ТЕМА 11. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації підприємстваЗавдання 51.За даними табл. 42 дайте оцінку виконанню плану за обсягом реалізації у звітному році. Чи були якісь труднощі з реалізацією протягом року?

Таблиця 42 (тис. гри)

Завдання 52. За даними табл. 43 з'ясуйте, які фактори впли­вали на обсяг реалізації у звітному періоді. Розрахуйте їх ве­личину.

Таблиця 43 (тис. грн)

5.2. Ділова гра на тему: Аналіз виконання плану виробництва та якості продукції

 

При аналізі визначають не тільки зміну якості окремих видів продукції, а й середнього її рівня в цілому на підприємстві. З урахуванням того, що ціни часто тісно взаємопов'язані з рівнем якості продукції, їх зміну можна використовувати для виявлен­ня економічних наслідків коливання якості продукції. При цьому підвищення середніх цін за інших однакових умов роз­глядають як наслідок зростання якості продукції, і навпаки. Оскільки ціни, у свою чергу, обумовлюють зміну обсягу вироб­ництва у вартісному вираженні, то, звичайно, стверджують, що існує прямо пропорційний зв'язок між обсягом випуску про­дукції та її якістю. Проте таке уявлення занадто спрощує ре­альні господарські процеси та економічні наслідки.

Між показниками обсягу випуску продукції, асортиментом, структурою і якістю існують складні й суперечливі взаємозв'яз­ки. Може виникати така ситуація, коли підвищення якості ви­кликає певний спад загального обсягу виробництва, і навпаки, зниження якості дає змогу помітно збільшувати обсяг вироб­ництва.

Обсяг виробництва продукції залежить від асортименту, а також від непередбачених у плані асортиментно-структурних зрушень у випуску. Такі зрушення можуть бути формою виявлення динаміки середнього рівня якості продукції на підпри­ємстві.

За наведеними нижче вихідними даними в табл. 1, 2, 3 в умовах цементного виробництва дати більш зва­жену оцінку виробничої діяльності підприємства.

Таблиця 1.

Обсяги виробництва цементу

Примітка. Виробничі потужності з помелу цементу становили 1400 тис. т, добавки (шлак) не ліміту­ють виробництво, робочою силою підприємство повністю забезпечено.

Таблиця 2.

Використання печей з виробництва клінкеру за звітний рік,тис. т

Примітка. Весь вироблений клінкер використано для виробництва цементу узвітному періоді.

Таблиця 3.

Розрахунок потреби клінкеру для виробництва цементу,тис. т

Завдання 1.За даними табл. 1 розрахувати показники якості продукції і дати оцінку виконання плану якості. Напишіть свої висновки.

Розрахунок показників якості продукції:

а) середня марка цементу:

— за планом;

— фактично;

б) середньозважена ціна 1 т цементу:

— за планом;

— фактично;

в) зіставлення рівнів виконання плану виробництва у гро­шовому і кількісному вимірі.

Завдання 2.Визначити основні фактори, які вплинули на величину товарної продукції, і розрахувати розмір їхнього впливу на цей показник.

Завдання 3.Здійснити узагальнюючу оцінку виконання пла­ну за обсягом виробництва, асортиментом та якістю продукції. Для цього потрібно попередньо заповнити табл. 4.

Таблиця 4

Завдання 4.Виконати аналіз використання виробничих по­тужностей основних цехів і в цілому підприємства. Які чинни­ки тут діяли і які резерви мали місце? Для розрахунків викори­стати дані табл. 5.

Таблиця 5

Примітка. Кінцева виробнича потужність підприємства визначається можливостями лімітуючого ви­робничого цеху (стадії, ланки, переділу тощо).

* Загальну величину випуску клінкеру треба розділити на відповідну норму його витрат на 1 т цемен­ту (див. табл. 6, рядок 4).

Завдання 5.Дати оцінку використання матеріальних ресурсів (табл. 6) і виконати розрахунок впливу факторів на обсяг товар­ної продукції. Порівняти отримані результати з сумами впливу факторів в рядку 3 цього завдання.

Таблиця 6

Розрахунок впливу факторів на обсяги виробництва цементу в натуральному вимірі

Вплив зміни обсягу виробництва клінкеру ...

Вплив зміни середньої норми витрат клінкеру на 1 т цементу ...

Разом ...

У тому числі:

а) за рахунок зміни норми витрат клінкеру при виробництві портландцементу; ...

б) за рахунок зміни норми витрат клінкеру при виробництві шлакопортландцементу. ...

Разом за пунктами а) і б) ...

 

 

Розрахунок впливу факторів на обсяг виробництва товарної продукції

Вплив зміни кількості виробленого клінкеру ...

Вплив структурних зрушень у виробництві окремих видів цементу ...

Вплив зміни середньої ціни на 1 т цементу ...

Разом ...

Завдання 6.Зробити підсумки за результатами аналізу та оформити це у вигляді розгорнутого висновку. Зазначити суттєві недоліки в роботі і можливі резерви.

 

 


Завдання для перевірки знань

Завдання 1.Дати оцінку виконання плану виробництва і ре­алізації (у вугільній шахті) за даними табл. 1.

Таблиця 1

Завдання 2.Дати оцінку динаміці обсягу виробництва на підприємстві за останні п'ять років (табл. 2)

Таблиця 2

Завдання 3. Визначити ступінь виконання плану за асорти­ментом випущеної продукції. Назвати можливі причини відхи­лення від плану (див. табл. 3).

Таблиця 3 (тис. грн)

Завдання 4.Визначити, чи виконано план за сортністю про­дукції цехом за звітний місяць (див. табл. 4).

Таблиця 4 (кількість продукції, шт.)

Примітка. Виробляється один вид продукції, наведені ціни можна використовувати для всіх варіантів.

 

Завдання 5. Розрахувати вплив факторів на обсяг виробниц­тва товарної продукції за місяць (див. табл. 5). Як треба назвати ці фактори залежно від конкретних обставин роботи?

Таблиця 5

Завдання 6.Проаналізувати ритмічність випуску продукції. Розрахувати коефіцієнт ритмічності, дані занести в табл. 6.

Таблиця 6 (тис. грн)

Завдання 7.Проаналізувати ритмічність роботи взуттєвої фабрики за місяць за даними табл.7.

Таблиця 7 (кількість пар взуття)

Завдання 8. Дати оцінку виконання плану за обсягом реалі­зації та визначити вплив основних факторів (табл. 8).

Таблиця 8 (тис. грн)

Завдання 9.Проаналізувати окремі види браку. Визначити розмір впливу браку на обсяг виробництва продукції (табл. 9).

Таблиця 9 (тис. грн)

Завдання 10.Як виконано план поставок продукції? Зроби­ти висновки (табл. 10).

Таблиця 10 (тис. грн)

Завдання 11.Підрахувати резерви зростання обсягу реалі­зації за даними табл. 11.

Таблиця 11 (тис. грн)

Примітка. Залишки готової продукції і товарів відвантажених на­ведено в цінах реалізації.

Завдання 12.Дати оцінку динаміці обсягу реалізації, вико­ристовуючи різні вимірники. Проаналізувати вплив кількості реалізованих виробів, цін і структурних зрушень на зміну ви­ручки від реалізації (табл. 12).

Таблиця 12

Завдання 13.Розрахувати вплив трудових факторів на ви­конання виробничої програми за даними табл. 13. Які резерви зростання обсягу виробництва можна визначити?

Таблиця 13

Завдання 14.Дати оцінку виконання плану за обсягом реа­лізації та визначити, які фактори вплинули на нього (див. табл. 14). Чи є резерви зростання обсягу реалізації?

Таблиця 14 (тис. грн)

Завдання 15.Розрахувати величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначити резерви зростання продуктивності праці (табл. 15).

Таблиця 15

Завдання 16.Розрахувати вплив факторів на обсяг товарної продукції. Чи є резерви зростання обсягу продукції?

Таблиця 16

Завдання 17.Визначити всі фактори, що впливали у звітно­му періоді на обсяг товарної продукції. Розрахувати їхню вели­чину за даними табл. 17 і зазначити, які резерви зростання виробництва мали тут місце.

Таблиця 17

Завдання 18.Розрахувати вплив факторів на обсяг товарної продукції з боку використання основних фондів. Визначити, чи є невикористані резерви виробництва.

Таблиця 18

Завдання 19.Визначити вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції і знайти невикористані резерви виробництва.

Таблиця 19

Завдання 20.Визначити основні фактори, що вплинули на зміну обсягу товарної продукції. Розрахувати їх вплив (табл. 20).

Таблиця 20 (тис. грн)

Завдання 21. Розрахувати вплив факторів на обсяг випуску продукції та визначити резерви виробництва за даними табл. 21.

Таблиця 21

Завдання 22.Проаналізувати витрачання матеріалів і зро­бити розрахунок впливу факторів на обсяг продукції (див. табл. 22). Чи є резерви випуску продукції?

Таблиця 22

 

Завдання 23.Підрахувати загальні резерви можливого збільшення випуску продукції на підставі проміжних резуль­татів розрахунків (див. табл. 23).

Таблиця 23 (тис. гри)

Завдання 24. Визначити виконання плану за собівартістю І розрахувати вплив факторів (див. табл. 24).

Таблиця 24

Завдання 25.Дати оцінку витрачанню матеріалів і розра­хувати вплив факторів на відхилення від плану (див. табл. 25). Визначити можливі резерви зниження собівартості.

Таблиця 25

 

Завдання 26.Дати оцінку витрат фонду оплати праці та визначити вплив основних факторів на зміну його величини порівняно з планом (див. табл. 26).

Таблиця 26

Завдання 27. Проаналізувати вплив усіх факторів на зміну суми фонду оплати праці робітників у звітному році порівняно з минулим (див. табл. 27).

Таблиця 27

Завдання 28. Дати оцінку виконанню кошторису витрат на обслуговування виробництва та управління і визначити резер­ви економії за даними табл. 28.

Таблиця 28 (тис. грн)

Завдання 29.Проаналізувати виконання кошторису за транс­портними витратами (див. табл. 29). Визначити вплив факторів і резерви економії.

Таблиця 29

Завдання 30. Визначити, які фактори вплинули на величи­ну прибутку за даними табл. 30.

Таблиця 30 (млн грн)

Завдання 31. За наведеними в табл. 31 даними дати оцінку виконанню плану за прибутком. Які фактори впли­нули на прибуток і чи є резерви зростання прибутку?

Таблиця 31 (млн грн)

Примітка. Зміни цін у звітному періоді не було.

 

Завдання 32. Розрахувати вплив факторів на валовий при­буток від реалізації (на підприємстві один вид продукції) за даними табл. 32.

Таблиця 32

Завдання 33.За наведеними в табл. 33 даними проаналізувати прибуток підприємства і назвати фактори, які привели до його зміни. Чи є резерви збільшення валового при­бутку?

Таблиця 33

Завдання 34.За даними форми № 2 річного звіту підприєм­ства проаналізувати валовий прибуток та рівень рентабельності (табл. 34).

Таблиця 34 (тис. грн)

Завдання 35.Підрахувати резерви збільшення валового при­бутку за даними табл. 35.

Таблиця 35 (млн грн)

Завдання 36.Розрахувати величину власних обігових коштів за даними бухгалтерського балансу (див. табл. 36). Чи достатньо цих сум для роботи підприємства?

Таблиця 36 (тис. грн)

Завдання 37. За даними Активу балансу (табл. 37) розра­хуйте основні показники, які характеризують стан і структуру коштів підприємства. До якої галузі народного господарства може належати це підприємство?

Таблиця 37 (тис. грн)

Завдання 38.Дати загальну оцінку стану дебіторсько-кре­диторської заборгованості підприємства (табл. 38).

Таблиця 38 (тис. грн)

Довідка. Інфляція у звітному періоді становила 20 % (для всіх варіантів).

 

Завдання 39.Дати оцінку стану і структури джерел коштів підприємства. Розрахувати потрібні коефіцієнти за даними табл. 39.

Таблиця 39 (тис. грн)

Завдання 40.За даними табл. 40 розрахувати оборотність обігових коштів. Дати оцінку показників оборотності у звітно­му році проти попереднього року. Чи має місце вивільнення обігових коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборот­ності?

Таблиця 40 (тис. грн)

Завдання 41.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта довготривалості залучення позичкових коштів; коефіцієнта співвідношення залученого і власного капіталу. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити ви­сновки про фінансовий стан підприємства.

Завдання 42.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта участі власних і довгострокових позич­кових коштів у матеріальних запасах; коефіцієнта незалежності
(концентрації власного капіталу). Порівняти розраховані коефіцієн­ти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підпри­ємства.

Завдання 43. За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта ефективності використання майна; кое­фіцієнта незалежності (концентрації власного капіталу); коефіцієнта структури залученого капіталу. Загальний прибуток підприємст­ва— 1680 тис. грн. Порівняти розраховані коефіцієнти з норматив­ними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Завдання 44.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта загальної капіталовіддачі майна; коефіці­єнта співвідношення мобільних і мобілізованих засобів; коефіцієнта концентрації залученого капіталу. Річний обсяг реалізованої проду­кції становить 10895 тис. грн. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємст­ва.

Завдання 45.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: основного коефіцієнта фінансової стійкості; коефіціє­нта структури довгострокових вкладень. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Завдання 46.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахува­ти і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта фінансової залежності; загального коефі­цієнта покриття. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативни­ми, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Завдання 47. За даними наведеної далі таблиці про динаміку браку на під­приємстві розрахувати резерви збільшення обсягу випуску продукції за умови недопущення браку.

Завдання 48. Підприємство випускає тканини в асортименті. Проаналізува­ти валовий обсяг випуску продукції підприємства і визначити її структуру, а також вплив структурних зрушень на обсяг випуску продукції у вартісному виразі.

Вихідні дані:

Завдання 49.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) розрахувати коефіцієнти маневровості власного капіталу. По­рівняти розраховані коефіцієнти з нормативними.

Завдання 50.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) розрахувати коефіцієнти ліквідності. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними.

Завдання 51. За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розраху­вати і проаналізувати такі показники ділової активності підприємс­тва: коефіцієнт стійкості економічного зростання; період окупності власного капіталу. Одержаний чистий прибуток підприємства — 50 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

Завдання 52.За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розраху­вати і проаналізувати такі показники ділової активності підприємс­тва: віддачу основних коштів і нематеріальних активів; оборотність банківських активів. Одержаний загальний обсяг реалізованої про­дукції — 10895 тис. грн.

Завдання 53.Проаналізувати ритмічність роботи цеху за допомогою кое­фіцієнта ритмічності за такими даними:

За планом цех повинен випускати щодекади 100 виробів.

Завдання 54.Проаналізувати ритмічність роботи цеху за допомогою числа аритмічності за такими даними:

За планом цех повинен випускати щодекади 45 виробів.

Завдання 55.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) розрахувати і проаналізувати такі показники: середню норму амортизації; коефіцієнт зносу основних засобів. Зробити висновки про стан основних фондів на підприємстві.

Завдання 56.Проаналізувати стан забезпечення підприємства матеріалами і рівень їх використання на підприємстві. Розрахувати вплив зазна­чених у наведеній далі таблиці показників і визначити резерви збільшення обсягів виробництва.

Показник План Факт Відхилення Вплив показника
1 2 3 4 5
Обсяг випуску продукції, шт. Залишок металу на початок року, т Річні обсяги надходження металу, т Загальний обсяг використання металу (у т.ч. на виробництво продукції), т Обсяг використання металу на інші цілі, т Залишок металу на кінець року, т Затрати металу на одиницю продукції (норма затрат на 1 шт.), т Вихід продукції з 1 т металу, шт. - 0,05 0,04 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Завдання 57.За допомогою коефіцієнта еластичності визначити, за якою ціною підприємству вигідніше реалізувати товар. Отримані дані проаналізувати. Вихідні дані:

Завдання 58.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. додаток) розрахувати і проаналізувати показник тривалості опера­ційного циклу, якщо на виробництво за цей період витрачено 9215 тис. грн; обсяг реалізації продукції становить 10895 тис. грн.

Завдання 59.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) розрахувати і проаналізувати показник забезпеченості підпри­ємства власними оборотними коштами, якщо їх норматив за бізнес-планом на початок року становив 900,7 тис. грн, на кінець — 1085,3 тис. грн.

Завдання 60.За наведеними в таблиці даними проаналізувати динаміку об­сягу виробництва товарної продукції і визначити, як він зміниться внаслідок зміни структури продукції та її обсягу.

Завдання 61.Проаналізувати показники, які характеризують стан основ­них засобів підприємства за такими даними:

Завдання 62.Визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни стру­ктури та обсягу випуску продукції за умови незмінних цін. Вихідні дані:

Завдання 63.Визначити і проаналізувати вплив браку на обсяг виробницт­ва продукції. Вихідні дані:

Завдання 64.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. додаток) розрахувати і проаналізувати показник оборотності виро­бничих запасів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо на виробництво за відповідний період витрачено 9215 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

Завдання 65.Використовуючи дані, наведені в додатку, проаналізувати стан і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за допомо­гою коефіцієнтів обороту робочої сили з приймання та вибуття, а також коефіцієнта плинності кадрів.

Вихідні дані:

Завдання 66. Проаналізувати виконання плану з асортименту методами найменшого та середнього відсотка. Вихідні дані:

Завдання 67.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) визначити і проаналізувати такі показники оборотності коштів (оборотності дебіторської заборгованості) у розрахунках: кількість оборотів; тривалість одного обороту у днях. Обсяг реалізації проду­кції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

Завдання 68.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), як­що обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

Завдання 69.За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода­ток) визначити і проаналізувати такі показники його ділової актив­ності: оборотність власного капіталу; оборотність капіталу загалом. Обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

Завдання 70.Проаналізувати витрати на обслуговування виробництва та управління ним; визначити невиправдані витрати; порівняти витра­ти на обслуговування виробництва й управління ним за окремими їх видами з обсягом валової продукції в динаміці. Зробити висновки. Вихідні дані:

Примітка. Обсяг валової продукції: у минулому році — 580 тис. грн, у звітному — 597 тис. грн.

 

Завдання 71.Здійснити факторний аналіз: визначити вплив відповідних факторів на загальне відхилення від плану прямих матеріальних ви­трат, якщо за планом вони повинні були становити 30,89 тис. грн, а фактично становили 29,71 тис. грн; фактично у планових цінах на матеріали — 29,83 тис. грн. План випуску товарної продукції вико­нано на 98,6 %.

Завдання 72.Підприємство виготовляє пилососи і реалізує їх за ціною 400 грн за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продук­ції такі: змінні на одиницю продукції — 270 грн, загальні постійні — 3600 грн. Визначити:

1. за якого обсягу реалізації продукції підприємство досягне без­збитковості;

2. за якого обсягу реалізації продукції буде отримано прибуток у розмірі 1000 грн;

3. розмір прибутку при обсязі реалізації 800 пилососів.

Завдання 73.Здійснити факторний аналіз, тобто визначити вплив відпо­відних факторів на рівень витрат на 1 грн товарної продукції за та­кими даними:

Завдання 74.Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними:

Завдання 75. Здійснити факторний аналіз: визначити вплив відповідних факторів на рентабельність товарної продукції. Результати аналізу звести в таблицю. Вихідні дані:

Завдання 76.Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівня­но з планом таких факторів:

• зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів;

• зміни середньоквартальної чисельності промислово-виробни­чого персоналу (ПВП).

Вихідні дані:

Завдання 77.Методом ланцюгових підстановок, інтегральним методом і методом різниць розрахувати вплив на обсяг випуску продукції у звітному періоді порівняно з плановим таких факторів:

• зміни структури робочої сили;

• зміни середньорічного виробітку продукції на одного робіт­ника.

Вихідні дані:

Завдання 78. Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на се­редню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

• зміни середньорічної чисельності ПВП;

• зміни фонду заробітної плати.

Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який — за рахунок збільшення фонду заробітної плати. Вихідні дані:

Завдання 79.Здійснити факторний аналіз: визначити вплив відповідних факторів на рентабельність товарної продукції. Результати аналізу звести в таблицю.

Вихідні дані:

Завдання 80.Методами ланцюгових підстановок, різниць та інтегральним розрахувати вплив на обсяг випуску продукції порівняно з планом таких факторів:

• зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів;

• зміни фондовіддачі.
Вихідні дані:

Завдання 81.Методами ланцюгових підстановок, різниць та інтегральним визначити вплив на фактичний обсяг випуску продукції порівняно з планом таких факторів:

- зміни середньорічної чисельності ПВП;

- зміни середньорічного обсягу випуску продукції на одного
працюючого.

Вихідні дані:

Завдання 82. Методами ланцюгових підстановок, різниць та інтеграль­ним визначити вплив на фактичний обсяг виробництва продукції порівняно з планом таких факторів:

• зміни екстенсивного навантаження (відпрацьованого часу);

• зміни інтенсивного навантаження (середнього виробітку за
одну верстато-годину).

Розрахувати відсоток приросту обсягу виробництва продукції за рахунок екстенсивного й інтенсивного навантаження. Вихідні дані:

Завдання 83.Відомі такі дані про підприємства концерну

1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від продуктивності праці з роз­бивкою на три групи:

а) до 5000 грн;

б) 5001-5500 грн;

в) понад 5500 грн.

2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залеж­ність результативного показника (виконання плану випуску продукції) від факторного (продуктивність праці).

3. Вважаючи зв'язок наведених показників лінійним, скласти рівняння регресії.

Завдання 84.Здійснити факторний аналіз, тобто визначити вплив відпо­відних факторів на рівень витрат на 1 грн товарної продукції, за та­кими даними:

Завдання 85. За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, вплив усіх можливих факторів на зміну результативного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 86.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, вплив усіх можливих факторів на зміну результативного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 87.Відомі такі дані про підприємства концерну:

1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від фондоозброєності з розбив­кою на три групи:

а) до 5000 грн;

б) 5001-5500 грн;

в) понад 5500 грн.

2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залеж­ність результативного показника (відсоток виконання плану випуску продукції) від факторного (фондоозброєність).

3. Вважаючи зв'язок наведених показників лінійним, скласти рів­няння регресії.

Завдання 88.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 89.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 90.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 91.Відомі такі дані про підприємства концерну:

1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи:

а) до 0,9; 6)0,91-0,95; в) понад 0,95.

2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залеж­ність результативного показника (відсоток виконання плану ре­алізації продукції") від факторного (ритмічність виробництва продукції).

3. Вважаючи зв'язок наведених показників лінійним, скласти рів­няння регресії.

Завдання 92.На загальний аналіз ринку, комісійні виплати організаціям збуту, проведення ярмарків підприємство витратило 17,8 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції — 709,6 тис. грн. Ви­значити обсяг позавиробничих витрат у собівартості електрочайника, кавоварки та міксера за такими даними:

Завдання 93.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З'ясувати резерви поліпшення господарювання.

Завдання 94.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.

Завдання 95.За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник та виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.

Завдання 96.Здійснити факторний аналіз: визначити вплив відповідних факторів на загальне відхилення від плану прямих матеріальних ви­трат, якщо за планом вони повинні становити 76,12 тис. грн, а фак­тично становлять 77,90 тис. грн, фактично у планових цінах на ма­теріали — 76,89 тис. грн. План випуску товарної продукції виконано на 100,8 %.

Завдання 97.Проаналізувати структуру товарної продукції підприємства; розрахувати коефіцієнт виконання плану щодо товарної продукції загалом; визначити вплив структури виробництва на обсяг випуску продукції у вартісній оцінці. Вихідні дані:

Завдання 98.Проаналізувати обсяг випуску валової продукції підприємст­ва; визначити структуру продукції, що випускається підприємством; розрахувати вплив структурних зрушень на обсяг випуску продукції методом прямого розрахунку. Вихідні дані:

Завдання 99.Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук­ції. Результати факторного аналізу звести в таблицю. Вихідні дані:

Завдання 100.Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук­ції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З'ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані:

Завдання 101.Здійснити факторний аналіз: визначити вплив на фондовідда­чу промислово-виробничих засобів питомої ваги активної частини основних засобів і фондовіддачі активної частини основних засобів. Вихідні дані:

Завдання 102.Розрахувати фондовіддачу і фондомісткість за всіма основ­ними засобами виробничого призначення, активної їх частини. Здійснити факторний аналіз фондовіддачі.

Вихідні дані:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.061 с.)