Аналіз продуктивності праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз продуктивності праці.Показники продуктивності праці характеризують якісний бік використання робочої сили на підприємстві. Навіть більше, продуктивність праці є одним із найважливіших узагальнюючих показників діяльності кож­ного підприємства. Це зумовлює необхідність дуже ретельного вивчення цього показника під час будь-якого аналізу.

Продуктивність праці визначають двома способами: кількістю продукції, випущеної за одиницю робочого часу, та кількістю часу, витраченого на виготовлення одного виробу. Останній по­казник називають трудомісткістю продукції.

Продуктивність праці визначають як у натуральному, так і у вартісному вираженнях. Натуральні вимірники використовують там, де виробляють один вид продукції або кілька дуже схожих виробів. Грошовий вимірник має більш універсальний характер і може бути використаний на будь-якому підприємстві, в галузі тощо.

Аналіз розпочинають з оцінки виконання плану з виробітку одного працівника у вартісному вираженні. Потім порівнюють показник звітного періоду (рік, квартал, місяць) з показниками за минулий період, з показниками споріднених підприємств.

Від цього загального показника продуктивності праці слід перейти до більш деталізованих показників, таких як виробіток одного робітника, виробіток одного основного робітника тощо.

На наступному етапі проводять аналіз основних факторій, що впливали на загальний показник продуктивності праці. Вирішальним фактором є виробіток одного робітника, який, у свою чергу, залежить від факторів використання робочого часу і середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник формують насамперед фактори технічної оснащеності праці, технології, кваліфікації робітників, інтенсивності праці та ін. Завертають аналіз підрахунком резервів зростання про­дуктивності праці та опрацюванням заходів з їх реалізації.

 

 

8.4. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної про­дукції.

На підставі даних табл. 8.1 зробимо розра­хунок впливу факторів на відхилення фактичної продуктив­ності праці від планової:

1) зміна частки робітників у складі промислово-виробничого персоналу:

(-2,4) • 8800 : 100 = -211,2 грн;

2) зміна середньорічного виробітку одного робітника:

650 • 81,87 : 100 = +532,2 грн.

Разом: +321 грн.

Таблиця 8.1.

Дані для аналізу трудових факторів

 

У тому числі на останній фактор у свою чергу вплинули такі фактори:

а) зміна кількості відпрацьованих днів одним робітником:(-10) • 8 • 5 = -400 грн;

б) зміна тривалості робочого дня:(-0,5) • 210 • 5 = -525 грн;

в) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:(+1) • 210 • 7,5 = +1575 грн.

Разом 650 грн.

Резервами зростання середньорічного виробітку одного робіт­ника є подолання негативного впливу перших двох факторів — 925 грн, або 10,5 %, до планового показника.

Після цього виконаємо розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції внаслідок використання тільки категорії робітників:

1) зміна кількості робітників:(-10) • 220 • 8 • 5 = -88 000 грн;

2) зміна відпрацьованих 1-м робітником днів за рік (явки):(-10) • 140 • 8 • 5 = -56 000 грн;

3) зміна тривалості робочого дня:(-0,5) • 140 • 210 • 5 = -73 500 грн;

4) зміна середньогодинного виробітку 1-го робітника:(+1) • 140 • 210 • 7,5 = +220 500 грн.

Разом +3 000 грн.

Цей розрахунок свідчить про те, що три фактори є негативни­ми і тільки один, останній, діяв позитивно. Він був найбільш впливовим і перекрив негативний вплив перших трьох факто­рів, котрі формально можна розглядати як резерви виробни­цтва. Однак зменшення чисельності робітників при забезпечен­ні необхідних обсягів виробництва завжди розглядають як по­зитивне явище. Тому резерви виробництва, виходячи з наве­деного розрахунку, становлять лише 129,5 тис. грн (56 + 73,5).

Завершуючи аналіз трудових ресурсів, можна в цілому дати позитивну оцінку їх використанню, проте при цьому слід обо­в'язково звернути увагу на істотні недоліки в їх використанні і наявність резервів.

 

ТЕМА 9. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.004 с.)