Обов’язкова література: 10, 12, 13, 18Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язкова література: 10, 12, 13, 18Додаткова література: 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Запитання і завдання для контролю знань

1. Які основні завдання стоять перед аналізом фінансових результатів і рентабельності?

2. Порядок аналізу чистого прибутку (збитку).

3. Як проаналізувати валовий прибуток? Які основні чинники впливають на величину валового прибутку?

4. Як розрахувати показники рентабельності і проаналізувати їх?

5. Методика підрахунку резервів зростання прибутків і рентабельності.

6. Завдання аналізу ділової активності підприємства та аналіз показників оборотності?

7. Методика, прийоми та показники аналізу ефективності використання обігових коштів?

8. Факторний аналіз оборотності обігових активів.

9. Як провести аналізх сталого економічного розвитку підприємства?

10. Методика та особливості аналізу положення та діяльності підприємства на ринку капіталів?

11. Що дозволяє визначити аналіз ділової активності? Як обчислити коефіцієнт обіговості активів?

12. Як обчислити коефіцієнт оборотності обіговості коштів? Як обчислити тривалість одного обороту обігових коштів?

13. Як обчислити коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості та тривалість обороту?

14.Як обчислити коефіцієнт обіговості основних засобів та коефіцієнт обіговості власного капіталу?

Методичні поради

Розпочинаючи вивчення теми необхідно знати, що за допомогою прибутку визначається ефективність функціонування підприємства і визначити чому так.

Розглянути показники, завдання й джерела інформації щодо аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Розглянути методику аналізу чистого прибутку, аналізу валового прибутку, аналізу інших доходів і витрат.

Звернути увагу на проведення аналізу рентабельності продукції, та на проведення аналізу рентабельності підприємства. Вміти визначати резерви підвищення рентабельності.

Розпочинаючи вивчення теми необхідно розглянути основні напрямки проведення аналізу та його інформаційну базу.

Розглянути оцінку поточної діяльності підприємства, та визначити які показники при цьому використовуються.

Розглянути методику та послідовність проведення аналізу ділової активності підприємства. Розглянути розрахунок його показників.

Визначити взаємозв’язок показників аналізу ділової активності підприємства.

Необхідно вміти визначати заходи, щодо поліпшення стану ділової активності підприємства.

Семінар № 2. Аналіз використання трудових ресурсів (1 година)

Аналіз управління витратами і собівартістю продукції (1 година)

1. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и структуры персонала.

2. Анализ использования рабочего времени.

3. Анализ производительности труда на промышленном предприятии.

4. Анализ влияния факторов на среднегодовую выработку одного рабочего.

5. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на приращение объема реализации продукции.

6. Управління собівартістю: мета та завдання.

7. Показники собівартості продукції і їхня оцінка.

8. Аналіз витрат на одну гривну виготовленої продукції, робіт, послуг.

9. Аналіз факторів зміни собівартості по статтях.

10. Аналіз використання фонду оплати праці по категоріям працівників підприємства.

11. Кошторисний розрахунок собівартості реалізованої продукції.

12. Розв’язання практичних завдань.

Основні поняття і терміни

Трудові ресурси, забезпеченість робочою силою, аналіз трудових ресурсів, робочий час, аналіз використання робочого часу, продуктивність праці, аналіз продуктивності праці, фонд заробітної плати, калькуляція, собівартість продукції, валові затрати, елементи витрат, статті витрат, матеріальні витрати, аналіз матеріальних витрат, норма витрат, витрати на оплату праці, фонд оплати праці, непродуктивні виплати, витрати на обслуговування виробництва, загально виробничі витрати, амортизація устаткування, поточний ремонт устаткування, капітальний ремонт устаткування, рівень собівартості продукції, реалізація продукції, обсяг реалізації продукції, товарна продукція, нереалізована продукція, залишки продукції, виручка від реалізації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.003 с.)