Метод ланцюгових підстановок (фонд.зар.плати)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод ланцюгових підстановок (фонд.зар.плати)Показники Позначки За планом Фактично Абсол.
Обсяг виробництва Середньооблікова чисельність працівників Середня заробітна плата Фонд зар.плати   Y P Z F 1240,6 3,6 54,46 1327,5 3,9 66,375 86,9 -4 0,3 11,915

Фонд зар.плати=Y/P*Z ; F=Y/p*Z

1) Fo= Yo/p0*Z0= 54,46

F/= Yo/p0*Z1= 59,00

F//= Y1/p0*Z1 = 63,13

F1= Y1/p1*Z1= 66,375

2) rFz= F/- Fo= 59,00 – 54,46 = 4,54

rFy= F// - F/= 63,13 – 59,00 = 4,13

rFp= F1- F//= 66,375 – 63,13 = 3,245

Перевірка: rF= 4,54+4,13+3,245 = 11,915

Висновок: Результативний показник фонд зар.плати у звітному періоді збільшився на 11,915 тис. грн. і склав у звітному періоді 66,375 тис. грн.. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: обсяг виробництва, середньооблікової чисельності працівників, середня заробітна плата. За рахунок того, що обсяг виробництва у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 86,9 тис. грн.., фонд зар.плати збільшився на 4,13 тис. грн. За рахунок того, що середньооблікова чисельність працівників зменшилась на 4, то фонд зар.плати збільшився на 3,245 тис. грн.. За рахунок того, що середня зар.плата працівника збільшилась на 0,3 тис. грн., то фонд зар.плати також збільшився на 4,54 тис. грн.

Білет 15

Завдання 1. Економіко-математична модель в економічному аналізі.

Ек.мат.моделі призначені для дослідження різних сторін виробничо-фінансової діяльності під-в(матеріального і технічного забезпечення,матеріальних,трудовихз і фінансових ресурсів,виробництва,ціноутворення,собівартості,результатів).Залежно від напрямків і змісту дослідження практики роботи під-ва ек.мат.моделі використовуються для вивчення загальних властивостей і закономірностей ек.явищ і госп.процесів,для вирішення конкретних задач аналізу планування,прогнозу і управління.

Використання ек.мат.моделей в аналізі госп.діяльності обумовлює логічне їх впровадження в практику аналітичної роботи,а також систематизацію і їх класифікацію.

1)рівень прийняття управлінських рішень:

А)моделі,що описують по крупних питаннях

Б)моделі,що описують значні иехнічні,організаційні,ек.запходи

В)моделі,що описують розробку постійно діючих правил,норм,інструкцій

Г)моделі,що описують поточне регулювання фін.госп.діяльності обєкта

2)обєкт управління

А)узагальнені

Б)особливі

В)одинині

3)за характером виконуваних функцій

А)моделі планування

Б)регулювання

В)стимулювання

Г)контролю

Особливостями використання ек.мат.моделей є те,що обєкти,які вивчаються за допомогою ек.мат.моделювання,характеризуються як система,яка являє собою сукупність елементів,що знаходяться між собою у взаємозвязку і утворюють деяку цілісність,єдність.Складність системи виявляється:

-кількістю елементів

-звязками між елементами

-взаємовідносинами між системою і оточенням

 

Завдання 2.

1. Що є предметом економічного аналізу ?

Реальна господарська діяльність, яка характеризується сукупністю економічних відносин у зв’язку з виробничо-фінансовими ресурсами, навколишнім природнім середовищем та соціально-політичною атмосферою, знаходить своє вираження через систему економічної інформації.

2. Охарактеризуйте типи факторних систем детермінованого аналізу.

Адитивна- моделі, що використовують, коли результативний показник є алгебраїчною сумою кількох факторів.

Мультиплікативна- показник є добутком кількох факторів.

Кратна – показник є часткою кількох факторів.

Змішана – або сума, або добуток, або частка.

3. Які джерела інформації використовуються для оперативного аналізу?

Оперативні плани, графіки оперативного обліку та маркетингу.

4. Як розраховується фондовіддача?

Коеф навантаження ОЗ (фондовіддача) = Дох (вир від реал)/середні залишки ОЗ;

 

Завдання 3.

Визначити показник фондовіддачі основних засобів, якщо: середньорічна вартість основних засобів – 439,0 тис. грн., дохід (виручка) від реалізації продукції – 3460,0 тис. грн., чистий прибуток – 245,2 тис. грн. 3460,0 /439,0=

 

Завдання 4.

4.1. До господарських процесів відноситься:

1. Виробництво

4.2. Інтенсивність використання оборотних активів характеризує:

1. Коефіцієнт оборотності

4.3. Вплив рівня забезпеченості підприємств сировиною і матеріалами на обсяг випущеної продукції визначається на основі:

1. Товарних балансів

 

Завдання 5.

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від 0,2 до 0,35.

2. Статистичний метод застосовують для дати глибоку й всебічну характеристику явищ, що вивчаються. Так, масове статистичне спостереження дає інформаційну базу для статистичних узагальнень і характеристики об’єктивних закономірностей.

3.В економічному аналізі використовують такі показники ритмічності прямі (коефіцієнт ритмічності, питома вага продукції) та непрямі (втрати від браку, сплата штрафу за несвоєчасне постачання).

4.Коефіцієнт фондоозброєності показує величину основних фондів на одного працівника.

 

Завдання 6.

На основі наведених даних вирівняти динамічний ряд обсягу реалізації продукції за 7 років. Дати оцінку коефіцієнту регресії і зробити прогноз показника на 8-й рік.

 

Роки
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 224,3 230,7 231,9 230,5 240,0 242,4 245,0

 

Рівняння регресії

Х -3 -2 -1
Роки
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 224,3 230,7 231,9 230,5 240,0 242,4 245,0
xy -672,9 -461,4 -231,9 484,8
x

 

{∑у = na + b ∑x

{∑xy = (∑x)a +b∑х2

З нерівності маємо:

у = na

∑xy = b∑х2

{а = ∑у / n

{b = ∑xy /∑х2

Звідси маємо:

{а = 234,97

{в = 3,34

ух=а + вх.

Ух= 234,97+ 3,34 х

У1 = 234,97+ 3,34*1 = 238,31

У2 = 234,97+ 3,34*2 = 241,65

У3 = 234,97+ 3,34*3 = 244,99

У4 = 234,97+ 3,34*4 = 248,33

У5 = 234,97+ 3,34*5 = 251,67

У6 = 234,97+ 3,34*6 = 255,01

У7 = 234,97+ 3,34*7 = 258,35

 

Висновок:

Планове значення обсягу продукції в 8 р., згідно розрахунків рівняння регресії буде складати 261,69 тис. грн, показник склав 3,34, що є більше за 0, тоді можна стверджувати, що обсяг реалізованої продукції в 8 році має тенденцію до збільшення.

Білет 16

Завдання 1.Детерміноване моделювання в економічному аналізі.

Одним зі способів систематизації факторів є створення детермінованих факторних систем.

Створити факторну сис-му - значить подати явище у вигляді алгебраїчної суми, частки, * деяких факторів, що впливають на його величину і знаходяться з ним у функціональній залежності.

Детерміновані функціональні звязки-пропорційні залежності між двома чи більше параметрами аналітичної моделі,коли певному значенню фактора відповідає адекватне значення аналізованого параметра.

Детерміноване моделювання - основа кількісної оцінки впливу окремих факторів на величину результативного показника.

В детермінованому факторному аналізі викор моделі: адитивні (+), мультиплікативні (*), кратні (/), змішані.

Основні прийоми моделювання детермінованих факторних систем:

1.подовження факторної системи - перетворення 1 чи декількох факторів в суму відповідних факторів-доданків y = k*z; k = k1+k2+…+kn

Y = k1*z+k2*z+…+kn*z

2.розширення факторної системи шляхом * чисельника і знаменника дробу на 1 і те саме число: ;

3.скорочення факторної системи шляхом діл-ня чисельника і знаменника дробу на 1 число: y=a/b = (a/x)/(b/x) = k/p.

 

Завдання 2

1. Які особливості методу економічного аналізу ?

Систематичний і комплексний підхід до визначення економічних явищ і господарських процесів.

2. Як класифікують резерви ?

-в залежності від місця виникнення: зовнішні і внутрішні. Внутрішні виявляються безпосередньо на підприємстві в процесі виробництва, зовнішні – за межами економічної системи, що розглядається;

-в залежності від способу дії на підвищення ефективності виробництва: інтенсивні і екстенсивні;

-в залежності від складності виявлення резерву: явні і приховані;

-в залежності від часу використання : поточні і перспективні. Поточні реалізуються безпосередньо протягом року, що планується, перспективні можуть бути реалізовані в більш тривалі строки.

В залежності від впливу на окремі показники роботи підприємства (по яких, як правило, проводиться оцінка їх господарської діяльності) резерви складаються із: збільшення обсягу виробництва; зростання продуктивності праці; зниження собівартості продукції; підвищення рентабельності виробництва; підвищення якості продукції, що випускається; збільшення фондовіддачі тощо.

3. Які джерела інформації використовуються для перспективного аналізу?

Нормативно-правова інформація, динамічні ряди поведінки господарюючих суб’єктів за узагальнюючими параметрами, цільові програми і прогнози.

4. Як розраховується коефіцієнт здатності основних засобів?

як відношення залишкової вартості основних фондів до первісної їх вартості.

 

Завдання 3

Визначити оборотність оборотних активів в кількості оборотів, якщо: дохід (виручка) від реалізації продукції – 8530,0 тис. грн., середньорічна вартість активів – 818,7 тис. грн., рентабельність оборотних активів – 18%. 8530,0/818,7=

 

Завдання 4

4.1. До економічних результатів діяльності підприємства належить:

1. Обсяг реалізації

4.2. Який фактор відноситься до екстенсивних ?

1. Середньооблікова чисельність працівників

4.3. Який показник обчислюється як відношення добутку середніх запасів сировини та кількості днів у періоді до обсягу витраченої сировини ?

1. Забезпеченість підприємства запасами сировини і матеріалів в днях

 

Завдання 5

1.Суть інтегрального методу полягає у розрахунку різнозначної науково обґрунтованої оцінки впливу чинників на результативний показник, порівняно з методом ланцюгових підстановок.

2. Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу складається з метою пошук напрямів підвищення ефек-тивності використання прибутку

3.Сукупність способів та правил, які найбільш доцільно використовувати для виконання певного дослідження, називаються метод

4. Проміжний коефіцієнт покриття показує наскільки короткострокові зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами підприємства.

 

Завдання 6.

На основі наведених даних дати комплексну оцінку діяльності підприємств, використовуючи метод відстані від еталону. Зробити висновки.

 

№№ підприємства Темпи росту показників, %
Обсяг виробництва продукції Рентабельність Продуктивність праці
102,1 100,7 105,0
107,4 103,2 101,4
103,8 104,5 102,5
Бал, що присвоєно показнику

 

№№ підприємства Темпи росту показників, % Rj Місце
Обсяг виробництва продукції Рентабельність Продуктивність праці
  % Х1 % Х1 % Х1    
102,1 0,98 100,7 0,96 105,0 1,02 0,05
107,4 1,03 103,2 0,98 101,4 0,99 0,04
103,8 104,5 102,5
Бал, що присвоєно показнику          

Вихідні дані доповнюємо строчкою, що характеризує еталонне підприємство: всі показники мають найкраще серед наведених значення. Використовуючи формулу, вихідні показники стандартизуємо у відношенні відповідного показника еталонного підприємства.

За формулою знаходимо комплексну рейтингову оцінку кожного підприємства. Найбільш ефективним вважається підприємство, комплексна рейтингова оцінка якого найменша.

 

 

 

Висновок: Підприємство №3 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його можна вважати найкращим.

Дані отримані за методом відстані до еталону слід вважати більш достовірними, так як він враховує не тільки розташування підрозділів за кожним з показників, але й ступінь відхилення значень.

 

Білет 17

Завдання 1.Методи порівняльної комплексної оцінки в економічному аналізі.

Комплексна ек оцінка є характеристикою, яку отрим при узгодженому вивченні сук-ті параметрів, які відображають всі чи більшість аспектів зміни зміни та розвитку екон явищ і процесів. Вона вміщує загальні висновки про рез-ти діяльності досліджуваного об`єкта. Завдання комплексної екон оцінки зводяться до визначення інтегрального параметра на основі агрегування різних способів кількісного і якісного аналізу.виділяють: методи детермінованої комплексної оцінки, методи стохастичної комплексної оцінки. Основні методи детерм комплексної оц.: метод сум, метод геометричної середньої, метод суми місць, метод відстаней.

Метод сум передбачає визначення інтегрального пок-ка шляхом сумування його фактичних значень за абсолютними чи відносними вимірниками.

Метод геометричної середньої передбачає розрахунок коеф-тів відносної зміни досліджуваних показників за умови, що найвищий рівень показника дорівнює 1.

Метод суми місць передбачає попереднє ранжування всіх досл-них структурних об`єктів за окремими показниками.

Метод відстаней полягає у тому, що найкращу оцінку отримують об`єкти максимально наближені до еталона.

Методи стохастичної комплексної оцінки викор-ють під час досл-ня стохастичного зв-ку і включають методи суми місць і відстаней, методи двомірного шкалування, експертно-статистичні, м-д компонентного ан-зу.

Методи двомірного шкалування враховує не лише абсолютні значення показників і ступінь їх варіації, а й мех-зм впливу окремих факторів на рез-ти діяльності.

Зміст методів компонентного ан-зу та експертно-статистичних досл-нь полягає.

 

Завдання 2

1. Як класифікують методи економічного аналізу ?

Загальнонаукові, економіко-логічні, економіко-математичні.

2. За якими ознаками класифікуються резерви?

-в залежності від місця виникнення: зовнішні і внутрішні. Внутрішні виявляються безпосередньо на підприємстві в процесі виробництва, зовнішні – за межами економічної системи, що розглядається;

-в залежності від способу дії на підвищення ефективності виробництва: інтенсивні і екстенсивні;

-в залежності від складності виявлення резерву: явні і приховані;

-в залежності від часу використання : поточні і перспективні. Поточні реалізуються безпосередньо протягом року, що планується, перспективні можуть бути реалізовані в більш тривалі строки.

В залежності від впливу на окремі показники роботи підприємства (по яких, як правило, проводиться оцінка їх господарської діяльності) резерви складаються із: збільшення обсягу виробництва; зростання продуктивності праці; зниження собівартості продукції; підвищення рентабельності виробництва; підвищення якості продукції, що випускається; збільшення фондовіддачі тощо.

3. Яким характеристикам повинна відповідати інформація для цілей економічного аналізу?

Своєчасна, достовірна, повна, об’єктивна.

4. Як розраховується фондозабезпеченість?

Середня вартість активної частини поділити на середньооблікову чисельність виробничого персоналу

Завдання 3

Визначити показник матеріаломісткості, якщо: сума матеріальних витрат на певну дату – 1552,0 тис. грн., матеріаловіддача – 0,6 грн., вартість виробленої продукції – 2580,0 тис. грн. 1/0,6=

 

Завдання 4

4.1. Зовнішнім фактором по відношенню до підприємства є:

1. Господарська кон’юнктура

4.2. Як питома вага залишкової вартості основних засобів у валюті балансу обчислюється коефіцієнт:

1. Реальної вартості основних засобів

4.3. Вкажіть екстенсивний шлях використання резервів

1. Зменшення нераціональних витрат ресурсів

 

Завдання 5

1Факторний аналіз проводиться з метою комплексного аналізу господарської діяльності, пошуку і класифікації факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на зміну конкретних показників господарської діяльності.

2. В залежності від характеру окремих економічних явищ аналітичні показники поділяються на …..

3.Аналіз техніко – організаційного рівня підприємства передбачає оцінку науково – технічного рівня, заходу щодо впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації виробничих процесів;

розширенню масштабів і вдосконалюванню застосовуваної нової техніки й прогресивної технології виробництва;

застосуванню нових видів сировини й матеріалів і поліпшенню їхнього використання;

зміні конструкції й технічних характеристик виробів;

впровадженню обчислювальної техніки; освоєнню виробництва нових видів продукції.

4.Балансовий метод аналізу – це відображення й аналіз кількох (найчастіше — двох) груп взаємопов’язаних і взаємоврівноважених економічних показників. Балансовий метод дає змогу аналізувати забезпеченість фінансово-господарської діяльності підприємств ресурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими) шляхом досягнення рівності аналізованих взаємопов’язаних показників.

Завдання 6.

На основі наведених даних розрахувати і проаналізувати показники платоспроможності підприємства. Зробити висновки.

тис. грн.

Показники На початок періоду На кінець періоду
1. Оборотні активи 1463,2 1539,9
2. Грошові кошти та їх еквіваленти 182,5 214,1
3. Дебіторська заборгованість 481,8 467,5
4. Поточні фінансові інвестиції 13,6 18,2
5. Поточні зобов’язання 1050,1 945,3

 

Визначити динаміку показників платоспроможності та визначити їх відхилення від норми

показники Попередній період Звітній період Абсолютне відхил Відносне %
1.оборотні активи 2.грошові кошти та їх еквіваленти 3.дебіторська заборгованість 4.поточні фінансові інвестиції 5.поточні зобов’язання 1463,2 182,5 481,8 13,6 1050,1 1539,9 214,1 467,5 18,2 945,3 76,4 31,6 -14,3 4,6 -104,8 5,24 17,32 -2,97 33,82 -9,98
Абсолютна ліквідність Швидка ліквідність Поточна ліквідність 0,19 0,65 1,39 0,25 0,74 1,63 0,06 0,09 0,24 - + - + - -

 

«-» є відхилення «+» немає відхилення

Абсолютне відхилення = активи/поточні зобов’язання = грошові кошти + поточ. фін. інвест./поточні зобов’язання

Абсол. Лікв. >0,2

Швидка ліквідність = грош. Кошти + пот.фін.інвест. + деб.заборг./поточ. зобов’язання

Швидка ліквідність >=0,7

Поточна ліквідність = оборотні активи/поточ. Зобов. >=2

Висновок: згідно аналізу показників платоспроможності (ліквідності) можна зробити висновок про позитивну тенденцію під-ва в його платоспроможності у звітному періоді порівняно з попереднім. Так, розрахунки абсолютно ліквідними та швидко ліквідними активами у звітному періоді є у межах норм порівняно з попереднім періодом, що свідчить про ефективне управління платоспроможністю під-ва.

 

 

Білет 18Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.026 с.)