Зміст економічного аналізу як науки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст економічного аналізу як науки.Ек.аналіз-це система спец.знань для дослідження зміни і розвитку ек.явищ в процесі їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визнач-ся суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезп-ння цільового управління ними. Ек. аналіз ґрунтується на таких осн.принципах діалектики: 1) все пізнається в динаміці та розвитку; 2) причинно-наслідкова підпорядконість зміни та розвитку; 3) пізнання у зв’язках, взаємозв’язку, взаємозал., та взаємообумовленості. Для прийняття управлінського рішення необхідна аналіт.підготовка, яка включає такі етапи: 1) вибір варіантів госп-го рішення; 2)визначення обмежень на варіанти госп. рішень; 3)Розрахунок техніко-екон. показників, варіантів та їх вплив на госп-кі результати; 4)Визначення критеріїв ефективності варіантів госп.рішень.

Екон.аналіз-це система спец. Знань, яка пов’язана з:1)дослідженням причинно-наслідкових зв’язків, зміни та розвитку екон. явищ і процесів; 2) вибором і обґрунтуванням ділового партнерства; 3) досл-нням зовнішнього екон. середовища; 4) оцінюванням підконтрольного ризику; 5) обґрунтуванням цільових програм, бізнес-планів та об’єктивним оцінюванням їх виконання; 6) класичним і якісним вимірюванням об’єктивних і суб’єктивних факторів і пошуком резервів удосконалення господарських систем; 7) формуванням аналітичного забезпечення для прийняття оптимальних управлінських рішень. Теоретичною основою ек.аналізу є екон. теорія. Найбільша практична потреба в ек. аналізі була визначена розвитком науки управління

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. В чому полягає системність економічного аналізу?

Системність економічного аналізу полягає у вивченні економічних явищ і чинників за допомогою дослідження їх як взаємозв’язаних економічних підсистем єдиної системи народного господарства. Системний аналіз використовується, насамперед, для вивчення цілей розвитку економічного об’єкта, з яких випливатимуть цілі розвитку й удосконалення системи управління.

2. Охарактеризуйте принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу.

Під організацією аналізу розуміють систему дій по проведенню аналізу господарської діяльності.

Принципи

1. Науковий характер – аналіз повинен базуватись на найновіших досягненнях науки з використанням науково обгрунтованих методів.

2. Обгрунтований розподіл обов’язків між окремими виконавцями – спеціалісти всіх видів служб, які мають відношення до прийнять управлінських рішень повинні аналізувати і обгрунтований розподіл дасть осягнути всі об”єкти аналізу і виключить можливість багаторазового (різними способами) проводити одні й тіж дослідження.

3. Ефективність – витрати на проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу і його комплексності. Для цього використовують передові методи, що полегшують працю.

4. Уніфікація – розроблення спеціальних уніфікаційних форм для аналізу.

5. Об’єктивність – дані аналізу повинні бути документально підтверджені.

6. Оперативність – швидко і чітко виконувати завдання.

7. Масові та ін. – залучення до аналізу ІТР, службовців, робітників

3. Які завдання вирішуються на завершальному етапі аналітичної роботи?

Завершальний етап:

1. Проведення підсумкової оцінки діяльності і узагальнення результатів аналізу.

2. Розробка висновків і пропозицій щодо прийняття належних управлінських рішень за результатами аналізу, відповідно до його цілей і завдань. Ці висновки та пропозиції оформляються у вигляді пояснювальної записки до звіту чи доповідної записки на ім'я керівника підприємства або особи, за доручення якої проводився аналіз.

3. Розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання виявлених резервів (за виконанням заходів слід встановити дійовий повсякденний контроль).

4. Підготовка розпорядчих актів, призначення осіб, відповідальних за виконання прийнятих рішень.

5. Контроль за впровадженням у виробництво пропозицій, що Їх було висунуто за результатами аналізу.

4. До яких показників відноситься продуктивність праці? показники визначення ефективності використання трудових ресурсів

Завдання 3.

Визначити рентабельність активів підприємства, якщо: дохід (виручка) від реалізації продукції – 57442,0 тис. грн., середньорічна вартість активів – 2403,0 тис. грн., чистий прибуток – 267,1 тис. грн.

Р=267,1/2403*100=11,1

Завдання 4. Оберіть одну правильну відповідь.

4.1. Динаміку об’єкта економічного аналізу характеризує:

1. Темп економічного зростання

4.2. Фінансову незалежність підприємства оцінюють з допомогою коефіцієнта:

1. Автономії

4.3. Який метод застосовується для комплексної оцінки діяльності підприємства?

1. Метод Евклідової відстані від еталону

 

Завдання 5. Закінчити речення:

1. Прикладом структурного групування є розподіл працівників комунального підприємства за віком, статтю, національністю, освітою та іншими ознаками; склад міського житлово-комунального господарства за кількістю працюючих, виробництвом продукції (послуг), її собівартістю. Прикладом структурного групування може бути розподіл житлового фонду за рівнем благоустрою, поверховістю будівель, їх зносом та ін.…

2. Відносні величини – це величини, які встановлюються шляхом порівняння з будь-якими іншими (процент, питома вага, індекс, темп зростання, прибуток на одну гривню вкладеного капіталу тощо). Тільки відносні величини дають точне і наочне уявлення про розвиток того чи іншого економічного явища.

3. Економіко – математичні методи класифікують за ознаками: За ознакою оптимальності всі економіко-математичні методи (задачі) поділяються на дві групи: оптимізаційні і не оптимізаційні

4. Коефіцієнт ритмічності характеризує питому вагу продукції, що виробляється згідно з плановим графіком. Він визначається як відношення фактичного випуску продукції, що не перевищує планового завдання, до випуску продукції за плановим графіком.

 

Завдання 6.

 

Показники План Фактично
1. Обсяг випуску продукції    
2. Середньорічна вартість основних засобів    

 

Показники План Фактично Абсолютне Відносне
1. Обсяг випуску продукції – Y       1,05
2. Середньорічна вартість основних засобів – a       0,49
3. Фондовіддача – b 0,95 0,94 -0,01 -1,05

B=y/a

Інтегральний метод

Y=a*b (мультиплікативна модель)

a= 1*(0,95+0,94))/2 = 0,945

b=

Перевірка: a+ b= 0,945 + (-2,035) = -1,09

Висновок:

Результативний показник (обсяг реалізації) у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 2 тис.грн. або на 1,05 % і склали у звітному періоді 192 тис.грн.

Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів:фондовыддачі та середньорічної вартості основних засобів. За рахунок того, що середн. Вартість ОЗ у звітному періоді порівняно з попереднім збільшилась га 1 шт. чи на 0,49%, то обсяг продукції збільшився на 0,945 тис.грн. За рахунок того, що фондовіддача зменшилась на 0,01 чи 1,05%, то обсяг виробництва зменшився на 1,09 тис.грн.

 

 

Екзаменаційний білет № 5

Завдання1. Характеристика методу економічного аналізу.

Метод економ.аналізу являє собою діалектичний підхід до вивчення госп. процесів, в їх становленні та розвитку. Особливості методу: 1) використання системи екон. показників, що характеризують госп-ку діяльність; 2) вивчення причин зміни цих показників; 3) виявлення та вивчення взаємозв’язків між показниками з метою підвищення соц.-економ.ефективності діяльності підприємства. Методика ек.аналізу-це сукупність способів і прийомів виконання конкретної аналітичної роботи. В методології наукових досліджень виділяють два рівня пізнання: 1р-Емпіричний-спостереження і експеримент; 2)Теоретичний-розробка наукових гіпотез, теорій, відкриття законів і закономірностей. Для економ.аналізу характерний емпіричний рівень пізнання.

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 588; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.013 с.)