Комплексний економічний аналіз, його сутність та зміст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексний економічний аналіз, його сутність та зміст.Комплексний економ.аналіз – процес дослідження множинних причино-наслідкових зв’язків щодо формування показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання як єдиної системи економіного та соціального розвитку. Комплексний економ.аналіз здійснюється за допомогою спеціальних методів, що сприяють виявленню комплексних резервів поліпшення використання наявних ресурсів.Головними джерелами інформації для комплексного економічного аналізу є такі: Баланс - форма № 1; Звіт про фінансові результати -форма № 2; Звіт про рух грошових коштів - форма № 3; Звіт про власний капітал - форма № 4, дані первинного аналітичного і синтетичного обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу за звітний і минулі періоди, бізнес-план, нормативи, план технічного розвитку підприємства, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна та технічна документація, планові і звітні калькуляції собівартості продукції, позаоблікова інформація тощо.Зміст комплексного економічного аналізу- полягає у тому, що він є системою спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій і закономірностей господарського розвитку, науковим обгрунтуванням планів, норм, нормативів, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, виміром, обгрунтуванням розміру резервів підвищення ефективності виробництва та розробкою заходів щодо їх використання, формуванням і підготовкою управлінських рішень, контролем за їх виконанням.Схема формування й аналізу системи показників, що відображає результати виробничо-фінансової діяльності має логіко-методологічний підхід до розв'язання завдання, організації, інформаційного забезпечення і змісту комплексного економічного аналізу.У практичному аспекті кожний розділ комплексного економічного аналізу має вхідні і вихідні показники, які є об'єктом загального і чинникового аналізу. За допомогою узагальнюючих показників здійснюється зв'язок між окремими розділами в системі економічного аналізу. При цьому кожний розділ має відносно обособлену систему аналітичних показників, з яких утворюються узагальнюючі показники.У загальному вигляді зв'язки і залежності різних показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність, послідовність їх аналізу, можна відобразити у вигляді схеми:

1) аналіз маркетингових досліджень

2) аналіз організаційно-технічного рівня виробничо-фінансової д-сті і зовнішніх умов функціонування п-в

3) аналіз використання основних запасів і немат.активів

4) аналіз використання мат.ресурсів

5) аналіз використання персоналу п-ва

6) аналіз виробництва і реалізації продукції

7) аналіз собівартості продукції

8) аналіз інвестиційних вкладень

9) аналіз формування розміщення і використання власного і залученого капіталу

10) аналіз фін.рез-тів д-сті п-ва та розподілення прибутку

11) аналіз грошових потоків п-ва

12) аналіз фін.положення, платоспроможності і ліквідності п-ва

13) узагальнююча оцінка ефективності д-сті п-ва

14) прогнозування виробничо-фінансової д-сті і фін.стану п-ва на майбутнє

 

2. 1. Які види середніх величин використовуються у економічному аналізі?

Середня арифметична

Середня гармонійна

Середня квадратична

Середня геометрична хронологічна

2.2 Охарактеризуйте етапи організації аналітичної роботи на підприємстві.

Перший етап (підготовчий) включає в себе роботи організаційного характеру, що гарантують достатню глибину й оперативність аналізу (планування, визначення об'єктів аналізу, складання програми та ін.); другий - основний етап - це власне аналітичні роботи (збір і обробка даних, їх систематизація і зіставлення, виявлення впливу факторів і т. д.); на третьому (підсумковому) етапі узагальнюють і оформлюють результати аналізу, а також розробляють пропозиції щодо їх реалізації.

2.3 Що характеризують показники фондовіддачі та фондомісткості?

Фондовіддача -це показник, який показує кількість виручених коштів з одного рубля, вкладених коштів в основні фонди. Слід зазначити, що в умовах науково-технічного прогресу значне збільшення фондовіддачі ускладнено швидкою зміною устаткування, що потребує в освоєнні, а також збільшенням капітальних вкладень, що спрямовуються на поліпшення умов праці, охорону природи і т.п.

Фондомісткість- величина, зворотна фондовіддачі. Вона показує скільки потрібно вкласти коштів в основні фонди, щоб отримати один карбованець виручки. Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження.

2.4 Яка мета аналізу фінансових результатів підприємства?

Мета аналізу фінансових результатів підприємства - визначити повноту та якість їх отримання оцінку динаміки абсолютних та відносних показників зясувати спрямованість ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності,

виявити та оцінити можливі резерви їх зростання

3. Побудувати алгоритм розрахунку впливу факторів за даною моделлю, використовуючи інтегральний метод: y = x ∙ z

Y’x =x1*z1-x0*z1= z1(x1-x0)

Y”x = x1*z1-x0*z1= z0(x1-x0)

Yx=(Y’x+ Y”x)/2

Y’z =x1*z1-x1*z0= z1(x1-x0)

Y”z = x0*z1-x0*z0= z0(x1-x0)

Yx=(Y’x+ Y”x)/2

Завдання 4. Оберіть одну правильну відповідь.

4.1. Яке завдання вирішується на підготовчому етапі економічного аналізу господарської діяльності ?

Розробка програми аналізу

4.2. До абсолютних відносять показники:

Обсяг реалізації продукції

4.3. Як відношення чисельності звільнених працівників до середньоблікової чисельності обчислюється коефіцієнт:

Обороту робочої сили з вибуття

 

5.Закінчити речення:

1. Зовнішні фактори в економічному аналізі поділяють на

2. До методів детермінованого факторного аналізу відносять: методи елімінування, логарифмічний метод, інтегральний метод

3. Методи теорії ігор можна застосовувати для вибору оптимальних рішень, при організації статистичного спостереженя та контролю, організації господарських взаємовідносин з партнерами та інш.

4. Загальний коефіцієнт покриття показує скільки грошових одиниць
оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю
короткострокових зобов’язань. Тобто він характеризує достатність
оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів протягом
року.

Завдання 6.

Використовуючи наведені дані та метод ланцюгових підстановок, дати оцінку зміні оборотності оборотних активів за рахунок зміни доходу (виручки) від реалізації та середнього залишку оборотних активів. Зробити висновки.

 

Показники Попередній рік Звітний рік
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 42607,0 40500,0
2. Середній залишок оборотних активів, тис. грн. 1810,1 1575,5

 

 

Показники Попередній рік Звітний рік Абсолютне Відносне
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції – Y 42607,0 40500,0 -2107 -4,95
2. Середній залишок оборотних активів – a 1810,1 1575,5 -234,6 -12,96
3.Коеф оборотності оборотних активів - b 23,54 25,71 2,17 9,20

Метод ланцюгових підстановок

 

Y(0)=a(0)*b(0)=42607,0

Y’=a1*b(0)= 1575,5 * 23,54 = 37087,27

Y1=a1*b1=40500,0

a= y’-y(0)= 37087,27 – 42607,0 = -5519,73

b=y1-y’= 40500 – 37087,27 = 3412,73

a+ yb= (-5519,73) + 3412,73 = -2107

Висновок: Результативний показник (коеф об обактивів) у звітному періоду збільшилась на 2,17 тис.грн. або на 9,2 і склали у звітному періоді 25,71 тис. грн. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: доходу продукції та середнього залишку оборотних активів. За рахунок того, що серед залишок об активів у звітному періоді порівняно з попереднім зменшився на 234,6 тис. грн..чи на 12,96%, коеф обор об активів зменшилися на 5519,73 тис.грн. За рахунок того, що дохід виробництва у звітному періоді зменшився на 2107 тис. грн. чи на 4,95%, коеф об об активів збільшились на 3412,73.

 

Білет27

 

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

Економічна сутність резервів підвищення ефективності виробництва полягає в найбільш повному та раціональному викорис­танні зростаючого потенціалу з метою отримання більшої кількості високоякісної продукції при найменших витратах живої та уречевленої праці на одиницю продукції.

Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва здійснюється за певними ознаками:

1)за просторовою ознакою (внутрішньогосподарські резерви, галузеві резерви, регіональні, загальнодержавні)

2) за часовою ознакою (невикористані, поточні, перспективні)

3) за стадіями життєвого циклу (резерви на передвиборничій стадії, на виробничій стадії, резерви експлуатації та утилізації виробу)

4)за стадіями процесу суспільного виробництва (резерви у сфері виробництва і у сфері обігу)

5) за видами ресурсів (предмети праці, засоби праці, трудові ресурси, ітерактивні ресурси, природні р-си)

6)за х-ром впливу на результати виробництва (екстенсивні та інтенсивні)

7) за рівнем витрато ємкості використання резервів (утворені за рахунок скорочення витрат видів ресурсів; за рахунок впровадження досягнень НТП без докорінної реконструкції виробництва; за рахунок впровадження досягнень НТП з докорінною реконструкцією виробництва)

8) за способом виявлення (явні резерви:умовні, безумовні; приховані)

9) за часом виникнення (резерви, не враховані при розробці планів норм та нормативів; резерви, що виникли після складання планів).

Пошук резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності здійснюється за такими етапами:

1. Виявлення структури собівартості готової продукції.

2. Оцінка ресурсів, які обмежують темпи зростання виробництва і зменшення собівартості.

3. Пошук резервів за всіма стадіями життєвого циклу виробництва (або іншого об'єкта аналізу).

Встановлення комплексності резервів, тобто досягнення економії та підвищення ефективності використання, відбувається одночасно всіх видів ресурсів.

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. Які основні умови використання методу порівняння?

Метод порівняння-найбільш універсальний метод пізнання економічних явищ і процесів, дослідження їх зміни і розвитку, початковий етап реалізації аналізом своєї цільової функції

Умови: Коректність порівняння за часовими, просторовими та за сукупністю властивостей показників які ми порівнюємо

2. Які показники характеризують ефективність використання основних засобів?

Фондовіддача основних засобів, рентабельність основних засобів, абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів

3. Які показники характеризують прогресивність і якість продукції?

Інтегральний, середньозважений

4. Що є об'єктом аналізу фінансового стану підприємства?

Платоспроможність, кредиспроможність , фінансові результати діяльності підприємства

 

3. Дати прогноз обсягу реалізованої продукції на 9-й рік, якщо: обсяг реалізованої продукції 8-го року ряду динаміки – 846,0 тис. грн., коефіцієнт регресії – 4,25 тис. грн., коефіцієнт кореляції – 0,9.

846 =A0 +8*4*4.25

846=A0+34

A0=846-34

A0=812

A1=4.25-коеф регресії

Y=A0+A1*x x-роки

Y=812+4.25*9=850.25

Завдання 4. Оберіть правильну відповідь на питання.

4.1. Яке завдання вирішується на заключному етапі аналізу господарської діяльності ?

Узагальнення результатів аналізу

 

4.2. Які показники можна віднести до відносних?

1. Ступінь виконання плану випуску продукції

4.3. Технічний рівень підприємства досліджується з метою:

Підвищення ефективності управління технічним розвитком підприємства

Завдання 5. Закінчити речення:

1. Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

2. Функціонально – вартісний аналіз представляє собою евристичний метод дослідження функцій об’єкта що направлений на оптимізацію техніко-економічних параметрів на всіх стадіях життєвого циклу

3. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0,5, це означає, що кореляція є позитивною і те що зв'язок вважається середньої

4. Вирівнювання динамічного ряду певного показника здійснюється для того, щоб визначити аналітичну залежність

 

Завдання 6.

 

Показники Базисний період Звітний період
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 1704,0 2908,8
2. Кількість верстатів, шт.
3. Відпрацьовано верстато-годин

 

Визначити зміну обсягу виробничої продукції за рахунок зміни к-сті верстатів, відпрацьованих верстато-годин, випуску продукції за 1 верстою годину одним верстатом. Розрахунки здійснити інтегральним методом, за результатом скласти висновки.

Показник Попередній Звітний Відхилення
Абсол. Відн.
Q Обсяг виробництва продукції 2908,8 1204,8 77,7
А К-сть верстатів , шт
В Відпрацьовано верстато-годин -110 -5,2
С Випуск продукції за 1 верстато-год одним верстатом 0,04 0,06 0,02

 

Q = а*в*с; с =

С0 =

С1 = = 0,06

Інтегральний метод:

∆у (а) = + = + = -2,39 + 417,2 = 414,27

∆у (в) = + = + = -2,93 – 118,8 = -121,73

∆ Ус = + = 912,27.

∆ Q = ∆ Q (а)+ ∆ Q (в)+ ∆ Q (с) =

Висновок:

Результативний показник (обсяг виробничої продукції) у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 1204,8 тис.грн. або на 77,7 % і склали у звітному періоді 2908,8 тисг.грн.

Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів : к-сті верстатів, відпрацьованих верстою-годин, випуск продукції за 1 вер/годин одним верстатом. За рахунок того, що к-сть верстатів у звітному періоді порівняно з попереднім збільшилась на 4 шт. чи на 20%, то обсяг вироб.збільшився на 414,27 тис.грн. За рахунок того, що к-сть відпрацьованих верстато-годин зменшилась на 110 чи 5,2 % , то обсяг виробництва зменшився на 121,73 тис.грн. За рахунок того, що випуск продукції за 1 верстато-год одним верстатом збільшилась на 0,02 чи на 50 %, то обсяг виробництва продукції збільшився на 912,27 тис.грн.

 

Білет №28

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Характеристика методу економічного аналізу.

Під методом еко­номічного аналізу розуміємо науковий спосіб вивчення, становлен­ня та розвитку господарських явищ і процесів. Він є: сукупністю прийомів і способів дослідження господарської діяльності будь-яко­го економічного об'єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв'язку та зміни його параметрів, кількісного й якісного вимірюван­ня впливу окремих факторів та їхньої сукупності на цю зміну. Ме­тод економічного аналізу спрямований на пізнання внутрішньої природи зміни і розвитку економічних систем за параметрами їх інформаційної моделі.

Характерні ознаки методу економічного аналізу такі:

1. Розкладання та деталізація складних економічних систем. Діалектичний підхід полягає в тому, що будь-яке явище чи про­цес розглядають як складну систему, і в процесі дослідження тре­ба виділити їх елементну будову за цільовими ознаками аналізу та взаємозв'язки цих елементів. Такий поелементний поділ дає змогу глибше пізнати природу будь-якого явища чи процесу, чинники їх зміни та розвитку і, як наслідок, проводити синтез знань про ці системи та формувати організаційно-еко­номічні механізми управління ними.

2. Виявлення та визначення взаємозв'язків елементів досліджува­ної системи і причинно-наслідкових зв'язків зміни їх параметрів. Ме­тод аналізу передбачає з'ясування типу та характеру зв'язків, по­будову алгоритму факторної залежності і визначення послідо­вності оцінок впливу факторів.

3.Вимірювання ступеня впливу факторів на зміну параметрів економічної системи та визначення їхньої пайової участі у зміні за­гального результату їх сукупної дії. Цей процес залежить від то­го, наскільки правильно визначений алгоритм зв'язку і від коректності проведених обчислень. Вичерпність і точність аналітичних результатів перевіряють за критерієм балансової уз­годженості (сума часткових результатів впливу окремих факторів дорівнює результату їх сумарної дії).

4. Оцінка аналітичних результатів та обґрунтування вис­новків за цільовою функцією дослідження. Для узагальнення важ­ливим є досягнення об'єктивності оцінок.

Всеохоплюючим способом вивчення законів природи і суспільстває діалектичний метод пізнання процесів та явищ у взаємозв’язку, взаємообумовленості, русі, зміні і розвитку.Діалектичний метод пізнання законів природи та суспільства слугує теоретичною і методологичною основою методів усіх наук .у тому числі і економічного аналізу.Економічний аналіз базується на політичній економії, розкриває економічні закони розвитку суспільства, допомагає оцінити тенденції розвитку господарської діяльності.

Метод еконовічного аналізу- це система прийомів і способів комплексного, взаємопов`язаного та беспреривного дослідження динамічного розвитку виробничих відносин у нерозривній єдності з продуктивними силами , розкриття факторів, тенденцій і закономірностей цього розвитку , обгрунтовання і прийняття оптимальних управлінських рішень , виявлення і мобілізації внутришньогосподарських резервів.

Метод економічного аналізу базується на дедукції та індукції.

Дедукція - це розклад (аналіз) загального на частки, індукція – узагальнення (синтез) часток у загальне.

Аналіз і синтез завжди знаходяться в діалектичній єдності, доповнюють одне одного.

Метод економічного аналізу направлений на: розчленування предметів і явмщ на частини; вивчення і виявлення внутрішніх зв’язків предметів і явищ; узагальнення і підведення підсумків гоподарської діяльності.

В основі методу економічного аналізу лежить система способів і прийомів аналізу господарської діяльності як єдиного цілого та формалізованoгo описання результатів аналізу у вигляді системи показників.

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. Які методи економічного аналізу відносяться до традиційних?

До традиційних відносять методи економічного аналізу абсолютних, відносних і середніх величин; методи порівняння, групування, індексний, ланцюгових підстановок, балансовий і ін.

2. На основі яких коефіцієнтів визначається щільність зв'язку між показниками?

Коефіцієнт кореляції та детермінації

3. Які етапи аналізу організаційно-технічного рівня виробництва?

Проводять аналіз у наступній послідовності:

1) оцінка основних показників рівня технології з метою визначення її прогресивності й економічності;

2) виявлення технічних і організаційних чинників, що обумовили рівень технології;

3) розробка основних напрямків удосконалювання технології виробництва на найближчі роки і визначення прогресивних показників, що повинні бути досягнуті.

 

4. Які показники характеризують ефективність використання ресурсів підприємства?

До основних показників, які характеризують ефективність використання фондів належать фондовіддача Фв іматеріаловіддача Мв, а також показники, обернені до них, відповідно фондомісткість Фм і матеріаломісткість Мм.

Завдання 3.

Побудувати алгоритм розрахунку впливу факторів за даною моделлю, використовуючи метод ланцюгових підстановок:

DYa=a1/b0-a0/b0 . DYb=a1/b1-a1/b0

DY=DYa+DYb

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 578; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.81.62.78 (0.011 с.)