Які типи факторних систем використовуються у детермінованому моделюванні?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які типи факторних систем використовуються у детермінованому моделюванні?Адитивна, мультиплікативна, кратна, змішана

Який вид економічного аналізу найбільш повний?

4.Як класифікуються основні засоби за характером участі у процесі виробництва?виробничі і невиробничі

Завдання 3.

Визначити коефіцієнт маневреності, якщо: обсяг власного капіталу – 764,0 тис. грн., чистий прибуток – 265,5 тис. грн., власний оборотний капітал – 520,0 тис. грн.

Коеф маневреності = Влас обор кап/ВК;

 

Завдання 4 .

Як поділяються витрати промислового підприємства за способом перенесення вартості на продукцію ?

3. Прямі і непрямі

4.2. Як відношення суми чистого прибутку до середньої вартості необоротних і оборотних активів підприємства за відповідний період обчислюється:

1. Коефіцієн

1. Рентабельність

2. Мінімальний обсяг витрат

3. Продуктивність праці

4. Чистий прибуток

4.3. Інтенсивність використання основних засобів підприємства оцінюється за коефіцієнтом:

1. Оновлення основних засобів

 

Завдання 5. 1. Середні величини – це абстрактні величини, за допомогою яких досягається…..узагальнення відносних сукупностей типових. Однорідних явищ, процесів, показників.

2. Сутність кореляційного аналізу полягає у …… зводиться до встановлення рівнян-ням регресії, тобто виду кривої між випадковими величинами, оцінці тісноти зв’язків і вірогідності результатів вимірів.

3. Економічна інформація класифікується за такими критеріями:….. За стадіями управління розрізняють прогнозну, планову, облікову, нормативну інформацію та інформацію для аналізу господарської діяльності, оперативного управління. За місцем утворення інформація для економічного аналізу поділяється на внутрішню й зовнішню. За стабільністю аналітичну інформацію поділяють на постійну (сталу), умовно-постійну та змінну. За стадіями створення економічна інформація поділяється на вхідну та вихідну. За насиченістю реквізитами аналітична інформація буває: достатньою, недостатньою і надлишковою. За способом фіксації розрізняють усну й документальну інформацію, зафіксовану на паперових і машинних носіях. За елементами структури: реквізит, показник, масив, потік

4. Коефіцієнт маневреності показує ….. яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку - капіталізовано.

Завдання 6.

Використовуючи метод ланцюгових підстановок та інтегральний, проаналізувати вплив на зміну обсягу виробленої продукції зміни кількості відпрацьованих днів та виробітку продукції за один день. Зробити висновки. Дати оцінку застосованим методам детермінованого факторного аналізу.

 

Показники План Факт
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 4495,0 4750,0
2. Кількість відпрацьованих днів 252,0 250,0

 

показники попередній звітний Відхилення  
абсолютне Відносне,%
Обсяг виробництва продукції, тис. грн. – Y 4495,0 4750,0 5,67
Кількість відпрацьованих днів - b 252,0 250,0 -2 -0,79
Виробіток продукції за 1 день - a 17,84 1,16 6,50

Інтегральний метод

Y=a*b (мультиплікативна модель)

a= 1,16*(250 + 252))/2= 291,16

b=

Перевірка: a+ b= 291,16 + (-36,84) = 255

 

Метод ланцюгових підстановок

1) Y(0)=a(0)*b(0)=4495,0

Y’=a1*b(0)=19 * 252 = 4788

Y1=a1*b1=4750,0

2) a= y’-y(0)= 4788 – 4495= 293

3) b=y1-y’= 4750,0 – 4788 = - 38

4) a+ yb= 293 + (-38)=255

Висновок: Результативний показник (виробіток продукції) у звітному періоду збільшилась на 1,16 тис.грн. або на 6,5 і склали у звітному періоді 19 тис. грн. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: обсягу виробництва та кількості відпрацьованих днів. За рахунок того, що кількість відпрацьованих днів у звітному періоді порівняно з попереднім зменшилась на 2 тис. грн..чи на 0,79%, виробіток продукції зменшилися на 38 тис.грн. За рахунок того, що обсяг виробництва у звітному періоді зменшилась на 255 тис. грн. чи на 5,67%, виробіток продукції збільшились на 293.

 

Екзаменаційний білет № 8

Завдання 1. Методика економічного аналізу, її сутність і зміст.

Методика економічного аналізу – це сукупність методів і прийомів обробки економічної інформації для вивчення окремих показників або їх системи з метою оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємств і їх структурних підрозділів.

Методика Е.А. передбачає:

- визначення об’єкта дослідження, мети, завдання аналізу;

- складання плану проведення аналітичної роботи;

- відбір показників, перевірка їх на точність, зі ставність, визначення необхідних, що характеризують об’єкти дослідження;

- інформаційне та технічне забезпечення аналітичної роботи;

- порівняння фактичних результатів виробничо-фінансової діяльності підприємств з базисними даними;

- виявлення, вивчення і вимірювання ролі чинників на результати виробничо-фінансової діяльності підприємств;

- передача аналітичної інформації користувачам.

Методика економічного аналізу реалізується за допомогою методів і прийомів обробки економічної інформації та засобів обчислювальної та організаційної техніки.

Методика аналізу поділяється на загальну, спеціальну, комплексну, типову.

Завдання 2. 1. Які завдання аналізу в умовах ринкової економіки?

1. визначення місця економічної системи будь-якого порядку у ринковому середовищі, стратегії та тактики її поведінки;

2. обґрунтування цільових економічних програм, індикативних планів і бізнес-планів;

3. оцінка виконання цільових завдань розвитку економічної системи, причин і факторів, які зумовили позитивні та негативні зміни;

4. виявлення невикористаних резервів покращення економіки досліджуваного об’єкта;

5. визначення пріоритетів стратегічного розвитку економічної системи, оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу;

6. розроблення й обґрунтування заходів, спрямованих на активізацію використання резервів і прийняття оптимальних управлінських рішень
2. Які прийоми моделювання використовуються у детермінованих факторних системах?

3. Як розраховується показник загальної рентабельності? Рентабельність підприємства (загальна рентабельність) визначають як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

4. У чому полягає зміст аналізу основних засобів?визначити ступінь забезпечення підприємства ОЗ за умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі.

Завдання 3.

Визначити коефіцієнт рентабельності операційної діяльності, якщо: дохід (виручка) від реалізації продукції за звітній період – 1700,0 тис. грн., прибуток від операційної діяльності – 153,0 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 1123,0 тис. грн.

ЧП/Виручка від реалізації

Завдання 4.

4.1. Який показник обчислюється як відношення фактичного випуску продукції, перерахованого на планову структуру, до фактичного її випуску?

1. Ступінь виконання плану випуску промислової продукції з урахуванням її сортності

2. Ступінь виконання плану випуску продукції з урахуванням її асортименту

3. Ступінь виконання плану випуску продукції з урахуванням її структури

4. Ступінь виконання плану випуску промислової продукції

4.2. Як відношення обсягу витрачених сировини і матеріалів до обсягу випущеної продукції обчислюється:

3. МатеріаломісткістьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.024 с.)