Головне рівняння балансу (Звіту про фінансовий стан)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Головне рівняння балансу (Звіту про фінансовий стан)а) К=А +З б) А=З-К в) А=К+З

 

6. Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент відображаються у статті:

а) довгострокові фінансові інвестиції

б) довгострокова дебіторська заборгованість

в) поточні фінансові інвестиції

 

7. Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (Звіту про фінансовий стан) відображаються у статті:

а) довгострокові фінансові інвестиції

б) довгострокова дебіторська заборгованість

в) довгострокові кредити банків

 

8. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства відображаються у статті:

а) зареєстрований (пайовий) капітал

б) пайовий капітал

в) неоплачений капітал

 

9. Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті, що підлягають надходженню відображаються у статті:

а) грошові кошти та їх еквіваленти;

б) інша поточна дебіторська заборгованість;

в) дебіторська заборгованість з нарахованих доходів.

 

10. Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками відображаються у статті:

а)короткострокові кредити банків;

б)довгострокові кредити банків;

в)поточні фінансові інвестиції.

 

11. Довгострокові фінансові інвестиції належать до:

а) необоротних активів;

б) оборотних активів;

в) власного капіталу.

 

12. Забезпечення виплат персоналу належать до:

а) поточних зобов’язань;

б) забезпечень;

в) дебіторська заборгованість.

 

13. Векселі одержані відносяться до :

а) оборотних активів;

б) довгострокових зобов’язань;

в) поточних зобов’язань.

 

14. Дебіторська заборгованість відноситься :

а) зобов'язань

б) оборотних активів

в) забезпечення наступних витрат і платежів

 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну

  Термін   Визначення
Активи А активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора)
Власний капітал Б частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Довгострокові зобов'язання В всі активи, що не є оборотними.
Пов'язані сторони Г всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.
Зобов'язання Д грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Еквіваленти грошових коштів Е заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Фінансові інвестиції Є зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Поточні зобов'язання Ж короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Необоротні активи З особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.
Оборотні активи И ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

а) 1а, 2и, 3в, 4з, 5є , 6ж , 7е , 8б, 9г, 10д;

б) 1и, 2б, 3г, 4з, 5е, 6ж, 7а, 8є, 9в, 10д

в) 1и, 2г, 3ж, 4з, 5а, 6ж, 7є, 8в, 9г, 10а

16. Авансові платежі покупців і замовників є:

а) не є зобов’язаннями;

б) поточними зобов’язаннями;

в) поточною частиною довгострокових зобов’язань;

 

17. Заборгованість по оплаті праці за терміном погашення класифікують як:

а) поточні зобов’язання;

б) довгострокові зобов’язання;

в) прострочені зобов’язання;

18. У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» відображається:

а) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам) за авансовими звітами;

б) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу;

в) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам) пов’язана з формуванням статутного капіталу.

 

19. У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів» показується:

а) заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством;

б) заборгованість за внесками до недержавних підприємств;

в) заборгованість за внесками до фондів, які є недержавною власністю.

 

20. У статті балансу (Звіту про фінансовий стан) «Поточні зобов’язання зі страхування» відображається:

а) сума заборгованості за відрахуваннями на соціальне страхування;

б) сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду і на соціальне страхування;

в) сума заборгованості за відрахуваннями на страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

 

21. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) поточні зобов’язання;

в) власного капіталу.

22. Які з перелічених складових пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан) мають найменший строк погашення:

а) довгострокові зобов’язання;

б) поточні зобов’язання;

в) забезпечення наступних витрат та платежів.

 

23. Який з перелічених варіантів з статями балансу (Звіту про фінансовий стан) складає розділ пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан) «Поточні зобов’язання»:

а) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками, інші поточні зобов’язання;

б) статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, неоплачений капітал;

в) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції.

 

Як зміняться статті балансу (Звіту про фінансовий стан) внаслідок збільшення справедливої вартості частини засобів на дату складання на дату балансу?

а) Збільшиться балансова вартість основних засобів;

б) Збільшиться стаття «Капітал у дооцінках»;

в) Збільшиться балансова вартість основних засобів та стаття «Капітал у дооцінках».

 

25. Підприємство зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена згідно за П(С)БО. Який спосіб відображення витрат на сумнівні борги в цьому випадку воно розкриває у примітках до статей звіту про фінансовий стан:

а) прямого списання;

б) прямого списання та створення резерву сумнівних боргів;

в) створення резерву сумнівних боргів.

 

26. Створення резерву сумнівних боргів приводить до таких змін за статтями фінансових звітів:

а) Зменшення як валової дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних боргів;

б) Зменшення валової дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів;

в) Збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення капіталу.

 

Підприємство придбало у жовтні 200х року товари у кількості 2000 одиниць по 120 грн. на загальну суму 240000грн. (без ПДВ). Протягом останніх двох місяців року 1200 одиниць товару було реалізовано по 140 грн. на загальну суму 168000грн. На 31.12.0х р. в запасах знаходилось 800 одиниць товару, а їх чиста вартість реалізації дорівнювала 160 грн. за одиницю. За якою оцінкою слід відображати ці запаси в балансі підприємства на 31.12.?

А) 112000 грн. б) 128000 грн. в) 96000 грн.

 

28. Відображення дебіторської заборгованості за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:

А) Обачності Б) Достовірності В) Суттєвості

 

29. Дебіторська заборгованість :

а) характеризує вартість вилучених на певний період з господарської діяльності підприємства оборотних засобів;

б) визначає вартість тимчасово залученого майна інших підприємств та фізичних осіб у господарський оборот підприємства в результаті несплати відповідних платежів;

в) характеризує вартість залучених на певний період в оренду основних засобів;

30. В першому розділі пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан) відображається:

а) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, неоплачений капітал...;

б) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, цільове фінансування;

в) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, довгострокові фінансові зобов'язання.

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

 

1. Зміст і форма Звіту про сукупний дохід регулюється:


а) ПСБО 4

б) ПСБО 1

в) ПСБО 5,

г) ПСБО 2.


 

2. Метою складання Звіту про сукупний дохід є:

а) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

в) надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

 

3. Вартість, за якою реалізовано цінні папери, відображається як:

а) прибуток;

б) собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг);

в) дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

 

4. Різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції називається:

а) валовим доходом;

б) валовим прибутком;

в) прибутком від операційної діяльності.

 

5. Вирахування з доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) відповідних податків, зборів, знижок називається:

а) прибуток від звичайної діяльності;

б) валовий прибуток;

в) чистий дохід.

 

6. Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства:

а) фінансові витрати;

б) адміністративні витрати;

в) інші операційні витрати.

 

7. Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій:

а) дохід від участі в капіталі;

б) інші операційні доходи;

в) інші фінансові доходи.

 

8. Алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат:

а) прибуток від операційної діяльності;

б) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

в) прибуток від звичайної діяльності.

 

9. Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності , надзвичайного прибутку (збитку) та податків з надзвичайного прибутку:

а) чистий прибуток;

б) прибуток від звичайної діяльності;

в) інші доходи.

 

10. Інформація, відображена у II р. Звіту про сукупний дохід використовується для складання.:

а) звіту про власний капітал;

б) балансу

в) жодної правильної відповіді.

 

11. Структура ІII р. Звіту про сукупний дохід узгоджена з структурою:

а) 9 класу рахунків;

б) 8 класу рахунків;

в) 8 класу рахунків, крім 85 рахунку.

 

12. Середньозважена кількість простих акцій, які перебувають в обігу, протягом звітного періоду:

а) скоригована середньорічна кількість простих акцій

б) середньорічна кількість простих акцій

в) чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

 

13. Відношення суми чистого прибутку або збитку, який належить власнику простих акцій на середньорічну кількість простих акцій:

а) чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

б) скоригований чистий прибуток

в) дивіденди на одну просту акцію

 

14. Розрахунок прибутку на акцію у звіті про фінансові результати регулюється:


а) ПСБО 20;

б) ПСБО 22;

в) ПСБО 24.;

г) ПСБО 26.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)