Методи ланцюгових підстановок 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи ланцюгових підстановокПоказник Попередній Звітний Відхилення
Абсол. Відн.
a.Обсяг виробленої продукції – Y 6494,7 6993,6 498,9 7,68
b. Сума матеріальних витрат – b 1234,0 1340,6 106,6 8,64
c. Матеріаломісткість продукції – a 0,190 0,192 0,002 1,05

Y=a*b

Метод ланцюгових підстановок

1) Y(0)=a(0)*b(0)=6494,7

Y’=a1*b(0)=0,190 * 1340,6 = 254,714

Y1=a1*b1=6993,6

2) a= y’-y(0)= 254,714 -6494,7 = -6239,986

3) b=y1-y’= 6993,6 – 254,714 = 6738,886

4) a+ yb= 6738,886 + (-6239,986) = 498,9

Висновок: Результативний показник (матеріаломісткість продукції) у звітному періоді збільшилась на 0,002 тис. грн. або на 1,05% і склали у звітному періоді 0,192 тис. грн. Дана зміна відбулася за рахунок зміни факторів: суми матеріальних витрат та обсягу продукції. За рахунок того, що сума матеріальних витрат у звітному періоді порівняно з попереднім збільшилась на 106,6 тис. грн.. чи на 8,64%, матеріаломісткість продукції збільшився на 6738,886 тис. грн. За рахунок того, що обсяг продукції у звітному періоді збільшилась на 498,9 тис. грн. чи на 7,68%, матеріаломісткість продукції зменшились на 6239,986 тис. грн.

 


Екзаменаційний білет № 3

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Характеристика предмету економічного аналізу.

Предметом економічного аналізу є реальна господарська діяльність, яка характеризується сукупністю економічних відносин у зв'язку і виробничо-фінансовими ресурсами, навколишнім природним середовищем та соціально – політичною атмосферою, знаходить сенс вираження через систему економічної інформації.

Предмет аналізу визначається цілями його проведення, які залежать від запиту користувачів аналітичної інформації. Виділяється дві групи користувачів: внутрішні та зовнішні. Внутрішні користувачі (керівники і спеціалісти різних ієрархічних рівнів господарюючого суб'єкта) становлять цілі діагностики й оцінювання стану та перспектив діяльності, а також результатів та ефективності їх управлінських дій.

Зовнішніх користувачів можна поділити на дві групи: а) тих, що безпосередньо зацікавлені у результативності роботи господарюючої о суб'єкта (власники, акціонери, кредитори, партнери); б) тих, що захищають інтереси першої групи (контролюючі органи, аудитори, профспілкові організації, мас-медіа та ін.).

Об'єкти е.а.: а) виробнича, фінансова, інвестиційна, маркетингова та інші види діяльності; б) ресурси всіх видів діяльності; в)виробничі та управлінські структури; г) організація виробництва і праці; д) форми господарювання і власності тощо.

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

1. Охарактеризуйте типи моделей детермінованого факторного аналізу.

1. Типи моделей детермінованого факторного аналізу:

Ø адитивні моделі використ. в тих випадках , коли результативний показник представляє суму декількох чинників, які обумовлюють його зміну.

Ø Кратні моделі використ. в тих випадках , коли результативний показник визначається діленням значення одного показника на величину іншого .

Ø Мультиплікативні моделі використ. в тих випадках , коли результативний показник визначається множенням декількох чинників

Ø Змішані моделі використ. При сполученні різних комбінацій взаємозв’язків між результ. Показником і чинниками які обумовлюють його зміну.

2.Які показники характеризують якісний стан основних засобів?

Стан основних засобів характеризують через коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття основних засобів

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних фондів до балансової вартості основних фондів.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних фондів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто рівень вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені і не придатні для подальшого використання

3.Які завдання вирішуються на основному етапі аналітичної роботи?

Основний етап

1. Збирання та опрацьовування необхідної інформації,

2. Перевірка повноти й вірогідності звітних даних, проведення арифметичного, логічного і балансового зведення показників.

3. Визначення загальних відхилень величини показників виконання завдань від базових величин.

4. Виявлення взаємодіючих факторів і обчислення їхнього впливу на зміну величини показників.

5. Виявлення зайвих витрат і невикористаних можливостей (перспективних резервів) підвищення ефективності виробництва

4. Як розрахувати коефіцієнт плинності кадрів?

Коефіцієнт плинності кадрів (КПпл) –розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності

Завдання 3.

Визначити витрати на 1 грн. реалізованої продукції, якщо: обсяг реалізації – 1470,0 тис. грн., прямі матеріальні витрати на виробництво – 480,3 тис. грн., собівартість продукції – 1102,5 тис. грн.

Витрати на 1 грн. реалї прод.=1102,5/1470=0,75

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.008 с.)