Завдання 1.Завдання факторного ек.аналізу та їх класифікація.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1.Завдання факторного ек.аналізу та їх класифікація.Факторний аналіз - методика комплексного і систематичного вивч і виміру факторів на величину результативного показника.

Типи:1.детермінований і стохастичний

Детермінований факт аналіз - методика досл-ня впливу факторів, зв`язок яких з досліджуваними показниками має функціональний хар-тер, тобто результативний показник можна подати у вигляді *, / або суми факторів.

Стохастичний аналіз - методика дсл-ня факторів, зв`язок яких з результативним показником є ймовірним, кореляційним.

2.прямий і обернений

Прямий факторний аналіз - досл-ня дедуктивним способом (від загального до часткового)

Обернений - досл-ня причинно-наслідкових зв`язків способом логічної індукції (від часткових факторів до узагальнюючих)

3.одно- і багатоступінчатий

Одноступінчатий - досл-ня впливу факторів 1 рівня підпорядкування без їх деталізації на складові.

У = а*b

Багатоступінчатий - здійснюється деталізація факторів а і b на складові з метою вивчення їх поведінки.

4.статичний і динамічний

Статичний - вивчення впливу факторів на результативний показник станом на певну датую

Динамічний - досл-ня причинно-наслідкових зв. у динаміці.

5.ретроспективний і перспективний

Ретроспективний - вивчає причини приросту результативних показників за минулі періоди.

Перспективний - досліджує поведінку факторів і результативних показників у майбутньому.

Завдання 2.

1.До облікової- це всі дані, що містять документи бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також усі види звітності, первинна облікова документація.

До позаоблікової інформації відносяться документи, щорегулюють господарську діяльність% договори, угоди, закони держави, укази президента Технічна і технологічна документація.

2.Напрями покрашення-мотивація і заохочення персоналу до роботи

3.Завдання оперативного аналізу%

-постійне спостереження за відхиленнями показників оперативного управління від їх регламентованих значень за місцем ,причинами і відповідною особою

-надання оцінки економічної ситуації внутрішнього та зовнішнього середовища за станом що склався

- розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків,попередження чи ліквідацію дії негативних факторів

-подання оперативної аналітичної інформації органам управління за визначеним регламентом

 

Завдання 3. Визначити оборотність власного капіталу в кількості оборотів, якщо: дохід (виручка) від реалізації – 8530,0 тис. грн., середня величина власного капіталу – 917,2 тис. грн., загальний обсяг капіталу – 2250,3 тис. грн.

к-т об вк=8530.2250,3-917,2=6,3

 

Завдання 4.

4.1. Внутрішнім фактором по відношенню до підприємства є:

1. Чисельність працівників

2. 4.2. Продуктивність праці

1. 4.3. Темп росту

 

 

Завдання 5

1. Економіко-математичні методи класифікують:.економіко-статистичні, економетричні(матричні)методи,оптимальних рішень,дослідження операцій та економічної кібернетики...

2. Інтенсивні фактори - це технологічний проґрес, рівень освіти та професійної підготовки кадрів, економія за рахунок зростання масштабу виробництва, покращення розподілу ресурсів, законодавчі, інституційні та інші фактори.

2. Факторний аналіз – це. методика комплексного і систематичного вивч і виміру факторів на величину результативного показника....

3. В економічному аналізі використовують такі форми порівняння: порівняння з планами нормами і стандартами,порівняння з попереднім періодом,з кращим результатом…..

 

 

Завдання 6.

тис. грн.

Показники Попередній період Звітній період
1. Обсяг реалізації продукції 1320,0 1243,0
2. Чистий прибуток 248,0 284,0
3. Середньорічна вартість основних засобів 1550,0 1577,0

 

Показники Попередній період Звітній період абсолютне відносне
1. Обсяг реалізації продукції 1320,0 1243,0 -77 -5,83
2. Чистий прибуток 248,0 284,0 14,52
3. Середньорічна вартість основних засобів 1550,0 1577,0 1,74
- фондовіддачу; 0,85 0,79 -0,06 -7,06
- фондомісткість; 1,26 1,27 0,01 0,79
- рентабельність основних фондів; 18,01 2,01 12,56

 

Висновок: Ефективне використання основних засобів сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів. Чим краще експлуатуються основні засоби, тим швидше оборотні засоби проходять фазу виробництва і тим менше потреба в їх прирості. Показники фондовіддачі характеризує обсяг виробництва (реалізації) продукції, яка припадає на одну грошову одиницю середньорічної вартості основних засобів, що показує зменшення даного показника на 0,06 тис. грн.. або на 7,06 % і становить в звітному періоді 0,79 тис. грн.. Фондомíсткість – показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції, і свідчить про зростання цого на 0,01 тис. грн.. або на 0,79%. Рентабельність основних виробничих фондів — це відносний показник, який характеризує рівень ефективності використання цих фондів. Розраховується він відношенням загального прибутку, отриманого за звітний рік, до середньорічної вартості основних виробничих фондів за цей самий рік. Даний показник збільшився в звітному періоді порівняно з попереднім на 2,01 тис. грн.. або на 12,56% і становить в звітному періоді 18,01.

 

Білет 19

Завдання 1.Принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу

Об’єктивною передумовою створення автоматизованої ПКЕА є сукупність розумно спроектованих, надійних забезпечувальних підсистем, до яких належать: інформаційне забезпечення – передбачає визначення сукупності єдиної системи класифікації і кодування інформації, уніфікованих форм документації і використовуваних масивів інформації, досягнення сумісності інформаційного забезпечення різних ПКЕА і АРМ; програмне забезпечення – передбачає визначення сукупності математичного апарату алгоритмізації, вибору мови програмування, розроблення програми, створення пакетів прикладних та комплексів програм, розроблених згідно з принципами модульності і адаптивності, максимально зорієнтованих на стандартні пакети прикладних програм; організаційно-технічне забезпечення – передбачає вибір технічних засобів достатньої продуктивності для опрацювання масивів інформації аналітичного процесу, розподіл технології аналізу у мережі АРМ-аналітиків, забезпечення комунікації та формування вихідної інформації на запит користувачів різного рангу і за регламентами аналітичного процесу; правове забезпечення – передбачає правовий режим доступу до інформації, відповідальність за її втрату, розповсюдження та спотворення; ергономічне забезпечення – передбачає створення сприятливих умов для продуктивної роботи аналітика. Виділяють декілька концепцій проектування баз даних: концепція побудови БД нормативно-довідкової інформації; концепція побудови БД для основних виробничих цехів підприємства; концепція побудови БД у вигляді комплексних інформаційних потоків; концепція побудови БД нормативно-довідкової інформації перспективного, поточного й оперативного управління. Можна ще виділити 3 напрями формування і розвитку комплексних аналітичних програм: створення бібліотеки аналітичних програм; розроблення пакетів аналітичних програм; розроблення програмного забезпечення ПЕОМ. Програмне забезпечення ПЕОМ охоплює операційні системи, системи програмування, системи текстових і діалогових даних.

Інформаційне забезпечення

Організація інформаційного забезпечення має здійснюватись у відповідності з принципами створення раціонального потоку інформації:

1. Виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх задоволення Об’єктивність відображення господарських процесів, економічних результатів, використання ресурсів.

2. Єдність інформації, яка надходить з різних джерел.

3. Оперативність в сучасних умовах забезпечити використання інформаційних технологій.

4. Розробка цільових програм, первинної інформації Програмне забезпечення має бути продовжено з бух обліку.

Завдання 2

1.умови застосування математичних методів у економічному аналізі?

- дослідження складних економічних явищ та процесів,

- - необхідно виконувати великий обсяг статистичних обробок інформації та аналітичних розрахунків.

- Використання відповідних економіко-математичних моделей, які є їх прообразом

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.007 с.)