ТОП 10:

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

на тему:

 

 

Виконала ст.групи ПРЛм-11

Іванів Г.Б.

Керівник доц.кафедри МО

Патрікі Н.П.

 

Львів - 2013

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 4

1.1. Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю.. 4

1.2. Організаційно-правова форма підприємства та сфера його діяльності 10

1.3. Установчі документи підприємства. 14

1.4. Склад та формування активів підприємства. 16

1.5. Амортизаційна політика підприємства. 18

1.6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 22

1.7. Система оподаткування підприємства. 25

1.8. Порядок визначення доходів, витрат і фінансових результатів. 27

1.9. Формування звітності підприємства. 30

1.10. Маркетингова та збутова політика підприємства. 31

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 34

2.1. Основні показники діяльності підприємства. 34

2.2. Показники ліквідності ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд». 36

2.3. Показники ділової активності 38

2.4. Показники майнового стану підприємства. 40

2.5. Показники використання основних виробничих фондів. 41

2.6. Оцінка показників рентабельності 42

2.7. Аналіз показників фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства. 45

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 49

ДОДАТКИ.. 50

 

 

ВСТУП

Написання курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу та підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Об'єктом курсової роботи є процес обліку, а також фінансово-економічна діяльність ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».

Предметом дослідження є практичні аспекти фінансово-економічного аналізу та аналізу обліку на ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».

Метою роботи є вивчення процесу обліку на підприємстві, ознайомлення та подальший аналіз фінансового стану підприємства з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, які були отримані у навчальному закладі.

За період написання курсової роботи необхідно ознайомитися з різними сторонами підприємства, навчитись опрацьовувати інформацію, отриману з первинних та накопичуваних бухгалтерських документів, аналізувати баланс та інші форми фінансової та податкової звітності, розраховувати показники ефективності, застосовувати чинне законодавство України у процесі виконання завдань, передбачених практикою. Після закінчення написання роботи студент повинен вміти здійснювати аналіз основних аспектів виробничої, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності, а також робити аналітичні висновки на основі бухгалтерських розрахунків.

Основна частина роботи складається з трьох розділів. Аналіз проводиться на основі реальних даних базового підприємства.

При написанні роботи використано законодавчі та нормативні матеріали, вітчизняні літературні джерела, а також періодичні видання з економіки та аналізу.

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Установчі документи ТзОВ – установчий договір і статут, прийняті учасниками одноголосно. Згідно з установчим договором учасники товариства зобов’язані створити організацію та затвердити строгий порядок своєї загальної діяльності. У договорі вказується склад учасників (засновників) товариства, розмір статутного капіталу підприємства або організації і частка кожного з учасників, а також величина їх відсотків і склад внесків.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю повинні містити відомості про:

- вид товариства;

- предмет і цілі його діяльності;

- склад засновників та учасників;

- найменування та місцезнаходження;

- розмір та порядок утворення статутного фонду;

- порядок розподілу прибутків та збитків;

- порядок внесення змін до установчих документів;

- порядок ліквідації і реорганізації товариства;

- відомості про розмір часток кожного з учасників;

- розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

При перереєстрації або зміні місцезнаходження товариства податкова служба не заохочує розбіжність фактичної і юридичної адрес.

Установчі документи ТОВ вимагають обов’язкового внесення змін та в разі виходу з бізнесу одного з учасників. Конкретна вартість його частки розраховується по записах бухгалтерії за один місяць, що передує місяцю подання заяви засновником про вихід з товариства. Розрахована сума або частина майна передається колишньому акціонеру не пізніше, ніж через три місяці.

Якщо в суспільстві відбулися незареєстровані зміни, діяльність його буде визнана незаконною, а рахунки в банку заблокуються.

Регламентований список підстав, службовців для внесення зміни в установчі документи ТОВ:

1. зміна паспорта або будь-яких його даних у учасників товариства;

2. зміна величини капіталу, складу акціонерів;

3. зміна розподілу часток капіталу, основних видів економічної діяльності, правової форми власності;

4. нову назву організації, якщо воно міняється;

5. зміна директора.

Підписи на заяві про перереєстрацію та внесення змін засвідчуються у нотаріуса. Для цього обов’язково треба мати оригінали всіх документів, які були перераховані вище.

 

Рис 1.1. Основні принципи формування активів підприємства

 

Склад активів створюваного підприємства має ряд відмінних рис:

а) у складі необоротних активів підприємства на стадії його створення практично цілком відсутні довгострокові фінансові вкладення - вони формуються в процесі його майбутньої інвестиційної діяльності;

б) у складі оборотних активів підприємства на першій стадії їхнього формування практично цілком відсутня дебіторська заборгованість у зв'язку з тим, що господарська діяльність ще не починалася. Крім того, до мінімуму зведені короткострокові фінансові вкладення. Вони включаються до складу активів тільки в тому випадку коли внесок засновників у статутний фонд внесений у формі таких короткострокових фінансових інструментів.

Таблиця 1.3.

Розрахунок амортизації методом прямолінійного списання

Рік Розрахунок   Амортизаційні відрахування Накопичена амортизація ( знос ) Балансова вартість
1/4*18000
1/4*18000
1/4*18000
1/4*18000
  ВСЬОГО    

 

Але, не дивлячись на недоліки, метод прямолінійного списання являється найбільш розповсюдженим на практиці.

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Основна звітність яку повинен подавати підприємець - платник єдиного податку - це податкова декларація платника єдиного податку, форма якої затверджена наказом МФУ № 1688 від 21.12.2011г., та звіт до Пенсійного фонду по Єдиному Соціальному Внеску (ЕСВ).

Податкова звітність.

Згідно з п.296.2. ст. 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу.

Згідно з п. 296.3. ст. 296 встановлено, що платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ст. 296 ПКУ, та подається за місцем податкової реєстрації.

Річний звіт до ПФУ подається за місцем реєстрації, протягом 3 місяців з 01 січня по 31 березня.

 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».

ВИСНОВКИ

Написання курсової роботи є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які студент одержав під час навчання. Вона сприяє формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, застосовувати свої знання на практиці.

Маючи можливість аналізувати діяльність ТОВ «ДЕН- Сервіс». Я спостерігала за роботою фірми. Ознайомилася з історичною довідкою підприємства, його структурою, основними економічними показниками.

Я навчилась опрацьовувати інформацію, отриману з первинних та накопичувальних бухгалтерських документів, аналізувати баланс та інші форми фінансової звітності та на їх основі робити аналітичні висновки, а також розраховувати основні показники фінансової стійкості, прибутковості та платоспроможності даного підприємства.

Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ТзОВ ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».– прибуток від реалізації продукції. Він є кінцевим результатом діяльності підприємства.

Найважливішими умовами зростання прибутку від реалізації продукції є збільшення обсягу випуску продукції, забезпечення ритмічності виробництва, зниження її собівартості, підвищення її якості та конкурентоздатності, своєчасна оплата покупцями замовленої ними послуги.

Проаналізувавши прибутковість і рентабельність продажу в цілому по підприємству спираючись на методологічні і теоретичні засади можна зробити наступні висновки, що в цілому стан підприємства можна вважати нормальним, і незначні негативні зрушення є тимчасовими, і в майбутньому підприємство знизить свої змінні витрати і тим самим знизиться рівень собівартості, зростання якого є небажаним для підприємства.

На ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».бухгалтерія та, безпосередньо, сама робота підприємства ведеться чітко і досконало.

Для ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд» в майбутніх періодах можна запропонувати:

- підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства;

- здійснити перевірку реальності укладених договорів;

- розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку;

- покращити фінансовий стан можна за рахунок розробки нових проектів реалізації продукції;

- збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції.

ДОДАТКИ

 

 

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 4

1.1. Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю.. 4

1.2. Організаційно-правова форма підприємства та сфера його діяльності 10

1.3. Установчі документи підприємства. 14

1.4. Склад та формування активів підприємства. 16

1.5. Амортизаційна політика підприємства. 18

1.6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 22

1.7. Система оподаткування підприємства. 25

1.8. Порядок визначення доходів, витрат і фінансових результатів. 27

1.9. Формування звітності підприємства. 30

1.10. Маркетингова та збутова політика підприємства. 31

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 34

2.1. Основні показники діяльності підприємства. 34

2.2. Показники ліквідності тзов «ден- сервіс». 36

2.3. Показники ділової активності 38

2.4. Показники майнового стану підприємства. 40

2.5. Показники використання основних виробничих фондів. 41

2.6. Оцінка показників рентабельності 42

2.7. Аналіз показників фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства. 45

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 49

ДОДАТКИ.. 50

 

 

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

на тему:

 

 

Виконала ст.групи ПРЛм-11

Іванів Г.Б.

Керівник доц.кафедри МО

Патрікі Н.П.

 

Львів - 2013

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 4

1.1. Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю.. 4

1.2. Організаційно-правова форма підприємства та сфера його діяльності 10

1.3. Установчі документи підприємства. 14

1.4. Склад та формування активів підприємства. 16

1.5. Амортизаційна політика підприємства. 18

1.6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 22

1.7. Система оподаткування підприємства. 25

1.8. Порядок визначення доходів, витрат і фінансових результатів. 27

1.9. Формування звітності підприємства. 30

1.10. Маркетингова та збутова політика підприємства. 31

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 34

2.1. Основні показники діяльності підприємства. 34

2.2. Показники ліквідності ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд». 36

2.3. Показники ділової активності 38

2.4. Показники майнового стану підприємства. 40

2.5. Показники використання основних виробничих фондів. 41

2.6. Оцінка показників рентабельності 42

2.7. Аналіз показників фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства. 45

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 49

ДОДАТКИ.. 50

 

 

ВСТУП

Написання курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу та підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Об'єктом курсової роботи є процес обліку, а також фінансово-економічна діяльність ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».

Предметом дослідження є практичні аспекти фінансово-економічного аналізу та аналізу обліку на ТзОВ «КУА «Полтавтрансбуд».

Метою роботи є вивчення процесу обліку на підприємстві, ознайомлення та подальший аналіз фінансового стану підприємства з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, які були отримані у навчальному закладі.

За період написання курсової роботи необхідно ознайомитися з різними сторонами підприємства, навчитись опрацьовувати інформацію, отриману з первинних та накопичуваних бухгалтерських документів, аналізувати баланс та інші форми фінансової та податкової звітності, розраховувати показники ефективності, застосовувати чинне законодавство України у процесі виконання завдань, передбачених практикою. Після закінчення написання роботи студент повинен вміти здійснювати аналіз основних аспектів виробничої, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності, а також робити аналітичні висновки на основі бухгалтерських розрахунків.

Основна частина роботи складається з трьох розділів. Аналіз проводиться на основі реальних даних базового підприємства.

При написанні роботи використано законодавчі та нормативні матеріали, вітчизняні літературні джерела, а також періодичні видання з економіки та аналізу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.83.37 (0.02 с.)