Як поділяються витрати за ступенем впливу обсягу виробництва на їх рівень?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як поділяються витрати за ступенем впливу обсягу виробництва на їх рівень?1. Поточні і одноразові

4. Умовно-змінні і умовно-постійні

Завдання 5. 1. Елімінування – це ….. це логічний метод, за допомогою якого абстрагується вплив низки факторів зміни, а вимірюється дія лише одного.

2. Система економічної інформації повинна відповідати наступним вимогам ….. достовірність, своєчасність, повнота, детальність,

3. Фактори в економічному аналізі поділяють на …..

4. Показник продуктивності праці показує, ….. співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці.

Завдання 6.

Вирівняти динамічний ряд чистого прибутку підприємства. Оцінити коефіцієнт регресії та зробити прогноз чистого прибутку на 7-й рік.

 

Роки
Чистий прибуток, тис. грн. 58,4 57,5 60,0 67,4 69,3 75,9

Рівняння регресії

Х -3 -2 -1
Роки
Чистий прибуток 58,4 57,5 60,0 67,4 69,3 75,9
xy -175,2 -115 -60 67,4 138,6 227,7
x

 

{∑у = na + b ∑x

{∑xy = (∑x)a +b∑х2

З нерівності маємо:

у = na

∑xy = b∑х2

{а = ∑у / n

{b = ∑xy /∑х2

Звідси маємо:

{а = 64,75

{в = 2,98

ух=а + вх.

Ух= 64,75 + 2,98х

У1 = 64,75 + 2,98*1 = 67,73

У2 = 64,75 + 2,98*2 = 70,71

У3 = 64,75 + 2,98*3 = 73,69

У4 = 64,75 + 2,98*4 = 76,67

У5 = 64,75 + 2,98*5 = 79,65

У6 = 64,75 + 2,98*6 = 82,63

Висновок:

Планове значення чистого прибутку в 7 р., згідно розрахунків рівняння регресії буде складати 85,61 тис. грн, показник склав 2,98, що є більше за о, тоді можна стверджувати, що чистий прибуток в 7 році має тенденцію до збільшення.

 

Екзаменаційний білет № 10

 

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Методи і прийоми економічного аналізу та їх класифікація.

Метод ЕА- це науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. Це сукупність прийомів способів дослідження господарської діяльності економічного об’єкта шляхом виявлення та визначення взаємозв’язку і змін його параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів та їх сукупності на ці зміни. Метод економічного аналізу реалізується через сукупність методів і прийомів економічного аналізу. У процесі економічного аналізу та аналітичної обробки інформації здійснюється вивчення причин, які обумовлюють зміну і розвиток показників, виявлення і вимірювання взаємозв’язку між показниками, використовуються власні прийоми і прийоми суміжних наук. Класифікація методів ЕА обумовлена необхідністю побудови раціонального алгоритму розвязку аналітичних задач за стандартами забезпечення прийняття типових рішень або на запит користувачів аналітичної інформації. Методи і прийоми економічного аналізу поділяються на абстрактно-логічні(загальнонаукові), описові, економіко-логічні(традиційні) та економіко-математичні методи. Абстрактно-логічні методи дають відповідь, як дослідити економічні явища і господарські процеси, а також визначають способи підходу до їх вивчення. (індукція, дедукція, порівняння, аналіз, синтез, аналогія, абстракція, логічний, системний підхід, комплексний підхід, евристичні прийоми). Описові – надають економічним явищам і господарським процесам кількісну характеристику, визначають їх розміри, тенденції, динаміку розвитку, а також надають визначену кількісну характеристику окремим напрямкам виробничо-фінансової діяльності п-ва (абсолютні, середні, відносні величини, ряди динаміки, графічні методи). Економіко-логічні прийоми визначають значення показників, які характеризують діяльність підприємства. За допомогою цих прийомів здійснюється дослідження причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами, визначається ступінь впливу чинників на аналізований показник, який знаходиться з ними у функціональній залежності (індексний метод, ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць, інтегральний, логарифмічний метод, метод важених кінцевих різниць, спосіб відносних різниць, пропорційного ділення, часткової участі). Економіко-математичні методи використовуються для вивчення взаємозв’язків між результативним і чинниковим показниками, які знаходяться між собою у ймовірному(випадковому) зв’язку(аналітичні групування, кореляційно-регресійний метод, дисперсійний, компонентний аналіз, прийоми оптимізації, лінійного, динамічного програмування, теорія ігор, теорія масового обслуговування).

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. Як розраховується темп зростання ? Показник, що аналізується, ділиться на показник попереднього (базового) року

2. Охарактеризуйте стохастичний аналіз. Стохастичний аналіз спрямовано на вивчення непрямих зв'язків ( опосередкованих факторів) у випадку неможливості визначення неперервного ланцюга прямого зв'язку. Стохастичне моделювання факторних систем взаємозв'язків окремих сторін господарської

діяльності спирається на узагальнення закономірностей варіювання значень економічних показників – кількісних характеристик факторів і результатів господарської діяльності.

3. За якою моделлю здійснюється факторний аналіз загальної рентабельності? Загальна рентабельність визначається як відношення суми прибутку до середньої за період вартості капіталу виробничого призначення. (аналіз рентабельності вкладеного капіталу, аналіз рентабельності обороту з реалізації, аналіз рентабельності інвестицій, аналіз рентабельності витрат).

4. Як аналізують якісний стан основних засобів ? До показників якісного стану основних засобів відносяться: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту. МОДЕЛЬ ЕА ОЗ: 1. Аналіз забезпечення п-ва ОЗ(аналіз складу і структури ОЗ,аналіз оновлення ОЗ, аналіз технічного стану ОЗ); 2. Аналіз ефективності використання ОЗ(факторний аналіз віддачі ОЗ, аналіз ефективності використання виробничих площ); 3. Аналіз виробничо-фінансових результатів використання ОЗ.

Завдання 3.

Визначити показник фондоозброєності, якщо: фондовіддача – 19,0 грн., середньорічна вартість основних засобів – 516,0 тис. грн., середньооблікова чисельність персоналу – 120 осіб. Фондоозброєність характеризує ступінь забезпечення робітників основними виробничими фондами. 516000/120=4300.

Завдання 4. Оберіть одну правильну відповідь.

4.1. Для вирішення задачі завантаження устаткування використовуються методи : Лінійного програмування

4.2. Як відношення суми нарахованого зносу до первісної вартості основних засобів обчислюється коефіцієнт: Накопичення амортизації

4.3. Як визначити сукупний резерв зростання виробництва продукції ? Як різницю між виробничим потенціалом підприємства та досягнутим обсягом виробництва продукції

Завдання 5. Закінчити речення:

1. Для мультиплікативних моделей, які містять два співмножники, можна застосовувати спрощений варіант методу ланцюгових підстановок - метод різниць.

2. Суть логарифмічного методу полягає в тому, що досягається логарифмічно пропорційний поділ загальної зміни за факторами впливу, які складають прямий детермінований зв'язок.

3. Адитивні моделі – це моделі, в яких результативний показник визначається як алгебраїчна сума кількох факторних показників.

4. Предметом стохастичного аналізу є дослідження зв’язків і взаємозалежностей, які між собою не пов'язані строго функціонально, коли вплив факторів на кінцевий результат виявляється не прямо, а у вигляді тенденцій, напрямків, які існують в об'єктивній реальності і мають бути виявлені за допомогою певних аналітичних прийомів.

 

Завдання 6.

Використовуючи наведені дані, розрахувати і проаналізувати показники ділової активності підприємства. Зробити висновки.

тис. грн.

Показники Попередній період Звітній період
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції 5240,4 5368,5
2. Середня вартість активів підприємства 1280,1 1263,2
2.1. Середня вартість оборотних активів 903,2 842,1
3. Середня величина власного капіталу 595,5 583,5
4. Середня величина позикового капіталу 628,6 671,5

 

Показники Попередній Звітній Абсолютне Відносне
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції 5240,4 5368,5 128,1 2,44
2. Середня вартість активів підприємства 1280,1 1263,2 -16,9 -1,32
2.1.Середня вартість оборотних активів 903,2 842,1 -61,1 -6,76
3. Середня величина власного капіталу 595,5 583,5 -12 -2,01
4. Середня величина позикового капіталу 628,6 671,5 42,9 6,82
Коефіцієнт оборотності активів 4,09 4,25 0,16 3,91
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів 5,80 6,38 0,57 9,92
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 8,8 9,20 0,4 4,55

 

Коа= Чиста виручка від реалізації продукції/ Середньорічна вартість активів ;

Коефіцієнт обоз = виручка (валового доходу) від реалізації продукції / сума оборотних засобів підприємства .

Коефіцієнт Овк = чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)/ середньорічна величина власного капіталу підприємства.

Затверджено на засіданні кафедри 11.04.07 р., протокол № 15.

Висновок: Коефіцієнт оборотності активів – відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів і становить в звітному періоді 4,25. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів, свідчить про те, що даний показник збільшився на 0,57 і свідчить про рух обороту оборотних засобів. Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства і відображає збільшення показника на 0,4.

 

Екзаменаційний білет № 11

 

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Характеристика методів та прийомів загального економічного аналізу.

Методи загального аналізу (методи порівняння і групування, методи середніх величин та індексів, методи балансового зв'язку, графічні методи, методи комплексної оцінки). Порівняння – це науковий метод пізнання, у процесі якого невідоме (досліджуване) явище, предмети зіставляють із уже відомими, раніше для виявлення загальних ознак або відмінностей між ними. Групування — це поділ на групи за будь-якими ознаками. Він дозволяє виявити і вивчити взаємозв'язки і взаємозалежності різних економічних явищ, найбільш суттєві чинники, закономірності і тенденції, властиві цим явищам. У теорії економічного аналізу розглядаються структурні (за виробничою потужністю, рівнем механізації, продуктивністю праці, структурою продукції, що випускається) і аналітичні угрупування. У аналітичних угрупуваннях із двох взаємопов'язаних показників один розглядається як чинник, що має вплив, а інший — як наслідок цього впливу. Середні величини ( прості арифметичні, зважені арифметичні, середні хронологічні, середні геометричні, середні гармонічні, середні квадратичні) використовуються в аналізі для узагальнюючої характеристики масових однорідних показників (середня заробітна плата робітника, середня чисельність працівників, середня ціна реалізації тощо). Через середні величини характеризують загальний рівень ознаки, що аналізується, коли вона схильна до значних коливань. Обов'язковою умовою для використання способу середніх величин є якісна однорідність сукупності явищ та фактів, що вивчаються. Індексний метод. Індекс - цифровий показник, що виражає у відсотках послідовні зміни будь-якого економічного явища, наприклад індекс цін, індекс продуктивності праці. Метод, заснований на відносних показниках, шо виражають відношення рівня даного явища до рівня його у минулому або до рівня аналогічного явища, що прийняте як базове. Метод застосовується для дослідження складних явищ, окремі компоненти яких невимірні. Він дозволяє розділити за факторами відносні й абсолютні відхилення узагальнюючого показника, виявити вплив на показник, що вивчається, різних факторів. Балансовий метод. Баланс — співвідношення взаємопов'язаних показників будь-якої діяльності, процесу. Балансовий метод широко використовується у бухгалтерському обліку, статистиці і плануванні, а також в аналізі економічної діяльності (за наявності функціональної залежності), наприклад, при аналізі використання робочого часу, рухи сировини, фінансового становища і т. п. Графічні методи. Це геометричне зображення функціональної залежності за допомогою ліній на площині, що показує суттєві зв'язки і відносини в економічному аналізі. На графіках зручно знаходити значення функцій по відповідному значенню аргументу. У економічному аналізі застосовуються діаграми порівняння, тимчасові ряди, криві розподілу, графіки кореляційного поля, статистичні картограми. Графічний метод використовується для дослідження виробничих процесів, організаційних структур і т. п. Широко застосовуються мережні графіки, "дерева рішень", що відносяться до графо-математичних методів. Методи комплексної оцінки – 1. методи детермінованої комплексної оцінки (метод сум, суми місць, геометричної середньої, відстаней) 2. методи стохастичної комплексної оцінки (метод суми місць, відстаней, двомірного шкалування, експертно-статистичні, компонентний аналіз)

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. Як розраховується темп приросту? абсолютний приріст за період, що аналізується *100% / попередній показник

2. Що таке методика економічного аналізу ? сукупність методів і прийомів обробки економічної інформації для вивчення окремих показників або їх системи з метою оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємств.

3. Які завдання фінансового аналізу? - на підставі вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконанню плану з надходження фінансових ресурсів та їх використанню з метою покращання фінансового стану підприємства; - надати прогноз можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарювання і наявності власних та позикових ресурсів; - розробити конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів та зміцнення фінансового стану підприємства.

4. Як оцінити наявність і рух основних засобів? Оцінка обсягу основних фондів, аналіз руху основних виробничих фондів

Завдання 3.

Визначити рентабельність поточних активів, якщо: загальний обсяг активів – 6840,5 тис. грн., чистий прибуток – 72,4 тис. грн., середня величина поточних активів – 2550,0 тис. грн. 72,4/2550=0,028Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.008 с.)