Аналіз обігових коштів і джерел їх формуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз обігових коштів і джерел їх формуванняСучасний бухгалтерський баланс значною мірою наближе­ний до балансів, які складаються у більшості країн світу. Він має три розділи в активі і п'ять в пасиві. Валюта балансу є одно­часно і обліковою (балансовою) ціною підприємства.

Структура активів, а інколи і джерел може добре відбивати галузеві особливості підприємства. Фондомісткі виробництва (гірничі, металургійні, паливно-енергетичні та ін.) мають велику частку основних фондів і необоротних активів, що становить 50 % і більше. Підприємства легкої промисловості, а особливо торго­вельні організації, посередницькі фірми, навпаки, головні ресурси вкладають в обігові активи, тобто зростає частка розділу II активу балансу, а частка основного капіталу відносно невелика.

Вивчення показників бухгалтерських балансів у динаміці дає змогу простежити не тільки загальні зміни фінансового стану, а й напрями розвитку підприємства.

Таблиця 4.1.

Склад і структура майна підприємства станом на кінець року

Починаючи аналіз активу балансу (майна) (табл. 4.1), треба розрахувати частку основних засобів та інших оборотних фондів (розділ І) та обігових коштів (розділи II і III). В нашому при­кладі ці суми на кінець року становили 75,0 і 25,0 % відповід­но (табл. 4.1). Звідси, якщо на нашому підприємстві збудувати додаткові потужності з вартістю 100 тис. грн. основних засобів, до них треба додати 33,3 тис.грн. обігових коштів (100: ), а загальна сума збільшення майна становитиме 133,3 тис. грн.

Після цього треба визначити структуру обігових коштів, тоб­то частку матеріальних обігових коштів та інших, які знахо­дяться в розрахунках і грошових коштах. У нашому прикладі Це становить 58,5 і 40,3 % відповідно до загальної суми обіго­вих коштів. Особливо важливо розрахувати частину вільних грошових коштів (1,2 %).

Можливе також інше групування обігових коштів: у сфері виробництва і у сфері обігу.

Аналізуючи стан активів підприємства, не можна обійти увагою питання ліквідності балансу, яка відображає можливість швидкої мобілізації власних коштів для своєчасної і повної сплати боргів (позик і кредиторської заборгованості).

Всі кошти за ступенем їх ліквідності слід об'єднати в кіль­ка груп:

1. Швидколіквідні(грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ).

2. Високої та середньої ліквідності(дебіторська заборго­ваність поточного характеру, запаси готової продукції на складі й товари покупні).

3. Малоліквідні(виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх пері­одів, прострочені суми дебіторської заборгованості).

4. Неліквідні(всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші позаоборотні активи).

В табл. 4.2 активи підприємства на кінець року згруповані відповідно до викладеної вище методики.

Таблиця 4.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.005 с.)