В чому полягає комплексність економічного аналізу? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому полягає комплексність економічного аналізу?Які види відносних величин використовуються в економічному аналізі?

відносні величини планового завдання, виконання плану, співвідношення фактичних даних за звітний і попередній періоди

За якими ознаками класифікуються види економічного аналізу?

Часова (стратегічний, поточний, ретрспективний); просторова (макроекономічний, мікроекономічний, внутрішній і зовнішній); зміст аналізу (комплексний, тематичний, управлінський фінансовий); періодичність аналізу (періодичний, одноразовий); організаційна (централізований децентралізований, немеханізований, на базі ЕОМ); форма досліджуваних економічних відносин (техніко-економічний, соціально-економічний, функціонально-вартісний); рівень охоплення об’єкта(суцільний, вибірковий, внутрішньо-господарський, загальний, міжоб’єктний).

За якою моделлю аналізується вплив структурних змін у чисельності на продуктивність праці працівників?

Мультиплікативна модель

Завдання 3.

Визначити оборотність позикового капіталу в кількості оборотів, якщо: дохід (виручка) від реалізації продукції – 7040,4 тис. грн., середня величина активів – 4532,7 тис. грн., середня величина позикового капіталу – 869,2 тис. грн.

7040,4/869,2=

Завдання 4.

Який показник характеризує величину чистого прибутку у розрахунку на 1 гривню витраченої сировини ?

4. Оборотність

4.2.Для аналізу інтенсивності використання активів підприємства застосовуються показники:
4. Оборотності активів

Який вид економічного аналізу вирішує завдання загальної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства ?

2. Комплексний економічний аналіз

 

Завдання 5. 1. Матеріаломісткість – це відношення обсягу матеріальних витрат до вартості виготовленої на їх основі продукції.

2. Економічний аналіз має такі види: ….. стратегічний, поточний, ретроспективний, макроекономічний, мікроекономічний, внутрішній і зовнішній комплексний, тематичний, управлінський, фінансовий, періодичний, одноразовий, централізований, децентралізований, немеханізований, на базі ЕОМ, техніко-економічний, соціально-економічний, функціонально-вартісний, суцільний, вибірковий, внутрішньо-господарський, загальний, міжоб’єктний.

3. До принципів організації інформаційного забезпечення відносять:…..оптимізація інформаційних потреб, повнота та об’єктивність, єдність інформаційної моделі, оперативність інформації, максимальна алгоритмізація параметрів економічної системи

4. Суть графічного методу полягає у ….. тому, що ліву й праву частини рівняння ми розглядаємо як функції.

5. За допомогою методу ланцюгових підстановок та диференційного методу вивчити вплив на зміну витрат на 1 грн. виробленої продукції таких факторів: собівартість продукції, обсяг виробленої продукції. Зробити висновки.

№ Показники За планом Фактично

1. Собівартість продукції, грн.. 97,3 107,6

2. Обсяг виробленої продукції, грн. 212,1 215,6

Завдання 6.

 

Показники За планом Фактично
1. Собівартість продукції, грн.. 97,3 107,6
2. Обсяг виробленої продукції, грн. 212,1 215,6

 

Показники За планом Фактично За планом Фактично
1. Обсяг виробленої продукції – Y 212,1 215,6 3,5 1,65
2. Собівартість продукції – b 97,3 107,6 10,3 10,58
3.Рівень витрат на 1 грн. виробленої продукції - a 0,46 0,49 0,03 6,52

Y=a*b

Метод ланцюгових підстановок

5) Y(0)=a(0)*b(0)=212,1

Y’=a1*b(0)=0,46*107,6 = 49,496

Y1=a1*b1=215,6

6) a= y’-y(0)=49,496 – 212,1 = -162,604

7) b=y1-y’= 215,6 – 49,496 = 166,104

8) a+ yb=166,104 + (-162,604) = 3,5

Висновок: Результативний показник (витрати на 1 грн. виробленої продукції) у звітному періоді збільшилась на 0,03 тис. грн. або на 6,52% і склали у звітному періоді 0,49 тис. грн. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: собівартості виробленої продукції та обсягу продукції. За рахунок того, що собівартість продукції у звітному періоді порівняно з попереднім збільшилась на 10,3 тис. грн.. чи на 10,58%, рівень витрат збільшився на 166,104 тис. грн. За рахунок того, що обсяг продукції у звітному періоді збільшилась на 3,5 тис. грн. чи на 1,65%, рівень витрат зменшились на 162,604 тис. грн.

 

 

Екзаменаційний білет № 6

Завдання 1. Аналітичні показники та їх класифікація.

Предметом праці в аналітичних дослідженнях є інформація про діяльність господарюючого суб’єкта. ЕА проводиться з використанням системи економічної інф-ції, необхідної для прийняття управлінських рішень. Для проведення комплексного ЕА використовують такі інформаційні ресурси: нормативно-довідкова інформація – об’єднує законодавчі акти, нормативи, ліміти та інші регламенти господарських операцій; планова – виражена у системі планових завдань, показників та інших даних, які визначають поведінку господарюючих суб’єктів у визначеному плановому періоді; облікова – утворюється за визнаними національними положеннями облікового процесу , за прийнятою підприємством обліковою політикою та іншими регламентами облікового процесу; звітно-статистична – систематизована інформація обліку та інформація спеціальних статистичних обстежень; дані спеціальних обстежень - формується при відсутності потоку стандартизованої інформації та при зміні методики аналізу на запит користувачів. Формування інформаційної бази аналітичних досліджень повинно опиратися на такі основні принципи: оптимізації інформаційних потреб, що забезпечує мінімальні затрати на збір, передачу та опрацювання інформації і максимальну результативність аналітичних обґрунтувань, висновків і пропозицій; повноти й об’єктивності відображення екон явищ і процесів (для реалізації цього принципу доцільно проводити аудит інформаційних ресурсів); єдності інформаційної моделі господарюючого суб’єкта, що дає змогу забезпечити комплексність досліджень, усунути дублювання та різнопланове тлумачення господарських явищ і процесів; оперативності інформації, що дає змогу забезпечити своєчасність прийняття управлінських рішень відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища; максимальної алгоритмізації параметрів економічної системи, кодування і передачі опрацювання інформаційних ресурсів на ЕОМ, що дає змогу формувати раціональну технологію аналітичного процесу.Аналітичні показники можна класифікувати за рядом ознак:1. По відношенню до результату діяльності:- факторні - впливають на результативні.- результативні - показники, що зазнають впливу різних факторів.2. За змістом досліджуваних економічних явищ:- кількісні - характеризують розміри об'єктів, ресурсів.- якісні - характеризують суттєві властивості та ефективність використання ресурсів.3. За характером відображення економічних явищ:- натуральні;- умовно-натуральні;- вартісні;- трудові.4. За ступенем охоплення:- загальні - характеризують результати роботи підприємства, незалежно від галузі.- часткові - мають галузеву специфіку.7. Основні форми викладення аналітичного матеріалу.

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 373; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.005 с.)