Функції та принципи економічного аналізуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції та принципи економічного аналізуВ сучасній економіці зміст і завдання аналізу докорінно змінюються адекватно змінам, які відбуваються у характері та цілях господарської діяльності підприємств. Особливості досліджень економічного аналізу в сучасних умовах слід виділити такі, як підвищення оперативності економічного аналізу, застосування, крім звітності, різноманітної додаткової інформації, залучення до проведення економічного аналізу маркетологів, юристів та спеціалістів інших видів діяльності, використання комп'ютерної техніки тощо.

Отже, у процесі економічного аналізу реалізуються його

три основні функції: оцінювальна, діагностична та пошукова

Оцінювальна - визначення відповідності стану економічної системи її цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям.

Діагностична - встановлення причинно наслідкових змін економічної системи у кількісному і якісному вимірюванні, впливу факторів на зміну і розвиток.

Пошукова- виявлення невикористаних резервів та потенційних можливостей зміни та розвитку економічної системи, обґрунтування механізмів їх мобілізації

В економіці широко використовуються в підприємницькій діяльності загальновизнані принципи економічного аналізу, які регулюють процедурну сторону методології та методики.

Принципи економічного аналізу:

1. Принцип науковості - передбачає глибоке пізнання об'єктивної реальності функціонування економічної системи, впливу об'єктивних факторів ЇЇ зміни та розвитку, застосування наукової методики та організації аналітичних досліджень, потребує, щоб методологія економічного аналізу спиралась на новіші досягнення економічних та технологічних наук, використання економіко-математичних методів та ЕОМ;

2. Принцип об’єктивності- вивчення реальних явищ і процесів господарської діяльності за достовірними даними;

3. Принцип системності - розуміють сукупність наукових методів і практичних прийомів розв'язання складних економічних проблем, передбачає дослідження економічних явищ і процесів;

4. Принцип комплексності - передбачає всебічне дослідження причинних взаємо залежностей, комплексну оцінку вхідних параметрів їх зміну та розвиток па досліджуваному об'єкті у просторі і часі, за кількісними й якісними ознаками та вихідні параметри цього розгляд всіх процесів взаємопов'язаних у комплексі;

5. Принцип основної ланки - виділення такої ланки яка є основною для даного підприємства в конкретний момент розвитку;

6. Принцип конкретності- конкретна направленість та зв'язок з потребами економіки,

7. Принцип оперативності- чітке і швидке проведення розрахунків виробничих процесів і невідкладного впровадження рішень в дію;

8. Принцип масовості - залучення до аналізу не тільки робітників економічних та фінансових служб, але і робітників і спеціалістів всіх підрозділів.

9. Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність систематичного проведення аналітичних досліджень на базі високої їх організації та планування аналітичної роботи.

10. Принцип достовірності, об'єктивності, конкретності, точності. Аналіз повинен базуватися на достовірній, перевіреній інформації, що реально відображає об'єктивну дійсність, а його висновки повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. Достовірність та об'єктивність аналітичних досліджень передбачають відсутність арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників, впливу окремих факторів тощо.

11. Принцип оперативності полягає у тому, що економічний аналіз повинен активно впливати на хід виробництва та його результати, своєчасно виявляти недоліки та упущення в роботі, інформувати про це керівництво підприємства. Тобто необхідним є практичне використання результатів економічного аналізу для управління. Крім того, своєчасна та доречна аналітична інформація дає можливість оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні події, вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення.

12. Принцип ефективностіаналітичного дослідження означає, що витрати на його проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу та його комплексності. З цією метою застосовують більш раціональні методи збирання та зберігання даних, впроваджують у практику економічного аналізу використання комп'ютерної техніки та інших технічних засобів

Методика економічного аналізу

 

Підприємство здійснює господарську діяльність по виробництву й реалізації продукції, виконанню робіт і наданню послуг на основі договорів зі споживачами на умовах повного комерційного розрахунку. Економічний бік діяльності підприємства відображає система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності.

Господарська діяльність підприємств є об'єктом економічного аналізу, який проводиться певними методами.

До загальних наукових методів відносяться індукція та дедукція, синтез і аналіз, аналогія та порівняння, експеримент, спостереження, абстрагування, історичний, логічний, моделювання та інші.

Під методом економічного аналізу розуміють сукупність прийомів і способів дослідження господарської діяльності підприємства шляхом виявлення та визначення взаємозв'язку і зміни його показників, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів на діяльність підприємства.

Використання методу економічного аналізу проявляється через ряд конкретних методик аналітичного дослідження.

Методикою прийнято називати сукупність прийомів, способів, засобів, що застосовуються в процесі проведення економічного аналізу в раніше визначеній послідовності для досягнення поставленої мети.

Кожному виду економічного аналізу відповідає власна методика.

Розрізняють загальну методику та окремі методики економічного аналізу.

Під загальною методикою розуміють систему дослідження, яка однаково використовується при вивченні різних об'єктів економічного аналізу в різних галузях, економіки.

Окремі методики конкретизують загальну в розрізі галузей економіки, типу виробництва або об'єкта дослідження.

Основними структурними елементами методики економічного аналізу є наступні:

формування мети та завдань економічного аналізу. В умовах ринкової економіки відбувається орієнтація на кінцеві виробничо-фінансові результати, соціально-економічні фактори, реалізації цільових програм, обґрунтування ресурсного забезпечення досягнення цілей;

визначення об'єктів аналізу.

сукупність синтетичних та аналітичних показників, їх взаємозв'язки.. Найчастіше в методиках аналізу виділяють показники екстенсивного та інтенсивного розвитку; їх зміни, натуральні та вартісні, абсолютні та відносні.

система факторів, які впливають на зміну показників. Зміна кожного показника відбувається під впливом чітко визначених економічних, організаційно-технічних, соціально-екологічних та інших факторів;

інформаційна база аналітичних досліджень. Джерелами інформації економічного аналізу можуть бути дані бухгалтерського та статистичного обліку, нормативно-довідкові дані, дані спеціальних обстежень тощо. Кількість і якість інформації повинна відповідати вимогам системних аналітичних досліджень згідно з визначеними цілями, завданнями та глибиною економічного аналізу. Якщо потрібна інформація відсутня. її необхідно отримати всіма можливими способами, оскільки ефективність методики аналізу визначається не можливостями інформаційного забезпечення, а потребами менеджменту;

способи та методичні прийоми аналізу;

організаційне та технічне забезпечення виконання аналітичних робіт, оформлення їх результатів та оцінка (інтерпретація

 

Класифікація методичних прийомів таПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)