Економічний аналіз як галузь економічної наукиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічний аналіз як галузь економічної наукиЗ переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Розв'я­зання їх потребує використання наукових засобів, які має у своє­му арсеналі економічна наука і насамперед така її галузь, як економічний аналіз.

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а та­кож розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшен­ня обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

Економічний аналіз як наукова дисципліна — це система спеціальних знань, пов'язана з дослідженням існуючих еконо­мічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, виявленням глибинної їх суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов'язань, виробничих потужностей, і об'єктивною оцінкою їх виконання.

Окремо треба вказати на можливості економічного аналізу як засобу, який сприяє управлінню підприємством. Будь-яке управління складається з двох етапів. На першому етапі на підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацюван­ня, оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу. На друго­му етапі, якщо аналіз визначить необхідність втручання з ме­тою зміни якихось параметрів у ньому, приймається власне управлінське рішення. Причому аналітик може підготувати для менеджера навіть проект цього рішення.

В умовах ринкових відносин система планування всередині підприємства зберігається, проте змінюються його обсяги і де­які підходи. Економічний аналіз забезпечує необхідне обґрун­тування планових показників, оскільки його оцінки досягнуто­го рівня виробництва і витрачання ресурсів, з одного боку, попи­ту, ринкових цін та ефективності роботи — з іншого, є необхід­ною умовою планування діяльності підприємства.

Усі виробничі й фінансові процеси, а також загальні наслід­ки діяльності підприємства мають належно контролюватися. Це забезпечується поточним контролем з боку адміністрації підприємства за станом виконання планових завдань, організа­ційних заходів, вказівок тощо за допомогою аналітичного опра­цювання повсякденної інформації, яка характеризує виробни­чо-фінансову діяльність підприємства. Існує і інша форма кон­тролю — наступний. Він здійснюється як ревізія фінансово-господарської діяльності роботи підприємства, тематична пере­вірка з боку податкової адміністрації, аудиторське обстеження. Останнє, наприклад, за дорученням наглядової ради, акціонерів, банку. І цей контроль ґрунтується на аналізі даних про роботу господарського суб'єкта, тобто виступає як одна із форм аналі­тичного обстеження підприємства.

Економічний аналіз почав формуватися в 20—30-х роках XX ст. як заключний розділ курсу "бухгалтерський облік". Роз­виток методів аналізу обумовлювався спочатку необхідністю оці­нювання бухгалтерських звітів. Розробку методики аналізу три­валий час здійснювали фахівці в галузі бухгалтерського обліку і першими, а інколи єдиними практичними працівниками, які проводили аналіз діяльності підприємств, були найбільш досвід­чені бухгалтери.

У той час аналізували тільки бухгалтерський баланс під­приємства, і звідси перша назва курсу "Аналіз балансу". Згодом, коли обсяг звітності розширився, а отже, зросла кількість даних і значно змінився зміст інформації, що вивчалася, курс дістав назву "Обліковий аналіз". Отже, можна вважати, що аналіз по­ходить від бухгалтерського обліку.

У 40-ві й наступні роки розвиток і поліпшення методики аналізу, а також додаткове використання планово-нормативної, технічної та інших видів інформації поряд із даними існу­ючої інформації спонукали зміну і цієї назви курсу. Його по­чали називати відповідно "Техніко-економічний аналіз", "Аналіз господарської діяльності" і, врешті-решт, "Економіч­ний аналіз".

Що ж сприяло розвитку методів аналізу, а потім формуван­ню його як самостійної дисципліни? По-перше, це пов'язано з формуванням єдиних засад і систем бухгалтерського обліку і впровадженням типових форм звітності у колишньому Радян­ському Союзі. По-друге, було скасовано "комерційну таємни­цю" і полегшено доступ до будь-якої економічної інформації. По-третє, у період непу підприємства знову було переведено на комерційний розрахунок, тобто на засади самоокупності, і відпо­відно поновилося бажання вивчати і аналізувати наслідки їхньої господарської діяльності.

Кропітка робота з налагодження обліку і контролю немину­че викликала потребу в розробці спеціальних прийомів вивчен­ня якості обліку і наслідків діяльності, зокрема на підставі підсумкових даних звітів підприємств. Стандартизація бухгал­терських документів, регістрів і звітних форм дуже сприяла роботі з впровадження аналізу, більш того, це дало змогу розро­бити чимало єдиних, стандартних методів аналізу економічної інформації.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.008 с.)