язань здійснюється з припущення, що діяльність підприємства буде тривати далі;

б) всі господарські операції відображаються в обліку безперервно;

в) оцінка активів і зобов'язань здійснюється на протязі звітного періоду.

 

30. Відповідність доходів і витрат це:

а) для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які здійснені для отримання цих доходів

б) для об'єктивності визначення фінансових результатів у звітності дані про доходи і витрати повинні відповідати поточному обліку

в) доходи і витрати за звітний період повинні бути рівними

 

31. Принцип нарахування це:

а) доходи і витрати відображаються в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошей;

б) доходи і витрати відображаються по факту поступлення і вибуття грошей;

в) доходи відображаються по факту поступлення грошей, а витрати – по моменту їх здійснення.

32. Принцип превалювання сутності над формою це:

а) в обліку відображаються найбільш суттєві операції

б) в бухгалтерському обліку можуть відображатись не тільки операції, які оформлені документами, але й інші, якщо вони досить значимі

в) операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише з юридичної форми

 

33. Принцип історичної (фактичної) собівартості це:

а) собівартість готової продукції визначається за даними минулого звітного періоду

б) пріоритетною є оцінка активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

в) в обліку не відображається планова (провізорна) собівартість

 

34. Принципи єдиного грошового вимірника це:

а) в обліку іноземні валюти не відображаються

б) господарські факти повинні відображатись тільки в гривнях

в) вимірювання і узагальнення господарських операцій у фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці

 

35. Принципи періодичності це:

а) встановлення строків складання річної і періодичної звітності

б) встановлена періодичності проведення записів у бухгалтерському обліку

в) можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

 

36. Бухгалтерський облік і фінансова звітність ведеться:

а) в гривнях

б) в національній валюті України

в) в національній валюті України, а при необхідності в інших валютах

 

37. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств здійснює:

а) Міністерство фінансів України

б) Кабінет міністрів України

в) Верховна Рада (відповідний комітет)

 

38. Порядок ведення бухгалтерського і складання фінансової звітності в банках і бюджетних установах встановлюється:

а) Національним банком України і Державним казначейством

б) Верховною Радою України

в) Президентом України

 

39. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і подання фінансової звітності несе:

а) головний бухгалтер підприємства

б) власник або уповноважений орган по керівництву підприємством

в) вищестояча організація

 

40. Необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку і складання звітності зобов'язаний створити:

а) головний бухгалтер підприємства

б) керівник підприємства

в) головний бухгалтер вищестоячої організації

 

 

Тема 2. Методика складання Звіту про фінансовий стан підприємств

Варіант 1

 

1. Основою розподілу активів і зобов'язань у Балансі підприємства виступає:

а) відношення до операційного циклу і строк реалізації (споживання) – для активів, а також строк погашення – для зобов'язань;

б) імовірність отримання економічних вигод або їх зменшення у майбутньому в результаті систематичного розподілу вартості;

в) можливість отримання грошових коштів протягом поточного або попередніх звітних періодів доходів)

 

2. Власний капітал - це:

а) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

б) величина ресурсів, вкладених власниками підприємства ;

в) власні ресурси підприємства)

 

3. Довгострокові зобов’язання - це :

а) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями;

б) зобов’язання, які перевищують термін 1 рік ;

в) кредиторська заборгованість підприємствам і організаціям.

 

4. Еквіваленти грошових коштів це:

а) акції, облігації і депозитні сертифікати;

б) цінні папери високої ліквідності;

в) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з незначним ризиком зміни вартості .

 

5. Фінансові інвестиції це:

а) активи, які утримуються з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу та інших вигод;

б) вкладення в акції, облігації та інші цінні папери;

в) направлення прибутку в фонд розвитку підприємства)

 

6. Поточні зобов'язання це:

а) кредиторська заборгованість, яка буде погашена протягом 12 місяців;

б) короткострокові кредити банку;

в) зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу або 12 міся­ців)

 

7. Необоротні активи це:

а) всі активи, що не є оборотними;

б) основні засоби і нематеріальні активи;

в) засоби, які відображені в першину розділі активу балансу.

 

8. Оборотні активи це:

а) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців;

б) всі активи, за виключенням необоротних;

в) грошові кошти і виробничі запаси.

 

9. Операційний цикл це:

а) проміжок часу, під час якого здійснюється господарська операція;

б) проміжок часу між придбанням запасів).. та отриманням коштів від реалізації продукції;

в) проміжок часу від початку діяльності підприємства до її завершення.

10. Форма фінансової звітності 1 згідно стандарту 2 має назву:

а) Звіт про фінансовий стан підприємства;

б) бухгалтерський баланс;

в) баланс.

 

11. В балансі дані подаються:

а) станом на 1 число (січня і т.д.);

б) за звітний період (квартал, рік);

в) станом на останній день звітного періоду (31 грудня тощо).

 

12. Звіт про фінансовий стан складається з розділів:

а) актив - 3, пасив - 3; б) актив - 4, пасив - 5; в) актив - 4, пасив - 4.

 

13. Перший розділ активу має назву:

а) основні засоби та інші необоротні активи;

б) необоротні активи;

в) основні засоби і нематеріальні активи.

 

14. В балансі реалізується наступне основоположення рівняння бухгалтер­ського обліку:

а) активи = капітал + зобов'язання; б) капітал = активи + зобов'язання;

в) зобов'язання = капітал - активи.

 

15. Другий розділ активу має назву:

а) запаси і витрати; б) оборотні активи; в) грошові кошти і розрахунки.

 

16. Третій розділ активу має назву:

а) грошові кошти, розрахунки і інші активи; б) оборотні активи;

в) необоротні активи, утримууваны для продажу та групи вибуття.

 

17. Перший розділ пасиву має назву:

а) власний капітал; б) джерела власних і прирівняних до них засобів;

в) статутний капітал.

 

18. Другий розділ пасиву має назву:

а) довгострокові зобов'язання; б) короткострокові зобов'язання;

в) довгостроковізобов’язання і забезпечення.

 

19. Третій розділ пасиву має назву:

а) поточні зобов'язання і забезпечення;

б) поточна заборгованість;

в) довгострокові зобов'язання.

 

20. Четвертий розділ пасиву має назву:

а) Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;

б) короткострокова заборгованість;

в) кредиторська заборгованість і інші пасиви.

 

21. П'ятий розділ пасиву має назву:

а) витрати майбутніх періодів; б) не має правильної відповіді;

в) короткострокові зобов'язання.

 

22. Зобов'язання відображаються в балансі, якщо:

а) існує ймовірність їх погашення у встановлений договором строк;

б) їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод;

в) їх можна погасити на протязі операційного циклу, або 12 місяців.

 

23. В другому розділі активу балансу (Звіту про фінансовий стан) відображаються:

а) запаси, векселі видані, дебіторська заборгованість, грошові кошти...;

б) запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції;

в) запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, грошові кошти, довгострокові фінансові інвестиції.

 

24. В якому розділі відображається заборгованість по страхуванню:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) поточних зобов’язань;

в) довгострокових зобов’язань.

 

25. Заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах належить до:

а) довгострокових зобов’язань;

б) забезпечення наступних витрат та платежів;

в) поточних зобов’язань.

 

26. Нараховані до виплати дивіденди, відсотки відображаються у складі:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу.

 

Підприємство придбало у жовтні товари у кількості 1 000 одиниць по 60 грн. на загальну суму 60 000 грн. (без ПДВ). Протягом листопада - грудня 600 одиниць товару було реалізовано по 80 грн. на загальну суму 48 000 грн. На 31.12. в запасах знаходилось 400 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 90 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?

А) 36 000 грн. Б) 12 000 грн. В) 24 000 грн.

 

28. У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Інші поточні зобов’язання» відображаються:

а) суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання»;

б) суми зобов’язань, які на розсуд керівника підприємства не слід деталізувати;

в) суми зобов’язань, які не стосуються основної діяльності підприємства;

 

29. Поточну частину довгострокових зобов’язань відносять до:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу;

г) забезпечення наступних витрат та платежів.

 

30. Кредиторська заборгованість:

а) характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобів;

б) визначає вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів;

в) характеризує вартість залучених на певний період в оренду основних засобів)

Варіант 2.

1. Зміст і форма балансу (Звіту про фінансовий стан) регулюються:

а) ПСБО 1 б) ПСБО 2 в) ПСБО 3

 

2. Метою складання Звіту про фінансовий стан є:

а) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

в) надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

 

3.Звіт про фінансовий стан – це:

а) форма звітності б) елемент методу обліку в) обидві відповіді вірні.

 

4. Звіт про фінансовий стан складається :

а) на останню дату звітного періоду

б) на першу дату звітного періоду

в) за рік

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.018 с.)