МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІї. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІї.Важливим показником, характеризуючим роботу промислових підприємств є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширенного відтворення, фінансовий стан господарських суб’єктів.

Аналіз собівартості продукції, робіт та послуг має виключно важливе значення. Він дозволяє з’ясувати тенденції зміни данного показника, виконання плану по його рівню,виявити вплив факторів на його збільшення і на цій основі дати оцінку роботи підриємства по використанню можливостей та встановити резерви зниження собівартості продукції.

Об’єкти аналізу собівартості продукції є наступні показники:

-повна собівартість товарної продукції в цілому та по елемнтам затрат;

-затрати на 1 гривню товарної продукції;

-собівартість порівнянної товарної продукції;

-собівартість окремих видів продукції

-окремі елементи та статті витрат

Аналізуючи собівартість продукції розв’язують такі основні задачі:

1)оцінка виконання плану за собівартістю продукції в цілому по підприємству, а також по окремих видах прдукції;

2)вивчення причин відхилення фактичних затрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами та групами продукції;

3)пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.

Джерела інформації:дані звіту по собівартості продукції,звіту про фінансово-майновий стан підприємства і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції по окремих видах продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.

На зміну виробничої с/в впливають:

§ зміна обсягу випущеної продукції.Розрах.шляхом множення планової с/в на відсоток перевиконання плану по обсягу випущеної продукції; При збільшенні обсягу вир-ва продукції зростають тільки змінні витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати та ін.), сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, в результаті знижується собівартість виробів.

§ зміна структури випуску продукції.Розрах.таким чином:

планова с/в в перерахунку на фактичний обсяг та асортимент-планова с/в*%виконання плану по обсягу випущеної продукції.

 

1. За якою факторною моделлю аналізується фонд заробітної плати – за мультиплікативною

2. Що передбачає стохастичний факторний аналіз? Вибір достатньо корельованих факторів і кількісного вимірювання ймовірності функціонального зв’язку.

3. Назвіть джерела позаоблікової інформації. Акти ревізій, аудиторські висновки

Як розраховується відносна економія матеріальних витрат?

де Фб – середньорічна вартість основних фондів у базовому періоді; Фi – середньорічна вартість у розрахунковому періоді.

Що таке об’єкт аналізу господарської діяльності ?

1. Економічні показники

Вкажіть джерело інформації нормативно-довідкового характеру

1. Баланс підприємства

Дайте визначення методики економічного аналізу

2. Сукупність засобів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи

 

Завдання 5. Закінчити речення:

Суть методу диференційного обчислення полягає у

Етапами організації аналітичної роботи на підприємстві є

 Підготовчий етап:

 Основний етап

 Завершальний етап:

3. Застосування економетричних методів ґрунтується на лінійній та векторно-матричній алгебрі.

4. Постановка задачі представляє собою ….. етап, на якому визначають сутність аналітичної задачі, вимоги до регламенту розв’язування, до вихідних даних і конкретних результатів.

 

Завдання 6.

тис. грн.

Показники За планом Фактично
1. Обсяг товарної продукції 32000,0 35020,0
2. Собівартість товарної продукції 22720,0 23813,6

 

Показники За планом Фактично За планом Фактично
1. Обсяг товарної продукції – Y 32000,0 35020,0 9,43
2. Собівартість товарної продукції – b 22720,0 23813,6 1093,6 4,81
3.Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції - a 0,71 0,68 -0,03 -4,22

Y=a*b

Метод ланцюгових підстановок

9) Y(0)=a(0)*b(0)=32000

Y’=a1*b(0)=0,71*22720 = 16131,2

Y1=a1*b1=35020

10) a= y’-y(0)=16131,2-32000 = -15 868,8

11) b=y1-y’=35020 – 16131,2 = 18888,8

12) a+ yb=18888,8 + (-15868,8) = 3020

Висновок: Результативний показник (витрати на 1 грн. товарної продукції) у звітному періоді зменшились на 0,03 тис. грн. або на 4,22% і склали у звітному періоді 0,68 тис. грн. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: собівартості товарної продукції та обсягу продукції. За рахунок того, що собівартість товарної продукції у звітному періоді порівняно з попереднім збільшилась на 1093,6 тис. осіб чи на 4,81%, рівень витрат збільшився на 18888,8 тис. грн. За рахунок того, що обсяг продукції у звітному періоді збільшилась на 3020 тис. грн. чи на 9,43%, рівень витрат зменшились на 15868,8 тис. грн.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.006 с.)