ТЕМА 5. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІЗначення, завдання та інформація для проведення аналізу

За допомогою прибутку визначається ефективність функціо­нування підприємства. Головна частина прибутку формується як різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції (та на її продаж). Якщо власні витрати підприємства більші за грошові надходження від реалі­зації, то воно зазнає збитків.

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" розрізняють кілька видів при­бутку (збитку). По-перше, це валовий прибуток, тобто різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції. По-друге, це фінансові ре­зультати від операційної діяльності, які, зрозуміло, будуть менші ніж перша сума за рахунок відрахування "адміністративних витрат" і "витрат на збут". Далі йдуть фінансові результати від звичайної діяльності (до оподаткування і після нього) і, на­решті, — чистий прибуток або збиток.

Під час аналізу треба розв'язати такі завдання:

1. Оцінити виконання плану з прибутку у цілому і за окре­мими видами прибутків і збитків.

2. Вивчити динаміку фінансових результатів за ряд років.

3. Визначити вплив основних факторів на зміну суми при­бутку від реалізації товарної продукції.

4. Оцінити рівень рентабельності продукції та підприємства.

5. Обчислити резерви зростання прибутку і рентабельності.

Аналіз фінансових показників слід проводити за даними форми № 2 "Звіт про фінансові результати", форми № 5 "При­мітки до річної фінансової звітності", форми № 1 "Баланс під­приємства", а також даних обліку і матеріалів фінансового відділу. Для пошуку резервів зростання прибутку залучається інформація щодо рентабельності споріднених підприємств як в Україні, так і за кордоном.

Аналіз чистого прибутку

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) і плановими даними підприємства. При цьому дається оцінка виконання плану прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

Таблиця 5.1.

Фінансові результати підприємства

За даними табл. 5.1можна зробити такі виснов­ки. План з чистого прибутку підприємство недовиконало на 7,1 %, недобір прибутку становив 20 тис. грн. Це сталося, в пер­шу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (-80 тис. грн). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис. грн). Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.

Вивчаючи одержані суми прибутків за кілька років, треба встановити, яка склалась тенденція в їх зміні, чи відображає вона зростання ефективності роботи підприємства. У зв'язку з цим слід особливо ретельно дослідити якість прибутків. Це понят­тя характеризує достовірність розрахунку сум прибутків і збитків, що одержує підприємство. В першу чергу таке явище пов'язують з відлагодженістю і надійністю бухгалтерського об­ліку на підприємстві та якістю складання балансів і фінансо­вих звітів. Керівники підприємства можуть відносно легко змінювати за власним бажанням такі види витрат, як витрати на рекламу, ремонтні роботи, науково-дослідницькі розробки і підготовку кадрів. Ці витрати, які можуть значно коливатися залежно від змін фінансової політики підприємства, називають у західних підручниках дискреційними. Форсоване скорочення таких витрат приводить до одночасного зростання прибутків, проте цей процес справедливо пов'язують із зниженням їхньої якості.

Аналіз показника співвідношення чистого прибутку й обся­гу продажу підприємства за кілька років досить надійно кон­статує можливі погіршення якості прибутків (табл. 5.2).

Таблиця 5.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.004 с.)