Яке місце аналізу у процесі прийняття управлінських рішень?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке місце аналізу у процесі прийняття управлінських рішень?Економічний аналіз у процесі прийняття управлінського рішення відіграє провідну роль. Отже, процес прийняття управлінського рішення має ітеративний характер, який дає змогу поліпшити модель або варіант рішення способом послідовних наближень. Так, після порівняння вибраної моделі з оригіналом системи може постати потреба у додатковій інформації, яка уможливить відповідне поліпшення моделі рішення. За негативного результату порівняння підготовленого варіанта рішення з іншими аспектами управління, із загальною метою та критеріями може постати потреба знову повернутися до аналізу варіантів розвитку системи.

Які етапи процесу аналізу моделювання?

1 етап: аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному об’єкту, та емпіричних даних про його структуру й особливості. Для цього етапу характерним є формування кінцевої мети побудови моделі та вибір критерію порівняння рішень.

2 етап: Вибір найбільш раціонального методу розв’язання аналітичної задачі. Найкраща модель та, яка дає отримати найраціональніше розв’язання та точніші економічні оцінки.

3 етап: Всебічний аналіз результатів, одержаних при дослідженні економічних явищ і процесів. Критерієм достовірності та якості моделей є практична дієвість висновків і пропозицій.

3. Який вид економічного аналізу відповідає функції планування?

Часові види економічного аналізу

Які завдання загального аналізу фонду заробітної плати?

Завданнями аналізу фонду оплати праці є:

1) систематичний контроль за використанням фонду зарплати;

2) виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції.

 

Завдання 3.

Визначити коефіцієнт автономії, якщо: обсяг поточних зобов’язань – 2690,0 тис. грн., обсяг власного капіталу – 2740,0 тис. грн., загальний обсяг капіталу – 5478,2 тис. грн.

Коеф автономії = ВК/Валюта Балансу

2740,0/(2690,0+5478,2)=

 

Завдання 4.

4.1. Загальні витрати на виробництво продукції характеризує:

1. Повна собівартість продукції

Який показник може розглядатись як критерій оптимальності ?

1. Коефіцієнт ефективності фінансової діяльності підприємства

2. Коефіцієнт стимулювання фінансової діяльності підприємства

3. Коефіцієнт загальної рентабельності

4. Рентабельність реалізації підприємства

4.3.Платоспроможність підприємства характеризує:

3. Коефіцієнт автономії

Завдання 5. 1. Середня квадратична застосовується для аналізу….. да

2. Прийом, при якому виключається вплив одних факторів на аналізований об’єкт з метою визначення впливу інших, називається…..

3. Зовнішній економічний аналіз – це ….. Мета зовнішнього економічного аналізу — оцінити місце суб'єк-та господарювання у ринковому середовищі для визначення стра-тегії і тактики економічних відносин, пошуку партнерів і клієнтів, забезпечення конкурентних позицій тощо.

4. Коефіцієнт рівномірності показує ….. Коефіцієнт рівномірності випуску продукції може визначатися також по формулі:

де Вф – фактичний об’єм виготовленої продукції в одиницях часу,

Вс – середній об’єм виготовленої продукції за дану одиницю часу.

Завдання 6.

На основі наведених даних проаналізувати динаміку фонду заробітної праці. Використовуючи методи абсолютних різниць та інтегральний, оцінити вплив основних факторів на його зміну.. Зробити висновки.

показники попередній звітний Відхилення  
абсолютне Відносне,%
Фонд ЗП,тис.грн. (Y) 6629,4 6695,1 65,7 0,99
Середня чисельність працівників (а) -2 -0,13
Середня ЗП одного працівника (b) 4,22 4,26 0,04 0,95

B=y/a

Інтегральний метод

Y=a*b (мультиплікативна модель)

a= -2*(4,26 + 4,22))/2= (-8,48)

b=

Перевірка: a+ b= (-8,48)+62,84 = 54,36

Метод абсолютних різниць

Y= a*b

a=

b= a1 *

a= (-2)* 4,22 = (-8,44)

b= 1570 * 0,04=62,8

Висновок. Результативний показник (Фонд ЗП)у звітному періоді у порівнянні з попереднім збільшився на 65,7 тис.грн. чи на 0,99% і склали у звітному періоді 6695,1 тис.грн.

Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: середня чисельність працівників.

 

Екзаменаційний білет № 7

 

Завдання 1. Фактори та їх класифікація в економічному аналізі.

Фактори – це рушійна сила, яка необхідна для здійснення економічних явищ, господарських процесів і операцій. До завдань аналізу входить виявлення і вимірювання ступеня впливу факторів на результативні показники. При цьому чим більша їх деталізація, тим більш детальніші висновки можна зробити за результатами аналізу. Виходячи з цього, система показників, яка характеризує виробничо-фінансову діяльність п-ва і система факторів, які створюють умови і причини зміни та розвитку економічних явищ і процесів, є об’єктом аналітичного дослідження.

Фактори поділ на:

1.основні і другорядні

Основні - здійснюють вирішальний вплив на результативний показник.

Другорядні - незначний вплив.

2. внутрішні і зовнішні

Внутрішні - фактори, що залежать від діяльності підприємства

Зовнішні - не залежать…

3.об`єктивні і суб`єктивні

Об`єктивні - не залежать від волі і бажань людей.

Суб`єктивні - залежать від діяльності окремих людей, підприємств.

4.загальні і специфічні

Загальні - діють у всіх галузях економіки

Специфічні - …в умовах окремої галузі економіки (підприємства)

5.постійні і змінні

Постійні - здійснюють вплив на досліджуване явище безперервно протягом всього часу.

Змінні - діють періодично.

6.екстенсивні, інтенсивні

Екстенсивні - пов-ні з кількісним приростом результативного показника

Інтенсивні - характеризують ступінь зусилля, напруженості праці в процесі діяльності.

Завдання 2. 1. Які завдання аналізу господарської діяльності?

Завдання економічного аналізу – вивчення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва і шляхів їх використання з метою досягнення мети виробництва.У посібнику розкрито суть теорії і практики економічного аналізу підприємницької діяльності, методи і методику проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.011 с.)